Goudsche Courant, zondag 23 juli 1871

TURKIJE HONGARIJE OOSTENRia 15 Hoofdprp 2o0 000 1 Prys 25 000 1 5 000 4 I ÜOÜ 13 500 580 108 Geheele certificaten 3 50 Halve 1 75 Kwart 0 90 Hoofdprp ƒ 200 000 50 000 15 000 10 000 1 1 1 o 3 ü 15 30 74 5 000 2 000 1 000 500 400 170 Geheele certificaten 4 iluive 2 Kwart 1 Het publiek kan in Ilollandich lezen wat men koopt de ongineele zjju hier te lande bi een der eerste Bankiershuizen gedeponeerd en met mijn cachet verzegeld oodat men niet bevreesd behoeft te zyn voor uitgeloote nummers te koopen Ook neem ik geeu tien procent zooals andere buitenlandsihe huizon die dagelyks annonceeren en ziju rayne Lortihcaten goedkooper Bi bestelling van 12 kwarten kan men 12 verschillende serién krygen en ontvangt men gratis een lot uit de Haarlemsche Paardenlotery Bil bestelling van 10 geheele loten oatvangt men gratis een Weerbaarheidslot trekking 31 Juli Boekverkoopers Postdirecteuren Makelaars en Commissionnairs in effecten ontvangen tien procent rabat en kunnen by bewijzen van soliditeit loten in Commissie krijgen Utrecht Choorstraat en Moreelsche laan XD A IDTJ IMIOSOU EffeUen en Lotenhandel De onderget ekende wenscht by de heratemniing vdoi dl ii Gemcontoraad niet m aanmerking te kDiiiun 11 P l ula 22 lull 1S71 N KOEMANS URGERAVONDSCHOOL De INSCIIKIJVING van LEEULINUEN voor de üurgeravondschool zal pluats hebben voor de ÜUÜ LEEK LlN iEN op DINbDAU 1 AUGUSTUS voor de NIEUWE LEERLINGEN op WOENSDAG 2 AUGUSTUS Jes avonds te acht uur in het gebouw der liurgeravondsohool Het schoolgeld bedraigt drie gulden sjaars voor eiken leerling voor twee of meer herliugen uit hetzelfde gezin twee gulden voor ilk Onvermogenden worden van betaling vrijgesteld Geen leerlingen worden tot de school toegelaten dan wanneer y vooriSieii ijn van een bewys dat 7ij gevaccineerd iijii of de natuurlijke kiiiderpokken gehad hebben De Secretaris van de Cüuiiiiissie van Toeyicht D DOUBE Openbare Vrijwillige Veiitdopliis 1 Op WOENSDAG den 2 AUGUSTUS 1871 by veiling en verhooging en f p WOENSDAG den 9 dier maand bi afslag en toewyzing beide dagen des voormiddaga ten 10 ure ten huize van AKIE iJROEKE Logementhouder te Ouderkerk a d IJssel van Een zeer net in 1805 geheel vernieuwd HUIS met daaraan verbonden GEBOUW waann meer dan 80 jaren eene GROF en HOEFSMEDERIJ thans nog m volle werking met het beste gevolg is uitgeoefend benevens SCHUUR TUIN en ERF staande en gelegen te Oud ikerL a d IJsiel lu het dorp B n de Kalverstraat kadaster Sectie C n 1338 groot 7 vierkante Roeden ÖO vierkiint Ellen Te aanvaarden dadelyk L a de toewij ing 2 En op MAANDAG den U AUGUSTUS 1871 des voormiddaga ten ure aan of bij het voormelde Huis geteekend C n 35a van Eene jiartij goed onderhouden MEUBELEN HUISRAAD en andere roerende goederen waaronder 2 gemeste VARKENS Nadere inforraatieii zyn te bekomen ten kantore Mm den Notaris G J SPRUIJT te OudeiUik a d IJssel Brieven franco KEIZERLIJKE TURKSCHE Prcmleleenliii van 1870 Hoofdpnj ii Frniioa dOÜ OOO 60 000 2 20 000 H 0 000 12 ri J 000 28h 1 000 SOO i 400 Pil du op Itii 1 Augustus k trikkiii Hoidiii Voo l e trtkki ij vrr did ik tiijdi IriiiH ovcr didiiif v ii hit Ixdry gi liecle