Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1871

1 AUGUSTUS TREKKING 15 AUGUSTUS TREKKING 1 SEPTEMBER TREKKING Hoofdprijs ƒ 600 000 Ho idpriis 2SO OOO Hoofdprijs ƒ 200 000 1 Prijs 00 000 1 Prjjs 25 000 1 50 000 2 LO ÜOO 1 5 00 1 1 15 000 G 6 000 4 1 000 1 10 000 12 3 000 13 500 2 5 000 28 1 000 580 108 3 2 000 300 400 Geheele certificaten S 50 ó 1 000 Jeheele certificaten ƒ 3 Halve I 1 75 15 500 Halve 1 75 Kwart 0 90 30 400 Kwart 0 90 74 170 Geheek certifi caten ƒ 4 Halve 2 Kwart 1 U JIJT TJ 1R71 OU vo los immidtl igs ten 1 uu m lu t ie lm uw viior Kun X j±j vJ CtrCJtijC E3 X Uüol dtrekking vaii de VVeerbaarhclds Loteiij Lcenliig groot f 1 000 000 De Irckkiup heeft plants i hU openbaar door Weokmdereii ten oventmm vini den te Utroc t p e e t f deii Notarii E 1 TEMM1N K W uitgevers e sihrijvera tan de Rigisterlij ten der StaaljI jürij van 1 Gruvenhaife ulliii bwilii bilndp jiani ijii Onder li inne Icidm d eUen avond leni Ujst Mi jjL okkin N rw n en l r 11 urdm nilf i i ven verknit banr bij den Hoeklinndel Me Int uo np ie diigtlijksche reis dier llitiin nn 1 ilaiji n ii l ie n en tern is het trekkiiiKSuui voor lediron da bepaald ten éi n me nut uit oiidirii v ui 7 en lU Vugustn op elke da en nitlioolde linnner wcrk iunuliedeii ibb mor niis bij di tukkint van do tweede klasse der ista itsLutiiij de voort t zotten trekkiiipc Ier Wx rl i iilu d Iiitiiij ni vJor ttcee re u aanvangen Dagelijks nllen zooveel wgehjk vermodlt lijk leliler DulZOnd Nnmineis getrokkin worden ood it olïeiis dl e berekening de Serientrekklog m m dajeii de Prijzentrekking in zes dage on de gehi ele Irekking waarsc iijnlijk op 11 of 1 1 Augustus al ijii afgeloopen Pc betaling der uitgeloot nordciide ei diu end l nj en al geschieden daag ii i afloop der Prijzentrekking of tnj verkie ing an den huuder ook later altijd uiidtr eenigi korting en el 1 Van de TiHTB kleinere prij eu tuten met 200 inelnis tin gerieve der Houders tot en met 31 December 1871 ter humer keuze ten kantoien vnu de COVIMANDlTAlltl li NKVEUEl lUlNtJ te Rotterdum of vaiide Heeren J 11 KÜKLOFSZ S ZOON te AmUeidam of van de Heiren VAN St UEllMBHEK j VAN HALL te Utrecht en 2 Van de wjf en tttmtig hoogere prijzen an f 75000 ƒ 25000 2500 en 1000 alsmuU van de sub 1 vermeldde r t 7J kleinere pnj en ouk ri 31 Ikcember l 71 alleen ten knutoro van de laatstgcuoemdeu de lleeren VaN Se ühRMlU lih k VAN HALL te Utneht Namens de Commissie van Beheer van het Waarborgfonds tevens belast met de Regeling der opvolgende trekkingen en met de uitbntaling der uitgelote aandeelen Utrecht 20 Juh 1871 Mr F A VAN HALL NB Houders van vroeger tütgegeven loten oud Model ncincn aan deze trekkuig deel g e n i 11 n dl 1 n g e u eii W e t e u SP h a p p e II BöjDIBPi PAS feF f TURKIJE HONGARIJE OOSTENRIJK i Kw Ilet publiek kan in Ilollandsch lezen wat men koopt de origineele zijn hier te lande bij een d eerste Bankiershuizen gedeponeerd en met mijn cachet verzegeld zoodat men niet bevreesd behoeft te zijn voor uitgcloote nummers te koopen Ook neem ik geen tien proceut zooals andere buitenland ic ie huizen die dagelijks annonceeren en zjju m jne certificaten goedkooper Bij bestelling van 12 kwarten kan men 12 verschillende seriëu krijgen en ontvangt men gratis een lot uit de Haarlemsche Paardcnloterij Bij bestelling van 10 geheele loten ontvangt men gratis een Weerbaarheidslot trekking 31 Julij Boekverlvoopers Postdirecteuren Makelaars en Commissiotmaits in effecten ontvangen tien procent rabat en kunnen bij bewijzen van soliditeit loten in Commissie krijgen Ejj nten en Lotetiliaridcl riieilit Choorsfciaat en