Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1871

il Hare het iilel d il leli bij liel vc rlionr iii den 1 gi t een belaiigrjk iie ub iit had vi iiri Ml i iü le e Iin Ii de geil l h I l I llljlMllllieilei Veili lell üeauieii le l ne l iat4 yiMi li id bijLM liiii w iL thli i iii de reeU bank meili te ileeleii i ui uclLe lekle ib vrou x u ii geMliirveii Diiid it liij belüiil d b iil lilt ti ullni nelir im huilden Met het i i tl art I S J Wellnii k viiii tnf vordeiii iiieendi hij leh te knniien i eiiaeereii n i lil lUit Mj u lleii der viageii ili hiernp betrekking lin 11 rel i i eerile liij 7 eh min b verklaring hem bij ib ii dinil i e e ev en Hiiariu ih iHn i ik ihn ibi ld mdt op rgeven te ijii W n i j anti ii i a Dize üeiiaiiiiiig eehter i lene algenieinie Wii iroiubr men i eliilleiide lektegeeiitieii al pukken roodvouk ook wel koort en iin t hitnlmtslag kan siiineiiv uteii iiinkil ile ollietr leni eei iL lüiding van di ii iiiiid ihT lekle veilan ile lioe eerde voorzitter den getiiiL e ue up ih ii ilo ir hem afgelegileii a nU iiiiselien e d Mi nieUl in liet konii kl besluit vtin l lTi uiiar lil de lalijnsrlic tiiiil veriin ld tnat Int gi lie inli iiidiiig niet verp lelileinl is hhiinrer het publiek beliing de iipeiiiiaarmiiking nieile brengt persi te nle get ev iiïel bij zijiie weigering Volgens hem zonileii die s oorden iets anders beteemenen en alleen betrekking hebbm op aansla entegen deu koning saiuenzwenngui en dergelijke znken waarbij het staatsbehmg gemoeid is He olbeiervoerde aan dat mik ile verurileniiig tot wering derbesmettelijke ziekt u te iomlii den dokters de verplichting oplegt om niel m hit a gemeen maar speciaal de ziekte te noemen Dueli getiege bleef weigeren de ziekte te noemen ook toen li i eivezeii niisop de gevolgen eeiier neigering daar hij nieenil dat hij zich aan uiiiiued seiiiildig zon maken wanneer liij de beloofde geheiinhoinling seliiniil Alsnnrequireerde de olüeier dat get op gvoiin van art 177 eu 179 van het etboek v iii str ifvorilenng onmiddellijk in gijzeling zou wonleu gesield en i s r jdag andermaal voor de reehlb mk uii orden gebnielitmet zijne veronrdeeling in al de kosten door de vertraging veroorzaakt cu wel ter zake van weigeringom getnigenis af te hugeii Adioeiiat mr 11 J Kranenbnig ils verdediger oor den bekl optredende bracht de redenen in het midden w iarom liij meende dat dit requisitoir niet kon worden toi gestaan endat de git zich in de e teieelit op art 18 wetb van strafvord beriep l oor eischeii iils nn gedaanwerden meende pi zit een geneeiheer gestadig tnsschen twee vuren oau den eenen kant een rei iii itoirvan den ollieicr en anii ileii anderen kant bij openbaarmaking van geheimen vi s voor eene lunklaeht ingevolge ait 378 ode l emil dat gevaiigeiiisstrif bedreigt tegen geneeslieeren die geheimen openbaten Hiervoor bestond geeiie vrees meende daarentegen de officier van justitie daar er geen oliieier zou gevonden worden die een dokter zou vervolgen wanneer hij in het publiek lx lang de waiiheid ontluilde Nadat de zitting geselior t en neder geopend iis deelde de voorzitter den getuige mede dat de recht bank van oordeel as 1 t hij zieli iii casn op den eed van geheirahoudiiiu niet kon beroepen en vioeg alvorens het vonnis nit te spreken of getuige nu bereid was de gestelde vraag te beaiit voorden Deze verklaarde zich nu bereid omdiit h j zooals hij z eide geen unirteliiar voor zijne e illega s uilde worden liet antuourd uii liinlde de iruii v is aan de pokken gestorven I e tweede gilmge mede een geneesheer bevestigde dit tera i 1 de dirde getuige de commissaris van politie nog iiied deelde dat bekl zich op alle inoijc ijke wijzen aan de verordeninij heeft