loten n 3 hnlve n ƒ 1 50 vurdo n J 1 l roBpi tus 11 fcritii lrikkiii slijstin ordiii franco tiip t uuden na de tnkkiii li A N h I I U 11 U 1 3 lEGMUND HeCKSCHER Amsterdam f armorm iimt J 39 HEINEKEN S Beijci scli II l rliiccsse Bier al mede Doi Unnnder en Ikssclie Bieren O fuKt eu tlLS Lheu stteds xcikiiigbuar bij A NORTIEH GouHe yk n M r 1 AUGUSTUS TREKKING Hoofdprys 000 000 Prys GO 000 20 000 C 0 000 12 3 000 28 l OÜO 300 400 Geheele certificaten 3 Halve 1 75 Kwart 0 90 3miKlieM IKa XKMIIUIKK HIKMMMMKIIMMKMMIUI K VVeerbaarhelds Lüterlj m m lEEMi G groot f 1 000 000 st Geuorhufd uigev Mm Het dd 2 July 1870 I verdeeld m Aandeelen h f 150 I aflosbaar bij Uitlotiiig ZON DEE NlEfi N M imt HOOGl I KIJZKN als 1 aii 80 000 1 van 75 000 6 40 000 2 30 000 1 34 000 1 20 000 7 tl 10 000 7 6000 i II 3000 7 H 2600 140 H 1000 20 600 242 tl 200 ongeveer dui i lid van J 100 50 LU J 40 eu vele duuenden vau 2J i5 lü i Ji enz tot een ge aiutnlijk bedrag van ruim TWEE MILLIOEN GULDEN j stoit VVaorborgfunds 500 000 ol O T T iT iT aanstaande begint ondtr eeiiig uitstel de 1ste Trekking l njii au ƒ 7nUU0 2j ü00 7 jlll 2ü 0üü 4000 8ÜQ0 60U0 2U00 6166 7500 1 1 2500 lOÜÜ 3 l rlj Lii 20 3 2 50 20 200 S 21III 4US 300 20 S 400 5 21 55 f 3000 Ittl lGS VerrolgtD ieder k ToUat m S 15 Jauuirij lutii taaDfïfl vul U uidiiuiu uitgeloot f 75 3ti j ir tdit l itlutiug S heil I l güdig loor alle Trikknigili 3 kost ƒ 2 50 eensgevend geld cii ordt ultijd m t iiiiiiitens f 2 50 mciatol echterS uiet meer ttruglittaatd u S Zooliiiig de voorraad strekt verkrijgbaar bij dl CoiiimimdUai re Bmkvereemj uig ie Itvtterdam VAN VLülLN l K ilJSbLA R te AmS ilerdam AN SCHMMDEfcK VAN HALL Gouda t oerdm Motil oort Ouden ater f lanen te Uireiht nismede by MOM UN b CO I K NOX DOKTLAND S II VAN WIJK AM BLlJliRMAN I W l h GhLDba H K SlALhNUOEF i CA VAN Bt VUlCüM JA MOM UN S h E VAN DEN IIEHÜ i J 1 VAN Dl N AN DEL 5 1 M J liONDlUS l DE MAN LAHDOllI S louda lltuk vau lliiiikii lu Openbare Verkoopingcn te GOUDA VAN TWER NETTE INBOEDELS waaronder Mahoniehouten en andere MEUBE LEN BEDDEN en BEDDEGOED TAPIJTEN KOPER TIN BLIK LJZER GLAS PORCELEIN en AARDEWERK en wel op DINGSDAG den 25 JULIJ1871 des voornuddags ten 9 ure ter woonplaats van den Heer van LUUK aan de Peperstraat en op DINGSDAG den 1 AUGUSTUS 1871 des Toormiddags ten O ure ter woonplaats van den Heer Kapitein CHARLIER aan de Gouwe Respectievelyk daags te voren te zien Nadere inlichtingen iju te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooplng op dag van betaling tot 1 Dec 1871 op WOENSDAG den 2 AUGUSTUS 1872 des voormiddags ten 10 ure aan de Bouwmanswomng behoorende aan J RUPKE te Middelburg onder Recuwijk van ruim 9 BUNDERS uitmuntend schoon te veld staande T3 Ji V JS Tl in den Middelburgschen Polder onder Reeuwijk alsmede TWEE MESTPHAALTEN liggende op het Erf van voornoemde Bouwmanswoning De perceelen zullen in tyds zjjn afgenummerd De aanw zing zal geschieden op Maandag en Dingsdag voor den verkoop Nadere iiiformatien ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddmroeen VERBETERING Ill on7e vori C uun 11 Htiiut p J kuloiii 2 r g l 2S un uiiili riü vjiti li iiiutt ijit HulvuHil