Goudsche Courant, vrijdag 21 juli 1871

4 p ll fll l m It loor den ncn Ii si9ehe inll l n eii men t vooi loopig hareii lept te be inii ii nsel oin di plnats lerphohteii ktijga In mt te strekken pi lerwijzprs huime oudeii verhezen r cruteu wordeii 111 eds eene grootere Ln bereikt van de 11 nstj ii r worueu AND linden stemming md is geweest als In an 1 biljet in lT h lid met 325 st St iige plaatsen moet lO St 1 il met 199 st Iiiten waren 11 i4 St twee is een begin ellijk geblusulit in K op de Haam H ordeu in het turf oncours van den ui dit janr door de len plants zullende Itterskorps Bnrger eliiitters vereeniging 1 schiet edstrijd te t er mnund op bet ichen dijk nihier beide vereenigin t de heereii Nor urtU iid secietaris Ininguieestei i II van Berkel Iioudt J le regelen hetwelk tl recht feestelijk te Tenting te zullen be comraissie zoowel inlipren bereids vert 1 aankoop da irvan lecstviering in oen IsverKiezing m eenige 111 K J W Otto le heeren D van i 11 M Bisdom en de heereii J D i kozen de heer A r 1 Greni herllooghrtinkel if i Va leii J A van de k herstemming ift ruiend lid en 1 Il vim der Lee iiisseluii de heeren Il Vdr van der Il eersl kamer yijn v ki iluor de l eedi I III missive van den I til Min küllllUI II ip iiopi lis cliH nf ittmil der Kunt van Juiiiea vnloopig niet iii bdiaiideling te iionnn De vour iltei doit len Miorsti 1 dieuovenenkumstig dat na langdurige disensuie nerd aaiujenomtH niet 16 tegen ló stemmen Do minuter van financiën vestigt de aandacht der beUughebbiMideu op de gelegenheid die er bestaat tot veryending nn brieven gedruk e st ikken en monsters van koop uren naar Nederlandsch ludie door middel van het stoomschip de Prim van Oranje van de maatschappij Nederland waarvan het vertrek vm het Nieuwe Diep ij bepaald op den 25 Inli aanstaande De brieven en verdere stukken die het publiek met de gemelde gelegenheid wens ht t eri nden moeien voor ien ijn van leiie bepaiUle mnwij7mg op het adres waaruit van dat verlangen blijkt Het port der brieven van 18 grammen en minder is twintig cent met toepassing op de waurdere brieven van de schaal van opklimming die voor de bmnenlnndsche brieven is vastgesteld Vuor gedrukte stukken en monsters lan koopwaiin is een port veiselinldigd van vijf cent voor elke 10 gramraen of gedeelten van grammen Naar wij vernemen wordt door den heer II do Veer tegen 1 October e k eervol ontslag ver oelit uit iijne betrekkin als d recteur der lioocfere biiigi ischoül te Delft De heer de eer ou 7ieh te insti rdam gaan vest gen en nMaar de betrekking imnvnarden van hoofdredaeteur van het Xteuus va den Dar Men pieldt uit V ns=enanr Dinsdag was voor ons dorp inden waren zm des loordseen vreiigdedag Met de hartelijkste belangstelling zagen wij de in ons inidden zoo geliefde prinses Maria eene verbintenis sluiten die worden onze vurigste wenschen verhoord voor h iar eene bron van leveus eluk ad zijn Zoowel uit Leiden als uit de residentie en andere nabijgelegen plaatsen was eene muiügte herwaarts gestrwiud wiuirtoe het uitmuntende weder d iii ook met weinig heeft bijgedragen Mochten slechts weinige i getuigen zijn van de eigenlijke plechtigheid het aan7ica vin ons 700 uiterst fraai versierd dorp en de aldaar heerschende druktf maakten er het verblijf opdivnidig ten hoogste siehoegelijk d deii aHoup der plechtigheid hebben velen gebrnik f emaakt van de openge f iryktc met i tgele en bloemen llit denkbeeld om uur er of eikmloof dour enkele bloemen ifgewisseld om ttmprl7uileii te slingeren moge aan dtn Ud ineinsehdi tijd herinneren zulk eene veisiennjr neeft altoos een eigenaardigeii tot hooge vreugde stemmenden indruk die met geen potten mei bloemen nnar den hedenda igsclien tiant vermag verkregen te wor den Zoowel het decoratief als de bloeinen er ieriiig mochten in nooge mate de goedkeuring wegdragen van den met het algemeen toeziilit belasten opperstalmeester van Z K H prins Kiederik Door hit gemeentebestuur