Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1871

kivikking te ivillen doi ii gemeten en trok hem die zich niet zoo spoedig van het touw seheen Ie kunnen üutdoen met zich in de vaart Vie jongeling zonk onmiddellijk naar de diepte cii i c rkeerde iii root levensgevaar Toen het tronwc dier dit eeliter liespeurde en tevens dat zijne krachten te kort schoten om zijn geleider te relden zwom de hond met groote kraclilsiuspaimmg met zijn last naar de kade jankende en blaiïende alsof hij mensehenhnlp wilde inroepen hetgi en hem volkomen gelukte daar iemand toeschoot het touw greep en geleider en hond redde Vrij Bpoedig kwam de jongeling weder tot bewustzijn en ginj met het trouwe dier huiswaarts Koloni ën Naar verzekerd wordt is de heer Andrée Wiltens laatst resident van Soerabaya thans met verlof in Nederland benoemd tot lid in den raad van ludie Door die benoeming gevolgd op die an den heer mr Rappard zou dat coüc C thans weder voltallig zijn In de Javasche Ct van 2 Juni wordt ter kennis vau het publiek gebracht dat de Curarao kommandant jhr liowicr van hier naar Melbourne vertrokken is ten einde in het belang van dei Nederlandschen handel de Noord Uistralische liavens en koloniën te bezoeken De heer Ploos van A instel Nedcrlandsoh consul te Melbourne al aldaar door de Cura ao worden afgehaald en de verdere reis mede inaVen Het regeeringsblad verzwijgt dat de heer Fraser van de N I stooiiivaartmaatsehappij met de Ciirai no van Batavia vertrokken is ten einde de behingen der stüomvaart tusbcheii Au iti ilic en Java te bevorderen Naar men verzekert al eerlang alhier voor rekc ning der Indische regeeriiig een in Engeland bestelde onderzeesclic telegraafkabel uorden aangebracht heBteinil om Anjir met lelok lietung te verbinden De tot het gariiiz jen van li itavia behoorende troepen welke onlaius naar l ekalougan gezonden werden zijn van daar teruggekomen althans gedeeltelijk Onder de Mairt che berieliten van l elehes pii On lerhoorigheihm in de Junndie Ct v m i Juni treft men het volgende lau Volgens eene door K Il iuozing gezagvoerder van den te lakass ir te huis i behom endi ii kott r üniuiiria Cointilia voor den ha veniueester l laar afgelegde verklaiing is dat vaar tuig bemand met 8 koppen c i geladen met giitta len 28 Dec jl builen de monding der Boeloen gnn Zuider en Ooster afdeelmg van Borneo door 7 rooversprauwen aangevallen Het gevecht dat hierop volgde werd tot den avond voortgezet toen ude bemanning aarvan 4 personen gewoud waren zich genood nakt zag te vluchten en den kotter met de lading achter te liten Van dit feit werd aan den resident der Zuider en Ooster afdeeling mede deeling ged ian terwijl met den st itiimskumman dant in de wateren van Celebes werd overeengeko men om een stoomschip uit te zenden om op de rooversprauwcn te kruisen De spoorweg Samarang Vorsteulanden heeft in de munnd Maart jl ƒ 51 235 15 opgebracht In dat totaal ie begrepen een niet gespecificeerde post diversen ten bedr ige van 5778 16 Het voltooien der baan Balavia Iiuitcnzorg ondervindt op nieuw vertraging ten gevolge van raoeielijkhcden met de onteigening in de afdeeling Mee terCornelis In het versl ig over April wordt daiiiomtrent gezegd Bij de wettelijke onteifiening heeft zich weder een nieuw reehtskuiidiu incident voorjiedaan dut den aanvang dier processen voor de afdeeling Meester Cornclis en welliclii ook voor de afdeeling Buiten org zeer dreigt te vertragen of bij de be staandc bepalingen onmogelijk te maken In dit blad vindt de lezer het verslag van het Indisch mijnwezen over het eerste kwartaal van IM71 Hij zal daaruit zien dat de lienwi