Goudsche Courant, woensdag 26 juli 1871

lÊmm 1 f il deze v wndurc nde vertra inp v i de lieslissiufi daaraui toe dat l rnisen en Heiereu en eer waarse hijnlijk ook iis i Hnjk ni t elkiuiiler indi rliaudelen over een gemei naehapiielijk teL i iiover de nlliiiniotitani ii U volgen f edra slijn Wat ib reden daarvan ouk mni e 7 ijn zeker is bi t dat de lioudin van de heierselie rej eerin i veel ontevredenheid verwekt Pe hii tf Allij ei bivat mi uitvoeri artikel over het dralen in zulk een newiehtiiju zaak dut vrij scherp ia Vij zijn meent het blad reeds lan den tijd voorbij dat er iio vor It i sprokeii over ib vraa of de staat reelit heeft tegitii de elerieale machtsoverselirij diug op te treden op dit oojicnblik is liet een moreelo uaütic de vraiy of men de elerieulen zal laten be iimn in hiiniie aanvallen op den staat en daarmee bet reebtsbcwuslzijii van het volk verkrach ten J snreken rond en de eenii e rond waarom de regeorinij zulk een üii eloofe ijke mate aii p diilii aan deu diijj lej t is eeii andere dan vrees Men vree t dat de fjeestidijke partij nof te sterk is c cn argument dat v lf eiia de Jngaburiiafhe niet ehlt daar juist hetzij de erkenning het ij de oversch itting van de krachten di s vijiinds op de verbüofjde inspanniu van eigi ii kracht moet tcruj werken M t eiken dag wordt liet gevaar voor den staat rootia want elke dag breiiift i eii nieuwe daad van geweld met de ijzeren vuist van de middeleeuwen werpt de prelaat de were dlijke macht den handsehoen toe Je regeeroig eindigt de Juijili heeft de middelen om de ullraniontaiien te keer te gaan Alleen op grond van het concordaat en niet op een privaatreehtelijken titel betaalt de staat aan de bisschoppen de enorme jaarwedden maar liet concordaat is verbroken omdat de curie zeer bepaald heeft verkliuird lat de verhouding tusscheu kerk en staat i eii geheel andere is als toen het concordaat werd vastgesteld De staat betaalt uim de jaarwedden der piistoors en heeft daardoor indirect macht over de geestelijkheid De staat beeft de strafwet om de aanvallen op liet gezag van den staat te keer te gaan In één woord de staat heeft de middelen tegen de ongehoorde en onafgebrokeiie schciuling van de wetten zoodra hij die hebben icil Niet meer op gronden van recht maar op gronden der moraal is de staat veri lielit tot handelen liet is de laatste ure De tijd van Bohokken is voorbij tusschen handelen en lijilen is geen middclweg en bij elke poging die de tlmt nog mocht willen aanwenden beginne hij met zich zelven ZWITÖERIiAND V erledeii week is in den nationnleu raad behandeld de quaestic die betrekking heeft tot de sanheehting van den Hlzas aan Duitscbland Zoodra dit vraagstuk tusschen de oorlogvoerende partijen ontstaan Wiis heeft Af bondsraad daartoe overigens aange spoord door de kantons Bazel en Bern zich zeer ernstig bezig gi houden met de gevolgen welke deze verandering aan de grenzen van Zwitserland kon liebben op de staatkundige en handelsbelangen van het land Het gevaar ontstond dat het ten noorden geenerlei regtstreek sehe aanraking meer zou hebben niet Frankrijk tegelijkertijd zag nn n de moeielijklieden der verdediging van Zivitserhiiels onz jilighe d vermeerderen en zijn hamlelsbitrekkingen niet de zee beroofd van het voordeel der concurrentie welke vroeger de wedijver van twee internationale spoorwoplijnen de Kransche en de Duit che opleverde l ric miiblelen waren er om