Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1871

l m m tiii m WfflÊmmimtfg m relntior k aiul Wie op de oiuler iteumng v iii 1c k iverceniyinc Nedirlatic en op die der ware oonstiiatLüiieele riikeuen wd moet on e con ititiiti eerlijk inoedif en nnuwRe t in toepa infr liri iip i n in haren waren rin en jreest ooali die beide belmlve uit den tekst ehen ouk af te leiden i ijn nit de verklariuj on loelicbtingen en ophelderinifen viin hare notnerperu iii oiulerhcid van den bezadigdcn en ede Ion lliorbeeke Laatste Berichten iWiJB 17 Juli Tie heer Pouyer Querticr heeft Zaterdag Lij de beraadsl i ing van het finantieel eoramité zijn finantieel programma in zooverre gewij jgd djit het artikel zijde van rechten zal zijn vrijgesteld vpor dl overige vezelstolTen wordt het voorgestelde r oht van 20 pCt met restitutie bij uitvoer behbmleii Dresden 17 Juli De kroonpri is van Saksen ontving van den llussisehen Czaar een i tr vleiend telegram waurby den kroonprins ook de rang van veldina irseli dk bij het Russisehe leger werd opgcdrugen Parijs 17 Juli Het eerste h ilve milliard is nog niet aan l nit ehland betaald doordien het oninogelyk was al de eiidossimenteu van de wistels tydig gereed te krijgen Men gelooft dat liet gouvernement mautregeleii zal neme i om de betaling van hef volgend milliard te bespnedigen ten einde de ontruiming van het Frnnselie grondgebied vroeger te doen plaat hebbeu liet bevestigt zieh dat Monsi igiunir IJuibert aartsbjs chop vau Tours tot aart bih ohop van Parijs zal worden benoemd Berlijn n Juli Vli Xord Deutaclw AUgsmtine Zeibing bespreekt in een hoofdartikel de houding v m het Diiitsch Kpi copaat in het Concilie en lJe oll t dat het Oumbinnen n Juli Volgens offioieele mededeeling is de Aziatische eliolern in de Unssisohl ool sche stad Wilkowyaki uitgebarsten en luvft zij er binnen weinige dagen 34 slachtoffers weggesleept Te Wilna heerscht die ziekte seJert vier wekeu j da gelijks sterven er een tiental mcnscheii aan INGEZONDEN Mijnheer de ReiJacleur Wanneer wij in onze environs vprnemeu dat een goed muziekgezelschap zich zid doen liooren vraagt ecu ieder die liefhebber is Ie zijn hel en wanneer men ten antwoi rd krijgt de grenadiers en jagers dan plooit liet gez ditje dat bij de piano zit zich tot een vroolijk lachje tegelijk niet dat Volgiii mijn gevoelen M de U Iieefl die lief hebbel nog al wiit gelijk llergellJl e eoneerlen worden in den ngel gigevin om ook van biiilui if Ic kunnen proliluieiii d iar lu i ft de S jeieteit gelyk in maar nin die lieden aU voehii eh te gebruiken daarvoor is de Soeineit te roijaal Ie vee wat raen noemt Wil Oin tiiiaci eii Ik vcrtruUH diiii ook iets i eigelijka niel iiieiM gehenren al en hoop dut het geen invloed inii e lubben op de hefJieWiers an mu iek en de vroohjkc ge iehtjea niet meer te leur gesteld zullen worden Door dit in Uw geiuht blad iii het eerste nominor een plaatsje te verieenen zult U bijzonder lerplichten Uw Dr M D 3j v He iTjor aa den C onceuteropd Maaiii ag 17 Juli Tcgcu oordig de hh t Bcfgcu Uu doorn voor ittcr Vilulj Rcuij Luijtcu JViucc Uragpuai Wcsicrijiiiili Uuchner UrooglcoïLr v icour en Post Ufost Uc notulen der vorige vergoderiug worden gultzen on go nrroteerd Ingekomen ceno dispobitio vnn hh Grücput Sinten dclir iirotincicberichtende de outvongst van het besluit ttr ïMj igiiig ande verorueniug cj de braiidweor kiiinisgev en gelijk dispositie boudeude goedkeuring aii het besluit tot den verkoop van het societtllKgebou op de Maikt keiiuisgev en Bog een dispositie ter gocjkcurinj van de oudiihaudstheaanbesteding van den bovenbou der liaseulebrug aan de Ha en keuuisgcv eindelijk eenc dispositie t r goedkeuring ui hit besluitter beleeuillg en overaehrijvljg van gemeelite elketeu bij deN dtrl Uaiik kemiisgfv eeu adris au de stcaiine kaarst iifabripk iüud t eenc dispositie Tan hh Gedep hiaten dc er pruyineie houdeudc gueJlvcuiuig van het kohier uii den liuohli lyken omslag ki unisg een adres an den heer Steens 7 ijiiru e s i iler in yijii geheel inedetedeileu in dit bhid iiivrageiide grond in het pl tutsueu tegeuuvei den Kuttcusiugil tot het bouHeu vfto een tieiitu groutc fiuiiiiigen vordt gesteld iu Iiaiideil der euiuinissie vuu abue ige eeti adn s aii j Iliitlenian verzoekende in aniinierkiiig te kuinin oor de betiekkiug ï n brugwaehter