Goudsche Courant, zondag 30 juli 1871

laj a B TP tw M Zondag 10 Juli 1871 N 1082 GOUDSCHE COURANT Nlësws en Advcrtenüeblail voor Gouda en Omstreken De intending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den ds g der uitgave IrrMMIilIJtittKWMtt utcrij I 000 000 2 Juli 1870 Il i ƒ 150 11 NIETEN JN alsi l nil ƒ 75 000 30 000 20 000 7 Ü 2500 500 ï er duizend vele duizenden i enz tot een wi TWEE DEN 500 000 uanstaaade 1 ste Trekking f 1h 000 25 000 500 20 000 4000 8000 6000 2000 61G5 7500 101 165 Verbolgens ieder rrekkiDgeo vend geld 50 nicebtal echter tuald t verkrijgbaar bij iiiffte Rotterdam sULAAU te Jmk VAN HALL j Gouda If oerden Mont oort Oudewaür Vianen IKL CuUmborgh NRIJE IER TREKKING 200 000 50 000 15 000 10 000 5 000 2 000 1 000 500 400 170 ücaten 4 2 1 in hier te lande i cld ziiudat meu ik neem ik geen icu enzijumüne cn en ontvangt mrlieidiOot trck cten mitvang ii i iii kriji Mi OSCIï l litl ll Kllllll l De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is f 1 75 franco per post f 2 BUITENLAND Buitenlandscli Overzicht Indiep het Journal Officiel niet spreekt zal men nog lang in t onzekere blgven of Jules Êavre z n portefeuille ran baitenlandwhe zaken nederlegt of niet rwijl de telegraaf alIerlBi tegenstrijdige berichten het katst dat van zijne stellige aftreding mededeelt houden de Parijsehe dagbladen het voor w ker dat er geenorlei nprake i van zijn heengaan noch van dat van andere ministens Een voorstel is bij de nat verg ingediend waarby de belasting op grondstoffen vv aartegen de reetraden zoo hevig te velde trekken wordt vervangen door een belasting op het inkomen en op het zout De minister van Siiancion maakte van die voorstellen geen kabinetfqi irstie en wilde do beslissing der vergadering afwiiciiton Wa irsohijidijk zullen de discuseic P aangaande dit onderwerp eerst plaats hebben na het reer La France verzekert dat de omstreken van Parijs tegen M Aug gihoel door de Duitschers zullen ontruimd zijn Weder is de bijeenkomst der krijgsraden uitgesteld Men verzekert dat dit uitstel vermoedelijk tot B B Donderdag stellig het allerliuitste zal zijn De commissie voor de reorganisatie van het leger heelt eergisteren met bijna algenieene stemmen aangenomen de bepaling voor de nieuwe legerwet waarbij de algemeene dienstplicht wordt uitgestrekt van het 20 tot het 40 jaar de militairen onder de wapenen uilen geen deel nemen aan de verkiezingen Het Engelsche lugerhnis heeft Woensdagavond met 88 tegen 77 stei imen het wetsontHerp verworpen waarbij het tiendaelig stelsel van maten en gewichten werd ingevoerd Het klem getal stemmenden bewijst de vermoeidheid van het huis en de weinigt belangstelling voor het behandelde onderwerp De Engelsche regeering heeft in liet lageihuis nog steeds te kampen met den te ensfcind dien het etsontwerp op de verkiezingen ondervindt en met het streven der oppositie om de debatten tot in het oneindige te rekken Maandagavond heeft een lid der mlnisterieele partij de heer Whitbrend nadat oenige uren de discussion gerekt en verieliillende amendementen op nieuw verworpen waren liet voorstel gedaan om de debatten te verdagen eii in den herfst het huis in een buitengewone zitting bijeen te roepen om de behandeling dezer wet ten einde te brengen Dit voorstel we 1 door de oppositie met ironisch gelnrh en toejuichingen ontvangen omdat zij daardoor een stenn ontving die zij van miuisterieele zijde niet verwacht had Niettegenstaande de vele gegronde motieven die dcor den voorsteller aangegeven werden bestreed jladsloiie dit voorstel doch verzocht eenige dagen beraad voordat men tot stemming zou overgaan De niiiiitter begreep dat voor dit voorstel volduenden proml uog de behandeling van het budget en van deze omstandigheid wordt door de oppositie partij getrokken om zoodoende eene beslÏBsing over de Ballotbill tegen te houden In het hoogerhuis zou gisteren in behandeling ko men het ontwerp tot bepaling ran de civiele lijst van prins Arthur die meerdeigarig is geworden Waarschijnlijk zal in liet lagerhuis oppositie gevoerd worden tegen het ontwerp e regeering acht het niet wensohelijk om de quarantaine voor vee uit Holland te verlengen schoon daar de longziekte bestaat lu f uit9ehlsnd beginnen zich de ultramcnt nuen in hunne bladen vooral de GtrSouto gevoel g te toenen over de houding der regeeringïn tegenover de aanmatigingen der geestelijke heereu Zij zijn zeer gebeten op vorst von Bismarck wien tq van alles de schuld geven ook van den val des Beieracher ministers vun Bray De voor8 elIiiig dat delfe lnitcn van bet laatste concilie aanleiding geven zouden tot verwikkelingen tussolien kerk en staat en tot oueeniglieid in den boezem der katholieke gemeente zelf begint zich te verwezenlijken Volgens verscheiden dagbladen zal de Duitsche keizer eerlang een samenkomst hebben met zijn Oostenrijksoheu collega De gevreesde cholera is op weg naar het westen Uit Rusland nadert zij ous langs