Goudsche Courant, zondag 16 juli 1871

u mm Naar w i i verieiinn is alhier eene verg ulering an iilliainont 1 ni i lil ku ii m li iiideii lot lul slellen nii e null liili 11 Mil dl i i iin i ii i lii ul lieden niiii i ii t indigd lu t i mm a in Ie iijkluHigeie liiirjii rsi linol alliur dal gedurende ile ge lieeli M i k i ril iLiiunnen in ti genwoordiglii ld van I nki II l i iiig telli uden lil uil Ing van lul exanien veril ten een ure aan dl Il iliiiüi 11 aldus inidi i leelil llil d pi iiiin dei m iiimI werd uitgeri J t aan de luilin lil der i klasse van Nes 1 Kwast V I l i en 11 R de Ib nk 111 dl i klasse werden naar dc 3 bevoiderd ii Ktunpeii t Xissfi 1 Olti A Boers l Silii U iin t Kersbergiii en M Mulder Villi dl 1 klasse werden iiiiar de ï bevorderd C de Iloiip S Ijalau A Begeer C A Ijidau Th A V K de KruijlT 1 J van VoUenhoven N M liirkznager J K F van iennep Ij 0 van de Werve V van Buuron V van Buuren U B Lallenian en J Usselateiu Voor den nieuwen cursus werden bij de voorloopige insohrijving 12 nieuwe leerlingen ingeschreven Wij vernemen dat zich alhier een dtilc hond beeft vertoond die na onderscheidene honden en op Stolkersinis ook ccn geit gebeten te hebben niet meer opgespoord is De gebeten diere zijn al gema ikt eu de eigcn iara van honden zuUcu verplicht zijn die dieren tot ua Ier order vast te eggen iiitL Viii ril i iIm wij r iiiidc 11 il li d lilr iiidu tnt i li unit I m iMiil cil U li rdw nii i ii ii il Hi l li u i f I Villi 1 11 in 11 I r ii fill iiii ii II In 1 ft Idild d it liij d i ik 111 iMi lui tiu rwt 1111 il tu nil 11 Ill iirimiH ili i iml 111 i II I ll p lll villi juitlll Ul klilllll 111 It dc li piiiiitii In 111 lu di o iiituoodyiii knaiii uwibn 111 i i ui iijirrd ti ontvuiiuni üiiul it di nini i n vail lilt fji h mw ricd tut opirndtt d van d lini ziju op li ikki 1 oodnt lirl lii lai liilijk n H In m ti konieu ii ii Mil dill c i Im l r t li iii liij Ku ml 111 111 11 d n ziii ui d li I dii lu Geut ui i ill u lli iidiii ijii tiM i piij rn dooi Xidirliiiidsclu liidi il il 1 li li i ild In di I l i stn mtIii aiiu met Ncdi i lamKi lic tiiil vuor gi iiii i iilii i nut I l u bevolking van muuU i dan S lDH icicn wci d dr r i prijs virwoivi ii door Idü s Mitiiiicnlüoi Hf prijsbestond uit erii ij oudt ii meda 1 t en 11 fraiies lUmdd In de twi i do Ni drrl iudscln sin tu f eint t iiti nvan SDOÜ lot ri Dim uli 1 vu l dl i i U pnjs i ondiMi ini daillp I ll 201 fiancsj hn di i 1 aan dr l ubiir scha lit dertafel Sutwenit des Alou ai iicirdt BINNENLAND Inuiu 15 Jui 1 Met ve l ffcnoogi 11 werd door ons kennis rrouomcn vnii de iliioodiijiiig om in eeue verf idi rini vim kic zers voor den jienieeiiternad de aaiisl iandi leatures te bespreken Jammer wa lirt dat de npu erp r van dit plan niet terstond met zijii naam vuor den I laf was gekomen dan ou de vemadenn jorser st vtltalligtr ijii f eweest en ten tweede zou dan ook iii t begin de versluiering beter genuiieliei rd hebben in t begin zeugen we want nadal de lieer J Messemaker welwillend het vour ittei eliap had op ieli genomen ging alles als van len le eu dakje Dc navolgende candidaten i ideii dii rop in alphabctisolie viilir inlf besproken nl de lu eren J A Bierenaiir T Draijer N J Kortnijn Drooglecver afir lid 1 ioedewaagen lloogendijk V A A O van Iterson A K Kempi r A