Goudsche Courant, zondag 23 juli 1871

p p lil i I wcnsi li lal diioi lic IvTOoii di ui nM lïioclid u viTvolf d uol diM Dl liolliliii ili i p hlli urnl li iVLH Iicii lil dil piDL il i ii i r i iiliji ii i i pl c l diMl d Il iliril l i lic r il i v liii l dr il il Hillir was l ill l lliH U l l lllj dr lli i lllllih ilini il ilir lil lii t lilgTiUfi ii te eil lil pnlitic iii i br iiilit w in ii M di rlen dB Durli wiiainiii mini dr polit o in dil bi pr ilil f i v il rirkriirdr n is d t r Iri stonil vrniriikinjï upni rat l i liUiiidr li rll don lii örliiildigdr allr andere viuj or ij inijrii du ter toiul f in ol jd wrilirlit di ii waren ihicier liaddrii kiiiini ii durii oiildrkkrn geheel had vei iiinail o a hlirk irr it opileii tweeden diij van het proeri dat T voorHirpiii iwbij de plaals der nii idliitd f vnmlell vuren dir min t c poliji werden ovm es rvep doch ei iimiiiiI L j aüleii d zonder eeiiif oeilrr orL Vi nier Had e iioin strikvragen en allerlei üiiuaai liedrii aan l uiik tijdens zijn iiilieclitriiisiu iniiii Ie vertellen i eli iielit hem tot een bekentenis te breiii eu Oe vrijspraik van l w werd door het in en vour het goreclilveh mw aaiAvezii publiek niet toijnielungen veriipnieii en de weerklank der uedkeiiriii2 wordt in de Londeiisclie pers herliaald lit f epeiipi l van üreenwieh eehter uclicen er anders over te denken Althan s Zaterdagavond h at toen de vrijspraak dnar door beUeti is was bekend geworden tien iiur vormde zieh er nii vo kslioop in do vuuriiamiste ftrnat met vla yeii en gcsclireenw die voorde woiiingen van l ook s ouders en van den proeiireur liie voor hcni opKetredeii as misbaar maakte l e po litie agenten die zieli duur bevuilden weig rden missnh en or idat zij gevoelig ware i aan het i a in lat hun korps door de e vrijspraak geleden liad tus schciibeidc te komen Minder goed kAam er ern tweede lirse iuldigile af Ilavannah Ne iigton alia s Flora l avy beschuldigd van mansliig op Fredcrik Moon nut uien zij in zeer nauwe belrekkiiiL toiid In ti li i li iu trii huize van de iK sehnldigiie dnieerende n is er een worsteling ontstaan waarbij Moon met een mes in het hart getr iltei terstond de i nood vond De vraag was hier of de liesehuldigde in een oogenblik van drift haren in iinaar had overlionp gestoken dan wel of zooals zij de zaak voorstelde ten gevolge van een worsitclnig waarin beiden op den grond vielen Moon bij ongeluk duodelijk geti oH en was door het nies dftt zij zonder ini sdad g doel in de hand had De jury besliste bij de niet stellige uitspraak der geneesknndigeii in eerstgcuoeuuleii zin en sprak het seliuldig uit waarna de reehter het tameliik zw iar vonnis van aclit jaar tnehthiiusstiaf velde De üiigr ukkme vrouw viel op het liooren ilezer uitspraak beu ute loos in de armen der griaiigenliiiissiippüosten die zicli bij haar bevonden nodjr u onderstelling is ii rt gewaa d schoon ze op een in het strafreeht treurig frit terugwijst dat de onzedelijke verhouding fus ehen beschuldigde en versh ene zoowei op de uitspraak der jury als op die van den reehter van bednidenden invloed u s groihl afj tut UI uverui ging te De derde gewiehlige zaak was die van het vijftienjarig ilieuslmoisje beschuldigd van tcvee kinderen der familiën waarbij zij in dienst was gewecsi te hebbin vennoord Voor het eeiie geval met een kind van veertien maaiiiKai voorgev illrn uiiarvan de lijksrlioiiwiiig had geleid t t het verdict au aan eei t jriiil gestorven daar er el eeiiig spoor van veru urging te uitdekkea was iloeh de dood evenzeer een gevolg kon zijn lan verttikking zonder eenige misdadige handeling van een ander persoon werd zij vrijgesproken doeli voor het andere geval schuldig bevonden In een aiidcreu dienst namelijk had zij s morgens een knaap trachten te worgen door hem mond en neus