Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1871

Na nflcion diT veivadennr verreiiii den ieli iilli Ie ileii ixii dm M liooi K iien di i li al i ir iiiiii e liiast vMTil iiit elir leht o a op iL ii ua iidi eii j a ird V Ueiihl ondirwij ii 1 1 i ile st iii aniien eiin l alhier ilie s ndx I IU en dus nu oor de uusl ill uil d omerM ri adertii ih r iuiilerv ij i 1 vere uijj iiii 1 ucuiile Meii verzoekt oni een oiiw illi ki iiri ver nini Ie lier ili ilen Wij In hlieii ii iiuelijk 111 lueldmu tfeiiiaikt UI lul Kililin vuil leu 1 i j iiu knul dit aan de Karuemelkiluol den l i dezer v iii ei 11 teif ertje n het water ge allen ii il t teil ii ons niil tor oore jrckonieu Wij zijn lu 1 met dm fjeaehten in eiid r ml R ilteidiim eens hre w len 1 i eii ueini u dus de 11 n iain laii ilr i ouversehrokki 11 redder den iieer van llarreveld I oier bij lilt O I leger Peze siielile d ulelijk f je en greep zweinmende het kiiiJ dat reeds in z inkendeu toestand vilkeerde Men meldt nit l appelle op den l lsel 17 Jnli t Va voor eenifje dagen in leze eiiieeMte feest voor dl leerlinizen lUr beide openbar cholell d uu nan dit kinderen welke een jaar hini netiouw de school be oclit haddi door de hool duiidertt ijzers da ii toe door het jeineentebistnnr in staat esteld prijz en aitgereikt enlen Die pr jsuiliiei lingeu uilen voortaan geregeld om de dru inamdui plaats hebben en alleen zij outMiugm dan een eerepnj die vijftig kaartjes voor getrouw seluiolbez oek kunnen tooiien Men hoopt door dezen niaatiegel kraehtig inede te werken tol bestrijding van het srho ilverziiim dat ook in deze geuieente niet gering is nar vele kinderen wier plaatsen op de seliool onbe et z ijii dagelijks in deze door industrie bloi iende l abriek treek hunne werkzanuiheden m de fiibruken veel d ten koste liunner ma itsehappelijke en zedelijke opleuhug verrichten Volgens het onder de poedkenring van Z M den koning vastgesteld programma zal het burgerlijk huwelijk van H K H prinses Marie der Nederland u niet Z 1 11 den prins von Wied op heden 18 Juli ten één ure op het ilc l aaitv worden voltrokken in tegenwoordigheid van II II M M de koning en de koniiigni en de overige leilen van het koninklijk huis alsmede de Aangaande de tiebercidselen tot rit hooge feest wu lit uit Wassenaar o a gemeld Van het eerste tollii k van stiravenh ige naar ile e ilaats is ee i l r iaie eerepuort opgericht van lat lerk roeu liloeuieu vl g gen decoratief en guirlandes duur di omnoiieiiile landlieden Van de opvolgendi buit upl iatseu iju ue hekken alle met vlaggen en h impels guirlandes van groen en gebloeinte fraai getooul lot a in de verblijven van Z K 11 prius Kie lerik waanaii de laiieii eu toegiHiguu alle met eene ineni gte vlaggen en sclulden met de naaiueijfers M en W zijn behangen en ver ierd Hij het inkomen van Int dorp staat een frauie eereboog v n bilnerk nu jinir iin t groen bloemen cimssiiielten euz geilieoreeid Vervolgens loi ille de huizen der L elieele 1 loofd tiaat met giiirlaiults 0111 alingerd eu al overdekt niet uitst kende vlaggen tot aan de keik waar weder een i ereljoog is opgcnelit Keiiige liolitkrouen znlien voor den av n d v m den feestdag worden aaugebraeht Helialve il t gi eu door i artieulieren uit belangstelling in dit schoone feest lekostlgd wordt i van vvege Int geiueentebestunr eene som van duizend gulden toeges aan ten einde daaraan gepasteii liiiftiT bij te z e teii Van wege eeuige iiuiezitnen zal door eene coniniissie betaande voor de geineeute lut de lieeren van Cidear bnrgeineist r en Killer wethouder en voor de inge elenen uii ile lieereu N billi r vaii HIe s wijk en van der Onderiiieideu een fiaiu bruulsiie schi nk aan II K II prinses larii op t luns lU Paitutc worden aaugi bodiui bestiiaiide 111 eeu gouden met edelgiisteeiiteu be elte pen 111 den vorm van van ei n veder biuievius een even keurig esurden iiiki iki r waarop de wiipeus vau Oiuiiji 1 1 II iul iitii Il niir ij ie eu dit viui iisst ii iai ain deaidiM 1e zi n iiiiui ebi leht lijd n 1 u iu ui eu zijn up ilieii inktkoker gi i iMiid dit 1 linjl en eiUeliip I