twee wegen door Polen en door Turkye In beide landen m iakt zij talrijke slachtoffers F R A N K R IJ E In de wekelijksche kroniek die Amt dée Achard in den Moniteur schrijft lazen i de volgende gezegden uit den mond van kinderen opgeteekend die ons met ontzetting en afgrijzen vervulden over den bijna dierlijken toestand waarin sommige klassen der maatschappij in Frankrijk verkeeren Dezer dagen trad een klein in lompen gehuld meisje met eenige makkertjes een kinderschool binnen ir nan kinderen van haar leeftijd de eerste beginselen van lager onderivijs worden verstrekt En uw vader vr iagt men haar Een straal van blijdschap veiheldert haar gelaat en in de handen klappende roept zij uit O die is dood I Dood en hoe kwam datV Wel op een barrioKde O wat was moeder blij I Hij was altijd dronken wanneer hij thuis kwam en sloeg haar Om zeker van de zaak te zijn is zij het lijk gaan zien Ik ben met haar nieêgewcest Zij ziet twee kersen op een bank liggen springt er naar toe en eei ze met smaak op Waar zulke feiten tot de dagelijksche tafreelen vun het diepgezoiikeu Parijs behooren komen ons de vreeselijke rampen die Frankrijk geleden heeft meer begrijpelijk voor die feiten roepen met doordringende stem tot het ongelukkige land en zijn bestuurders i sticht alom scholen hervormt uw onderwijs en voedt iiw zoniB en diiclitereii op naar de beginselen van zedelijkheid en godsvrucht È N GELAND Het is wellicht velen niet onwelkom den jiiisten inhiind te kennen van het koninklijk besluit waarbij ten gevolge van het votum van het hoogerliiiis de aankoop van officiersrangen in het Engelsche leger ordt afgeschiii t Dat bi F luit Imdt aldus ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderltike Nomraera VIJF CENTEN Overwegende dat bij een wet in de zitting die in de 5 en 6 jaren der regeering van koning Eduard Vt werd gehouden vastgesteld en getiteld Wet tegen den koop en verkoop van ambten en b j eeu andere wet in het 49 jaar der regeering van koning George III vastgesteld en getiteld Wet tot verbod van den verkoop van en den handel in ambten aan alle officieren van ons leger is verboden eenigeu rang te verkoopen of in ruil van zoodanigen rang een om gelds te ontvangen I onder poene van enz maar dat laatstgenoemde wet van die straffen vrijstelt den koop of verkoop van rangen in ons leger wanneer zij plaats hebben tegen prijzen die geregeld en vastgesteld kunnen worden bij een reglement door ons te dior zake gemaakt of te maken Overwegende dat wij het noodig achten een einde te maken aan al die reglementen aan allen koop of of verkoop en aan alle ruiltag van mngen in ont leger tegen geld zoomede aan iedere handelwijs welke betrekking heeft tot dien verkoop aankoop of ruiling Zoo is thans onze wil en ous welbehagen te bepalen dat met ingang v n een Nov a s alle reglementen door ons of door onze koninklijke voorgangers of door eenigeu onder ons gezag handelenden ambtenaar gemaakt betreffende enz volgt nogmaala de boven aangeduide omschrijving ophouden van kracht te ijn Bij deze clegenheid herinneren wy dat aanstaanden Slaandag in het hoogerhuis opnieuw de tweede lezing van de bekende bill ondanks het bovenstaande koninkl besluit ongewijzigd gebleven aan de orde zal komen en in gemeen overleg met den leider der oppositie in het gouvernement door het hoogerhuis zal plaats hebbrn onder voorbehoud nogtans van de volgende motie door den hertog van Uiohmond voorgedragen Het huis bewilligende in de tweede lezing der bill weiisclit als ijii meening te kennen te geven f dat de tusschenkoiiist van het Uitvoerem gezjig gedurende de behandeling van een maatregel door H M aan di wetgeving voorgedragen en dat el met het doel om door uitoefening van hot konink lijk prerogatief en zonder medewerking van het par lomeiit het hoofddoel van den maatregel te berei ken ten gevolge heeft de onafhankelijke macht van het parlement te disoreditceren en te verlammen CU krachtig veroordeeld behoort te worden Ue kamer bewilligt overigens slechts dilaroin ia de tweede le ing der bill om aan de officieren van liet leger de vergoeding te verzekeren aiirop zij recht hebben ten gevolge van de afsohaffing bij vorenstaand kon besluit van het stelsel van ver koop der rangen Üe kattim teiitoonstelling in het kristallen paleii te Londen welke slechts een dag heeft geduurd is met een schitterend succes bekroond Het publiek dat zich op een oorverdooveud gemaauw had voorbe reid was aangenaam verrast door de heerschende stilte De koning der verzameling die den eertten priji heeft behaa d was buiten kijf de wilde kat door den hertog van Sutherland ingezonden Hoewel klein van gestalte heeft dit dier eeu schrikivekkend voorkomen en is een toonbeeld van kwaadaardigheid Hare groote schitterende oogen en neergedrukte ooren geven haar een ij iiigwekkende uitdrukking van voortdurende iiigeliunileii unnlc Div e knt heeft eune grij e ongestri epli mh IiI ni Imvcn up den rilg e nt