Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1871

c nftisüf 1871 Woensdag 10 JuU m 1077 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advsrlcnlleblad voor fiouila en Ornslreken Kennisgeving i a t 3 tö i BURGEMEESTER en VVETIIOUDEKS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het primitief Kohier der plaatselijke directe belasting in de Jemeente voor het dienstjaar 1871 door Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd ter invorderinfr aan den lieer Ontvanger dezer gemeente ia toegeüondon GoulU den 15 Julij 1871 üurgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DHOOGLEEVEK FOKTriJN van BEUGEN IJZENDOOPM air g n l a ë BUITENLAND Uuitciilaiiditcli Overzicht Be nat vergideniig ie nog altijd be ig met de deiwrtementale net en het onderzoek der geloofsbileven van de nieuue lede De ontploffing die Parijs in Oostelijke riuhting gehoord werd en waarviin in ons vorig noramcr de telegr iaf bericlit giif blijkt ierour aakt te iijn door het in de lucht springen der p itroneube gpinats te Vincenuea Het gebouw is geheel vernield doch het getal dooden en gekwetsten is nog niet op te geven daar volgens de l nrijsclie dagbladen van Zondag nog steeds ontploffingen van bommen en mitrailleusepatronen plaats vonden en laei de plan s vsn het onheil du nog niet 7x nder gevaar kon bereiken Een telegram meldt nader dat slechts drie dooden eu 26 ges wctsten de slachtoffers zijn Wat betreft de finniiciecle plannen der Fransche reg ering doet de Di baU in een opstel aii Paul lieroy Beaulieu opmerken dat aan het ontwerp ernstige misvattingen ten grondslag liggen Zóó heeft de vergadering thans goedgekeurd de bepaling unarby de reehtcu op de suiker met 30 pCt worden rerhoogd De rogeering rekent blijkens hare memorie van toelichting op eenc verhoiging van opbrengst met 33 raillioeii Immers zoo zegt zy eer eenvoudig gemiddeld bracht de belasting jaarlijks 110 luillioeu cp eene verhooging van 30 pCt geeft dus 33 millioen Te recht doet de schrijver opmerken dnt deie redenecring volstrekt niet deugt Vooreerst heeft Frankrijk thans met din Elzas en l othiiriiu cn 1 600 000 inwoners d i verbruikers virlorcii Ten tweede was de opbrengst niet gemiiUkl i 110 luillioen sjaars In IhliT toen de teiilonii te limr zoo vele vreemdelingen fliiiir Frankrijk lokte iH droeg zij niet meer dan I 1 1I S I0 I Ü0 fraiikin Ten derde eu dit is stellig een eir belangrijk lunt weet een kind iii de weteinehnp it liet verjruik vermindert naar peliiiig Ie bel i t n en op zeker artikel orden verliongd l e ri ijeenng meent dat de consumptie dezelfde lilijveii zal Dezelfde dwaling vindt men bij andere artikelen lemiddeld worden in Frankrijk 5 10 1 000 spellen kaarten verkocht die aan belasliiig 1 54S ÜOO franken opbreng n Laat ons nii egt de regeering de belasting verdubbelen en wij ontvangen 3 0 JB 000 franken Natuurlijk zal zij die niet ontvangen te minder omdat de belasting op de kaarten in don Elzjis en iii Lotlianngen verkocht niet in de Fransche majir in de Duitiche nlialkist vloeit Jloo is het met alle zaken en de schrijver oordeelt dat de Fransche regeeriiig van geluk zal mogen spreken indien z ij in stede van 488 millioen waarop zy rekent 300 millioen ontvangt De Duitsclie rijksrigeer lig i volgen een Kerlynsclien eorre pondent van de Koln Ziit besloten om als eersten maatregel tegen de nltrainoiitii iii ielio drijierij in de nniit taaiide zitting van den njk sdag een etsoiitnerp in te dienen tot invoering laii hel Verplichte burgiTlijk liuwelyk In di ii l riiisiFcluu landdag zou bo eiidieii door de rigeeniig worden umj i sti ld niii Int Hehoollui ielit neliii I 11111 lie geckteiykheid