die bezwaren te voorkomen 1 verzet tegen de aanhechting van het westelijk gedeelte van den KI as i den eiseh stellen dat bedoehl gedeelte aan Zwitserland wel do ergedrageii of wel a het verkrijgen voor dat land van den vrijen doi rvoer naiir Frankrijk over het nieuwe Diutsche grondgebied Van die drie middelen wees de bondsraad al dadelijk het eerste af Aan Frankrijk een smalle strook grondgebied van Ib lfort naar Bazel te laten strookte niet met de militiiire belangen van Zwitserland Verder Z4ig men b onmogelijkheid in um het voorstel zelfs door Uuitschland te doen behande en Men bepaalde ioh alzoo tot de twee andere miiblelen Krankrijk erkende de gegrondheid der opmerkingen van Zwitserland De belangen van de beide landen waren overigens dezelfde De heer von Uismarek was minder gunstig daarvoor gestemd De vredes reliminairen een reelit streeksche gemeensi hap handhavend niet de Fraii elie spoorwegen zou niet te liazel dan t leli te l orrentrni zijn voor een dei l aan de bezwaren uiii ileii bondsraad te gemoet gekomen Deze heeft nogtiiiis zijn onderhaiideliiueii ie llra sel voortgezet maar die tot de a cononiiselie zijile van de pnestie bepiiliMide De onderl an leliugen zijn ten gevolgi vun de sluiting vnii deii viede Ie l ranklort zuiuler uitwerking geblevi ii iiiiiar lioe iir een ople siiig voort laii geheel van lluiUeliliiiids ii oeiliei ivil ariiailut denkl de bondsraad ZIJU piijrillgell vnort te Zetten De iialioiuile niad heelt na een liiiigdiirige dis enssie de door goedgekeurd iet goiivenienienl gevolgde politiek BINNENLAND ioun v 2 Juli Op de onlangs gohonden marit ame tentoonstelling te Napels zijn o a bekroond met een zilveren medaille H V van ialen te iouda voor garens met een bronzen medaille van der Want Co te Jonila voor pijpen Scliooiieveld eu Westerbann te Innda voor meel meteen eervolle vermehling T P Virulj t te Uouda voor eep Ileib norp iel t ISiarigd b irtj V heer i 11 alhier in het water aan de Varkenmarkt en zonde niettegenstaande er verscheidene militairen bij tirenwiiordig w iren bepaald verdronken zijn zoo iiiel zekere Valk hoewel niet kniiueude zwemmen het water sprong en haar van den grond ophaaau hare verschrikte ouders behouden wedergaf lende Andermaal is onder de gemeente Berkeuwoude de longziekte uitgebroken Hij den bindbouwer Donk in het Na afgelegd examen is o tot veearts bevorderd Jacob Ki kïbuho vau Lekkerkerk kweekeling aan s rijks veeartsenijkundige school te Utrecht De minister van staat en van binnenlandschc zaken brengt ter kennis van belunghebbeudeu dat de examens tot verkrijging van akten van bekwaamheid voor hel middelbaar onderwijs zullen wordeu afgenomen in de maanden September eu October aanstaande Zij die zoodanig examen wensehen af te leggen en zich tot dusverre nog niet hebben aangemeld worden uitgenoodigd dit schriftelijk aan het departement van binucnlandsche zaken te doen voor la Augustus a s De eerste kamer is Zaterdag tot nadere byeenroeping gescheiden na de vier nog hangende wetsontwerpen als tot regeling van de consulaire rechtsmachten de bevoegdhe d der consuls tol vaststellen vanbepalingen op den bier en azijnaccijns tot goedkeuring van een boven de Indische begrootiiig vanIMiS geo eiid crediet en dat betretiende hel voorschot aan de Indiselie spoorwegniojitscliappij te hebbenafgedaan liet eerste wetsontwerp vond eenigen tegenstand bij de herren van ilylanilt en van Uoltstein