gcogiiostischeopnemingen op Banka en ter Westkust v m Sumiitraweinig goeds opgeleverd hebben Daarentegen heefteene nieuwe boring in de mijn Üranje Na saii Z en O afdeeling van Borneo geheel aan de gunstigeverwachtingen diiaromtreut voldaan De artesischeboringen in Midden lava zijn voortgezet zonder noemenswaardig resultaat Aan de verbetering van hetdrinkwiiter te Samaraiig wordt voortdurend aandachtgeschonken JamBode Aan het Mail Overzicht van het Bal Ilandehbl ontleenen wij het volgende Wij moeten nog met een woord melding maken Tan de onderstelde onlusten in Midden iava Meer eii meer blijkt dat de hoofileii ui lie lmir w de zaak ernstiger voorsti Iden diii ze m weikelijklieid was In de laatste partieulieri bcriehlen door ons van Bandjariiegarn ontvangen ordt beueerd ihit de residenten van l ekalongiin eii Hanjomiaas inoleuH leken voor vijanden hebben aangezien en dat de gelieele zaak niets te beduiden heeft gehad De suikeroogsl der fabrieken ijoiniil eu llaniljardawii respectievelijk geraniml op I i dnl en l ll t pikols lil den 21 Juni u s in ve ling worden ge liracht De allcvering der Ijonial siuker zal plaats hehbeii te l ikalougaii die vim de Uanilj ird iwasiiikcr te Taniil De veiling van liilliloii tin op den fi diver van I40U blokken of 7SU S J pikols he ft gemnldcld opgebracht ƒ 80 18 Het dividend der Javasche bank is bepaald op 37 i5 per aandeel liet besluit omtrent de aftreding van den tegenwoordigen gouv generaal werd deze week in de Jmasclte Courant gepubliceerd Werkziiamheid willen we den tegen woord igen landvoogd niet ontyeggen doch het is te hopen d it zijn opvolger wat meer blijken van werkzaamheid geven zal We behoeven hier iemand die weet te beslissen en die niet steeds ür ci r de nii ist bedniaeniie zjiken tot m het oneindige blijft wikken en wegen In het algemeen ieuuind die met krachtige hand de teugels van het bestuur iouit en die weet wat hij wil nl met het oog op het beheer der bezittingen Gebrek aan kracht en richting zijn ongelukkig de kenmerken van het tegenwoordig bestuur Laatste Berichten Parijs 2i Juli De heer Jules F ivre volhardt bij zijn verlangen om te noideii outshigeu Zijn eventueele opvolger is nog niet a ingewezen Het gerucht dat de lieeren Dufaurc en Simon en andere iiiini ters ook hun ontslag zouden hebben aangevraagd wordt tegengesproken Particuliere berichten uit Versailles stellen het nog altijd als waarschijnlijk voor lat liet Madrid 26 Juli üp voorstel van het gouvernement heeft het congres besloten de zitting te verdagen tot 1 Augustus Zorilln heeft de gclukwensohcn ontvangen van de autintciten en oorporaticn I LondOD 27 Juli Volgens berichten uit lloiigkoug hebben aldaar rastverstoriiigen plaats neliiei V iw oorlogsschip lieell bevel ontv ingi n luur die plaats te stevenen Ems 20 Juli De kezer zal den I Augustus I van hier naar Cobleii vertrekken waar hij twi e dagen very o geus naar Wiesb iden en Honilmrg waar hij mede twee dagen te vertoeven denkt Hierop reiat hij over Kegeusburg eu Salzbiiit naar fastein in welke laatstgenocidc pla its hij zich gedn ruide drie weken ophouden mI Bei lijn 26 Juli liet regeerings orgaan behelst de iennisge ng dat de sohatkistbiljetten rentende i pit tegen de nominale wa irde zullen worden ingelost Na den 1 Februari 1872 houden zij diciisvolgens op interest te dragen MARKTBERICHTEiSI Goudü 27 Juli Bij weinig handel was de stemniing vast Tarwe mike Zeeuwsche 12 50 a ƒ 13 15 Mindere ƒ ll K i II ƒ 12 lü Polder ƒ 11 75 ii ƒ 12 10 Kogue puike 8 25 a ƒ 8 75 Mindere 7 75 a ƒ i oer ƒ li il 6 75 Icrst 6 25 a ƒ 7 25 Bnitenlandsche 4 8Ö a ƒ 6 Haver korte ƒ 4 5Ü