A Koek mr H J Kranenburg A B van Leer P i l Montijii J Eenttiiiger aftr lid dr A Komeijn eu W B van Slraaten aftr lid Nog werden genoemd de heeren G lUok L Fr Ilüogendijk en C Jlesseinaker die echter ver uchten buiten aanmerking te blijven Vooral dc heer Messemaker nineet met kraclit di n aimdr ing dor vergadering weersta 111 want niet app aus werd zijne candidatuur tot twee malen toe liegroet hij bleef echter bij lijn aaiuankclijk voornemen volharden en verklaarde de candulatuiir dilmaal nut te kunnen aanvaarden De bespreking der meeste candidaten bepaalde zich tot eene koite aanbeveling door de voorstellers terwijl van enkelen zonals van de heeren Uraijer eu van Iterson vrij stellig werd gezegd dat zij de benoeming niet linden aannemen Alleen omtrent den heer Ueiitlinger liad eenig iiis breedvoeriger diseusio plaal ii i ir aanleiding van een ge egde door dat i iaiKlul vma n ii paar jaren pebe igd toen de virliooging an l li u tement v m een der Ie raren aan de Hurgeravond e iool werd be liaiideld I ai gezigde dat volgens snmmigen mmaehtend vo jr t oiid rw ijs uas doeli d it door anderen nut zoo waar wird gest ld diiir toeli de zorg voor dc geiiii iiiteniiaiieu II welhelit als aanleiding tot dat gezegde kon wordin b seliimwd Bij fine eer le sti niiiung ivrden van de i t stemmen nitgi liraelit op f l i itnnn liroogleevir 22 Te Alphen a d llijn zal dit jaar geen kermis worden gi h uiden daarom heeft men besloten in de volgende nia ind volksfeesten te houden lu ecu jl M iiidag avond gehouden vergadering is een hoofdcommissie tot nadere regeling en uitvoering benoemd en moet reeds een som van 80Ü tot bovengenoemd doel zijn vcr ektrd Met 1 Augustus aanstaande wordt te Alphen een rijkstelegraafkantoor met beperkten dagdienst geopend f p het verkeer van dit kantoor met alle overige kantoren in Nederland het nifortne tarief van U 30 per enkelvoudig telegram toepasselijk terwijl aangaande hel tarief voor de berielitcuwisseling met het buitenland nadere mliclit ugeu aan htt geuoemde kantoor zullen te bekomen zijn iulep staten vau Zuidholland hebbeu don 10 dezer bepmld dat de jfeonderlijke jachten op waferwild voor dit jaar zijn geopend op Dingsdag 1 Augustus aaust en dat mitsdien van dat tijdstip af de uitoefening der jachtbedrijccu vermeld in art 15 btter D F en II der wet op dejncht en v sscherij is geoorloofd zijnde tuvens herinnerd aan de bepaling van art 1 van het reglement op de uitoefening der jacht en visscherij iii dez e provincie krachtens welke die jachten niet anders n ogeii plaat hebbeu dan op het water langs de stianden oevers van meren plassen rivieren en op moerassige l aden De 94 algcmeene vergadering van de Nederl maat seliappij ter lievordering van nijverheid werd Dinsdag dooi den oiir itter den heer rohk geopend met eene riile waiiriu hij dc vergaderde leden welkom heitle te Uniriem de pla it waar de maatschappij haren oorsprung had eu haren hoofdzetel heeft Hij deelde mede dat door de welwillendheid van deu uunister van biiiuenl zaken de laaatseliappij thans tk n westervlengel van het paviUoen tot hare beschikking lieefl en het aldaar ingerichte geheel iloor vrijwillige gillen bijeengebrachte koloniaal museum zich eer heeft kunnen uitbreiden Hij deed Uitkomen hoc dit iiiuseiim waar o a allerlei vuorwtij ii en groiidsloll