Goudsche Courant, vrijdag 21 juli 1871

1871 Vrijdag 21 Juli N 1078 GOUDSCHE COURANT Nieuws m MwvimMM voor Jouda en öinslreken SCHUTTERIJ BEKENDMAKING BUUGEMEESTKR en WETHOL UEUS der Gemeente Gonda brengen ter kennis vnn de Ingezetenen dat overeenkomstig Zijner Majesteits besluit van 28 Junij 1828 SlaatMud n 42 de Commissie van onderzoek en omschreven in art 1 B der V et op de Schutterijen van 11 April 1827 hare bij du Wet bepaalde werkzaamheden heeft aangev iugen en roepen bij deze op alle dit jaar voor de Schutterij ingeschreven en geloot hcbl ende personen om voor de voornoemde ommissic te compareren in het Raadhuis dezer Gemeente op iUngsdag den 25 Jnlij ISTI des morgens ten 10 ure teu einde of voor de Schulkrlijh dienst te worden gedesigneerd of wel redenen vnn vrijstelling hebbende daartoe de veroischte bewijsstukken in te leveren oixiat die zouden kunnen worden onderzocht en aan de wet getoetst wordende de belanghebbenden tevens verwittigd dat de bewijsstukken voor gehuicden of wtduirenaar op hunne aanvrage ter Secretarie Avter üeuieente kosteloos znllrn worden afgeg Ven of aangevraagd wanneer zij zich daartoe aanmelden voor of op turdng den 22 Julij annst iande vnn des voorniiddags 10 tot des namiddags I ure Wordende eindelijk de belanghebbenden aangemi nnd om niet te verzuimen ten bepaaldiii tijd voor de commissie vnn onderzoek te verseliijin n daar zij welke n et mogten opkunien gehouden wordei geem redenen tot vrij sclling te hebben en voor zooverre hun dienstpligtige nommers zij ten deel gevallen bij de SchiitlcriJ zullen orden ingelijfd Gouda don 17 July 1871 Burgemi gter en Wethouders voornoemd De Secretaris Ue Burgemeester DROOni KEVFR KOIITIIIJN van HKHGE N MZENDOOUN Kennisgeving 1 1 I KJ1KESTER en WE IIIOUDERS van Gouda doen te welen dat door den Ra id dier Gemeente in zijne vergadering van den 2li Junij 1871 is va stgesteld de volgende veiordeiiing De RAAD der ïemeente iüUDA in ovirweging genomen hebbende de bezwaren door Handelaren in Petroleum en nndere i t aanvlauimende Oliin inge bragt egeii Art 21 der verordening op de brand 1 Uil LI NuVtlllbtT weer vastgesteld den JJc Dwcmbcr 18 ii TdiMi Jlaart ISr S Heeft besloten dat artikel te wijzigen en het te kr vn als vnLtt Oiiverniinderd de toestemming van Burgemeester en 1 dat daarin nooit meer t gelijk aanwezig zij dhn vier duizend liter fJS vaatjes 2 dat de bewaarplaats besta uit een gemetseld lokaal gelijkvIcMTs met de straat of lager van eene V rdiepiu met ijzelen bckappiiig 11 dat de vIdit van steen zij en de deuren welke toegang geun tot liet overig gedeelte van het gebouw of tot de pid lieke stra rt zoodanig geplaatst zijn dat de stollen y ieli over den grond Mrspreidende door een steen i ilrenipel worden legi iigehouden De muren vlo ren en dorpels nioelen geinels ld worden van klinkers in portland e ment of sterke bastenltras ter zwaarte en ter hoogte Hoor üui gemeester en Wethouders te bepalen een en aiiilir zon ingerigt dat de pi lroleum er niet kaïi duonlri igen I dat in de he a irp iiat i liet da lirht kiiiiiir doordringen en eeur Lioede liielilv rvrrM hiie plaats Jirblie 6 dat in de bewiiarplaats of in hare onmiddellijke nabijheid geene werkzaamheden verrigt en geene goederen bewaard worden die ii ar het oordeel van Burgemeester en Wethouders gevaat voor brand ople veresi 6 dat de in de bewaarplaats voorlanden stolleu bewaard worden iu goede lusten of in goed gesloten metalen bakkeu 7 dat het verwerken der stoffen alleen geschiede tusscheu zons op en ondergang 8 dat daarin geen vimr of licht a mwezig zij en niet worile gerookt 9 dat daarin of in hare