Goudsche Courant, woensdag 26 juli 1871

oiiderw j er s Kn de regeling van het Inliiiidscb onderwijs Die blijft uit Miikele snikerliibrieken hebben begonnen ti malen liet weder was sedert eeniye weken giiiistiir voor het suikerriet d i knrkdroog J hana Van de buitenbezittingen hebhen wij niets mede te deelen ieen nieuws is goed nimws u w i Laatste erichten Parijs 2 t Juli Het resultaat der gemeeiiteraadsve kiezingen is dat er o a H leden zijn ver kozen üeuoorendfi tot de conservatief r jub h partij en 6 gemallgdo of radicale republikeinen liovendlen hebben 23 conservatlef rcpnbllkeineu reeds zulk eene betrekkelijke meerderheid verkregen dat zij waarschijnlijk zullen verkozen worden Madrid 24 Juli De koning heeft den heer Zorllla opgedragen een kabinet saam te stelleii De Impaniul verzekert dat het niluisterle zal beslaan uit Zorllla pre sident tevens belast met de jiortefenllle van binnenl zaken Coroloba oorlog Montero Kios justitie llluz Gomez finantiin jieranger marine Mndrnzo openbare werken Sagiisla minister van staat Malcainpo kolomen Men gelooft dat de leden van het k ibinct heden avond den eed zullen alleggeii Marseille 24 Juli lirleven uit llomcmehkn dat gr iaf d Harcourt eenige laiyilurlge conferentien met den paus en Aiitonelli heeft gehad Het gerucht dat de paus weldra zal vertrekken wordt tegengesproken Deriehten uit Algiers melden dnt de opstandelingen zich onderwerpen en dat de orile wordt hersteld De Kabvlen hebben meer dan 000 000 francs als oorlogseontributie gestort Burgerlijke Stand GMiultr N 21 Juli Anna uuders L Huogi nsti giT en 1 M Sir i ir 23 Cei iiJns laoubus oudiii J de V ul eu A l nrf lotiHuiin I luutloia ondira 1 IJ Su unmnii eu J T liüi iilnk JüliaiJiii uiidi r8 J ri i Ji iiuiirj tii J iii ttoiiliii S ilu iiüii oiidi M S v in Knvild t ii J L tills 2i OvilM MHN 1 lull 1 llijrt 8 m 23 J Nieuw VI 1 1 ü lu H vnn den ll in 5 J 2 II V W Kuupinini 20 w J V lluUt liuievr iu K Klup ï j 25 H Koi inan 5 j 2 iii Den 19 July 1871 overleed te taiZ e i na een langzaam verval van krachten in den gezegenden ouderdom van ruim 85 jaren Vrouwe PAULINA MARIA IIÜNDOUFF I5L0CK weduwe van den WelEdel Geboren Heer SALOMOiN UEIJNDEilS UISUÜM van VLIPJT I Voor de vele bewijzen van deelneming è bij hun huwelijk ondervonden betuigen de on dergeteekeiiden hunnen i gen dank Gouda A ROO aOüM 2üJulil871 J J 110ÜZE15 0 M VAN GooK Erkentelijk voor de stemmen den 18 dezer bjj de verkiezing van Leden voor den Oemeenteraad op mij uitgebrngt verzoek ik door deze bij de aanstaande herstemming niet in aanmerking te komen Gouda 25 Juli 1871 J C SAMSOM Al deze Heeren ÜEVESTIGEN dat zij hun BAARD in 2 ik 3 maanden volko uen hebben ONTWIKKELD met de Prof MI ND ONSBALSEM Doctor J F Boere A ï Bomhoif Gz Vj J Laprée Gerrit Theunissen P H Weeteringh P Kramer A C C Fokkestaart Karel v d Tuijl J C H Deugel G F V Spanjaard M T Brunoot W L G do Ueustz J Seholten G C v d Werft K Sondervan J Musko H Ilahn 11 F de Wilde J C F V Loom D A Goerman H G do Wildt Nicnl V Scherp K U Teunissen Max Ellenkans P Hendriksch Het i s zoo eenvoudig iets te ontwikkelen dat ia geen Heksenwerk Franco aanvraag bij THEOPHILK ii ƒ 2 de llacon SI N ieolini s straat 10 Aiitulff him Feiiig sl Depot voor Nederland N B Den lii ief ontvangt men terng de flacon wordt geliciin ingepakt Onselmdelijk voor de huid en 11 llacon in niee st viddoende li jii dnt nion hom dit blyic nn zf Tii indien de oflleieele