Goudsche Courant, zondag 23 juli 1871

j S KI 171 Zondag 23 Juli 91079 GOUDSCHECOURANT Nieuws en Adverlenliebiad voor fioiida en ömslreken Kennisgeving BURGEMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Jiilij 1850 Sttiatiblad n 37 afschriften van de Processenverbaal betreffende de benoeming van VIJF LEDEN Toor den GEMEENTERAAD bedoeld bij de urtikelen Sï en 67 dier Wet zijn aangeplakt en zulks aan den ingang der Korte Oroeneiidaal bij de Markt alsmede dat gi lyke afschriften op de secretarie der gemeente zyn nedergelej d alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgttns lien tot des nam ddags len ure Gouda den 22 Julfl 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeeator DUOOOLBBVEB FOIITUIJN VAN BeUGEN IJzENDOOllN BUITENLAND BuileiilanMi Overzicht De Eiigelsclie rugeeriii gaat werkelijk stouter te werk dan in hare wankelende positie verwacht kon worden In het lagerhuis heeft de beer Gladstone medegedeeld dat hij a in de koningin voorgesteld heeft ket verlof tot het koopen vbu officienraugeo in het leger af te sohaHen Dienovereenkomstig heeft H M besloten dat te beginnen met 1 Nov Ib7 het koopen van ofiioierspliiatscii zal ophouden De heer Gladstone verklaarde verder dat hij niet weet welke houding het lioogerhuis nu zou aannemen Hij hoopte dat het nog tot de De heer Disraeli gaf o a te kennen dat de handelwijze van het gouvernement zoo ze al niet onwettig is in elk geval tegen de constitute strijdt ïlet gouvernement hakt door middel van het prero gatief der kroon den gordisanschen knoop door Dezelfde mededeeling die de heer Gladsione in het lagerhuis heeft gedaan is vmi lord Granville in het hoogerhuis ingekomen De hertog van Kiclimond heeft daarop verklaard dat hij zich voorbehield ajne meening nader kenbaar te raakeii Het verschillend oordeel der voornaamst bladen lattm wij volgen De Times noemt de handelwijze van he irinisterieccn hevigen aanval op de constitutie daar opzettelijkde macht van hel hoogerhuis wordt vernietigt hetblad bej immcrt voorts dat zulk een ernstig constitutioneel geschil ontstaan is maar hoopt dut deledenvan net hoogerhuis hun persoonlijk gevoel zullendoen zwijgen om alleen te denken aan de belangenvan de officieren De Daily Nem keurt de handelwijze van het ministerie goed en zegt dat dit zich tot de uitdrukking maakt van de wenselien der natie het blad hoopt dat het hoogerhuis het wetsontwerp nu zal aannemen De Daily Telegraph i eer ingeiionicii met den stap van den eersten niini ter en dat lad ton nu nog meer populair zal worden want hij kunit op voor de waardigheid van het lagerhuif llmMoiic heeft de middelen der weerbaarheii gereorgan seerd terwijl hij de belan en van het leger 1 ft in het oog gehouden De Mornimj Po vindt in de houding der rcgcerini wel ictb ineonstiliilioiieeN De Standard is zeef verontwaardigd Gladstone zegt dit blad heeft de privilegies van het parlement geschonden en een constitutioneele crisis doen ontstaan De Ballot bill is nog teeds onderworpen aan het kruisvuur der liefhebben var mendementeu Onder Engeland vindt men een u erzioht van de beginselen van het ontwerp In Frankrijk r iets dan ontevredenheid over de laugiaamheid der Pruisen in het ontruimen van het grondgebied der republiek en groote sensatie over de verwerping van de fin noiéele plannen der regeering Een geheel ander plan zal moeten ontworpen worden Toch zal de nat verg tegen 5 Aug vacautie nemen na eerst de finanoieele voor steIlen waarover geen verschil van gevoelen heerscht afgedaan te hebben De nieuwste berichten uit Frankrijk melden dat de departementen Seine lnf rieure Eure en Somme onmiddellyk