Goudsche Courant, vrijdag 21 juli 1871

i IJ 00 l pilili 11 X i ii udidiii dl i liii ii dn dl II Il n I II 11 f il A N K R IJ K lilt uoiilt tijd dat I I uisilu ii uiiiif i iit op ill iti I viiklir iK t 11 ipi na lim stiitkundc I r II II il 111 M rbaii 1 nut d nitiiwi pisitii diü Itilii ami dl n piiiH vn k id biuft w int uit i tien lil alle viijheid kan utoitinin en de belangui van het K itliolicisine geul scli id lijikii Ilrrop hei tt de heer Viseonti enosi i seantwoord dat Italit mets lievei wensebt dan met Krank rijk opeen viieidse inilijkii voit te leven dat het lauden paus oll u e ttaarborgm beeft e evui voordeuituieuiu zijner g estilijke waurdiglii iil ibl 111 deItiliiiausebe di dihdiii geen bitten of sein 1 pi tultegen Irankiijk ge iid oidt ni diu in Ijk tikennen is gtgeven en diit 111 elk geval bit gnneinpiuent diirvoor niet vtiintAond lik km nd ngesti d CU wat ik wiiken bttiilt die te Liviti Vi oliia iiit tuii d Holil n It i ijii iii i iiiktl ondcriumiu met het doil om eeui e iortiheatien aftl bukiii oplit de stid i h kunne uitbri di 11 want k t uii cntuaid ildur den weiivb had kenbi ir p 1 ut t j Il 1 aiii itn van dt posit 1 tbs iu8 n hu ft de luer Heonti De lepiib ikiinsihe I iiij ebt bl id 1 bekladen ich over den Imgm duur vm dm siutvaiibehg Pat de bindluimg van ib m litiir 111 lehl als hoogste gt ug uoüd nki lijk was 111 dt ei rst tl ueii na de Qhleuviiping lan den opstintl tiii iiiiile ille her lueuwdi pogingt 11 tot opioti tt t n te gam en de schubligin te airtstieiin dit oiilt djor int mand in twijt 1 gttokkeii doili dat ilt e exc ptiniiele t lest ml mg blijft bist tii iiiittij tnst ainle nttliirtnile de 7 ik 11 lil dl ui kom n 11 dtiliigdu iiiiiirpt n tui j t bl ken IS lilt bit bniniilijk gt ig oiidi r ge vaar tl 1 de ti im Is vm liet best lur lii liaiitli 11 on kuiiii n nemen dit kunt min t 11 st ik t it Kieds bij tl luiigt viikii iiui II tlu 1 i li iiult tii staande d i lwill ml liniiliiig tl 1 1 iiiig dt inotilijkbufl van dt t n 1 11 11111 i ui tli 11 s u dt r met liet o g op tie iki iii iii vj 1 tb gt 1111 1 iti laden 111 liet d piiti 11 ut tl 1 N 11 utlki ip 2J Juli ynstgutild iiii itu t nu 11 dit dt stut vm helcg de viijbtitl ilt t 1 veik iii n ui bikniini ren il Dl t uil iiigpu ijii dm oA lil bi n b 1 gtwitlt i lut ib liili iu iiiiiliii il iiiidilijk l iujs witlir lult 1 ig 11 bl t Mil II lil d tttl lijke bel ii i 11 lit lillen op i 11 i 11 iiii uiitukibpii s nil 11 IV li til lil dl tl ld tg 11 il 111 dl ut ti SI liiii 111 bit o iiibui t ig lt iiivt ihoiidiii tushtbtn lil 1 til ukimsliti 111 di vumtiidiiiiig dl I tl Ijkt 1 il I II I dt t pis 1111 lil I bil l t 11 gu pi II t V II III tl t V il l l III UI Inj tl 11 II bit k II s t II 1 I 1 I t 11 II II III I VI it 11 vv 01 dig IS 1 tl kil I I tl II lil 11 luiii liipiiilib pilili kt II UI ihili II I liU lij liiiimi ki ii i ti bl lat lit i 1 dd lü dl lU li pbi lts iniunin bilitiin 11 1 kii i 11 t u rd 11 lilt I ut igdbeid 1 n pi iktist In ki nil s II itl 11 om dl 11 si liti 11 bil 11111 11 II t t ml 1 11 til b uw V i I II vuil I 11 Js tl lit i li lil 11 Jli dl t vukit iu in al ut du ten uud hv ti 11 gevolgd uoitltn lot dit tindi lu l ar js vviib 1 M i dielil 111 II 1 itl iniiiliti dit iitkr tuilitlMiir dm gt lil I nil ra ld ulltii atvaiitlig u zot dut dn uit M lubii I l uil al aarsehijnlijk btoigt dt re gttiiig nul ib i biruituvili iniki bug ht t uaiirsi bijiilijk risiiltiit dat 700 doeiidi ht t jiroti t iiiait dt bnirgioisii met ovuti ustuunii n kaïi lu nilir quar tu r na ir gt hmg van dt sti luining en den stand zijner btwontrs zijii mvloid