Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1871

I mt m i m j3 n N 1081 1871 lig ers Ic TlIKEiV i t naust elendc lAG Vrijdag 2S Juli GOUDSCHE COURANT Nieuws en idverlentiehlad voor Gouda en Omstreken IRIJK R TREKKING 00 000 50 000 15 000 10 000 5 000 2 000 1 000 500 400 170 oaten ƒ 4 2 I hier te lande till zoodat men neem ik geen II en zijn mijne 1 en ontvangt arlieidslot trek cten ontvangen ie krijgen I jotenhandel E Hollandsch ï EXTRACT 125 Grammen 1 iteurs genieten het GOÜLMY Kon Ned Marine TO ENl ÜS i £ HEES ITHÜÜDERS van II Li van den alhier Ion Heer Dr J ut het tot stuiting icr heerschende pokII het beddegoed en hare ziekte gekon overledene dor hÜLÜKLAND geiiiden inve i is het geval 2 der wet van 28 u 12 iiciiicii en te doen oorwerpen als 11 kussens een laII sjirei en zes stuks g briiik tijke wijze lalcking ter openbare i jilaatst worden in 1 24 Juli 1871 millers vooruoeiiid De Hiirf emeester liKlll KN l l KNIIOOUN BUITENLAN D Builenlandscli Overzicht De rede van den heer Thiers naar aanleiding van de petitie der bisschoppen gehouden droeg de blijken van s mans consequente gehechtheid aan ziju eenmaal opgevatte meening aangaande de schsdclijkheid van de Italinansche eenheid voor de Frausche belangen Toch moest hij erkennen dat het koninkrijk Italië met Itouie tot hoofdstad een feit was waartegen hij niets vermocht Groote teleurstelling dus voor de ultraniontanen iambetta heeft bij deze discussie gelegenheid gevonden zich weder op den voorgrond te plaatsen en men kan veilig zoggen dat de geheele parlementaire veldslag zich om zijn persoon groepeerde en uitliep op een stciuiuing voor of tegen Oambetta Dat hij nu reeds 273 aanhangers vond pleit voor zijn krachtige persoonlijkheid De Zondag gehouden stemming voor dim Pnrijschen gemeenteraad heeft geen beslissend resultimt gehnil In 30 kwartieren zijn 2 i conservatieve en fi radicale of gematijide republikeinen gekozen in niet minder dan 60 andere wijkeu moeten herstemmingen phiats hebben a s Zondag Men meldt nog dat in 23 dezer laatste de conscrvatievi n de betrekkelijke meerderheid hadden Allo verkoziiieii waren caiididiiteu van het l arijsche drukpers verbond Jules Favre schijnt aiu den aandrang van Thiers toegegeven te hebben en blijft ininiiter De Cim tUiil iottnel berioht dat verscheidene gcz inter en zaakgelastigden zioh tot de rogeering gewend hebben met verzoek dat zoo spoedig mogelijk uitspraak zal worden gediian iu de zaak van de vreemdelingen die zicli in de gevangenis bevinden onder beschuldiging van deelname aan de commune Jules Favre heeft geantwoord dat ter wille der rechtvaardigheid geen uitzoudcringm kunnen gemaakt worden al het mogelijke zal worden gedaan om de instructie en de procedure te bespoedigen Msgr jiiibcrt is tot aartsbisschop van Parijs benoemd Uit Munchen meldt men dat de koning hot door griiiif Uray aangevraagde ontslag als luiuistor vuii buitsnl ziiken hoeft verleend Met hem znl de oneeiiigheid ointreiit de paurelijko onfeilbaarheid uit het kabinet wijken want hij was de eciiige voorstander der nltriiinontaiii n in het iniiiistcrie Men kan uu een krachtiger optreden togen de woelingen dor geestelijkheid verwachten In Engeland heerscht bij de conservatieven ja zelfs bij sommige radicalen nog altijd groote voibolgenheid op Uladstoiic wegens zijn doortastende handelwijze ointroiit het kuopon der oHicior plaiitson Alen meent dat de lords nu de wet zullen goedkeuren om de otRr eri n niet te berooveu van de hun toekomende soliadevergoeding maar dat tevens oen motio veel kans heeft om aangenomen te worden waarbij het gedrag dor regeering togonovor hot huo gerhuis wordt ge aakt Ciolnkkig kan de rogooriiig nog al kalm blijven bij de goed of at keuring der lords De Ballot HU is nog altijd in oouiiti Do rogeeriiig is in df afgoloopen week slechts weinig gevorderd In do jongst golioudoii zitting van hot lagerhuis werd nog beraadslaagd over do wijze van stomuitbreuging en over de bijzondore bepalingen