is bestemd om daarmede de lin elijkwe p te I ki neii i r d enii eu II 1 11 beui rkti slukki u ziju ZuihI i iia I iin vcxii Int publuk bij den biirf eiiiii lir lir lil Melilmm uii i l dil neuurdin l I all s l i il zu h lil h iitelijk bi laugslelliu au hel al emeiu m ile Iu uki lijke gebeurlenis a leiil u nelke WIJ hopen dat ei U lielitstraal zal zijn in lui seileri een j uir ziio zwaar beproefd 1 moed vi u dun liüii ewiliudeeulen en ifeliel den iirins l Vederik llondiiilag wird de tweede algemeene bijeenkomst derlideu au het iiijverl idscongres gehouden Daarin werd verslag gegeven van hetgeen ni de vorige zitting in de aldeeliiigeu behandeld en bedoten was Inde afdieluig lanillniuw is vooreeisl ter spraak gekomen de beplanting der duinen Het vestigen eener vert i i g ir J i l ft e b jval i evoüdeu Iliiaiop oefinde voorul invloed uit onbekeudlieid met de oorzjiken van mislukking der door de regis rmg geanbsidicerdedninbeplanting Omtrent de veiliitinug der veerassen is de aldeeling tot het besluit gekoiueu dal men in Nederland het stelsel van verb tl ring in het rus zelf vrij algemeen toepast Omtrent de uitbreiding der groententeelt ter voor leiiiiig v iu dr l ondensche markt is eene betore iiiiieliling van onze groentemarkten wenschelijk ge aclil lua ir toeli opgemerkt dat s iel vervoer voor die voi r i uiug eene eerste voorwaarde ia Nog is door ald eliug landbouw uitgesproken dat zieli eene groote bi hoi fte doet gevoelen aan landbouw ondcrwijs in den mui st uitgebreiden zin des woords en de vraag is upgerezeu of de maatschap ij niet door het duen houden van voorlezingen daarin eenigszius kan helpen voarzien In de afdeeling fabriek en han Iwei vsii jverlu iil is ouder anderen ter spraak gekomen de veiv ilschmg van levensmiddelen De nooilzakelijkheid van geneeskundig sta itstoezieht is I erken l maar t vens de mogelijkheid om zelf in dezen I te ouder oekeii Indien toegestemd is dat de verI valschiug hier niet op zoo groote schaal pl ials heeft als m het buitenland evenzeer is aangemerkt dat 1111 u m den vreemde ons wat de wetgeving in dezen b trei t ver vooruit is In de afdeeling voor koopI h iuilel eivant en visseherij volkshuishoudkiinde en j statisiuk s besloten tol lut doen van een voorstel I ten gunste ei ier kweekschool ter opleiding van visseheis te Vla iriUi gen en tot hel doen van een voorstel tiekki ndi om verbetering van de wet op de veunootsehappeu te verkrijgen Verder is de overtuiging uit es roken dat het wenschelijk was dat de burgi r avomlseliolen verbeterd werden Voorts dat ouitiiiit den Daal na went de tweede algeineene bijeenkomst dl r leden van het nijverbeids congres gesloten en de tweede ilL emeeiic vergi ilerinj der afgevaardigden van de ui iaNeiiaiipij geopend Da irin bragt n le coiuinissiin vour de nieuw uit te schrijven prijsvragen rapport uit en werden aangenomen de vier voorsted ii do r de afdeelingen gedaan l dat de niaatseli ippij ich zou wenden tot de regering om betere witt jk regel ng te verkrijgen t n einde de vervalsehing der leveusiniddeleii Vervolgens wer l de hoogleoraar van der Boon elder werd besloten dit de volgende alg iiiecne v igiiliriiig 111 ls7i zal gehouden worden te Sneek T t 11 luoi lire Ie leu luiteiisl luils werden benoemd lie lieeren 1 1 F Mo t ingeni mr 1 kl van len w iti is ial te Ui ii llt e l l jii 11 N lil il lut lep Ir miiigen bij riou l van den lil er selultii l n president voor zijn liuling il u sieiit uis der imii tsehappij d heer F W v iii l i ili u lu üii lei liei i voor zijue beuio iiiuiii voor lul koluui ia niii iiiii 11 t dep H iirlem voor zijiie oortrellelijke onlv iii sl had d iiik fjezogd wenl d vergadering f sl i i ri De iokken pull inu br idt zich te Waddinxveen sinds ml Op leue bevulkiiig vau L tll zii li u ijn lil het verloopen halfjaar 1 Jun 1 Juli reeds l S7 poklij l rs nverl len De pid inie heerseht nu voor namelijk n het zoog nniiiude Oude Dorp na eerst bet zuidelijk disl d r genie iit langs de Gouwe liggi ude deerlijk geteisteril te hebbeu Auu de gemeente Vaddin vei n is door het rijk en de ptov staten een