bevestigint van do Ijcnoeniiiin Vüii den iir Loudon mocht komen Ons zou een under bericht van dien nard verwondering wiikken wuut sedrntde komst van len beer Tliorliceke aan het bestnur utwaohttfu w niets anderi Omtrent den toestand op lava Terneenit men een en ander In Il mjoemaas zijn allerlei onrnatbarende geruchten verspreid Er wordt door enkelen gelèeraard dat in het jaar 1800 van de Javani n iis jaar 187 I een jaar zonder hoofd zegt de Locomoti verschrikkelijke gebeurtenissen zullen gebeuren Zekere Hero TyArn verrijzen nu Koi i de in Peknlomjan gestorven inlander overleden is ora in ISOl alle ongeloovi en te verdelgen He bekeerde hinees Seringit zou het werk der bevrijding voltooien on na hem komt de groote Hatoe Al In de heerseher in de gulden periode van hel iavaansche volksbestaan De apostel van Hero Tjokro zou de goeroe van Karang Kobar zijn Hij werd eerst na maanden woelen in hechtenis genomen Te Batocr was nogtan een feest ter verheerlijking vim Hero Tjokro gegeven i een inantri nam daaraan deel en de wedono sloot de oogen De goeroe had last gegeven sabels te vervaardigen Ongeveer 50 kwamen gereed allen wsreu volgens een vast model verva irdigd elk wapen had eene waarde van 50 aan zilver was van uitmuntend stalen lemmet voorzien en door godsdienstoefeningen gein illgil I e inlander zag dit alles en werd onnstig Te Poerbolingo is in de vorige eeuw een graf gedolven en de bevolking gini derwiuirts in vrede Icnluvaarten houden mannen met hunne jezinnen Nu zou hg er zender vrouw of kind maar g wapeud hiengaan Tot zoover het Saniarangsche blad Summige rapporten bevestigen i aar men ons verzekert dat niet enkel In Hanjoeman maar ook In Pekalongnn en Tagal soortgelijke woe ingen plaats hebben Pe resident van T gal is met een speciaal onderzoek be last geweest ifintusschen wordt ons uit geloofwaardige bronnen geschreven dat slechts enkele diveepzteke lieden tle e woelingen op touw gezet hebben veilal nit ziiehl om de bevolking te exploiteerep Onder meer zou een goeroe niiiijak koran heilige oliej verkoo ien die onkwetsbaar maakt Dergelijke kunstjes werder meer vertoond om den lichtgeloovlgen inlander op te llehteii Kik voorwendsel Is daartoe goed genoeg I e bevolking In massa is verre van eenig denkbeeld van opsland of verzet te koesteren iJe llegeering schijnt don ok hetgeen omgaat UiCt als eni tig op te nemen en de bi zorgdheid van sommigen als overdreven te beschouwen liet Is evenwel noodig paal en perk aan de hnn delingen van enkeh n te stellen wil men niet dat dr bevolking zich ten slotte beangst begint te maken over allerlei geheimiinnigheden die zij door behendige lieden ziet bedryvea en die zoodoende hnn invloed d i dus hun vermogen om geld te verkrijgen trachten te doen toenemen Onze geschiedenis levert tal van voürl eeldeii van dien aard op iSttiit men het kwaad niet dan kunnen de gevolgen hoogst ernstig zijn want dan verbreidt de agitatie zich meer en meer Te lang reeds heeft onze gebrekkige politic het bestuur van een en ander onkundig gelaten Er be tiiat op Java naar ons zeer ervaren mannen niededeeleii slei hts ééne ernstii e kwestie de regeling vnn de troonsopvolging in lljocdjokaita Wordt daarbij niet met bele d en tact geliandeld of gaat men in tegen den zin vnn de bevolking dan zijn verwikkelingen te dnehten Kn het on ons met anderen geenerlel verwondering baren Indien ondci de woelingen van allerlei aard de e qua stie verscholen