Moreelsche laan JLJ SSSSSkn HSmum m i iL i i vi mm aau fji gi Openbare Vrij vHliü e Verk KipIni 1 Op WOENSDAG den 2 AUGUSTUS 1871 bij veiling en verhooging eu op WOENSDAG den O dier maand bij afslag eu toewijzing beide dapen des vooruiiddags ten 10 ure ten huize an AlllE BROER E Logementhouder te Oaderlerl tijd IJs et van Een zeer net in 18 5 5 geheel vernieuwd HUIS met daaraan verbonden GEBOUW waarin meer dan 80 jaren eene GROF eu HOEESMEDERLJ tlians nog in volle werking met het beste gevolg is uitgeoefend benevens SCHUUR TUIN en ERF staande en gelegen te Ouderkerk ahi 1 b et in het dorp aan de Kalverstraat kadaster Sectie C n 1388 groot 7 vierkante Roeden 0 vierkante Ellen Te aanvaarden dadelijk na de toewijzing 2 En op MAANDAG den 14 AUGUSTUS 1871 des voormiddags ten O ure aan of bij het voormelde Huis geteekend C n 35o van Eene partij goed onderhouden MEUBELEN HUISRAAD ei andere roerende goedereu Nadere inforraatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk njd IJssel Brieven franco OORlOOPIGlBllICHT De oudergetcekeude hoeft de eer te berichten Lit hij in de volgende week eenige Voorst elhugcn zal geven in het Lokaal Nrr kn VBUMWk waarbij de beale stvikken van Let ri pertoire zullen worden opgevoerd De b val mij vroeger teu deel gevallen geeft mij de hoop op een talrijk bezoek Verkooping op ZATURDAG 20 lüLLJa s des morgens ten 9 ure van eene aanzienlijke partij zeer droog EIREN khGREENENHOUT bestaiuulo uit BINDTBALKEN RiBllOUT PLANKEN SGHOTWERK enz HEIPALEN zeer i schikt voor Bergroeden Ie Heeiiwijk Qoild Diuk vau A Bnukicvu KEIZERLIJKE TÜRK8CHE ri eiHieieeiiini van 18 0 60 000 2 a 3 a 1 000 300 lloot lpiij eu Frane H0 OOO 20 000 O Tl 0 000 12 a 3 000 2i a 100 uu d e op den 1 AugUStUS e k getrokken worden Voor de e trekkuig vel end ik tigen franco ovcr ending van htt bdiag geheele lot ni a 3 halve II a 1 50 vierde a 1 l reoptctussen gratis Trekkingslijsten worden fr ini o toegi ondeu na de trekking 1 A N K 1 F U 3 II U I 3 SGMUND pIE fiECKSCHER Amsterdam lyarmoeutraat J 539 i Wecrbaarhelds Loteiij I LEENIP G groot f 1 000 000 n Ueomloofd iiigev Mm lie dd 2 Juhj 187 1 verdeeld in Aandeelen k ƒ 150 alloshaar bn IJitkitiug ZONDEU NIETEN met IlOOtiE I IUJZEN als van 75 000 30 000 1 20 000 7 6000 7 n 2500 20 500 JUL e ui ti vl a 1 van bü 0ll0 S B 40 000 8 1 25 000 I 7 10 000 i 3000 S HO 1000 2 II 8 van 100 60 en 40 en vele dni endcn Sj van 20 15 ƒ iO ƒ 8 ƒ 5 enz tot een 54 ge anienlijk bedrag van ruim TWEE MILLIOEN GULDEN a üestort Waarborgfonds 500 000 begint onder eenig uitstel de Iste Trekking I 31 CrUIjICr miistaande 75 000 iBOGO 72500 inoe 200 40 20 6 3 2 50 7 500 20 000 4000 80110 6000 2000 6105 75110 Ij 3ÜÜ0 ü Totaal 101 165 15 Jaiiuarg aniistaniide word WLdtrütn ultgelout ƒ 75 0a6 VeTVolgeiis ieder jaar eene l illotutp M Keu Qt tldig voor alle Trekkingen k kost 2 50 eensgevend geld S ca türdt altijd met nnnsteus f ï 50 meeatal echteru met mfer terugbetaald at Ë Zoolanjj de voorraad strekt verkrijgbaar bij al de Commanditaire Bankvereenigiug te Rotterdam VAN VLO IEN 81 DE GIJSELAAK te Ami sterdam VAN SCHEUMFLliK Ss VAN HALL te Utret l alsmede bij MONl lJN 1 r KNOX DORTLAND i f oerden H VAN W UK V M BELIERMAN Oiidewaler l iane t E F STALENHOEF f C A VAN BLAUICUM J MONTUN S E VAN DEN REHG J E VAN DEN ANDLL Culetnborgh p M J HON mus 3rS3S DE MAN LAFIDOTII mmmt viu v li iii l A lilii i i l t e4it ék ipild ar i lubt k m i wat tM id è in élii iméi ë wlei ipnti m s hipi é j I ru iidttr maito t taiiMitdil jèillrf HBW lt j Wüluij op J jmWii laiHd uf ifciiooliinjIfftliiidiinCTJirMp tt Mtimlmmaètmkmtèt 44 Bé £ 191 4 iièn WM