die bezwaar hadden tegen bet tuekennen van rechtsmacht anii de consulaire ambtenaren niet alleen omdat dezen da irtiie de noodigi opleid ng en qualificatien misten maar ook oi iiUt de belioet lc daaraan alleen bestond in die minbes l iafde Oo terscbe laiideu wier regeering zich ongezind ol onmachtig verklaarde om de in haar verblijvende vreemdelingen te beschermen en ban reehlsbnleellng te verschiili en Zondert men Turkije hum Japan Kgypte uit dan zou bijna in geen ander laiui ter wi reld voor eene afzonderlijke reehlspraak tusschen Nederliiii b rs noodzjikelijkhe d bi sla iM en de sprekers aciitten het onnooilig voor deze eseeptioneele gevallei ee ie algemeeiie wettelijke regeling te maken Zij mreudeii dat hetzij bij D j kamer vereeuigile zich echter niet met deze bezwaren iii lar nam de wet aan met twee tegenstemmers Mij de beli indeling van het bier en azijnaccijns ontwerp scheen de kamer behoefte te gevoelen mondeling te herhalen wat ze reeds schriftelijk had gezegd dat ze geen afschaffing maar eer verbooging van dezen althans deu bier accijns wenscbte eene verklaring die koren op den molen vau den minister liln ssé scheen en hem de dankbare tegenverklar ng onlloktc dat hij wanneer de leden in September lerngkwaiui i hun stellig en zeker een kijkje zou gunnen in zijn inanc iel plan Men leest in het Dogtdad Den heer mr J London commissaris des konings in dit gcw est en benoemd tot gouverneur generaal in Nederiandsch lndië is door Z M een buiteulandsoh verlof verleend Z l xc vertrekt Zaterdag avond naar l arijs om verii r ill lijk na een ufweziglieid vau H dngeu terug te Ke I ll i n zijn legeinvoord ge betrekking aldus tot I Seiileniber a s te blijven bekloeden Volgens inze informatiën is eerstdaags de openbaarmaking van het kuniiiklijk bisinil hcmdeude benoeiniug van den opvolgel van den heer Loudon Ills commissaris des konings in Zuid Iloiland in de SlaatnCouruttl te verwaeliteu Die nienw benoemde zon dan op laatstgenoemden datum zijn fmietien aanvaanlen Verslag van di verwaehtingen omtrent den oogst in de provincie Utrecht in IHÏl leu gevolge van de s reni e en iiaiihondende vorst iu dezen winter titaat het winterkoren schraal en verwacht men daarvan filecbts een tamelijk gewas De tarwe heeft veel geleden door de vorst en door vele landbouwers is weder omgeploegd geworden om met zoniergewnssen in te zaaien De rogge heeft ook veel geleden doch heeft zien nog kunnen herstellen het winterkoolzaad is geheel mislukt de wintergarst staat over het algemeen slecht liet zoinerkoren staat over het algemeen zeer gunstig boekweit haver erwten en booneii beloven een goed geiMis De wortelgewassen zijn slecht opgekomen en staan niet giiiist g De aardappelen geven een goed nitziciit op voorcieeligen bouw De graslanden waren in den voorzomer ten gevolge vnn de ongunstige weersgesteldheid slecht met gra bezet doch liebben zich later veel verbeterd De opbrengst der hooilandeii zal middelmatig zijn St Cl Men schrijft uit Zaudvoort Meermalen moesten de geneesheercn hier te lande het gemia betreuren van de gelegenheid om de weldaad der zeebadkuur voor behoeftigcn toegankelijk te innkeii zoonis die in het buite land te Kiel en elders aiin de kust der Oostzee openstaat Dank zij de veclverraogende medewerking van prof C B Tilanus te Amsterdam is iu die l ehoefte thana voorzien diuir het eerste badhuis voor minvermogenden asQ onze kust in deze