trachten te onttrekken l iij nelegeuheid dat zijn kindje aau de jokken was overle len was hem eeiie kaart gezonden die Inj door het uitstallen der winkelgoideren voor de voorlilj aiigeis i te verbergen ze fwerd door hem een man met den rug voor het raam geplaatst opdat de kaait niet in het oog zon vallei Niettegeiisiaande deze verklaringen blijft bekl bewe ren da hem alleen van koorts en niets vim pokke bekend was Dueiseh van het O M strekt tot zijne veroordeeliiiï in eeiie gevau eiiisstraf van drie dagen en eene geldboete van J wanrua de verdediger trachtte tu lietoiii eu dal bekl sehidd niet was be wezen en lij nnt aan liiakeli k zuil zijn omdat hij niet had geietendil di z e t waarium zijne vrouw leed de kin leizu te uiw Aanst Vrijihe uits irauk Stemgereehtigdi ni iiis lidinaten der Ilerv gemeente te Lopik lieblie i lie lutiii Int Iraklenient an den te beroepen iib lik iiit lm t i l l te verliongeu en alzoo te biengen op J iW sjaals In deu niiehlMiii Z iterdai op ondii jl is t Alplien a d I uju in de liilini V ai de heen n Pros k Hoiige eeii een diil slal gi p ei vergezeld vim inbraak Het raam waanlonr de ilief is biniiengekonieii was geopend door let nilliiikiii an i in init il e voin d geheel met klei as li i eenl en iliuiriiii iii ediiw 1 om diisd linde hel li iakp Ie kiiiiicn l iiii iii a ir mede lui ra ini gisl icn as lp L nilo ir arii ale le s in iiirs open eliruk ii de iniH iid iMis diiori en gewoeld en al wat waarde had medegenoiueii I eii poging oni de geldkist te openen Vlis mislukt Oiiiniddellek IS iloiir den bnrgemeesler deu heer A 1 Zaallierji en den kantinin ehter mr I edeboer Injgestaan d mr den veldwiielili r op ile plaats een voor opige mstruetie opgeiuaukt die met de stukken van erte inu ter besehikkinu is gesteld van den oliieier M jUstitie te Lehlen He dader ia nog met ge iiK st erd omlag w erd het nieuwe orgel in de remoiistrantsche kerk iilliier voor t eerst bespeeld m den voormiddag j dieiisl waarbij ils Sehelti Uia als voorganger optrad l c heeren Kwast en knaap deden oji meesterlijke wijze de goede ingpiiscliappeii uitkomen van het nieuwe SM iiM r Jour de 1 i l lacs te m5 e dam vervaardigd is Naar ile Schooniwvtiische Cvuranl van goeder hand vcrneeiet zal het postwezen te istidwijk eene lang begeerde verbetering ondergaan l oor eene gewijzigde postrouie lioiida Schoonliuven zjil men daar eerst ilaiigs twreiuaid per dag brieven ontvangen en verzenden de behoefte hieraan deed zich sinds lang bij den handel sterk gevoelen T it essayeur ran gouden en zilveren werken is benoemd te Selioonhoven de heer J U Lameer thans essa eur te Groningen De buefkaarten in Engeland kosten in aanmaak aim hel rijk 195 lie l li l UO de Nederlaudsche regeeiiiig beiekent het publiek s ent het stuk du 5 de duizend óf de verv iardiging der briefkaarten kost dus hier te l mde sehrumelijk veel geld 3 i maal meer dan in KngelHud uf de NederlaniUche regeeriiig trekt vvoekerwinsti n uit het bewuste halfeentje voor elke postkeart Uit het verslag der directie van de Ncderland chc Itijiispoorwegmaatschappij uitgebracht in de slgeuieeiie vergadering vuu aandeelhouders op Vrijdag den 30 luni 1S71 stippen wij gaarne een paar hoofdpunten aan die voor het publiek van gewicht mogen worden geaelit Met de ma itscliappij tot exploitatie van stimtsspoorw egen is eindelijk een overeenkomst gesloten om overal voor liet vervoer van personen en goederen waar dit op de lijnen van een der ondernemingen aanvangt oiu op die der andere te worden voortge t 111 Voir den overgang van personen en goederen op de l neii der beide onderneiïiingen aan elkander zoove I mogelijk geriefelijkheden te versclialfen de overeeiikonist betreft verder de aiinsluiting