dirlit te drukken en gelnel op hem te gaan liggen een toeleg die door de verklaringe i zoouel van den knaap als v in de huisgenooteii i ewe Zeii wn aar er tej en hetzelfde mei j uug een drietal gi dlrn van di n ell ilen aur l aren aangevoerd behalve be eliiddigiiigen van het di i dcii van Huisdieren aan haar ineesi is t iebel ooreiiile die echter ter zijde werden g ialni velde iic rechter eeliter uog geen voi hs ilueh veikl i irde iiij de i inbevriing ill de clenieiitii uaartoe na ir h t m och n der jury de jeugdige leeltijd der brschiil lii de volgende zitting v tii lie hot zullen houden D UIT S C H L AN D Een opmerkelijk verschnisel bij de Duitsehe aiinee mag het worden g imeii I dat Uij de regimenten in de lüjiiprovineii II te iiiiis beliooreiide niet uUeen tliaii iii iiir rrrjl s su it irn reeks van jaren groot gebiek bestaat laii jiideiollii iereii Zoodia de dieiistplicliligrii uit de llijiipriniii ii 11 liiiii lijd hebben iiitgediinil keeicii zij naar liiii in iiini biir ili ki betrekking ti riig Om in de e Irrinl tr voor ei heeft de regerring vuor len ge j in ii een uinlri ui citirsschüjl te liiilik gislieht maai zuii irr vnldoeiiu ri siilt rit men verkierg ir i rn kurrkriingen en UU dr iTle reden ua inHii giui ciiiderollieh ren bij dl troi iieii vvenliii op i li d dr ll ihani er hei ft geen znelit voor dm milili iiin dienst Ten einde iii de strnls groiiln wordeiiile bclii rlli iiaii voldoend pcrsoiiiel te voorzien liei l t ile kul nel van rrii ml II i iilniidrrs lii sl iaiiil i e iiiii iil iliiri mill I iwvi I iii lit lul dl iiml luHi Ill remiin nil II ml anilere niiili proviiierii des i ii il om bij ijii regiment te kiim n dienen Uhiar u ik van dit nmlilel vcrwnelil incn uiel di ueiiselili hulp IIoiiList opmerkelijk blijkt het iii isselii II dat iu geen iindere provincie des lands der gilijk feit wordt u iari i nomen Hoe ii it oiiaalgi iiid de bevolking van ZnidDiiilseliland in het a gemeen ni ig gi nocmd worden is overtnigeiul gebleken bij gelegenheid ih i reis van den Huitselien kroonprins naar liiueh n liet is Ulij niet niiigrlijk zoo sehrijft vvw eonespoiideiit to eraiiMuii 111 Oijzondeiiii deii ilien iang iaiide te treden want zij zijn te menigvuldig Voldoende zal het zijn liie den idgcieenen geest te schetsen in naarheid unig worden gezegd dat de reis van den prins een triomfliinlit is geweest ieen station werd door hem aaimeihmii dat niet meer of minder was versieid waar de bevolking niit in ina s sn was heengestrooniil om hem feestilijk te begroeten daarenboven droeg de ontvangst allernege het karakter van harte iijklieid d oinlijds aan het eeremonieel afbreuk dei il zomler eeiiu e schade toe te brengen aan de eigenlijke za ik li n voegt er dan ook bij dat de iiiilrnk der ontvangst er des te aangename door was Gouda 2ï Juli De burgerlijke begraafplaats nlliier gaf 11 Donderdag eene eenvoudige doch indrukuekkende plechtigheid te aanschouwen het outbloütcn n 1 vim een uit bijdiageii van vroegere leerlingen daargesteld gedenkteeken op het graf v iu Mej G M Krom in leven kostschoolhouderes ter dezer stede en den 12 Febr 11 overleden clen van die ond leerliiigcn aan de overledene verbonden door den dubbelen band van dankbaarheid jegens hunne ijverige en trouwe leidsvrouw der jeugd eii van liefde vuor de moederlijke vriendin vau latere jaren waren U t alle oorden saanigekomen voor een grafbezoek en om getuige te zijn van eene pleelitigheid die verl oogd werd door toepasselijke toespraken van de lih predikanten van Klaveren te Streefkerk en van Ameromte Gouda die de tolken waren van de gi v iclen9 welke de overledene aan tal barer vereerders f vveten in te boezemen Het giihiiktci ken verv iardigd inde werkpl mtseu van de lili V 11 l olet J te Gouda bestaat iti een dubbelen zerk met wit