Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1871

MtHM TURKia HONGARIJE OOSTENRIJK 1 AUGUSTUS TREKKING Iloofdprüs ƒ 000 000 15 AUGUSTUS TREKKING 1 SEPTEMBER TREKKING Hoofdprijs ƒ 230 000 Hoofdprijs 200 000 Prijs Prfls G 12 28 ouO Geheele certificaten Halve Kwart ÜO OOO 20 000 G OOO 3 0Ü0 1 000 3 1 75 0 90 1 1 4 13 580 Geheele certifacaten Halve S Kwart 25 000 5 000 1 000 500 108 ó oO 1 75 0 90 1 1 1 2 3 o 15 30 74 a Geheele certificaten Halve Kwart 50 000 15 000 10 000 5 000 2 000 1 000 500 400 170 fc 1 liet publiek kan in IJollandsch lezen wat men koopt de origineele zijn hier te lande bij een der eerste Bankiershuizen gedeponeerd en met mgn cachet verzegeld zoodat men niet bevreesd behoeft te ziJn voor uitgeloote nummers te koopen Ook neem ik geen tien procent zooals andere builenlandsche huizen die dagelijks annonceeren en zjjn mijne certificaten goedkooper Bij bestelling van 12 kwarten kan men 12 verschillende seriön krijgen en ontvangt men gratis een lot uit de Haarlemsche Paardenloterij Bij bestelling van 10 geheele loten ontvangt men gratis een Weerbaarheidslot trekking 31 Julij Boekverkoopers Postdirecteuren Makelaars en Commissionnairs in effecten ontvangen tien procent rabat en kunnen bij bewijzen van soliditeit loten in Commissie krijgen f URGERAVONDSCHOOL I ü INSCIIllIJVINÜ vim LEERLINGEN voor de Burgeravondsiliodl zal j liiats hebben V or de OUD LEEULLNGEN op DINÖUAÜ 1 AUGUSTUS voor de NIEUWE LEERLINGEN op WOENSDAG 2 AUGUSTUS des avonds te acht uur in het gebouw der Burgeravondsrhool Het SLiioolgelü beaiuivf u drij gi dcu sj vn voor eiken leerling voor twee of meer leerlingen uit hetzelfde gezin twee gulden voor elk Onvermogenden worden van betaling vrggeHteld Geen leerlingen worden tot de school toegelaten dau wanneer zij voor ieu zijn van een bewijs dut zij gevaccineerd zijn of do natuurlijke kinderpokken gehad hebben De Secretaris van de Cominissie van Toezicht D DOBBE Openbare Vrijwillige VerküO li g ten overstaan vau den Notaris MONTIJN op MAANDAG 24 JULIJ 1871 en volgende dagen des voormiddaga 9 ure aan den Tieudeweg wijk D n Aa te Goiidn van eene aanzienlijke partij TAPIJTGOED LüOPERS KARPETTEN BEHANGSELPAPIEIIEN en RANDEN TAPELKLEEDEN TRANSPARANTE GORDIJNEN GORDIJNPAPIER VV VS en EILDOEK EMBRASSES AGREMENTEN BAGGETLIJSTEN RAAMLIJSTEN KOPEREN GALLERIJ S PATÈRES HOUTGARNITURES SCHOORSTEENSTUKKEN enz enz Te bezigtigen aanstaanden Zaturdag s voorm van 10 12 en s nam van 2 6 ure en op verzoek ook dea Zondags Betaling 2 October 1871 Koopen beneden ƒ 10 en de kosten contant Die welke het ongeluk heeft een bril te moeien dragen kan het beate oordeelcn orer den lasl het ongerief en lyilverlies iii dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven ïijn dien Ie moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den huogslen gm id gn verlieten kuMien daarvan ontaingen worden dnor het bestendig gebruik van Dr CtiantomelanUS Oogenwater Bg elke waasching der oogleden iil men de lierslellendc kracht der afgematte en vcr uaklc oogeii voelen ncderkeeren zoodul men in ele gevallen de bril neder zal kunnen vaar el zeggen eer uii flacon 18 opgebruikt Maar vooral ook zg die nog grea bril behoefden te gebruiken is dat hel middel om oor allgd daarvan bevrijd Ie bigveii bg velen ja I Bg Oiieindig velen is toch leeds het