aang innde stembriefjes stembussen enz voorgesteld mot het doel om li t geheim dor stoniuitbronging te verzekeren Doch al vordert de regeering slochts lang aam met hare voordraoht zjj ziet ton slotte telkens hare inzichten bovendrijven daar elke bepaling op wier aanneming zij ernstig aandringt de stemmen van al de liberale bladen bekomt Het nieuwe Spaansehe niinislorie is eindilijk tot stand gekomen Hot kabinet Zorilla beliooit tut de oude progrcstistisehe pirtij en zal trouw blijvoii ami dl Septembor revolntio F R A N K R IJ K liet dobiit in do FraiiKoho nat verg vim Ziilorduijinidiliig lil aan do uiirli Intoiniitioiuilo liiiiir laatste hoop wel benomen hebbeiJ op eene interventie teu gunste van de wereldlyke macht van den paus De heer Thiers heeft naracnB de regeering verklaard dat zij zich geroepen achtte den vrede in Europa te handhaven dat zij zioh niet voor verant voord hield met anders te handelen dan do overige staten van Europa en don oorlog te verwekken met een staat als Italic machtig door ïgn bondgenootschap met Husland door de onthouding van het katholieke Oostenrijk door de vrieiidachBp van Pruisen door de dynastieke banden mot Spaiye Wel klaagde de heer Thiers over de wijze waarop Italies eenheid was tot stand gekomen noemde het onpolitiek van Napoleon III dat hij had medegewerkt om het denkbeeld van Cavour tot waarheid te maken omdat de Italiasnsohe eenheid door de Duitsehe eenheid eu door Frankrijks vernedering gevolgd moest worden omdat Frankrijk daardoor afstand had gedaan van de hooge roeping die het sedert Karel den Groote te vervullen had namelijk de natuurlijke verdediger van het katholicisme te zyii evenals Engeland het was van het protestantisme j doch dit beklag kon deu inhoud van zijne duidelijke verklaring niet verzwakken Frankrijk berust in lictyat accompli in Italio en zal geen stappen doen om het wereldlijk gez 8g van l io Nono over het restnntje van den vouriualigeii Kerkelijkeu Staat te herstellen Bij deïe duidelijke verklaring hoe schoorvoetend on onder inroepiiig van het medelijden der vergnilering zelfs afgelegd deelde de president van don ministerraad nog mede dat Fr nikrijk vast zou houden aau het concordaat met den paus en bovendien in vcreeniging met de overige katholieke mogendheden lou zorgen dat de door het koninkrijk Italio beloofde noodzakelijke onnfhankelgkheid van deir paus als hoofd dor katliolieko kerk zou wonloii tiagi koinoii De aartsbisschop van Orleans nam mot de verklaring genoegen Ook hem en zijne vricmlen was hot niet te doen om oorlog of om gewapende interventie ze kwamen alleen op voor tiet recht en bovendien voor de sonvereiniteit van deu paus nis hot enib eem van de sonvereiniteit der kerk die niet in waarheid kon vrij zijn wanneer haar opperhoofd niet vrij was enz e Hij ondoisteunde daarom de conclusie van hot rapport der commissie die de verzending der petitie aan dm minister van buitenl zaken voorstolde daar bet hier gold een zuiver diplomatieke Uiestie Zoodra echter lianihotta zijn instemming mot de conclusie had kenbaar gemaakt sloeg de rechterzijde om Dergelijke ondersteuning compromiuit teerde de regeering te zeer en de vergadering verwierp daarom na een verward en uitvoerig debat waarbij er soms een kwartier uur lang niemand door al hot door elk mder sehreeiiwon der afgevaardigden te verstaan was mot 375 togen 272 stommen de conclusie Hierna nam ze met 431 togen K2 oen aiidcro conclusie aan luidende dat de verg ideriiig vertrouwen stellende in het beleid en de vaderlandslievende verklaringen van het hoofd van uitvoerend bewind de requosten aan den minister van buitenlaiidsclie z ikoii verzond Schoon dus een zokor tintje van sympathie met den paus aan do conclusie werd gegeven is toch ook door de nut vergadoriiig mot ovorgrooto meerderheid uitgemaakt dat Frankrijk geen interventie i al oiideriienion om den paus in zijn wereldlijk gezag te herstellen tTüii s c h l aTnI Voor korten tijd zoo wordt uit Dresden