van U asseiinar is een muziekcorps uit Leiden under diieetu v in den heer C Blansjaar geëngageerd tei uplui tiiing di r feistelykheden Nog niildt men ons onitrdit de pleehtigtu ui Door het sciiounste w der begunstigd had Dinsdag de plechtige huwelijksvereenigiiig an prinses Bait Stevens die vourienu e wekeneen oou Hiarsnest lil het planisuen alhier hult uitgehaald en de jonge ooieviuiis hm schandelijk heeft mishandeld is d wrvooi heden door lm lieer K iiiliinri liter crooiiliilil tot diii geldbuilin twei ml I meen ad y I ol drie dagen siiImiI ne aii iiu s i i unr elke botte al oo negen il igin le inm n AAN DEN ÜKMEKNTKUAAD VAN tjüUlU Mijne Heeren De ondergeteekenden hebben do eer zieli met het volgende ver oek tot uwe vergadering te wenden De tocnemiug der bevolking deed sedert de laatste jaren in onze gemeente groote behoefte aan meeidere woningen ontstaan Daarin werd slechts gedeeltelijk voor ien Men bouwde een vrij groot aant il hui eu geschikt voor den handwerkstand en de iuid elklassB mnai voui Wuuiilim ei voor nii ig tdei ai m met dan zeer enkele verrijzen en dcoh is ook am de7e de behoefte grout Telkens mo ten gi 7inni n die zich hier 70iidcn willen vestigen van dat voornemen afzien omdat zij geen huis kunnen vinden waarin ij oviree iko ustig hunnen stand kunnen leven Die toestand werkt beleminercLd op de ontwikkeling der geineeiite fii het is mier d m tijd dat da ir ian een einde kome wil mende vuordecleii niet erloren zien gaan die anders bij hare uitstekend gunstige ligging voor on e stad 7ijn weggelegd Wij hebben ons lang geileid dat werkba en of bouwvireenigingen ich de c i ik ouden hebben langctiokkm maar de e vii achting werd waarschijnlijk da ir het bouwen van groete hm en hier wimig voordeel belooft met verwi cnlijkt Dit hielt ons doen besluiten eene poging aan te wenden om m de meest dringende behoefte te voorzien en zoo mogelijk een tiental woonhuizen voor den meergegocdi n stand te doen bouwen liet maakte ecu punt van ernstige overweging bij on ui op welke pNats dc c huizen zouden moiten worden gebouwd Misschien zijn hitr ot daar m de stiul of op hare singels terreinen aanwezig waar vuur enkele hi i7en plaats is te viiiden maar wij meenen d it door die te bebouwen niet voldoende iii de bestaande oohoefte wordt voorzien De tijd schijnt ons tt Kijp aangebroken waarup tut eene uitbouw ing der stad eene uitbreiding van het bebouw de gedeel e moet worden overgegaan De gereijel Je a iiiw is dir bevolking de annhondende vraag naar hui en duur hm die leli an ililirs hier wenschen te vi tiireii geven nlUs ins ngt tot de verwachting dat 7oo sjeelits ei liniaal giscliikte bouwgrond is verkrij bisr gi tdd en met ec rigelmatigin aanbouw een begin geni i ikt de ei rsti l ip spuedig door anderen 7al urdni gevoU d 11 liinnen nmiige jaren een b trekkclijk ri it git il lui i I gi boiiwd n 111 audi re pi i its komt vuor oudaingt nitbüiiwing luiir in iiai merking dan hit plantso n ti enuvir dm Kattmsingel el is waar mn daardoor na eeiuge jaien eene der publnke andelmgen gelieil virloren gaan maar inen al het iiis gaarne totstemmrn dat rij vHii de e de miii t fiaaie is en velen zullen gelouven vvi e de voorkeur aan geven langs eene met sii rlijke WOU hui en btbouvvde graoht te wandelen dan door cn snul plantsoen dat aan het oog weinig bikooriijks aanl inlt Doch ook al ware dit verlies jiootir dan hu ons toeschijnt te iiju tuch meenen WIJ dat wil incn tot eene uitbreiding der st id gelakeii hierover al moeten worden heenirestapt oiu dat nergens een uitgestrekt terrein te vinden is w iar men vooralsnog met met al te ongunstigi lin ineieele vuoniit ichten hunwen kan Indien by vooibeeld eeu nieuwe straat achter een onzer si igels moest vrorden aangelegd uuden de ko teii teir ij de gemeente ich buiteugewuun groote opolUringen wilde gitroosten veel te hoiij loopen en 7un lig di ti genwuordige liuurprij en bijna in het geheel gen rente 7ijn te