te L lree t eu het gebruik daarvan voor personen en goederen Aan de goedkeuring der regeering en haar medewerking om tut de uil viieriiig over te gaan st iat niets meer in den eg sedert de oorspronkelijke overeeukomst gewijzigd werd en van de zijde der Uhijuspoorweg iuaatschappij een voorwaarde werd prijsgegeven omtrent de aansluiting te lluttcrdam De eenige vertraging die de uitvoering zou kunnen ondervinden ligt in de moeielijklieden door het gemeentebestuur van Utrecht gemaakt om eenig terrein en water vau die gemeente kosteloos af te staan voor de uitbreiding der stationsinrichting Eu daar het nu in het algemeen belang zeer wensehelijk is dat de uitbreiding nog voorden winter tot stand konic Verwacht men van de steeds ondervonden welvvillendlieiil van het bestuur der gemeente Utrecht dat er toeh ook belang bij heeft hoe eerder des te beter lut uiiddeupunt der beweging tussohen Amsterdam lletiiii en frankrijk te worden dat zich die moeiil Ui 1 11 spoed g zullen schikken M vi el bijzonderheden wordt wijders nader in het i 1 li bitiiogd dat de aausluitiiig te Rotterdam uitt o is geworden is vooral na de aaiisluitiug van den st latsspuorweg te Uotterdain Veeleer kon de aans inting 01 T Zoetermeer van nut worden geacht en terwijl ondanks het beroep op de elwiUendheid der regeeniig het z ch laat aanzien dat toch de gecontr deerde aansluiting zal moeten worden tot stand gebrueht noemt het verslag dit verdrietig niet om de kosti ii daardoor vereischt maar omdat d in een werk al moeten worden verricht hetwelk geen ander belang heeft dan dat men zal kunnen zeggen daarmede aan zijn verplichting te hebben voldaan Maandag had te Rotterdam hetjaarlijksoh openbaar examen plaats van de leerlingen der inrichting voor doofstommen onderwijs aldaar De leerlingen gaven ook uu weder verrassende proeven van de goede werk lig der bij die inrichting gevolgde methode Het bestuur braelit diwrvoor dan ook weder zijnen dank iaii ibii directeur den heer Ilirseh p eene zeer doelniiit e w ij e werden de lessen en gesprekken tiis selieii iindeiwij eis en leerlingen afgewis ebl niet het tp eii n au versjes waarbij iii omleiheid uitmnntte il ii r i lit van de Ooievaar naden vred naar 1 l il voorgedragen door een I l jarigen knaaji J Iden Hiring en een meisje M Hoos genaamd Negen leerlingen zonden de seliool raten bij de lueesien verkreeg men bevrediu nile nitkoinsten bij enkelen moehteu de besle pogingen nn t tot het beoogde doel leiden en bleven de vorderingen beneden het middelmatige Het aant il leirlmgen beliep tlnini De rekening van het afgeloopen Jaar sloot ini t eeii tekort vmi ƒ HiU l Omtrent den staat der veldgewassen en boomvruehtcn meldt men ons het volgende Kersen zijn er gelijk bekend is bijna met ten gevolge van de strenge niiehtvursten in Mei aan dezelfde oor aak is het toe to schrijven dat er zeer weinig m u ellen zijn Hetgeen er van kersen nog geplukt wuidt is klein ea smakeloos De noerbezien zijn w dra geschikt om geplukt te worden men was anders hiermede voor J igen u g v de h ig noordewindin bij het jongste lenteweer verloor iiet aan dien wind blootstaande geboomte van zijiie t risehlieid het loof der kastanje boomen althans ziel er op vele phiatseii ond en verwaaul uit Meest alle vruchtboouicn verloren hun welvarend aanzien I eren en appelen waarvan weinig zjil geplukt worden zijn in grootte toegenomen doch de booinen reeds verarmd ten gevolge van het ongunstige weder in het voorjaar worden thaii 3 door rupsen geplaagd Het niterst gering amilal perziken dat aan de boomen hangt 9 klem eu zal tot rijph id komende sajirijkheid missen De kans wordt dank zij gunstiger zomerweder minder hachelijk van den wijngaard in de tuinen een