Goudsche Courant, vrijdag 21 juli 1871

Itürrue hokgarije oostenrijk 15 AUGUSTUS TRKKKING Il SEPTEMBER TREKKING Hoofdprijs 00 000 2i 0 000 25 000 1 50 000 000 1 15 000 1 000 1 10 000 500 2 5 000 108 3 2 300 3 50 6 1 000 1 75 15 500 0 00 30 400 74 1 170 Geheele certificaten 4 Halve 2 Kwart 1 Het publiek kan in llolhnuhih leen at men koopt de origiiieele ïijn hier te lande bij een der eerste Bankievshni eii gedejioiieerd i ii mot uiipi cachet verzegeld Aood it men niet bevreesd heltoeft te ipi voor uitgiUiote mimmcis te koopen Ook neem ik geen tien procent yooals an lore huUentaixisch Bi bestelling an 12 knart n kan men 12 verschillende seriën krijgen en ontvangt men f rutii een lot uit de llaarli nische Faaidenloterij Bi bestelling v iii 10 geheele loten ontvangt men gratis een Weerbaarheidslot trekkiii 31 Juli l oekveiko iers rosidireeteureii Makelaars en Commissionnairs in cttecten oiitvaiigeu tien jiroceiit rabat en kunnen bij bcwij en an soliditeit loten in Coniimssie krijgen Hoofdpriji 1 l rijs I 4 i 13 ï 580 Geheelc ceitillcateiiHalve Kwart SK El 301 SSt i S Een vooi stander tot afaclianini der KEIlMIti vindt in do al geloopon üemoenteraadH VerkitKingen veel reden tot juichen VV J FORTUIJN DIlOOliLEEVEU voorsteller tot het niet houden dor KERMIS met ecu grooto meerderheid horko en J KEL riNüER herhaaldelijk voor het houden der Kermis gesproken en even als W B VAN STRAATEN nltijd voor het houden van de Kermis gestemd in HERSIEMMINU J J BUAGüAAR gedurende 20 aar een nuttig lid geëerd en gezien om zijn adviezen in de coUegiën waarin hij zitting heeft ook VOOR DE KERMIS niet herkozen Men vraagio TE HUUR voor één avond in de week Eeiic oiigemeiiklccrdc Rainer Eeflectêerenden vervoegen zich met franco brieven en opgaaf van prijs onder het motto KAMER bij den Uitgever dezer Courant 276 Staats Loterij De Tiekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 24 JULIJ 1871 KEIZERLIJKE TÜRKSCHE Prciuicleeiiliiji van 1870 Vloofdpriji ea Francs 600 000 60 000 2 20 000 6 H 6 000 12 i 3 000 28 T 1 000 300 11 400 cnr diP up den 1 AugUStUS p k getrokken worden Voor de e tickknif vi ind ik tegen franco ovirzending van het bedr i gelieele loten r 3 halve il ƒ 1 50 vurde n ƒ 1 Prospectussen gratis Trekkins hjston wolden franco toegCOTudeu na de trokking Bankieusuuis lEGMUND WeCKSCHER 1 AUGUSTUS TREK iNG Hoofdprijs ƒ JOO 00 00 000 20 000 i OOO 3 000 1 000 400 f 1 75 0 00 1 2 O 11 Oeheole certificaten Halve Kttiiit l rijs f lie Jit rbuoiu ra it en Moreel che laan Amsterdam tf arm i niiaat J iy I Wecrbaaiiields Lütciij iLEi M G groot 11 000 000 i m Oeooiloo d inr ev Mm Hes id i Julij 1870 H verdeeld ia Aandeelea è ƒ 150 S allüabanr bij UiUoliug ÜNDLll NIKTEN Il nut UOOliK I IUJZKN nU van 80 000 40 000 2 0ÜÜ 10 000 aoüo 1000 200 50 van 76 000 30 000 1 20 000 7 5000 7 2500 2 500 üiij eveer duizend 11 to en M dui endc 10 ƒ S y 5 enz