kenuisg Aun de orde ii eene missive vji den minister v n iiii incieii biitr kki lijkhit posten telegraafk iiitüor naurbg Z Kjie voorstelt de üveidr teht ti doen jdn it grijpen iu het volgt lulü j nar alsblijken al dit het ou r eitkotnstig de teekeiiingen behoorlijk ts gebouttd en W adviscereii utn in het eerste punt betrelfiiidede betaling te berusten dit advie in iti iiiiiiuig gthnelit woidt luiiigeiioiuen met O tegen 2 ateuimeii die aü do blil riiiec eu l uljleii tip hel tweede punt adviseerca B en V om zieh te houden anti het vruiger bepaald dit hetgibutin moet overget oi tn ftordt als het beautiht ordt aan hit b ilek dit oidt gotd ikttird door al de li deu behalve de liter l lnee die bu leii steiumlng blijft Achtereen ulgens worden goedgekeurd 2 de ri keeuigeii va i den si huttersraad der Jd schutterij ever het J iar iblil van het Nr ielltlseli Aruibtstuur over liet jiiur 1S7U van den kassier der Bank vnn Leening over het boikj iur ls U 7l l ut liuolduiiikrwIjzer aiiu do Opeubare Anneiischjol wordt niet al eiii steinini u benoemd de heer J ioiida te De Lier Ih voorzitter deelt mede dut de boeken cii de kas vau den geiiituite untvargi r zijn opgenomen cu lu orde bevonden Ilieiua emdi t de virgadeiuig Burgerlijke Stand G uellK M Juli Anna Elisabeth ouders M ildn hut en O M van Grukeii 111 Johannes Malthgs ouders 11 H bcbraven en J A Hgdclsor OvHii iDiM i t Juli M VI Kuusel 1 j 1 lu L lluot 1 j 15 1 Verkerk 3 j U ui T Kerkhof U d J van der Ueu 14 j J D Kaars 58 j van Leeuwen t3 j 18 C F H Tcmmiuck SI j C de ürogl 58 j 17 H Spruyt I j V de Jong 2 j U m ADVEtlTENTIËN Voor de vele bew ïen van deelneming ondervonden bij het overljjden onzer geliefde Moeder en Behuwdmoeder betuigen wjj onzen hartelijkeu dank Uit aller uaani J P LOUIS KAMSTEEG i LEMüESENIEllöHUIS In liet WEEÖalhier wordt een Huisknecht gt vruagd Loon 75 njiiur s Zit li te vervin j eii MaiuidiigH siivoiuls tea acht ure oun Ie Kogeiileiikimier VVecrbaaiiielils liOlerlj Uai lMG groot 11 000 000 Geoorhn tl ini ev Min Jkn dd 2 Julij 1870 verdeeld in Aandeelen 150 1 van ƒ 7 5 000 2 tl 80 000 1 ÏO 00Ü 7 II BOÜO 7 2600 20 ff 5Uü i allüsbaar bij Uitloting y ONDEU METKN met UOOtiE PRIJZEN als 1 van 80 000 B 40 000 j1 25 000 at 7 10 000 2 i II OO I uo 1000 g S IZ 200 ongeveer duizend 8 van 100 50 en ƒ 40 en velo diii eiiden j van 20 15 lO S ƒ b enz tot een ai gciaraenlijk bedrag van ruim TWEE gMILLIOEN GULDEN begint zonder ecnig uitstel Je late Trekking JU 1 l iijs van ƒ 75 OUD i 1 25 000 3 rij en ƒ 2500 1000 21 0 0 üO 31 lTTJIjICT aanntaande Gestort VV aarborgfonds ƒ 500 000 7 500 20 000 tooo 8000 0000 2000 C165 7500 20 20 2 10 300 401 2055 3000 50 161 163 V rvolgens iodor n j Totaal xi 15 Januarij aalistnaiidc SS wordt wiJcrom uilseloot ƒ 75 360 j ar eeno IJillotiug Keu Lot geldig vooi alle Trekkingen kost ƒ 2 50 eensgevend geld H en ordt altijd met miusleüs f 2 50 meestal cohtor met meer terugbetaald li te U reM Gouda Woerden II Zoolang de voorraad strekt verkrijgbaar bgÜÜ de Commanditaire Bankvereeniging te Jtotlerdam VAX VLOTKM DE IJ8ELA U te mm sfcrr VAXScnEKMltEEK VAN HALLsmcde bij MüNl lJN C 1 KNO DOKTLANn II Van WIJKA M IIEIJEUMANVV DE IKLDEII Oiiikiealer Vianen R F STALENHOEF C A VAX BLAniCUM J A MONTIJX S E VAN HEN HEUGJ E VAX DEX AXDELP M J UUMIUI S I DE MAX LAi lDOIll C i jrA KEIZERLIJKE TURFSCHB IM ciiileleenIng van 1870 lIoofdprij cn Francs 600 000 60 000 2 it 20 000 6 ü 8 000 12 a 3 000 23 a 1 000 800 a iOO enz die op den 1 AUgUStUS e k getrokken worden Voor de e trekking irzeiid ik tegen franeo over ending v m liet bedrag gelieele loten ii ƒ 3 halve a f 1 50 vierde a ƒ 1 ProBpectuasen gratis Trekkingslijsten worden franco toegezonden na de trekking B A N K I E K S 11 U I 3 lEGMUND j ECKSCHER Amsterdam Warmuesdraat S 539 Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten vau do IIAKOCZY te Kimiigen over welks heilrjjko werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Balling den Ilofrnftd Dr Eitm iiDT eu Dr Diuuf handelen Bijzonder iiimbevelenawaardig tegen traagheid der siiij svcrteering s organeu gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen lilimorrhoïdeu neiging tot jicht en Hcn luileii slieid rrii s per Uncou 50 ets l i ii N te Hi lah Apotlickev 1 W BOERS te Hütlciiliiin ill alle AiKitlieKeu KON BKlElt MINER WATKIt VERZENDINti