rijk gewas te zullen snijden In het Westland waar de aanwas kan bevorderd worden door de druiveuboomeii met glasbedekkiiig te voorzien wijkt de oiiaekerlieid omtrent rijpe vruchten met lederen dag Ol sclioon het zomerweder evenals het weder der geheele lente onvast is en donderbuien veelvuldige verstoring iii den atmospheer veroor aken schonken malsche regen en warme dagen vergoeding voor de achterlijkheid vuu het eene groeizaaraheid imn het andere gewas Denkelijk zal eerst later met ooBtewind die nog weinig gelieerscht heefi de zomer bestendiger worden Van aardbe ien begint de verzending te verminderen daar de meeste geplukt zijn Boskoop Aalsmeer Uijnsbnrg tn andere pla itsen vervoerden eene vrij milde opbrengt van die vrucht schoon zij andere jaren als geuriger wor lt geprezen Kerlang kunnen uit de Vieneu de snijbooiien ter markt worden verwacht Eene viorspocdige teelt van boonen en erwten bloemkool en peen is verzekerd terwijl de moezerijen eene groote aanwinst van allerlei groenten verkn gen Tc Veur werden sclieepsviaehten met uitiniinti ude bloemkool verladen voor Amsterdam te Loosduinen voor Uotterd im en den Uaag Het gewas wordt vlug verhandeld tegen goede prijzen dat oij nitgebreiden aanvoer van andere veldproducten de levendigheid eu het vertier aan die markten vermeerdert Ounfgebroken verzending van aardappelen wordt overal wimrgenomen het rooien heeft betrertende de hoeveelheid met gunstig gevolg plaats hoewel vele akkers duidelijk genoeg door ziekte zijn aangetast Het toor goed ophouden dier ziekte zal wel tot de wenschen blijven behooren Knollen toch gewonnen van moederplante die ziekte bevatten drage hoe schijnbaar gezond ook kiemen tot ziekteontwi ckcling Als de oogsttijd voor de granen zal aangebroken zijn zullen de ourustbareudo daaromtrent in het voorjaar gerezen verinoedens worden gelogenstraft door een bevn digenden oogst De halmen toch van tarwe en rogge haver en gerst buigen met korrels bevracht Ook de hooiboiiw die zich zoo ongunstig liet aanzien doet naar het algemeen gevoelen eene voldoende komst verwachten De voor hooigewin bestemde stukken land komen zwaar in het gras dat op de weilanden zich tevens jeugdig ontwikkelt en ruimschoots voedsel voor het vee aanbiedt Voor eene lente van ontbering stelde ook deswege de zomer schadeloos Onder de bloe men dit thans in kweekerijen eu lusthoven frisch kleurig cu in ruime mate voorkomen prijken de met knoppen lUi bloemen als beladen rozenstruiken Htt deels voel tige warme weder met bewolkte lucht was gunstig voor de rozen de bekoorlijkste aller bloemen Dezer dagen is door een der ingezetenen van Sappemeer per adres aan Z hxc den minister van biiiiienl iiidschc zaken het verzoek gericht tot bijwoning door zijn dochtertje van de lessen der rijks hoogere burgerschool Naar men thans aldaar verneemt bestaat er alleszins grond tot de verwachting dat op dit verzoek goedgunstig zal worden beschikt De wet op het middelbaar onderwijs maakt dan ook ten opzichte der leerlingen van de burgerscholen geen ondersclieid tnssclieii jongens en meisjes Een jongeling van ongeveer 15 jaren had ecrgister iiauiiddag een grooteu hond op het jroenc Wegje te s ilage aau een touw en wierp dien in het I water om hem te lati ii zw iunieii lervvijl hij het touw i va tliield om dm hond weder tigen den stellen kant 1 op te trekken Het dier selieen echter zijn geleider ook van de hem geschunkiai iiaugeiiamc ver ff diaita ml k Bflil 1I BI im v t 4bi i ii i IfcioUitij i i nUuA UrfiU iLtll l dfflfi Ms b Ml ltW lil W tel l ïitil 1 1 1 1 4 ii nl l k ZiiiJti t ¥ niu imiiJi i TO ia t Pfwpiifiilein k m ia it lil if l y t i s ffti vs f f li ltt La IV ÊÊmtsti së métiuftmmm n S aK i i idBC SS S X