tol een van niun TWEE HO 242 van lOÜ vim U 15 gt iiminlijk bidiug MILLIOEN GULDEN distort W iarborgfond i 500 000 31 CTTTLIvJ uuistaandej begint onder ecnig uitstel de Istc Trekking l tgu vuu 1 1 i riij iu 20 211 301 1 H l ö 1 ƒ 71 000 ƒ 2511 inoo 200 40 20 23 000 7 500 2ü U l0 4000 bono flOÜO 2000 0165 7500 i o n Si 3t i 2 50 lotanl 161 105 Virvolgens ieder 15 la IJ aanstaandüis üiiU MijLroiu uitgduot J 7 i 986 ja u Cl iit Lilloiiiig l in I üt gildig oor alk Trckkingcli I kost 2 50 eensgevend geld St en UI lit altijd luet miiistcmi r 2 50 mecaliil echteM met meer tcrugbttnuld Gouda Woerden Mont oort Oudtnater Viaiwn S Zoolang de voorraad btrekt KNÜ a DOll iLANnIl VAN WIJK I Calmborgh A M BEIJERMAN U DE OELUEK K E STALENHOEF C A VAN BL VUICUM L A MOM UN Ö E AN DEN llEItU J K VAN DEN NDLL 1 M J ÜONUL IS DE MAN LAl IDOTII j FD ciliii en jAttenhaiidil i3 S SM3$ Sl l 3 S Jli lliX3l3 i3i9 ili StS l NXWMi Openbare Vrljwllliiic VcrKooplii ten overstaan van deu Notaris MONTI N op MAANDAG 24 JULIJ 1871 en volgtudo dagi I des voormuMags O ure aan den Tieudeweg ivy V D n 4a te Ooudn an eeno aiinzienlijko partij TAPHTGOED LOüPERb KARPETTEN BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN TAFELKLEEDEN TRANSPARANTE GORDIJNEN G Dl NPAPIER W AS en ZEILDOEK EMBIiASSES AGRliMENTEN BAGGETL JSTEN RAAMLIJSTEN KOPEREN GALLERIJ S PATÈRES IIOÜTGARNITURES SCH00RS lJ iE o1ÜKI r N a er z Te bezigtigen aanstaanden Zaturdag s voorm van 10 12 en s nam van 2 G ure en op verzoek ook des Zondags Betaling 2 October 1871 Koopen beneden ƒ 10 en de kosten contant EEnETrACHTIGE RIJKE HOOGST s@uiii nmim TE KOOP voor den prijs van 420 die gewoonlijk ƒ 550 kost uitstekend van toon 7 octaaf oblique 3 snarig buiterlandsch fabricaat guarantie schrift Hjk G jaren dezelve is ingerigt tot verzending naar de Indien rijker instrument vindt men in Gouda niet Onmiddellijk te bezichtigen by den Heer A DE R ADT Haven Gouda Openbare Verhuring VAN De Notaris K ACHTERBERG te Capelle aid J Uel zal op MAANDAG DEN 24 JULIJ 1871 des voormiddags om 10 uur in Stormpolder onder Krimpen ajd IJssel bij den Heer J VERKERK verhuren Ongeveer 8 morgen HOOILAND in pereeelen en massa s gelegen iii Stormpolder aan de rivier den IJssel en zeer geschikt om te grazen of te houjieu Inlichtingen zijn te bekomen bij den Heer J VERKERK voornoemd en bij voormelden Notaris EMSER Fastiiles uit de zouten van de konlngWil helmsbronnen de Ems weten aanbevolen tegen maag zuur oprispen Slechte spijsvertoe ring gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in leyilomhee Je doozcn mot gebruiksaanwi dug il 50 cents alleen nmcrvalscht te Gonda bjj 1 11 BOERS te ivtteidam in allo Apotheken Dl D I1N S 11 A 11E A i i liOTSBKONNEV VAN h 10 CENT per Te bel omen bij A BRINKMaN Langen I lendewea alhier iiiulii Üitii van Itiuikiuui r ir i D BcifitiuM i BnEiiUaM t mmiM UttèHittilttt p 1 I mm rtfawnm V X