te iiiilliikkin en iiit liiilend op Ie dingen Uail llllllllHIl l lll lu t OlllIcMl IJS In den Wurterabergschen landdag heeft de nfge vaardigde Eómer voorgesteld de afkondiging van het onfeilbaarheidsdogm door den bisschop Hefele van Eotcnburg zonder toestemming van de regeering in handen te stellcu van de staatsrechtelijke commissie om te dienen van rapport Het voorstel verd uaugenomen In Engeland zet men de behandeling van de Bal lotbill in comitc geueraal langziuim voort Het hoogerhuis heeft nog geen besluit genomen op de legerw et 4 XSet r j F B A N K B iJ K c Fransche dagbladen blyvcu een alleronaange naainste lectuur oplevereu Nemen wij het eerst de pruvincial pers Op het oogcublik moet de belangrijke quatstie ileceiitrali wtie in Frankrijk behandeld worden lic is de vraag of de provincie zich zelve regeeren zal of dat zy als tot uu toe door de centrale regcering te Parijs als een ouinondig kind behandeld zal wordsn De I arijsche correspondent van de Timet ziet het belang van de oplossing welke dete quEstie krijgen zal zeer wel in en zegt dienaangaande het volgende Het is alleen door de provincie aan zelfregeering te wennen door meerdere macl t aan de provinciale staten en dun gemeenteraad te geven en door het gezag van den pri fect te vervangen door een locaid goiag dat beter in staat is voor de locale belangen te zorgen en ze te begrijpen dan een vreemdeling d t kan die uit Parijs naar de provincie gezonden wordt om haar te regeeren als ware zy een kolonie barbaren dat die hoedauigli den in het volk ontwikkeld kunnen worden door welke alleen een vrye regeeriug mogelijk wordt gema ikt Er kan geen beter bewys zijn voor de groote noodzakelykheid vun zulk een staatkundige opvoeding dan de toestand waarin de provincie op het oogenblik verkeert ICr wordt in de kamer te Versailles een quiBstie besproken welke van levensbelang is voor de pro viiicic elke haar het voorrecht geeft zelve liare zjikeii te liesticreii in plaats dat ze voor hftar te Parijs geadministreerd zullen worden en niettemin geeft de rovircie geen teken van leven De provinciale dagiliulen zijn even onverschillig onwetend en wezenloos aaiiga mde staatkundige onderwerpen als de Parijsclie d ighhidcn met slechts een of twee uitzonderingen oppervlakkig en lichtzinnig zijn De belangrijke quwstic woult noch in mcttiujs iicch in de dagbladen behandeld ofschoon de rccliten en privileges van alle burgers ten 11 unste er bij b trokken zijn Totdat een beweging in dc e richting begint z ullen zij tivredeii toe ien dat hun burgerlyke rechten verkort worden en hun beste kansen op staalkundige ontwikkeling verloren gaan mts zij slechts de eraiitvviiordelijkheid hiervoor op de Zoo het de mode ware gedenkteckenen op te rich en aan de zondebokken der natie zou het land er mede overdekt zijn De pers van Frankrijk heeft wol andere zaken te doen dan de openbare meening op te wekken en zich over levensqimstien voor de bnrgery int te laten Zij wensoht zich zelf op het oogenblik geluk met den terugkeer van die legèreU die liehtziniiiglieid welke de Parijz enaars geloovcn dat zulk een beminnelijke trek in hun karakter is La Vie parisienne wordt edir opgevoerd DeChampsElysées wemelen weder van schitterendetoih tten en prachtige ecinipages met onkicsche tooneelspelcii en onkiesch re dansen wordt het publiekweder bekoord en in September zullen de IwkeidcChantillj wedreMnen weder plaats hebben I Wat eental van zjikcn om zich luedc geluk te wenscheu I r =rf 05tó iife=== j = DUITSCHLAND In de ru i ii iim worden de Duitschi i gewaarschuwd d it het Miin hen die bij hi t iiilbri ken van den oorlog uit Fraukryk zyn verdreven raadzaam