lag Zoekt men goed dan is de draad wellicht op te sporen Wij vestigen daarop evenwel met erii t ile aandacht Wij hebben sedert onze komst in Indie zoovele geruchten vernomen dat wij niet liebt geneigd zijn aan eenige pesslnii tisehe be ehon ing bet oor te leenen maar de Pjokdjasebe qnnstie komt ons werkelijk van belang voor te meer omdat de kleine man dtór niet gelukkig of tevreden Is En welke zal de toestand in de Voistenlanden worden als de hcerendiensten eens elders op lava af koopbnar en de rechten op den grond nan den inlander verzekerd zullen zijn Men zal daartoe toch komen zij t met slakken zelf nu en ilnn met kreeftengang Naar aanleiding van de klaeblen van den leger Onze Javasche assurinil ie m al sehappijen hadden op schip en lading van de verbrande If il oii 1 11 000 genomen Met I Inli werd alhier leiie nonnaalsehool voor hel Kiii opeeseh onderwijs geopend ter vorming vnn JOHANN HOFF iSGHE MALZ EXT RACï tegen verouderden hoest en borstkwalen tegen niaagkwaleu ligchaamsverzwnkkingen en vermagering chemisch onderzocht on door duizenden HII Uoctoren ten guiiHlig st beoordeeld en aanbevolen In tegenst elling met zoo vele honderden zoogenaamde geneesmiddelen verheugt het JOHANN HOPF scii MALZ EXTRACTen alle HOIT c ry4I 7 PT t p 5 T T j rv h n en bij den dag grooter wordend getal gebruikers en bewijst daarmede wel t best sjjne gehalte en degelijkheid Reeds na het gebruik van weinige flesschen van dit vloeibaar brood gevoelt men zich aangenaam verkwikt de pijnen gelenigd en de krachten toenemen en na eene kuur van pi m 25 fle sschen heeft men een in de meeste gevallen verrassend gunstig resultaat Prijzen 1 flesch 45 Ct O fl ƒ 2 20 13 fl 4 40 De ledige fles schen worden ii 5 Ct berekend en tegen dien prijs steeds teruggenomen Depot te Gouda bij J C van VuisuminBEN te Woerden bij Henim J v n Bebo 2 Tegen na maaksel wordt herhaaldelijk gewaarschuwd Me i lette er op dat elke llesch het merk JOHANN llüFF draagt i VVcci l aaiiii i ls Lotcrlj ILEI MNG groot f 1 000 000 f JK li oorloüfd imjec Min lies dd 2 Jtilij 1S70 I verdeeld in Aandeelen a ƒ 150 I atlu slmar bij Uitloting Z JNM EU NIETEN K met HOOtjE l UIJZliN a s i f 1 i fti van 100 ƒ 50 en ƒ 40 en vele duizenden I van iO J 13 ƒ 10 f f a enz tot een 3K ge anieiilijk bedrag van ruim TWEE MILLIOEN GULDEN p Gestort Uaarborgfomis ƒ 500 000 mt C3IL VJ n r I I i aanstaande uitstel de 1ste Trekking ƒ T IOOO 1 van J S0 000 1 van f 7 000 1 40 000 2 30 000 1 25 000 1 20 000 7 If 10 000 7 601 0 4 3000 7 2 500 140 1000 20 500 243 200 ongeveer duizend m 8S begint zonder eeni I l nja aa 1 1 S Piijz u 20 20 200 m WO 2055 aoüu 25 000 7 5110 20 0110 tOüU HIIIIO ill 0 200 il j 7500 25 in ImlO 200 1 2 1 3 2 50 161 1 15 Tütual l Janunrij aangtiiandc si onll iM di i ü n uilgclüül 75 980 Ver olgon8 ieder a jaar ne ritloting Keu but geldig oor atU Tn kkin en 1 kost 2 50 eensgevead geld en uurdt altijd niet nilii U ii i li 50 meestal erlitur jM iiK t lueer terugbetaald l Gouda H omlen Zoolang do voorriwid strekt vcrkrljgbiar bij ai de oiiimandi uin Bankvareeniyiiii te Rutlerdam Va M dl KN ii HE llJSlil AAU te AmI hrdai N sen KMMHKKK VAN IIALI te Utrechf alsniede bij I MONTI IN V K NOX ie DOliTL wn I 11 VAN WUK A M Bl l IKIi 1AN Ij W 1 K iKLDKR I 1 F STAI F NMIOKl tf t Oiiikwufer e A VAN BLMilClJiMI 1 A M JNT1 IN H E VAN DEN BEIU j 1 E VAN DEN AN DEL 1 M 1 IIONDIÜS hK j x Amun rx z f x Mir yiiiT iizn i m DE MAN LADIIKJTII J