onmiddellijke nabijheid steeds cent voldoende hoeveelheid iud voorhauden zij om tot blusschlng te kuinier dienen 10 dat aan den openbaren weg boren den hoofdingang van de bewaarplaats of van het gebouw waarvan zij een gedeelte uitmaakt niet duidelijk leesbare letters verincUi zij welke stoffen Q nr bewaard worden Wanneer de bewaarplaatsen ïich bevinden bulten de wateren der stadssingels kan door Burgemeester en Wethouilors van een of meer dezer bepalingen onthe Iing worden verleend Buiten de hier bovengenoemde bewaarjilsatsen is het verboden petroleum of andere ligt ontvlRmbare oliën in eene grootere hoeveelheid dan van twee lionderd liter iu hetzelfde gebouw of op httzelfdf erf op te slaan of te bewaren Zijnde d 7 e verordening an de gedeputeerde staten van Zuid llulliind volgens hun berigt van den 3 lullj ls71 in al selirift raedegedeeUl fn ia Mervan afkonditjing getchied tcaur het liehiiort den 17 Jidij 1871 De Secretaris De Burgemeester DltOOdLKEVEU l üUI DIJS tah CEUGE S IJZE MiOOHN BUITENLAND Itulicniandscli Overzlclit De zoogenoenide komkommertijd de voi antie in lic politirke wereld is aangebroken en daarmede wordt liet nieuws schraal roi i heeft liet Kiigelsehe hoogerhnis drie dagen aehti reen de drnkkende Jiiliwarmte getrotseerd om in eoii geanimeerd debat de wet opde iegerorgnuisatie te beliandeleii Met 155 tegen 130 striumen is die wet verworpen en daarmede een ernstig eoiitliet met het lagerhuis geboren De natie zal zieli waarsehijulljk aan de zijde harer vertegenwoordigers scharen ja zeli s Is het te verwachten dat de pulilleke opinie die tamelijk koe gebleven is bij het ontwerp uit antipathie tegen de eihde lords heftig partij zal gaan trekken voor de afschnlTing van het koopstitlsel der oftieiersplaatseu Volgens een later telegram loopt te Londen een gerneht dat iladstone den iiiaatngel bij koninklijk bei uit zal invoeren Het rrelit heft hij er toe eii dergelijke oplossing Is reeds door lord Derbv vüor len het lagerhuls zal de noodige fond en wel toestaan Te Milnehen Is de liitoeht vnn de Belersche troepen met den Dnitsehen kroonprlna aan het hoofd met den inersten luister gevierd len zegt dat do ultraniontaiien met idle kracht tegen de nitnoodigliig van den l ruislsehen prins hebben geijverd maar de koning stond er op om te toonen dat hij trots alle hinderpalen trouw zal blijven aan de Dutsehe eenheid Vlet volk heeft overal getoond dat het met zijn koning een van zin is en de invloed der ultramoutaii ii vermoeht daanegen niets De l ruisisehe regeering wier hoofden bijna nllen te Knis vereciii d zijn schijnt stellig voornemens den strijd met i e ultiaaiontanen te annvaarden Deze laten z eh niet vervaard maken integendeel zij waarseliiuveii df re reeriiig oor de gevolgen liet berieht oinlreiit de arzetling door de I orlc van den bey van funl i wordt legengesproken door een blad vnn Klorenee He l arijsehe piTS i vol van de aanslaande verkiizingen voor den genieciiteraad Ilel onlangs tot ïtaiiil gekonirii verbond van di l arijsehe pi i s met enkrir hinden veruii erdird ijvrvt ook nu wi der en stellig met meer grond voor afscheiding van jiolitieko kleur Zij wil do meest praktische mannen i elke wijk doen verkiezen Andere bladen o a de Siècle willen ook hier het republikeinsche element versterken Ken ander onderwerp van polemiek te Parijs is de houding van Thiers tegenover den pauselljkeu stoel De slotsom van alles Is dat het allen schijn heeft dat de paus ook vuii Frankrijk niets te wachten heeft voor het lieistel der wereldlijke macht In de zitting der nat verg van Zaterdag heeft de grootzegelbewaarder de heer Dufaure verklaard