Goudsche Courant, woensdag 26 juli 1871

1 AUGUSTUS TREKKING 15 AUGUSTUS TREKKING 1 SEPTEMBER TREKKING Hooidprijs ƒ 000 000 Hoofdprijs ƒ 2i 0 000 Hoofdprijs 200 000 1 Prijs ÜO OOO 1 Prijs 25 000 1 50 000 2 20 000 1 5 000 1 15 000 ü 6 000 4 1 000 1 10 000 12 3 000 13 500 2 5 000 28 1 000 580 108 3 2 000 31 0 400 Geheele certificaten 3 50 6 1 000 lelieele certificaten ƒ 3 Halve 1 75 15 500 Halve 1 75 Kwart 0 90 30 X 400 Kvvart 0 90 74 170 Geheel 5 certificaten 4 Halve 2 Kwart 1 ilM m Ik lieb de eer mijnen geachlcn Be unsli vcrs Ie heiifvicn dat mijn iiandel in HIA IIFACTUKE is verplaatst van de Haven naar de Ularkt naast de Koornhcurs Mij min aamst voor het vervoljy aanbevelende AI D1UE8 vAi DAI TZH Openiuff DOIMDERDAG aanstaande TUURME HONGARIJE OOSTENRIJK a ii 1 Het publiek kan in Ilollandsch lezen wat men koopt de origineele zijn hier te lande bi een der eerste Bankierahuizen gedeponeerd en met miJn cachet verzegeld zoodat men niet bevreesd behoeft te zijn voor uitgeloote nummers te koopen Ook neem ik geen tien procent zooals andere buitenlaudsclie huizen die dagelijks annonceeren en zijn mijne certificaten goedkooper Bij bestelling van 12 kwarten kan men 12 verschillende seriën krijgen en ontvangt men gratis een lot uit de Haarlenisoho Paardenloterij Bij bestelling van 10 geheele loten ontvangt men gratis een Weerhaarlieidslot trekking 31 dolij Boekverkoopers Postdirecteuren Makelaars en Coramissionnairs in effecten ontvangen tien procent rabat en kunnen bij bewijzen van soliditeit loten in Commissie krijgen ID Jl IDIJ nS COSOU Effecten en iMenhandel 1 h u lï l K Soclelelt Ons Genoegen Aan Hoeren Laden wordt dezan bekend gemaakt dat hot op 13 dezer uitj eateldo der Kapel van het Itogimont Grenadiers en Jagers zal plaatn hebben op DONDEUnAli 27 dezer des avonds ten half zeven ure precies Bij ongunstig weder in de zaal Namens de Directie Gouda l f Sperdaris 9A J 18 i vrKV AAüEN Openbare Vergadering DONDERDAG 27 JULI e k s avonds 8 ureu Lokaal PEPERSTRAAT De Heer J ESSER zal eene lezing houden over Art 23 van het Algemeen Reglement der Hervormde Kerk Ooudii 24 JuH 1871 Namens de Vereen tol bcvord van de belangen der Herv Gein van Gouda A VAN DER SLUIjy Secretaris Vnu al de muldelen die bereid zijn om den groei van het hoofdhaar bevorderlijk te zijn stnat de OUD CARTHAGENA S BERG PLANTEN OLIE wilt haar dengdelijkheid betreft boven aan Door het gebruik dezer Olie is men stellig onfeilbn ir vci wjkerd dat het uitvallen van liet haar ophoudt en dit zijne uiituiirlijlve kleur behoudt De ontdekker van dit krachtig werkend niiilde hoeft lang en met de meeste n iUH keurigheid de genei skraeht en de heilzame eigenschappen der planten van OudCartlia gena in Spanje onderzoeht en door eeue alieigeluk kigste vercouiging van hare hoofdbestanddeeleii verkreeg hij eene zamenstelhng die zijne ver neliting verwezenlijkt en die der gtbruikert overtrollen heelt Daarbij heeft men zorg gedragen de nic tua zonti n die zoo vaak schailelijke uitwerkselen hebben er uit te houden en zoodoende een ibeirmiddel verkreu eii hetwelk men onvergelijkelijk noemen mag tegen kaal en grijs worden Hetzelve is a 60 cents per fl verkrijijhii ir aan het Hoofd Depót te Delft bij A BBKbt VKLT Az en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Wostewagestraat A REIJNAARD Oostpoort C WILHELMUS Woerden k PRINS