en van Indische nijverheid ten toon gesteld zijn de pi iktische strekking heeft om de aandneht van joMgeliiden hier te lande te vestigen op tot nu toe verwaarloosde takken vau nijverheid Voorts werd door liem gewezen op belangrijke feiten en toestanden des tijds die eene eigenaardige richting geven aan de werk anniheid der maatschappij Vooral de gi lii urli n ssen te Parijs roepen ha ir om hare kraelitin Ie wijden lum de belangen van den werkendi 11 sjiiul iini dl zen zoo veel mogelijk werk te crseliaili ii en Ie gelijk de zaak v m oiiderw ijs eu ontwikkeling des werkmans voor te st ian Die ontwikkeling is ook noodzakelijk voor de nijverheid die door keuiiisiii wetenschap voorgelielit moet worden oo alleen kiiiiiu n de kapil ilen tot de nijverheid wiirden gilnkl die maar al t dikwijls liare ugeiu vij indiu IS iieweest Nog enkele pniiteii wi rdeii door iliii viiiu llir iiiiim roerd de vr iag onilient de onliepiikti vi ije eoueiii ri iilie de stooiiiv iiii t op Java op l ilijki 11 I ll iiitgi br ielil Misliig was lil t getal leden dei 111 1 il liappij nul M inii i uil ld ma ir ook niet i r B van Wiaaien I 11 iiltiiigiT en Mr 1 Kraiii iiliurg 17 V lloogendyk 11 J liie enair 1 A A Koek 10 j ioedewa igen A B van Leir s A K Keiuper T Draijer A i v in lil rsoii en 1 M Dr A Uoiiii ijii 7 A Monlijn sli niineii tekii en uai eii i lo de heeren TUIJN DUOOGLEÖVEÜ STRAATEN Ter MTUiliing n de drie Uet verMilm ns nne s inniing gehonde i 11 lil en n die na dt gi iioemde nu n ikii I I ll A i lil li inniiiig wcri ili i lui nomen dool i 1 kcers I n iilind h J IIKUTTINGER eu Ir TI 1 KHAiNiENBUUG mit n m J niE SKN A Mi nul 1 1 inineii V J FOR n W I van vacatures werd liissehen de e dl meistc steiii W A llni MI 1 1 II II 1 II I Knek 11 M lU II sni iki 1 van ïiii dl u I liinlii dl 11II ii lidin I tl i ld abiio door ile i 1 II lil w II ii lid II 11 l 1 K iel g 1 11 nil vi 1 11 r iiiii Mill 1 111 I l r w I i Vl aardingen wr niinderd ij lelde 200 1 leden eene nu iiwi afduling opgenelit Oiulii til M r liilli iide piinlen werden nieiledeelingen gidaiin en lappiirlen iiilgebraelil zooals oiulrent de Miimli i len dn di iii ieliiiiiial ge ornide stmieii a iiibiidi II iiuitieut de i innioi iligiii der knnstinatige oi sliilielt lil onitieiit dl niouelijklieiil eeiier betere eiliiuiiliii 4 aii is iiianlii eii lirandwecr Omtrent tut tueki uilen der tn kroDiiing voor liet bakken van sleenen nut maeliinale liiif werd in het prae advies van ilireil ni i ii Woensdag werd de eerste algemcenc byeenkomst gehouden Nadat de voorzitter de heer Vrolik de vergadering geopend h id verdeelden de lumwozige leden zich in de drie versehilleudc nfdeelingen en begaven zich naar die van landbouw naar die van fabriek en handwerksnijverlieid of uaar die van koophandel zeevaart eu visseherijcn volkubuishoudknude eu statistiek Allerlei onderwerpen werden in dc afdeelingen ter spriuik gebracht en behandeld lu die van landbouw werden ouder anderen medcdcclingen gedaan omtrent den staat der gewassen en werd discussie geveerd over dc verbetering der veerasscn en andere onderwerpen In die van fabrieken handwerksnijverheid werd gesproken over dc Nortou poinpeu het bont voor telegraafpaIcn te bezigen j over verbetering van den toestond der fiibrickarbeiders en den uadceligeu invloed van sommige