dat op de mrleinentairc enquête over de Inkoopen van oorlogsnnilerialen in Amerika een gerechtelgk ondemoek volgen zal De aanklacht tegen den Frnnnchen consul te New York Is In handen gesteld van het openbaar inliilste u en ronder eenlg voorbehoud al het recht z jneii ioop hebben Met algemeeiie tocjuiehingen werri deze mededi eilng door Je vergadering ontïangei l Indt pendance Beige heef in zijn politiek overzicht van Zaterdag een gerucht medegedeeld dat volgeus twee zijner correspondenten te Versailles In omloop zou zijn en dat aan het Fransehe gouvernement het loornemen toedicht om aaii de nat verg een maatregel voor te stellen ten opzichte van de personen die met de wapenen in de hand gevangen genomen zijn doch voor het overige geen belangrijke rol onder de commune gespeeld hebben ten einde te gemoet te koraei aan de groote inoedljkheden die aan het Tüuuissi U van de iluizenden van gevangenen in den weg staan ileze unuitregcl zou hierin bestaan dat deze personen allen weder op vrije voeten gesteld zouden worden met dit voorbehoud echter dnt hun hut verblijf in de groote s eileu verboden en hun zelfs de p aats van hun üjiunthimd aangewezen zou worden waar zij onder het onmiddellijke toezicht der politie geplaatst zouden zijn Het Belgisehe blad schijnt de waarheid van dit gerucht niet In twijfel te trekken en oordeelt dezen maatregel als den eciiig wettigen wanneer de regcerliig ten inliisie geen nlgemeeue annestle voor hen wil uitspreken om spoedig een einde te maken aau het aantal processen waaronder de krijgsraden dreigen te bezwijken Le TeMjit wil dit gerucht volstrekt niet gelooveii want inderdaad is deze ja tregel in tegei spraak nirt de plechtige verklaring van den heer Thiers vóór de overwinning vau hot leger dat geen enkele Insurgent gevonnlsd zou worden daa langs wettelljken weg eii door de justitie eu dat alles volgens de wet behandeld zou worden Hoe groot de moeilijkheden zijn mogen om een zoo groot aantal besehuldigdcn te vonnissen moet de regeering toch het middel vinden om deze te boven te komen en moet dit middel ook zoo spoedig mogelijk gevonden worden Zou het aantal krijgsraden niet vermeerderd kunnen worden in evenredigheid tot de behoefte Hiiiiiu taak zal hierin bestaan om de fchuldigen streng te strallen doch tegelijk de onscluildlgen vrij te spreken en met hen diegenen die men reeds genoeg gestraft zal oordi elcii door den üiibesolirijfelljken angst eeuer preventieve gevangenis van eenige weken Niet genoeg kan op eene afdoening dezer jirocesseii aangedrongen worden die reeds zoo vaak door do regeering uitgesteld werden vooral wanneer men Iu de l ransehe bladen van ïoovele aanhüudingen leest die het gevolg waren van het afkeurenswaardige systeem van aanbrenging Hoe dikwijls misschien ge scliiedde dit ter vohloening aau artleulleren haat of soliaii lelijke wangunst Met afkeer denkt men dan aan het lol dezer gevangenen voor wie de regeering zelfs niet voldoende ruimte beschikbaar heeft zoodat pokken en typhus dagelijks talrijke offer onder deze ongeliikkigen eisclien De finantiëele plannen van het Fransehe niinisterie waarover wij onlangs spraken liggen geheel in duigen daar de budget coinmlssie de belasting op de grondstoffen die 18Ü mlllloeii fraoee moest opbrengen met 17 tegen 5 stemmen heelt verworpen In Spanje is luinitter criHls nog niet opgelost Men spreekt van verbodsbepallngeu omtrent do y crnationaie De Oostenn jksehe en Hoiij iiiirs die delegatie zijn het Dinsila uiliecl eens eivordcn avs de pniiteu van vei eliil lii t gciurciisi liiijipr ijk linilget is daarop noeilüekriiid di iiil avrn ladragen voor 1S7J