Goudsche Courant, woensdag 26 juli 1871

Woensdag 2C Juli N 1080 1871 GOUDSCHE COURANT Nieuws en 4iiverlentiebla l voor Gouda en Omstreken lier i uiii eiuaiiii r ivw j en 111 lieieren de weitVleiide lioiiding der regeering t g iiover de ge atelijkluid tti liiie aniinalimoede wordt 11e r d U daarv ui scliijnt in lan gevoelen onder de nuiiislirs onilerling e moeten woiihii g oent In het Stnalililail voor KI as en Lolliaringin wordt een verordening afgekondigd bi trelli nde de invoiring van de Duitsehe tol en aeeijns witgi ving iii Kl ns van en Lotharingen De wet van den Zo Vr in iii den 1 Juli IH ii de wetten bttrellende den iieeiiiis op het out nevens Int tol tarief mwi oimr In eds van kraeht is al op een dooi diii njk INRMl IKU TREKKING j 200 000 5Ü 000 15 000 10 000 5 000 2 000 1 000 500 400 170 ticaten ƒ 4 2 1 n hier te lande eld zoodat men neem ik geen ea en zjju mjjne gen en ontvangt Jaarheidslot trek ieeten ontvangen lissie krijgen iOSOII Lotenfiandel koopingcn DA IXBOEDELS jn andere MEUBE3DEG0ED TAPI I i lK UZER GLAS WERK den25JULIJ1871 ter woonplaats van de Peperstraat AUGUSTUS 1871 ter woonplaats van LIER aan de Gouwe voren te zien te bekomen ten kan ORTUIJNDROOG ji e Vcrkooplng t 1 Dec 1871 VUGUSTU8 1872 Han de BouwmansIIUPKE te Middelruim 9 BUNDERS veld staande E Tl leider onder Reeuwljk 1 AALTEN voornoemde Bouw g jiis zjjn afgenummerd Am op Maandag en I ll vantore van den Noie WaJdiiwoeen pING J l kuluiii 2 rrgel ii Itulv Nlt Kennisgeving De VOORZITTER van den B AD der Gemeente Goudu brengt ter openbare kennis dat nan de Kie ers in de e gemeente zijn toege7onden de Oproefiiigsbtleven en SUmhiljetten tot bet benoemen vun twee b den voor den j emcentera id en dat wanneer eenig Kiezer ijn Stembriefje verloren of er j een raogt hebbtii ontvaiijjen hij zich tot be koming da irvnu ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stemlinefjet al aanvangen op den 1 Augustus aanstaande des morgein ten negen en eindigen di S namiddags ten vijf ure dut het Slembrie je sehriftehjk ingevuld door den Kio er in persoon in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander Sleiittirietje liii dat hetwelk van het Gemeentesegel voor ieii ii mag worden gebruikt dat de m het irie je iii te vullen personen duidelijk met naam en roornaam moeten worden a nigcwe en dat het 4ri V niet onderteeV iid mag zijn en geene andere briefjes omvatten of dii irauu op ettelijk zyn Vttstgeliecht GouuA den 21 Juljj 1871 De Voorzitter vooriiopiiui VAN BEUGEN IJZKNDÜORN KENNISGEVING Dt BÜlKiUMKKsrUR van ionda brengt bij de e ter kennis v in de l elangliebbeiiden dut door den heer l rovmemlen Iii peeteur der Direete belastingen en te llotterd un op den ÜO Juli 1S7 1 is exeoutviir verklaiid liet kohier v m het p itentregt over het dienstjaar 15 71 72 ii Pat voormeld kohier ter invordering is gesteld in handi n van den heer Oiiti anger dat ieder daarop voorküinende verpligt is ijnen aanslag op deii bij de wet bepa ilden voet te voldoen en lat heden ingaat de termijn un 1 111 H MAVNDEN binnen welke di reelanies behooreii te wonleii ingediend Gouda deu 22 Jiilij 1871 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN MZENDOORN BUITENLAND Itiilicniaiiilscli Ovci lelil Zoonle HIJ reeds iii ons vei sehil te moeten wuidi n gf oeht Uit een artikel m de jiitijsh lllri led aaruniwij onder Duilsehland een koit ovii elit gi k ii blijkt dat me i i i i de su kir lil I u t rei dool 1 11 iijks kiiii seller te bepalen dag an kr iclit oi leii jiiiisat It lil s I ili ke niiii Verder komen in lul elfdi bl ui loidi iiiiigeii vnor belretleiide wij igiiig in di neliti en dl uit iviu loi de tuMeihjki en ls 1 ft ook liiii i otnii Dl Oosii iinjk lie piilil i k hl kwartieren betrokken Nadat Maandag de onderhandelingen over de uiteenloopende besluiten