i vooreerst nog niet daarheen terug te keeren Enkele Puitsche kantoorbedienden of werklieden zyn by hunne Fransche patroons weer ter chtgekomen maar dit was alleen mogelijk omdat deze slechts een zeer klein personeel hebben Op grootere kantoren of in grootere werkplaatsen verk aren de Fransohen eenvoudig met geen Dnitschcrs in dezelfde zaak werkzaam te willen zijn of zij maken het voor de Duitsellers zoo onaaiigenaain dat de e het er toch niet kuune i uithouden Bij kleine hand werklieden of winkeliers die het gewaagd hebben er weder een winkel of werkphiats te openen ia alles aan stukken geslagen Dat gebeurt op plaatsen waar zelfs Duitsohc troepen liggen hoe zal het dus gaan wanneer die plaatsen door hen ontruimd zijn Op de spoorwegstations te Pantiu en Noisy wemelde het deïer dagen van Dnitschc wetklieden die zich weder naar Parij hadden begeven en thans ij gcbrok aan reisgeld smeekten om kosteloos een plaatsje op den spoortrein te mogen hebben ten einde iioar hun vaderland terug te keeren BINNENLAND ioiui 18 Juli Bij koninklijk bcslnit van den 21 April 1871 n 1 is aan mr I Mijer onder dankbetuiging voor de door hem aan den hinde bewezen diensten op zijn verz oek verleend eeu eervol ontslag als gouver neurgeneraal van Ncderlanilseli Indie met ingang vaii ilen dag waarop hij zijne functien als zoodanig aiu zijneu opvolger il hebben overgegeven na die gedurende vijf jaren t hebben vervuld Dij koninklijk besluit van den 14 Mei 1871 n 12 is s Koiiings oinniissaris in de provincie Zuid Holland Mr J Loudon benoemd tot gouver neurgeneraal van Nederlandwh liidie Naar wij vernemen heeft de dezer dagen opge richte U K kiesvcreeiiiging Itcjsht voor allen haar ontstaan te danken aan een brief van den heer Barbiers Luthersch predikant en bestuurslid van de conservatieve kiesvereenigiiig gericht aan de zoogenoemde Zonaven socicteit waarin hij verklaarde dat naar zijne mtening de katholieken te louda recht badden op meer dan ccn raadszetel en dat wanneer zy zich daartoe wilden vcreeiiigen hij hen gaarne helpen ilde Verder wil het gerucht dut toen de katholieken liet oor leendi n aan de voorstellen des heeren Barbiers en hun verecnii ing samenstelden de e laatste afwezig was oinlat men ijii af er et o in verkiezingszakeii ileii heer Snins 111 over de keuze der personan gmg riiadplegeii waarvan het gevolg geweest is dat naast de heercn Koemiins en liiezenanr ook werd aanbevolen de heer 1 C SAMSON niet alleen door Recht voor allen maar ook Jdoor hen die hun stad eeren en liefliebben als hun Koning en Vaderland Op Zaterdag 15 Juli werd in de sociëteit 0n jennegen nlliier de jaarlijksche zomervergadering gehonuen der onderwijzers in het 7 district van ZuidHolland onder het praïsidiuin van den schoolop ieuer ds J liroedpht De vergadering was zeer drukbezocht Na afloop i r gewone periodieke werkzjiamheden werden o a de navolgende punten bedisoussieerd de sclioolbibliotlieken j de bibliotheek di r verccniging de vraag moet het onderwijs in da logere scholen i k dienstbaar gemaakt worden tot ontwikkeling van politiek leven de vraag zou het aanstellen van hiilpondorwijzersscii tevens bevoegd tot het geven van oiulenvijs in liandwerken niet bevorderlijk zijn om het langer schoolgaan der raeisjfsleerlingen tr bcvordi ren r l i e beide vrigen ingeleid door den heer 1 kien iet de Jonge gaven inzonderheid tot zeer veel gedachtonwisseliiig aanleiding Door den sehoiili p iener werd daarna medegedeeld dat het sclio lwerkje tot bevordering der bedi cliiigeii van de nu ilsrhnppij Int lu s iiTraiiig der lierei door vier ondn w ij eis nil lit t district WJtl al geweiU en eeiliiii wniilt iiit i vi ii U