maken ook al Yundeii de hnireii steeds bewoners wat up 7uu verren afstand van de biimensi id met verwacht raag worden L ster r l naar WIJ uns vleijen hnugere waarde der panden een givolg van meerdire wairdf een uitlegging der stad op grootere en meer kostbare schaal mogelijk maken vuor het tegenwoordige sehijut ons grene andere plaats dan het bedoelde plantsoen in aanmirking te kiinn Mi komen Het behoeft geen betoog dut het terrein in den tegenwoordiL en toestand ter bebouwing ongeschikt IS iVii einde ian de hui en de noudigc diejite en aan de straat de bihoorlijke briedte te kniineu geven zou de 7ijl die achter het plantsuen loopt evin als ei n geilei Iti van de gracht ter breedte vsn i d j imter moeten worden gukinpt en vóór de hiii en i ene stnnt geli gd Vuor hel gev il dat uwe vergadering kanbis uiten daartoi vuor rekening der gnnuiiie uvir te g ian nemen vvi de vrijliiid U met allen eerbied te vcrïoikiii 11 111 ons of i in leiie duur ons te vormni maatseliappij tegm bitilmg van 5 per mi rkaiili nil tl r af ti stu in ovir eene lengte van HIO nieters aanv lll llld na ist den tiiin van dm heer vvN Bo iM iii i sliook grond breed I7 miteis gemeten u t het uidelijk boord van de gedempte zijl onder vooi waarde dat wij of de niaa schappij daarop binnen den lijd van een jaar doen lumwen vijf woon i schikt vuor gi innen uit den niu r gigoe vijf van divlfde soort uiterlijk dm st 111 1 1 piojr Iwti J iii II liter IJ leijen ons dat uwe vergadering de bestaande bihoefte erkennende en de voordcelcn waiirüeerende die de vistiging van een aantal gezinnen uit den gegoeden stand aan de gemeente belooft aan te brengen ons ver oek in gunstige overweging zal gelieven te nemen t Welk doende enz SÏEKNS ZIJNEN D W WESTEKBAAN T 1 VIRULY VAN BEUGEN IJZENDOOKN W J FOIITÜIJN DUOOGLEEVEE P M MONTIJN en Mr KIST Gouiu 15 Juli 1871 Laatste Berichten Parijs 19 Juli Een p irticuliere brief uit Versailles 7egt dat men gelooft dat de hier VouyerQuertK na het votum over het budget hilwelk de finantiee e cunimissie gisten n liieft uitgebracht 7ijn voorstel tut liet In Ifen v iii reelitm op de grmdstoffen al l iti n v iri n en andere middelen 7al zoeken om Int evenwicht te h iiidliaveu tussehen de uitg iven en ontvangsten De e vooi stellen uilen na het reel s worden ingedimd Florence 19 Juli Een der dagbladen zegt d at het gerucht Tolgens hetwelk de baron v Kubcck namens Oostenrijk stippen te Home heeft gedaan om den paus te bewegen zich met Italic te verz ioMen onjuist is M A EK T BERICHT EN Gouda 20 Juli Bij wwnig omzet bleven de prijzen onveranderd Tarwe puike Zeeuwsehe ƒ 12 5 a ƒ 12 85 Mindere 11 50 a ƒ 12 20 Polder ƒ 9 85 a ƒ 12 Kogge ƒ 7 75 il ƒ 8 85 Voer ƒ 6 a ƒ 6 76 krst ƒ 25 il ƒ 7 25 Biiitenlandsche ƒ 5 ü ƒ ti 20 Haver koite ƒ + 25 i ƒ 5 40 Lango 3 86 fi ƒ i 50 Hennep iad ƒ De A 111 evoird 117 paitijen kaas ƒ 25 i ƒ 28 Guihutir ƒ 1 40 i i ƒ I 50 Weibotei ƒ 1 20 ii ƒ 1 80 Burgerlijke Stand CmoliiN Is lull l aiilus ïtraijiis oiideis II 1 ton ihi l uuw en M t va Giiiiit i eii C oriiuliu oiuli ia J llls uil T Ohkmnp M ii iLtli i Martiiiu oud rs t N Uu been t n W vin ihr tji t Jühaiiiicb Cürndi i ouders II Vink cii H Zuijlwijk Alic oildera P ZtiulHin ea iM tic droot Ovllll tUl 17 Juli O vnn Tijk 4 j J S Furst iicr 2 lil tH C M I Iticdi man 8 j b iii A Oiiweaeel 2 j 4 m 19 W H llollesicl 10 d F Andera i w Ohhwu lU Jul l A llssuildjn en M vuu V lnardingen J H Zui t en M de Oruija t J van Meef eu J Voliner Getrouwd A KOOZEBOOM Leernar aan de Itnks Hoogere Bergerscliool J VAN GOGH Gouda 20 Juli 1871 ADVERTENTIES Heden overleed te Lcift na een lang en smartelijk lij l ii onze geliefde Zuster en Behuwdzuster GEKKTKUIDA HENKIETTli SCHAAP in den leeftijd vnn 23 jaren Gouda DüBBE 17 Juli 1871 J W DüBBE Scihap Voor de ele bewijzen van deelneming bij ona Iniuelijk oiiJervoiidtin betuigen wy on zeu dank W F V v KSSEN Guiih A F vN i s EN 20 Juli 1871 si b l oiTiiotF il l ra I j j mmft