in de beide delegatien genomen op ongekend gemakkelijke wij e een gunstig resultaat opleverden oodat Dinsdag reeds een sehikking tot stand kwam werden Woensdag de zittingen di r delegatien gesloten Kigiiiaardig contiast leveren de e zittingen op niet de vierkzaamheden vim den Cisleithaansohen rijksrnad die zich door hevige en onvruchtbare oppositie onderscheidde terwijl in de delegntn n den rijksniinisters ten slotte alles bewilligd werd Iloe vaak de oppositie ook vroeger voii Heust aanviel over ijiie houding tegenover het minif terie llohenwait en hem niet vergeven kon dat hij nu t voor de DiiitsehOoaten rijkselie paitij in de bres sjirong thans wordt hem in die lagbliiden alle eer aangedaan iii ijne stMtsmansiMjsheid en zijn verstandige bnitenlandsohe politiek hemelhoog gcpre en Dien roem deelen natuurlijk ook de ministers Lonyay en Kuhn met hem ofschoon de oppositiebladen enkele schampere uitdrukkingen aan het adres van de e geldwolven nut onib rdrukken kunnen die met wellust de verkregene mdlioenen cinarmeu daarbij de vele millioeiien gedenkende die men leh thans wnarsohijiilyk reeds voorgenomen heeft om het voigtnd ja ir als suppletoir krediet aan te Vlagen De üosteiirijksclic ijdelheid schijnt echter üterkci te iju dan di wnvel over h t dure rijk bestnnr en de ministers v in landsverdediging en van linanciiii kunnen leli gelukkig rekenen dat iij onder de vlag vnu von Hen t in een veilige haven binnengeloosd worden nii alle ijden vernam men dat von Heust van de hootden der versehillende lairopeeselie kabmelten gelnknensehen bekonicu had om r de ij e waaro hij de hnitenlandsehe pol tirk li idile en virdeiligde Hauneer dit waar is egt de Kelding door bezuiniging schijnt de leus te uilen worden waaronder het Kransehe niiiiisterie de bus wil stoppiii de m hair plannen geschoten is want on lank ile welsprekeiidlieid van het hoofd van het nitvoereud ge y i It clujiit de begrooliiigsoommissie bij ha ir bi sluit om di gronds i eii met te belisten te vollinrilen en de kamer moi t emig ge ind zijn den lieer Thiers in de e te ille te ziju Men moet reeds op de vi r eliilleii le hoofdstiikktn H + iiiilliüdi be ninigd hebben het budget voor oorlog eveiiH l i i m heer Thiers heilig en moet op i71 milhoeii bqmnld blijven ntirdiig IS de regicriiig nair nanleuliiig M de ver iK ksehriften der bisschoppen tot her tel der we nldiijki luaclit dis jmus ii geinterpelleeid over hare verho udm tot Italië l aiigdiirige discussie heeft er plaats had wanim Ihiers zijne syinpatli e voor lm paus liituigil maar ook tevens de oiimo clijklieid aan tooiid hei ft om in den t genwüoi ligin stand aii aki n ver iiideriiig te l riiigui Ke petitidi ijii iiiiar den ministir mui biiiti nl aken verzonden ll t debut w is tea ge ol e De president iraiit heetl den 1 Juii bij proclaniiitii aan hit Ameiikaansche volk bekend gemaakt dit h t te Uaslunaton uut l aioeland aangegane VLrdrag de weder ijdsehe bekriiehtigiiig ontvangen had en nl oo van toen af verbindi nd voorde ere ir gde M iten en voor hunne burgers zon ijn Den 4 Juli IS i e luitiuiiale fust lag der Venmigde fetaten de verjaardag van de V tigiiig laii de onafhankilijkiieid der Anierikiiaiiselie republiek en van hare erkenning door l aigeliiiKl Die dig is naar de V r ek ring aii den Vnnnkmiiisehen eorri spondent der Londenselie fiiiiet door Irani nut opzd voor de afkondiging van h t iiieUHc Vddiag g ko eii In al de redevoeringen tot vieimg vaiiddi tiatioiuilen feestdag gihoiiden nd lid slnileii van het V ashingtonsehe Miili i als Kiie hi iig lijki Mi 1 pell nde gebenrteiiiK dinild doeli daarbij wird de iiannieiking ge i gd dat Ingil iiid nut uit riji vukie ingdit veiihag Imd aaiigigaaii dal lid laait x ijiis ondanks was overgegaan dat de Britscb e leeuw na lang in zijne fiere houding