zullen ontruimd worden op direct bevel van den Duitwhen keizer niettegenstaande alle formaliteiten omtrent de betaling der eerste 500 millioen niet zijn afgelocpen De tijding dat alle bureaucratische beletselen Is door een enkele peiine streek van den ouden keizer zijn weggevangc zal zeker met voldoening ontvangen worden Donderdag teu 1 uur is te Madrid een ministerraad gehouden j de ministers zullen aan den koning gezamenlijk hun ontslag vragen Men gelooft dut de zittingen der Cortes zullen worden geschorst tot na de oplossing van de ministeriëele crisis De koning ziil de hoofden van de verschillende partijen in het parlement raadplegen Een gerucht wil dal 8err no uitgeuoodigd zal worden om een nieuw kabinet to vormen ENGELAND Onder de wetsontwerpen die in de tegenwoordige zitting van het Engelsche lagerhuis vooral de hoofden en gemoedereu der leden beiighouden komt vooral in aanmerking dat bevattende eene verandering in het stemrecht en dat het eerst op het programma van de Engelsche chiirtisten voorkwam en een leerstuk uitmaakt van de wijsgeerige radicalen bevat De geheime stemming bij verkiezingen zooals die in verei hillende Eiiropeesche lauden waar de oonstitutioneele regeeririgivorm bestaat phiats heeft is in Engeland nog niet ingevoerd docli door Jladotone is thans een wetsontwerp aanhangig gemaakt waardoor die ook in Kngelaud in gebruik zou komen Wat het ot van die zoogennamde ballot bill zal zijn is nog met met zekerheid te zeggen De eerste en tweede lezing heeft zonder veel moeite plaats gehad doch thans beginnen de partijen zich zoo hevig tegenover elkander te tellen dat de uitslag der disoussiea niet is te voorzien Hoc meer de questie in het hart wordt aangegrepen en behandeld loo veel te meer blykt het dat het niet alleen geldt de beslissing over een beginsel dat kort cii bondig met ja of neen zou kunnen worden uitgemaakt maar de gronden die in het parlement voor I en tegen zijn aangevoerd werden meestal ontleend aan ervaringen in het Engelsche politieke leven opgedaan Verscheidene leden van het Engelsche parlement he b ben hun politieke sporen in de koloniën verdiend en df en allerlei bijzonderheden mede over het stelsel vai geheime verkiezing ballot dat voor de tegen 1 voctjrs in de koloniën wordt toegepast 1 Een van de krachtigste argumenten die jaarlyk 1 bij de debatten als het ballot ter sprake kwam daartegen met gewenscht gevolg werd aangevoerd was die men aan l almerston had ontleend dat de geheime stemming niet Engelsch was Dat klonk 1 langen tijd uitmuntend in de ooren van het volk 1 doch thans is het niet meer voldoende en nu heeft men een ander middel van bestrijding uitgevonden 1 en wel dit dat het kiesrecht een openbare plicht een werk van vertrouwen is dat evenals do handelingen t der afgevaardigden ii het openbaar voor het oog der natie moet gcicliieden zonder te bedenken dat de afgevaardigde een hem opgedragen last vervult t terwijl de kiezer vrij is en V in de andere kiezers geen lera itvvoordiiig schuldig i hoe hij kiest De bepalingen van het EngeNehe we BOntHrrp betreilen iii de eerste plaats de voorschriften omtrent den tot nogtoe in gebruik z nde zoogenaamden dag van benoeming of handopsteking waarop osndidaten worden gesteld eene handeling van zeer dubbelzinnige waarde Wie kent niet uit de romans van Dickens die de waarheid meestal niet overschrydt de woeste tooneelen die daarbij voorvallen en hoe men de argumenten van de tegenpartij met rotte appelen en vuile eieren bestrijdt ja somtijda nog krachtiger iniddelen ter overtuiging toepast Hieraan zou door de nieuwe wetefn einde worden gemaakt Tot uogtoc roept