ïi 5 6U Lange 3 60 i J 4 65 Hennepzaad ƒ H üc veemarkt met goeden aanvoer as zeer Ieveiidig door de vele vreemde kooplieden eerste kwaliteit ging vlug van de limid tweede kwaliteit traag Eenige onverkocht gebleven graskalveren zoowel eerstekwaliteit als inferieure soert werd tot hoogc prijzenvoor verzending opgekocht Vette schapen en lammeren tot enorme hoogc prijzen magere varkens enbiggen vlug Aangevoerd 106 partijen kaas ƒ 25 a ƒ 28 Gocbüter 1 40 a 1 50 Weibüter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand GmoKlN 25 Juli Joliainin Gt itruida ouilcra C P CU mcu s CU A A vuu i uijk OvMiM uiN 24 Juli 1 11 Dclrlinmbrc 4 m fiiiuwn 20 hili 1 M 8c iooiienipijor en J A Doujihia J IJsmls eiu eu N nui ilir Knit J C do biuii iMi J Akknju O vuil U iiincriicu tu C M Esnltu ü l bclihuur CU V h Cuiuliluiu ADVERTENT IËN Voor dl bewijzen van deelneming ondervonden bij liet ovorlijden van on e geliefde Zuster betuigen wij onzen weigemeenden dank J F P I3EKKERS juuda 2 Luit 27 Juli 1871 J E P BEKKEllS 78ö ööö Disponibel als 1 HYPOTHEEK op Landeigen eu Huizen van genoegzame overwaarde Adres letters P P aan de Boekverkoopera Wed TUINZING ZOON te Rotterdam IJiilvcrscele tüliet Zcep Van aangenainen geur en uit zuivere bestanddeelen zameiigpsteld bcautwourdt deJOHANN HOFF scHE MALZZEEP aan allo vereischten eener fijne degelijke zeep zij verfijnt verfraait en krachtigt de huid verwijdert nlle onreinheden als dauwwormen puistjes zomersproeten euz mankt de huid zacht en elastisch en werkt door hare rijke moutgehalte ten gunstigste op het door zenuwzwnkto ontstane beven der handen Prijs 17Vj Ct 35 Ct enz bij f stuks 95 Ct ƒ 1 95 enz verkrijgbaar te Gouda bij J C V VIIBUMINGEN en de wed A 0 SCHOUTEN te Wo den bij HENRI J v d BERG Urbanus Pillen bereid volgons het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijii eer nuttig in ongestcldlieden der MAAO eu werken heilzaam i p de Sl lJSVEUTKKlNH Zij zijn uitmnnlend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEliKND en SLIJMAFDRIJ VEND Verzegelde doozen van 37 j tient en dubbels doüicn zijn verkrijgbaar liij de hh Alblmserdam M l iiiil W Jmnferdaiit M ClébanSi C droog heilige weg 11 321 BeHfhiii en C den Boiiineester Bhiairijk S v d Kraiiis BoJe jrareu B Versloot DeIJt H W de Kruijff Btfceiiter Gebroed Timan Gouda L Schenk op de Hoogstraat Gravusande W v d Boom Haastrecht K Oosterling Lfkkerkerk A den Oudsten l insehoteii B Kruithof teyden J T Terlnirgh Haarlem hoek Bakkersteeg iloordmht G 11 l osi Rotterdam A v d Toorn VVeste VVageust üfhouii iovcn A WolH Tiet A V Faasseii Utrecht F Altena op het Sleeuw over de Doa kerstr n 3Ï2 H oerden L Ituijten Zevenhiiiien A l rins Het depot dezer echto Urbanus Pillen sindt zoovele jaren met roem liekeml en in algemeen gebruik is iioor ons te Gouda alloeu eu Uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt inslaulelgk verzocht wei attent tewillen zijn hit door ons bij niemand anders doUrbaiiusPillen bereid volgens hot oude en echtïRecept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierliorcK opi ei evek Hteden eu plaatneti dan bij de hierboveugenoeiude Véjiiithouders n elk doosje is eenbiljet voor ien met de tigeuhandiije nnamteekeningvan de vervaiinligers Wed Keunen k Zoon Apothekers welke ll iiiilieekenilig zieh ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoekui de gebruikers instaulelijk diar welop te letten en rnleu hun aan Wel tOO te Zlen bij wien men de Doosjes Pillen ha ill Alleen dieDoosjes waarin een biljet met onze ll indlcekcniiig is zieh aan Ie sehalfeii eu zich Ie wachten voorhot gebruik van de vele nam nikseU S4