marnieren staandeu steen aan het hoofdeind waarop de naam der overleuene nut d iiiiii van g boorie en overlijden Op den zerk hi st men haar uerk iain leven was God eu hareu n aslrn gewijd liet geheel is surlijk en ue beuerkt en doet den vervaardigers alle eer aan Ziehier dm uitslag van de gemeentemadsverkiezing is nog enkele gemeenten litrlaiiJeiv een Herkozen van der Lee eu Binnmdijk Jl i ieii lleikozea J C 1 K Sehattenkerk M Voorend en I van liiet Jr Herstemming tnssehen A de Kuiler en G A Iloogeveen Jmiiur ilol Ilerko cu W de Jong Az eu P Dubbeldam hei stemming tusschen G Versluys eu J Vermeulen licrij hul acht lIi rkozcn G Ilooken en W Verduv ii Vz Kriiiipcii ufil Ixk Ilerkozcu P Horsman en J Drapers Lumjerak Ifcrkozen 0 Groen en A l tkkirkcrk Herkozen de Gruyter W Bz en A Strie iaiid l ojiik llerko en W Putman en G van Maaneii MmrcappelU Ueikozeil v d Spek gekozen K Zegwaard Moordrci i Herkozen J J Snel en J B Snellen OuikiraUr Ilcrko zen 11 Ilaenijcus Dekker en K C Laugciak geko en 0 van Ingen Schouten Oiiihhuuni Herkozen Jl 0 Piek en J van U leringen iS o riJk Ilerko en Vi Boer gekozen iM Verdoold iniliijc laiii erdk Herkoaen J Schepen H de Haai i ivufiiu eu Herkozen Jz Bos en I Sol Pe door velen zoozeer geweiisclite aansluiting tuso l ii ilen üijiien den Iloll indsclien spoorweg te I 11 ivchliagi IS voor het giiedrrenveivoer tot stanil I Miiihit dr vrizciidiiig voortuin in direct verV ir lil bi rde lijnen widerkei iig kan ilaats il II air uil II vrriiienit il ook voor passa cieis II I a i s I cii ugllaiili oinlllblisdieii t tiii rlirn de st tiiiiis dl r belde spoornegen daar ter slede lil werking Iriilm Hel post en telegraarkantonr dat met 10 Aug e k te Hiiiiig Hel gebouw dat van binnrii zeer doeU iiiaug is ingericht prijkt inel een praehtigen gevel uud it hel der giineeiile tot sieraad al verstrekken Men aehiijl t uil Alphen a d Itijn 211 Juli De lereehtzittiiig vuii het kantongerecht werd gister to midden vnn den Imoibunw door een groot aantal hindboiiwiTs bijgeuiiund om de qmestie tnssehen zekeren Vis en Hart Verdouw te liooren behandelen ij 13 di ic Vis beweert aan liart V tii Leiden verkoclit eu geleverd Ie hebben ei ii koe voor ƒ 175 ni inr daarvoor geen beta mg te hebben ontvangen Bart V daarentegen houdt vol de koe betaald te hebben met een baiikbilief a 200 en een nieuw bankbiljet i y i van V terug ontvangen te hebben Op verzoek van Vis werden gister de getuigen toegelaten om te bewijzen dnt de koe door hem geleverd wns Ue uilspriuik over acht dagcnjbepaald wordt met belangstelling te genioct gezien Men schrijft nader uit VVaddinxveen Het gemeentebestuur zal eerlang overg iaii tot de aanbesteding van drie schoolgebouwen eu wel t en ter vervanging van het thans bestaande op het oude dorp tervvij 1 de beide andere gesticht zullen worden aan het ïoogenanmde nieuwe dorp nan de Gouwekade Keue lier nieuw te bouwen scholen zal dimen voor hit meer uitgebreid lager onderwijs Tot tegemoetkoming iu de groote kosten is op aanvrage van het geinecntcbestiuir door de l rov Staten van Zuid IoU land een subsidie toegestaan van S i 00 te dragen de helft door de provincie en de helft door het rijk In het naburige Zevenhuizen is mede tot verbouwen der gemeentesehool besloten Te Utrecht werd Muaiidag jl gehouden de al i meene vergadering van den If eerltaarheiUaóoucl Het gewichtigste punt van hft Jebat was het volgende voorstel De vergadering gelet op art 177 der Grondwet sprtekt den wensch uit dat s lands regeering moge besluiten tof vaststelling bij de wet van oefen en weerplichtigheid voor alle Nederlanders machtigt het centrale com té ieh in dien geest uit naam van den Bond bij adres te weiiden tot Z M den koning den minister van oorlog en de beide kamers der staten gcneranl noniligt de besturen