ui dt 11 j euieuitciand kan ilütn giltliii Ht lib 1 lie bhd n sttllui uli viel van dt i gevvij i di vti kit zing voor indien sbehts tlt Taiij t 11 i irs dt bititkuus buuiir ktu e bcgiijpm m iiizuu dit hit gtliiil iets aiidirs 1 tenen li 1 011 iin eiiiiiiiiiiie dm uil uettigeii gimeeiittraad 011 lu uu kiaebtig Il gerigeld opuibiir gi ag te VI rkit t 11 KoMiii n ich mouti Hoitlm door de licicrm gt spiiid 0111 tim uitooht dir trotpen 111 Mimeliiii op tt II 1st Mil UI 10 mogtlnk nut mmlir te tlot 11 ijii il 111 I Biilipi Diuoni jiii t litilt bet amiiit uu II VIII dl uitnoudigiiig ot biju niiiig di 1 dm kriiiipiiiis vm l ruism oovetl gmoigin gt eveii Dl ontv iu t V 111 dm kr i niprii s ukksI d ui ook oo pit it UI stitig n jgilijk ijn it lud tilittr dat l j dn t iitv iiig t wordt 1 hantleld ilsof Beitrm een viuintl V UI Duitsoldind algesi hi ideii luid is oo utnl tl kroonpiins aau di Buerscbe giuuen te Asehillt nburg ontvangen in iiaiun dis konings door den guiiiid graaf luchberg en dt 11 rdnieester baron von bt uillt iibt rg att rdagavond ia de kroonprma ♦ t Miinebui aangtkouien en aan het prachtig vir Krd station ontvangen door den koning de Beiorache prinatn de generaals ea het bestuur der stad Len onafzienbari menigte was op de bien omduikoniug m den kroonprins te begroettn lilt until üutrselie soblati n dat aan dmiiitoebt al de Int men bi draagt 15 0UU man bij afdeelingm krijgt u de sildattn verlol om de tad vooraf te bc otkm en den overwinningsweg te len Aan dm inging vin dt stad ut mm allereerst de prachtige tLüi kmiiig loiliuijk 1 op lut i nde vaii di Lud ui slriissp 11 lar het voorbiild v 111 den koiist ml jii stbui tiniii boog tl llomi gibouude igipooit die 1111 Mior lit t eerst aan haar ugenlijk doel zdbtaut vv irtli 11 Oin ik Kschouwera wat t vi 1 deden ia een kwar litr vm dl stul vervvijtlinl het dorp Scliudun tv I uis fiisttlijk Mogt d vtrsuring te Munthi 11 d iets achterstaan b dn van lierlijn ekt r al de feistviering van de Hiiinii l issii tn gtnoigdijker ijn door hetontbre kil v 111 til Noord Duitsehe itijHiiid oo zullen de jkius ht bieim na alloop vm hit iiguilijke ft est uut rijk nut bloemen versierde wagens de Siolditm ko niii a alen ZWEDEN J ooils men weet besto id bij de Zweedsche regee riii Il t plan om bet land bptsbtrgm ui be ittl ut 1111 u eii op et ue diiroiti am de vusehillentlek ibint Itui i richte vraag wirddoor degoiivirimueiittii UI htt westi n geaiitwoord dat zij tegen de eoe uputie git ue bidmkiiiglmdtltn Volgtnseen schry VI11 au tlui Kaïn eit uit ht l etersburg 7ou celitertil Uu S sclit regeerinj in haar antwoord op een et rbekefdi manier er tegen giprotesteerd hibbtii Zij 7 ii 10 budt het in de olfieieele nota voor zich Ive nut tegm de nauhechting vaa Spitsbirgon mu vvtil u bubben ma ir dt openbare inecning 11 hetliiitl was tr bepaild tegen en hierop motst de re ttiiiig idilsliin Zij vindt er evenwel geen uari liri I 111 d it utik n kolonitn op Spitsbirgen vestigt en tut lut o iluiig dt e b stun ht I btstimrd mover vocit mui ovir een dtlmiiiive lube itiiuui dient mm uil 11 luwkeurigir te Virstaii Itgtlijk isitne mmiorie mu st Civboliii j i outui u lariu uoriltbt toigd dat Sp tsb igm uil is wan tigmwoonlig ilsoulit ibi i i uu w list 11 ld r ni uiuidi voor Uusland liteft iiuii dut dit 111 tl itkomst nul is kan uiiilin till iiiiu ip i lil ikt lil I It tl it lit V lil Auie rik 1 klim dl uu 1111 witiisliinu dn liusdi kus Il IV 111 lilt tuit iiiilii 1 I tiiig btgiut lu I I ij lil iih iiiiiu ip t l 1 111 kul uui ni I It I I III 1 I 11 lit I klim I II 11 I ld lid vi i iiidi 111 UI I II I k 11 