gemeente in gebruik is gesteld Het badhuis iu frasien stijl naar de teekening van den architect S W van Kouwendal te Arasterdain door de aauneuiern van Stiui en Fobbe aldaar op het hoogc duin aan zee gesticht prijkt nis een nienw monument van hetgeen menschlievenheid in Nederland vermag want het bouwkapitaal is geheel vau liefdegaven bijeengebracht Is het gebouw uiterlijk sierlijk en fraai niet minder doelmatig is het van binnen het biedt plaats aan voor 3 1 ii 4U lijders die er kunnen worden verpleegd eu besteed ii 6Ü cent daags voor rekening van gemeentebesturen en ii l daags voor von part culieren Het bestuur wordt welwillend waargenomen dout mejuvr M A Wolterbeek van Amsterdam en den heer C Smit geneesheer te Zaudvoort waarvan de eerste zich in het gesticht gevestigd heeft Die rer langt te worden opgenomen moet zich tot het bestuur wenden Het gesticht staat onder beheer van do heeren mr H S van Lennep en mr C A C roramelin belde te Amsterdam joiikhr 11 j Barnaart heer van Zaudvoort C J J de Booy en H A Crominelin allen te Haarlem en C Smit C Swalue en J U Uoerlagc te Zaudvoort Volgens mededceling in de Kerkd Courant zijn thans 150 Hervormde gemeenten in ons vaderland vacant zoodat verscheidene herhaalde beroepingen o a te Kockengen clissis Utrecht voor de i maal moeten gedaan worden De Tyd komt terug op de zjiak van de bescherming die hij voor de katholieken vraagt tot het wegnemen der beletselen welke de vrijheid van godsdienst ondervindt door het opheffen van de wereldlijke macht van den paus De Tijd zegt Wij vragen niets moer of niets minder dan dut de regeering ons Nederlnr ilsche katholieken beseherme tegen den koning van Italië die ons beroofd beeft van ons allerdierbaarst kleinood van de vrijheid en onafhankelijkheid van onzen beminilen vader l ius IX En de Tijd voegt er bij Op het stuk van den paus kunnen wij niet toegeven Het is hier iionte plicht alle die grondwettige rechten te bezorgen om den paus te herstellen in zyne vrijheid en onafhonkelijkheid En dan onze onkatholieke laiidgenooten begrijpen niet dat zij door hun drijven tusschen roomach en onroomsch in hun land eene diepe klove graven die in jaren lang niet kan gedempt worden Het worden nu reeds de onkatliolieken die deklove graven Men ziet het de ultramontaansohestontighedeu worden steeds grooter rr ijr3rr z r r nrr gaMt Koloniën Aan het Algemeen Overzicht van het Nieuw B H ontleenen wij het volgende De Javasche Courant van 6 dezer bevatte het besluit houdende dnt mr 1 Mijer na onimekomit van zijn diensttijd eu na overgave van het bestuur aan zijn opvolger zijn ontslag heeft verkregen met een pensioen ad ƒ tiOOO De telegraaf verkondigde telkens als een gerucht dat mr J Loudon benoemd zou zijn Wij wensehen de bevestiging van dnt bericht af te wachten Zien wij in den heer London al niet len man dien wij zonden wensehen zoo hij op staatkundig gebied in Nederland eeiiig beginsel representeerde dan was het dat v in rechtsehapenlii iil eu dal is n eils veel Wij H illeii hopen dat hij onder alle omstaniligheden ver ï u f f Olfd IK ff ipoitil if Sill r S iU lljidiilitpBi Ti ilB M i ijhl ll i KtB ililwhuimiilrl éitteiililikétiMWi il iii liiip li Bid 1 Ij1 k i lèlitiJl m ta iT I jow ii tim W I iiiUelili ui 1 r to ft id ib Iht lUta Uwtfnlv I Whf ii mi iic i ifil k u iripc i i is4t i sr Wiiï HiW a nl f Mli te if É i w lln 1 Njl V iil L ta u VI 1 r I C it ij MWiMM MHII wmm V