van alle vveerbaarheidsvereenigingen uit dit verzoek krachtig te ondersteunen door het in het leven roepen van een algemeen petitioiine ment Dit wordt aangenomen en de uitvoering van dit besluit wordt opgedrongen aan het centraal com té Te Aarlanderveen heeft een domme boprenjoiigeii die schapen schoor van twee idiote broeders den een het hoofd kaalgeschoren en hem als een schaap met roode verf gemerkt en den ander op andere wijze mishandeld Men meldt uit L trreht Gepasseerde week kv am een werkman alhier in beschonken toestand te huis terwijl zijn vrouw bij de buren pratende was Do vrouw aan haar 7 raannden oud zijnde kind denkende dat te bed lag spoedde zich naar huis maar vond het reeds door linnr man dood gelegen zij riep alle grbiireu bijeen om getuige te zijn vnn dit droevig voorval maar de man bemerkte van dit alles niels en slep rustig tot aan don morgen Te Arnhem zal het groot zangersfeest op 4 5 6 en 7 Aug plaats hebben Het comité voordat feest ondervindt veel medewerking De hh Deckers uit s liusch en Kichholt uit Keu ingezonden stuk voorkomende in het i lr Diiijlil van l i de er over atscJiiiJfiiKj ui behoud can lie ii niii eindigt ahlns M ia ds gij niet wilt behouden en niet wilt afschalfen wat wilt gij dan J uifur J inre laii tr passi r Men sehalfc niet de kennis maar di olTiciei Ie bemoeiing met de kermis af Men s hnjve nul eene liepaalilc ermisweek vuor late oiiili nil iiiiiigeii ils iii de kermisweck gei vploiteeril n inleii Irn illrii lijdr lor behoudens het tiie ielil dal opiiib ire orde en zclelijklii id vereiselien en oiiiler voorwaarden die door hel gcnirentcbci iiig voiii ge rlireveii worden en de vrije beweging bet vriie viikerr de vi ije eoiieiirrentie zdhet viaigstnk opiir seii op iriie n ij r als rlfs de be kuaaiii ti rii iilsruiniiir IC iiii i il vei iiiogen Wat tiieli al nu ii zien gebeiiii i In t eerst vooral zoolang niri vrije untwikkulmg i inisweck ook dooi blijven Maar wcli liegiiii en met w n ook op andere lijd toch reeds doet partieulicir lokale Ling aiiierliaiiil ii e de kennisweek al reden van bestaai onderiiemiugen en gen dood sterven heeft zal zich moet week maar de wir tr kc iikhe l V aangeboileuf het de monsterachtighi van zelf verdwijiu toe komen om h dingen te zien te g Kn daartoe kiiiii misschien medewei van bestaande of Terzamelingeu tem kunnen misschien il eiulc vermakelijkhi d de qfficieele org iiw De eerste kamei niet eene weinig bc wetsontwerpen afged ding van ilo ecnzaii jncn die straf ook t oordeelden uitstrekt stil ie met de meded wenschte te blijven aangenomen had zon de eelliilai re gi eorrcelioiieel veiooi l wanneer deze nieiiu derv iiiding leidde a lulair stelsel totdn kan men aan de e i Van vvege liet ni volgende geiaelil Blijkens eene nieil vaartinaals liappij het stjomschip de 1 op Tl de er w is bi pi plhats Vinden De brieveiimaal voor iN den avond van den Helder gesfiteii Aan de Haarl Co overzicht van den ii wij de Ie ing zeer Dr Metz heeft lander of Vltmmonl beideii te gelijk kan derl mder alleen icn geboren of als lood aan verbonden reei i s lands vvelteu onil kan geen Nederlainl Nederl indcr te ijl beginselen ingenoino en iuütellingen ei ii godsdienst en geu i welvaa t afhiiiigei en beginselen Dr overzicht vau de puüeze eeuw en van li richting in ons va Ie 18 JÜ Onder de kall liekeii vcrdrii t KS 1 5 bekrachtigde Die wet erkende d it van godsdienst aan Evenwel mildere door eene milde fue België wegens het v sehc protestanten i scheiding bestond i godsdienst door de li de roomseh katholii ganseh zonder aaiiln gezind te zijn Doe nsschen de twee Allengs hare scherp loyale bonding van en na den opstunil van de lusten en gi v i erkenden een iniil i gejjjksti lling met il iem 11 kwaiiiiu hun recht eli ti uit il inkbanrheiil mei hen tmleiiile I