volhard te hebben eindelülr door schrik was bevangen en door vrees genoopt geworden was om te bukken In Spanje kan Serrano die met de samenstelling van een nieuw rainistene is belast maar geen kabinet bijedikrijgen en zal volgens gerucht zyn mandaat nederleggen Niemand schynt lust te gevoelen den berooiden fiuanciielen boedel over te nemen nu zelfs de bekwame Moret onder de taak bezwijkt F R A N K R IJ K Te St Ilenri 15 Juli niet te verwarren met St Nr poleon 15 Aug is m het zuiden van Frankrijk ditmaal buitengewoon plechtig gevierd Te Nime en Avigiiun zyn banketten gehouden vuurwerken afgestoken men IS er in processies over de straten getrokken mit witte vaandels en met de kreten van i l ve Hendrik V weg mit de republiek En tot die atraitraanifestaties bepaalde men zich niet want de geestebjkheid zong in de kerken luidkeel haar Te Deum laudamiia alles en alle ter eere van den oon van Frankryk den graaf de Chnmbord die na yn zaken in l runkryk totaal in de war gebracht ta hebben via Brugge naar zyn kasteel vun Frohsdorff Hohemen is teruggekeerd De republikeuiselie bladen van Parijs zijn eer verontwaardigd over de demonstraties in het luidfn De algemeene rust de publieke orde de eerbied voor de wet worden daardoor zeggen zy in gevaar gebracht en de regeering behoort te waken tegen dergelyke manif stititn vyandig jegens de republiek die de wettige regeeringsvorin ia ven Frankryk De repiibliki men zyn eeliter inconseiiuent en onverstandig met leh over dergelijke zeer onschadelijke publieke vi rniakclykheden der teleurgestelde olerieaallegitimisteii zoo moeilyk te maken Vooral op het ooginblik ia ile legitimistisehe partij na het hmtste woord de politieke lykrede van den graaf van t hambord dood en oiiaohadelyk Een sehyn van vervolging barer luinhangtrs zou haar alleen nieuw leven kunnen sehenken en vooral met het oog op de geestelykheid tot eni zeer gevaarbjk element voor do pnlilieke orde maken Op het oogenblik IS het ron loopeii op de sinten met witte vlaggetje en uut het g roep van Le e Hendrik V even weimg oiirnstbarend als de kreet van den nigedommelden Frausehen al gev aardigde du onlangs op de groote revue door het trompetgeschal wakker geschrikt met luider stem zyn l ive l Kmjiireur deed hooren Hovdidien is bet beli Hen en tralfen van derge lyke denioiistr tii s zoolang ze d vryheui van anderen niet belemmeren in tryd met de beginselen der vryheid wairvan zieli de Iiiansche republikeinen zoo gaai lie lul nionopolie to kinnen Zy die onder het kci erryk Leve di r ubliek riepen en de Marsedlaise aanhieven werden gestiaft met boete en gevangenis en de lepnblikeinen eigeiden leh daaraan ea terecht De beslissiug van de rechtbank in het monareluial Helsn die len beschuldigde vrijsprak diei Leve de npubliek nep omdat iij daarin niets meer zag dan een eenvoudige uiting van s niana gevoelen die noeli voor de publieke orde noch voor de raonarehale iiisti lliiigeii iii Helgie seliadelijk of gevuarlyk was levdt een merkw iardig anteeideut dut de rielitirhjke macht en de regeering in alle staten ui ig als TOOI lil eld van piditieke verdraagzaamheid en wy b leid kan volgen Met de mao adain te Parijs is het godaan Alle groote wegen uilen weer als vroeger bestraat worden waardoor be niiiigd al orden in de kosten van onderlioud teruyl de hoeveelheid stof des zomen en de opeenliüoping mui ml des n inters belungryk vermmdeiTii al De eireuliitie en de oixMibaie gezondheid uilen er dus by prohteeren nussohien ook da oproeiniukers ofsehoon deze ich by gebrek aan kaïen H d op eeu undi re iiianid wden te bi helpen getuige de jongste onlusten i j ïi Oi He i =S == DUITSCHLAND Nog ullyd oiitliondt de lieiiiselie legiering zich MUI diigiii tip om dl iiaiiliiatuii C 11 MUI de ultiilmontaiKii Ie ki ei ti iiii l V A schiyH Ï 1 h