nijverhcidsvakken op de werklieden over de bekwaamheid van onze schoen eu klecdermaker v in den tweeden cii derden rang over het oprichten van speldeamakerijeu in ons vaderland over de vervalsching vau levensmiddeleu In de derde afdeeling werd eene langdurige discussie gevoerd over het wenscheiijkc van liet stichten eeiier kweekschool voor de visscherij Het departement Vlaardingen bracht daaromtrent een uitvoerig gemotiveerd voorstel te berde strekkende om van de regeering subsidie te vragen voor het oprichten vau üulk eene kweekschool te Vlaardingen eu om van de m latschappij eene bijdrage daarvoor te ontvangen mits te Vlaardingen zelf een krachtig initiatief geuomeu werd Dc afdeeling waa van oordeel dat zulk eene school dan vooral ondcr btcuiiiiig verdiende wanneer voor alle rangen van Visseliers aldaar voldoende opleiding werd gegeven Verder kwamen in deze afdeeling ter spraak de oorzaken van den treurigen toestand der vrachten voor de clleepvaul t op Java Het feit werd geconstateerd allerlei oorzjvken waren niet moeiebik te vinden maar men erkende dat een afdoend middel ter verbeteriug van den toestand niet zoo licht aon te wij cen wo l rakt se lie bezwaren maakten het ook moeielijk den weg der verbet riiig aan te tooiieu in een ander punt d it Ie berde kwam greote zekerheid van schadevergoeding bij het vervoer van goederen vooral op de spoorwegen Bij eene discussie over de vraag of de hoogere burger eliolen voldoende zijn voor de weteurppelijke opli i ling der ni ivere klasse deed men opuiiikin d it deze biiri erselii leii met rechtstreek met lilt o ig lip die o hiiiling ijn opgericht Verder dat ini ii wfl kan i iiii men d il ij eene uitmuntende voorbi i i l iig Miüi teeiiunlogen zijii nl ontbreekt liet eivaring h w ijs liieivoor daar die scholen nog nut li iig ïi iiiig liibbin besl ian om dit te leveren l iiidi lijk dat de buii er uvoiid elioleii ineer bepiwld ten diiiisti 111 iiijviie klas i ip ili plaatsen nog iii tl wills luw o t i tuten eu we iir Int groot beliiii lil r lik Mil 111 de Mioitiiiiiende org der regiiiii vi idiiiKii 11 worden aiiiiiH loli ii Nog werd bclinndold lu ij hui en en du wet op ili j afdeelingen lu nlgemeene ieji dieling woiilil egiina phmli Men sein I Dat dc IV 1II vflii Jiei Volk in et n ci publii k vil 1 worden Ki dclnars die zich niet de ten geheel uj die toognngsb zelfs dat dc den namiddiid voor hetgecii deze agio s veel kunnen thuis behoorei dienen te zoekers naar men dat vau drang ontston by zulke ge toegangen lui te openen ving men kosi zijde een hou dat menigeen Het program verdienstelgka droombeelden Uossini werdd ziekstukken d geluisterd h voortdurende eenkomst mi tl aan de honde nog altijd troij was verleend beid om n e kennis te den ijverigii Opmerkelijk gramma s mc of rimpel iu den Zoo bewaard i altijd wcikoiuj en velen der men De de zorg di rl Warkmaa dif en zich ook eu 23 Augiisl Men meldj aardappelen zij voorzien i worden vci verkozen va de beste sool eerstdaags wl onder Am sief kersen mark f kersen weril Uit Tiel en aangevoerd markt gewili over het gel Laiai Parijs kend gema ik etablissemeiil blijven Madric kamer vau der regeeriiil Een dehi worden uiig de Cortes u Parijs verschillenoi weeg brengt dikke rookw plofTnigen i nog onbi ki Mgr UJ biesehop i B u OvMIl Kli Geul 3 j i A ii