I 1 mil iigrit 1 III IiuIImuw out 1 11 1 iii milt lm van di r iipmii kiiigi 11 m tlt v t U lu ii iiriug om harm uu litigm u i buur t km bad liibbtn opgigntii tn dil iltiiii dtn wetd1 hui lit giiiw lonligii laii lu t Itiissisilie hot htbbi i I I II I II dl lu II 11 D nmiissii lit litwtiking van tn niinw outwiip vuil de legi r nganiaatio heilt voorloopig liimn aibiil gistivkt oui hem wu r op 1 Sipt tt btginiun ij 11 tlt uil verimigd met htt biginsel om dl plaats vtivaii mg al te sibalfm 111 dm verpliehtin kiijgs dunst tot alle kliissui der bevolking Uit testrikkui iiidit ook ilfs gustibjkm m onderwg ers hunne lot nu til giltltiide vrijatdimg ouden veilie tn binnenlandT GoLUA 20 Jeu He uitslag der op Dinsdag gehoudm stemming 001 vijf leden van den gemt nter lad 13 geweest als V ligt Uitgtbricht m stemium wTirvan 1 biljet in blaiieo Cieko m ijii do lluien W I hoKiiijN DiioDoiLfVLttfaflr lul nut 125 st Mr H J kiivMNBUUQ uut 2U st en J A iit iN iK rait 2i st lliisttmmmg voor de Ltide overige plaatsen moet plaits htbbtn tuss ben tie heeren J ReutiiKje a ti lul mtt 210 st Brandt tan htraaten aftr lul met 199 st II P N Koemans met 179 st 1 C Samsütt met IH st De vooinarrastt overige candidaten waren J J IJraggaar aftr lid met lU st l r A Romeijn met 9b st D Dobbt inel 85 st A A Koik met Sb st Gisteren middag omstneks hilf twic isouibigin van brand ontstam do li onnuddelliji gebluscbt in de pottenfubriik van den hier v L op de Raam adiier Dt oor uk moet gi zocht worden m het turfhok waar de biaiul ontstaan is lilt utfesthrtvm Nationail oneours van den Ntikrl nitlstlim Weerbaarluidsbonil tlit jaar door d tijdsouistaadighidm wediioni g tn plaats ulkiKb hl bbt 11 oo heeft het sebi rpscbntterskorps Biirgi 1 plieht en de sehuttirij s it f tlintlirs vireeiuging alhitr beslotm lUim ontlerlingm hietwulstrijtl tt hoiiikn op Mamtlig dm il di r maind op bit Bihietterrein aan den llotterdauisehm dijk alhier Dt eoinmissie uit de bi sturen dt r beide vceenigingm sniitii i 9teld cu bestundi uit dt beeren Nortier president A van Keedt Dortland seeretaris 1 M NjotluHen lai joor ptiuiingmeestei j H j dl Luigp M Uotrlee tn J van Berkd houdt icb onledig dit nulitaiie fetst tt rtgelen lutwtlk iiair htt iih laat aaiiiim belooft ridit fic tclijk te uilen ijii en wel aan de vernachting te uilen beuitvvooiden N lar v IJ VI riiemeii zijn bij de commissie zoowel van bh olfieii ren als van particulieren bereids vevseheitlcne prij eu m ui dragen tot aankoop dairvau ontvangtn en toig zegd ij uilen htt progi iraina der teeatviering in een on cr volgnummers luedideelen De uitslag van dt gemtenteraiidsverkieaug in eenige nibniige geneinttu is als volgt Buskoup lltiko eii dl heeren K J W Ottolander en P llooltiniu CaptlU a d I f el Ht rko en de heeren D van ippdlen A en C Vi rst boor Ilaailredit llerko en de bieren M Bisdom en C dm B lai s nnmpcH a d Ihel Ilerko tii de htcrcii J 1 lIiKtivn en 1 Mijnliefl J gekozen de heer A v 111 W ilsum Iv7 S lotLii lltrk cn de hter P firenp herslfiiiiiiiUp ti sihtii dl littiiii C lloüghwinkel uftit I II I lul 11 l van Gtlikitn Pz II a iliini I lltrkozen de heeren I A lande Wtivt 111 K vm lu Poritn Kz herstemming tu s hen It lu I ren d van Langi aftredend lid en dm biir IIüiiiIlh Nuk z 11 dl huiui II van der Lee tn nu I lil iliiis liii t inmiiig tiisMliui de lieertn II In dt Dmsibigavonil illing tbr eirstt kimer ijn ui i komen allt wilsoutvvi ipi n wtlki tloor de twceile kauiii ijn aiiiu i 11 nut u lomitli iint niissivi van di n mmistir van binii iiliidscbi km m van kolonun waarin ijvii oikm hit witaoiitvvtip nopms den nf