Zevenhuizen W BARK S roriiic iem J J GROENHÜIZEN rtrerM En meer bekende depots in ons Rijk KEIZERLIJKE TÜRKSCHE rremieleening van IS70 Iloafdprijzeu l iane illD lllHl il 10 1 i a 20 0 10 i il ÜÜ0 12 a i ÜUO b 11 1 1100 UÜO il 100 enz die op den 1 AugUStUS c k K trokken wurden oor ilive trekking verzend ik tl gen franco oveizeiidmg v iii hil hedriig gelieil oten ii 3 halve ƒ 1 50 vieule a J 1 l rnspeclusseii gr iti Trekkiiig lijsten wordiii franco toegezonden ii i de trekking 11 A N K I K K s 11 II I s SlEGMUND HeCKSCHER Amsterdam iruniiMniniaf i te Jundii op de Markt blijven sliuiii De dannip reglbebbende kun dtvelve tenig bekomen le ii betaling der gemaakte küsleii biJ den Heer nu Moou Miirktiiiee U r alhier irei tf Choorstraat en Moreelsche laan Aanzieiiiijke rrljsverinlnderins Door het steeds toenemend debiet van het UMVERSEEL ZUlVERINGS ZOUTisdepriJs van dit artikel voor geheel Nederland verminderd en zijn de 1 1 pakken op 60 Cts en de 1 2 op 33 Cts gedaald Buitendien heb ik om een kleine proef met dit uitiuuutend middel tegen M V VOKWALEN te kunnen nemen hetzelve nog in 1 4 iakjes ii 18 Cts verkrijgbaar gesteld uitsluitend en alleen te Gouda bij L WELTKli iouw en L SCHENK Hoogstraat IJroeluireM vergeoruik Getuigschriltenenz m iflf Bi ilen aankoop van dit artikel lette men vooral op de prij en alsmede dat zoowel de grootste als ook de kleinste pakjes op de oiiiiiuv ijde geteekend zyn door 11 VON CxlMHORN Apoth en Kabrik van cliem techn Preparaten Met belrekking op voorstaande advertentie diciie aK verdere aanbeveling van dit artikel de navolgende Genezing van eene verouderde Maagkieaal Waarde Heer 0N Gijiboiix Meev dnn 20 jaren was ik aan maagpijn lijdende en dit 111 de twee laatste jaren zoo hevig dat de ji u geheel ondragelijk werd Allo gebruikte niiddeh ii mijner lleeren Doctoren blevn Veenendaül Vi HOS Goulmy s Hollandsch VLEESCll KXTKACT Vi Po J f 125 Grammen f 1 HH Grossiers en Expediteurs genieten het gewone rabat P V GOÜLMY Hofleverancier leveram ier d r Kon Ned Marine s Iertooenbosoh Depot te Gouda Van HEES BURGEMEESTER en WETHOUDERS Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr J C T CiANDVUURDER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken e ndomie noodig is om het beddegoed en de kinderkleederen tjjdeus hare ziekte gebruikt door de aan de pokken overledene dochter van BAiri IlOLOMKUS BLOKLAND genaamd HELENA te verbranden Overwegende dat bier aanwezig is het geval bedoeld bii Art 09 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als ecu stroozak drie dulen kussens een lakeu een kinderdeken een sprei en zes stuks kindergoed Zullende dit besluit op de gebruikelijke wijze door afkondiging en aanplakking ter openbaie kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsche Courant Gedaan te Gouda dtn 24 Julij 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DllOOUI EI A I U Kou I l l l N lil 111 1 N I lz KNDOOIlV iiiiiilii luuk villi ItiiiiKiit Ml fliim ui rfiaiiM p èiUutefltaiiMiniaWBPil bhii iWn intüm iS i lu liilile It tmtM i kfttelpiw j i ièKl kütD ft téamsi im H tó f rlii dnuffl iBMii Mn til rijii 11 k mèÊ ii IWi ill Ir kk n U uit LV mliUmil xiik k tökkr mi i Awiii4 i jfa i f wi ii ill ithi It tn Wiih tónUipiipiiiléiKiiiiitini 1 1 hm W Koori ta s rik fe W tal j tl ui iRlk az N 11 s i K C PMIIIIipMHMlWIIMail u l BlpPJ luW l ii i T