gemeld heeft men in de nabijheid van Pirna een ontdekking gedaan welke voor de industrie in Saksen in hit byzonder en van Duitschland in het algemeen van het hoogste gewicht mag genoemd worden Dicht bij gemeldo plaats heelt men namelijk 6 ijzcrertsmijnen ontdekt welke iiaiir de voorloopige boringen te oordoelon oen ruimte beslaan van 2 162 201 vlerk meter Men schilt de hooveolheid ijzererts op 7 inillioen centenaars welke een gehalte 40 milliocn conloniiar uiotaal boviitton Deze cijfers zijn geen ru c benaderingen maar hot resultaat van hot onderzoek dor bokondo priifossiiren llroithaupt en Gomitz Do oits levert li i pCt ij er dat volkiiinoii uvoroonkonil mot hot liesto rtoi dsoho ij or en dorhiiWe voor de staaifabrikntie bij uitnemendheid geschikt is Van welk belang dit is voor Duitschland kan nog nader blijken uit de volgende medcdeeling Gedurende 1870 is in het tolverbond een hoeveelheid ruw ijzer ingevoerd ten bedrage van 4 877 901 centenaars BINNENLAND Gouda 27 Juli Naar wij uit goede bron vernemen bestaat bij hoeren commissarissen der sociëteit Ons Genoegen het plan om in het begin der volgende maand een kinderfeest te geven voor de kinderen der leden en op een volgenden dag voor kinderen uit den behoeftigen btaiid Kene commissie znl daartoe benoemd worden die tevens zich belasten zal met het inzamelen van gelden om de kosten goed te maken Wg bevelen deze zaak bij onze lezers dringend aan want de ondervinding heeft bewezen dat dit kinderfccst in den smaak der kleinen valt leder die van vroolijke kindergezichten houdt dnige bij met onbekrompen hand Gisteren fforgen omstreeks 9 uur is de stoomboot Gouda van Kottcrdam komende te Ouderkerk a d IJsel defect geworden ten gevolge waarvan twee der opvarenden over boord sloegen Een daarvan is gered doch de ander onze stadgenoot Michaëlis was reeds een lijk toen hij werd opgehaald De ongelukkige laat een bedroefde weduwe en twee kinderen na Z M heeft bij het wapen der artillerie van het O 1 leger o a tot 2 luitenants benoemd de heeren G J van Kooten en VV J C B Drooglccver Fortuijn Omtrent den schietwedstrijd op aanstaande Maandag door hot scherpschutterskorps Burgerplicht en de Schuttcrij scherpschuttersvereeniging te houden waarvan wij in ecu onzer vorige nummers melding maakten kuniiou wij de volgende bijzonderheden mededeelen De leden der beide vereeiiigingen zullen des morgens ten 9 j ure zich vereeiiigen in de sociëteit Ons ilenoegcii om van daar onder begeleiding van de muziek der dienstdoende schutterij ten 10 ure naar het schietterreiu af te marscheeren Ten 11 ure zal het schieten een aanvang nemen tot des namiddags ten 3 ure als Gedurende het schieten zal de inuzijk der dienst doende schutterij zich bij afwisseling doen hooren Het buffet iu de ververschingstent is aangenomen door den heer J P van der Vlist kastelein der sociëteit Ons Genoegen door wien in den namiddag een luolitballon zal worden ojigelaten Men leest in de Nieuwe Rotterdamache Courant Den 27 April II ovorleel te Gouda de vrouw van den winkelier Bik Niiar het algemeen geruoht wilde moest de oorzaak van den dood worden toogesclifo ven aau do toen ook aldaar heerschende pokkenepidoinie De winkelier had evenwel van die ziekte geen aangifte gedaan bij het gemeente bestuur en evenmin voor zijne woning geplaatst eene kaart waaruit block dat iemand ten zijnen huize aan de kinderziekte leed zooals do verordening te Gouda voorschrijft Hij werd voor hot kantongerecht gedagvaard wegens overtreding van bedoelde verordening Voor den kantonreohter verschenen ontkende hij dut ijno vrouw aan de pokken was overleden Hij beweerde dat zij aan de koorts had geleden en werd vrijgesproken omdat het tegendeel van zijn opgave niet wai bewezen Tegen de e uitspraak kHam het openb ministerie in hooger beroep Vandaar eene nieuwe beliiiiideling do er zaïik heden voor ile rechtbank wiuir lickl bij ijiio vroogoro npj ivo liloof volharden De ziiiik DU ovorigoiis oor onivuiiilij zijn geweest