subsidie v rleend van 3 i ÜU0 om in de kosien voor het bouwen van scholen on reorganisatie van h t oii l rwijs te gemoct te komen Door den raad der genieento Oudshoorn is in zijn linioi gLiioud ie 1 vrgai fi g i l r f oe ring van gedeputeerde staten dezer provincie beslo ten oin deel te nemen in den aan te legge spoorweg van Utiecbt tot Ijciden tot een bedrag van 10 OüO Het is voor de bloeiende en volkrijke Kijnstreek te weuschen dat deze onderneming uu eindelijk tot stand moge komen en niet weder al vroeger op verschillende be wnren zal afstuiten Door diii kerkerimd der Evang liUtliersehe genii i ute t Woerden is aan den In r T 1 Jansen Schoonhoven predikant bij de hervormden geschonken eeu k eurigc alb isten sigarenstandaard met toebnhjoreu in zilver geinonteerd im met toepasselijke inscriptie a s bewijs van crkcntelijkliuid voor de door I hem vervulde prcdikbeuiten iijdeus de bestaan lieb 1 bende vacature Men schrijft uit Zwollerkerspel De landbou is thans alhier in volliui giuig maar het buiige weder 1 werkt niet gunstig mi le ten gevolge waarvan het gem iaiil niet oveud droog binnenkomt en dit alsdan de schoone blauwe kliiir eu den aromatischen geur mist die in den handel oo gewild is De opbrengst overtrefl verre de ver aehting en is over het geheel redelijk te nosmen Eu nu bestaat ook nog liet uitziclit op eene wellicht voordeelige tweede snede I Evenwel zijn de prijzen van het hooi zoo ongekend i hoog dut men reeds tot ƒ 55 a f 10 per lOUO I kilo s besteedt Voor omstreeks twintig jaren gold I diezelfde hoeveelheid 12 ïi t t Te s lïo s h ziju thans versehcneii vier ninnmers van een bbiadje getiteld de n ilotogcnboucheutkker bij de vtrkie myvi d it tot Ib Jnii k den dag der verku zingen voor den gem uteraden dagelijks uitkomt Daarin wordt op het voetspoor van de kies vereeuigiug Nederland aldaar een poging ged uin uiu ds openbaren meening te leiden iu den geest vau scheiding van kerk en staat en van bestrijding der ultramoiitaansche drijvers eu drijfmiddelen De gema tigde en tevens echt constitntioneele ziu vau den schrijver kun o a blijken uit de de volgende aanhaling uit n 3 Verki zingeu zijn zuiver politieke verrichtingen die in lie burgelijke en niet in d k rkelijkc maatschappij te huis behooren De stembus bc ioort op het gemeenteraadhuis te blijven en niet naar elders te vvorden verplaatst Eu hoe onschatbaar hoe heil7JIUIH nuttig de voorlichting raadgevingen en wenken zijn der geestelijkheid waar het geldt geestelijke en godsdienst Jiken moet ii der verstandig en zelfdenkend rechtgeloovige tich erkennen d ii iu zaken v in politiek wij burgers en leeken veel juister kunnen oordeelen over personen en zaken dan geestelijken wier meest prijzeiuvaardigc karaktertrek juist daarin moet bestaan dat zij zich zoo min moge ijk in het ha ardspel der polit ek iu den venvoedeu strijd der politieke partijen mengen en al hunnen ijver en arbeidslust besteden aan liiiime geheel geestelijke roeping aan hunnen zuiver ge stelijken werkkring Men kiezen derhalve gerustgodadieustige mannen maar die zoowel in godsdnust als in politiek voldoende OU lervve en zijn om niet den een met den andere te vermengen en te verw rren Uen kieze zelfs vrij lieden dia voor de gee telijkheid van hun kerkgeuootschap oprechte vriendschap achting en eerbied koesteren maar in de politi k gehi el zelfstandig geheel naar limine overtuiging geheel naar hunne ervaring geheel naar hunne onbetwistbaar meer volledige en gegroiid t politieke kennis over de politieke aangeleg nliedeii van hunne genieeute over de mannen die voor hi t gemeenl bestuur het meest geschikt z jn kunnen oordeeleu ü liiilvc dit ni i teu de eaudiil iten opre htc warme geheehthei l ko steieii v iur on gr milwet Ze moeten niet uiikid ber id zijn li iar gel rouw eu eerlijk lui te levi n ma ir lief belib ii op prijs stellen handluiv ii 11 venl iligeii t Is ni i g uoeg dat ulki i nididati n die grond it elioorvoi teii l U v n saelilig vulgi 11 iikel in l u i luip i it i i i 0 11 1 Iu it ll 11 t IS uut vohloende lat 1 liiiir siiclit Inl lni a s ten latul goed of u