beginsel v iii verzwakking merkbaar aaii e7ig men lette muur op dat men voortdurend verpligt is op vtnieren ufatiind te zien dat letters zieh dubbel verlooiicn dat schel licht hinderlgk is dut de ougen begiuneu te steken enz enz Welnu gcbruikl Dr CtiantomelanUS OOGENWATER en gg uit u beter bevinden Het IS verkrggbaar ii iO et per flacon bij T A i VAN DKI ll loiti u J J liKUZKMAKKK JmIih J H KEU KI cle Mej L A b iiiu iiNH S 111 uiiiii Ooatinolciistraat J J UHOK NHUIZHN Si O hecht en meer bekende dipOtj in ons rijk Utrecht Choorstraat en Moreelsche laan HUID Wie zijne huid lief heeft koope MALZZEEP Geheel vrij van minerale bestanddeeleu van aangeuamen frisschen gear verfijnt en verfraait deze zeep de huid verwijdert alle onreinheden als daauwwormen uitslag enz verwekt eonen jeugdigen tint mankt de huid fijn zacht en elastisch in één woord de HOFF sche MALZZEEP vereenigt alle eigenschappen om eene UNIVERSEELE Toiletzeep te mogen heeteu Prijzen 17 c 35 c enz per stuk en 95 c eu f 1 85 per G stuks JOHANN HOFF bCii Centraal Depot Bloemmarkt bij de Stilsteeg F 154 Depots te Gouda bij J C VAN ViUiUMiNGEN eu de Wed A O SciiouihK te Woerden hy Hbnm J v d Bjdku Den Heere J G POPP pract Tandmeester Weeiieu stad Boguergasse n 2 Het IS nil een aangename pligt overeenkonisÜT de waarheid te getuigen dat ik mij door het gebruik van het ECHTE ANATHE RINMOND WATER van zijne heilzame weldadige wei king op het tandvleesch en de tanden overtuigd heb Doordrongen van een gevoel van dankbaarheid kan ik niet nalaten dit weldadig middel aan alle Ijjders uit echte belang oze overtuiging ten sterkste aan te bevelen Hoogachtend FRANS IbIDOR PROSCHKO Doctor in de regten eu in de philosophie K K Staatsambtenaar Te verkrggen Ie Gouda bg L Scheuk winkelier op de Iloogslraul gk A 12 te Uolleri n bg I E v in S inlen KollV apotb en A Schippereyn C bl ianwe porceleiiuvinkcl te s llage bij J L P C Hiiubilii apoth te Leyden bg E Noordgk te Utrecht bg V Allcii i npolh te Amslerdara bg 1 van Windheim t verkoopliuis Ie Oudenaler bg T J van Vrenmingen j te Schoonhoven bij A VVolli Gouda Druk vau A üruikmuii JD J JDU ISwdlOSOII Effecteti en Lotenhandel Er wordt terstond in eene VLEESGHHOUWERIJ EEiT iJOlSrOEIT gevraagd Adres b den Uitgever dezer Cou rant 276 Staats Loterij De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 24 JULIJ 1871 GOEDKOOPS HDZIEK voor Pjano Solo Uitgave van F KO KSMA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Van deze uitgave zjjn thans weer herdrukt de volgende zeer gezochte salonstukken Ascher Feuille d Album 2e druk C ƒ 0 35 VaiUance polka militaire 3 dr C 0 35 BtiuuzEwsKH Lapriere d uue vier ge 4e druk C B 0 30 GoDïKEï Mabel Valse 3e druk C O GO JuNoMANN Heimweh Melodie 4e dr C 0 20 Kiiuo Abendgebet 4e druk B 0 30 LKthiiuuB Wei Y Les cloches du Monastere 3e druk C B 0 40 Laclochettedupatre 2edruk C B 0 50 Lhviuf it Fantaisie sur Faust 2e dv B O GO Ot i oitxE Lapluiedeperles Valse 2dr B 0 50 Ahche la Morteet Miserere 2e druk B 0 40 Obbes Die Wacht am Rhein 2e dr C 0 40 RicHAiiBs Marie Nocturne 2e druk C B 0 50 Am Abend Romance 2e dr C 0 30 Stkauss La belle Helene Quadrille 4e druk C 0 4C Wallace La petite Polka 2e druk C 0 35 Complete Catalogussen GRATIS Allo nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A n It 1 A A M A A te loiulu U