in de graafschappen de sherifT of in de steden de burgemeester de menigte op onverschillig of zy al dan niet geheel uit kiezers bestaat om candidaten te stellen lioor enkelen worden dan candidaten voorgedragen en aanbevolen en daarop volgt het opsteken der handen waarna de partij die in de minderheid is kan eischen dat op een volgenden dag een hoofdelijke stemming zal plaats hebben Thans wil men het zoo regtlen dat de Terkiezing oommiss iris als eene verkiezing is uitgeschreven tyd en plaats zal bepalen om candidaten te stellen De tijd daarvoor toegestaan zou niet langer dan twee uren zgn en niemand in bet lokaal worden toegelaten dan de onderteekenaars der aanbevelingen de candidaten zelf en voor teder hunner een agent Als voorgesteld candidaat komt ieder in aanmerking die door tien kiezers wordt ondersteund een te stellen borgtocht zoj als een middel om misbruiken te voorkomen verplichtend worden gesteld Indien niet meer candidaten zijn voorgesteld dan het aantal vacante plaatsen bedraagt dan worden na verloop van twee uren de aaubevoleuen voor gekozen gehouden Heeft het tegendeel plaats en overtreft het aantal gekozen candidaten dat van de vacante plaatsen dau eer t zou geheime stemming moeten plaats hebben In daarvoor bestemde lokalen zal een voorzitter die de eigenlijke commissaris voor de verkiezingen vervangt met de noodige k erken zitting nemen Buiten hen mag niemand tegenwoordig zijn dan een agent voor ieder van de candidaten om de wettigheid der handeling te controleeren leder kiezer die binnen komt moet zijn identiteit bewijzen waartoe een lijst der kiezers tegenwoordig ia e beslissing of het bewijs voldoende is wordt uitsluitend aan den ambtenaar opgedragen Daar men onder het tegenwoordige stelsel de ondervinding heeft opgedaan dat sommige kiezers een zoo grooten ijver ontwikkelen dat zij drie of viermaal stemmen zr l de kiezer een plechtige verklaring moeten aHeggen dat hij zijn stem nog niet heeft uitgebracht Als dit geschied is zal de ambtenaar den kicier een stembiljet geven dat is een lijst waarop in alph ibetisclie volgorde allen voorkomen die als candidaten njn aanbevolen Op de keerzijde van het biljet zul in tegenwoordigheid van den kiezer een bijzonder stempel worden gedrukt om te voorkomen dat het bnjet bij een latere verkiezing kon worden misbruikt Tegenover den naam van ieder dep candidaten eai zich op het biljet een wit vak bevinden waiirir de kiezer in een andere kamer een kruis of een streep plaatst tot een teekoii dat hij den iliiarvoor taanden persoon verkiest Alsdan wordt het biljet toegevouweii zoodat slechts de stempel op de keerzijde zichtbaar blijft en aan den ambtenaar overhandigd die het in de bus werpt De telling der uitgebrachte t teramen zal later plaats hebben He wetsontwerp Vindt niet alleen zijn bestrijder onder hen die hun invloed alleen aan het bestaande stelsel te danken hebben en dien alleen daaronder kunnen uitoefenen en die grootendeels tot de conservatieven behooren maar ook in een gedeelte van de radicale partij In het ocnirsl criminal court te Londen stonden dezer dageu drie personen terecht van moord of manslag beschuldigd De eerste was Walter Edmund Pook beschuldigd van in het einde van April Jane Maria lousen vermoord te hebben op eene gruwelijke wijze Nadat een aantal getuigen nns gehoord verklaarde de jury hem met schuldig tegenover de verklaring van een drieial getuigen die hem stellig alB den moordi na ir aanwezen Zoowel de jury all de rechter en de advocaten lan Am bcsehiildigdfl spraki ii onvcrliolen de overtuiging nit dat deze getiiigfii valschi viTklnringi ii linddcn afgelegd eu den