Goudsche Courant, zondag 30 juli 1871

mmm Kif iri irt f I ill 0 Ci r VU Uie bo8 liiiiMi ilie Ij ii mf h elsje illeii kan doen rij en en bi e i terwijl linar tnart ii plaats van zoo aN l ij j eAone katten spits toe te lüo ieii integendeel aan het uiteimlf jni t Int dik t is liveiuds wilde dieren meet ij steeds in een kooi opf esloten blijven en wordt haar voedsel liaar door een klein uuUuifdeurtje toegereikt Als de fraii te tjpe onder deze ver ameling wordt de Perzisehe kat genotnid die geheel n it 13 In iroot Brittannie en Ierland blijven nmorden doodslag ain de orde v in den dag Vo irtdiireiel vinden de beininniiars van horreurs ruime stof tottevredenheid t Verdient opmerking d t de lerselnmoordenaars in den regel ïieh van aehietge vefr deKngelsehc zieh bij voorkeur van snijdende of kneuzende wapens bedienen In Ierland zijn wrauklutof begeerlijkheid gewoonlijk de motieven tot een naiidaad terwijl daarentegen in e n eiaml in ile iiuesu gevallen geen blijkbare bewe gredeiK ii zijn aan tegeven ten ij luen die zoeken il in droiikenseliap verregaande beestaehtigheid of in een hoort bloeddorst g cynisme dut onder de mindere klasje aanstekelijk schijnt Keizer Napoleon schijnt ziclit vrij wel in zijnranr spoed te kunnen sehikken te oordeelen nltlianilinar t fe t d it hij druk uitstapjes maakt en zichmeer in de wereUl begint te rtoonen Dinsdagbracht hij een be7 oek aan de bekende b irories Uurdett Cüutts de gewezen miss üurilett ontts dieonlangs tot den adelstand werd verheven Highgate Later deed hij een rijtoertje in den omtrek en namde sehoül te Cholmondeley w ar juist ook de aartsbisschop van Canterbury zieh bevond in oogunschoii Op keizerlijk verzoek kregen de leerlingen een dug vncantie DÜITSCHL AN D Tusschctt Auderuach en Koblentz ligt op den reehter llijuoever het nette vriendelijke stadje Xenwied de vroegere hoofdstad van net graafschap Wied thans hoofdpliuits van het regeeringsdistriet Xeuwied Het plaatsje welks liefelijke ligging indruk maakt o ieder bezoeker vau de Rijnstreek en dut ruim 8ÜU inw telt maakt door de betrekkelyke nieuwheid van zijn bouw het dagteekeut eerst uit de I eenw en door de ruimte zijner straten ecu scherp contr ist met het lubij elegen Andernach dat van alle som berheid eii bekrompenheid der middeleeuwen de ver tegenwoordiger schijnt te wezen Aan de vrijgevige gezindheid der voormalige vorsten van Wied vooral van den op het einde der vorige eeuw levenden voi t Al xander dankt Neuwied de grootste godsdienstige vrijheid die de meest verscheiden gezindlieden ziel daar deed vestigen o a ook eene rijke gemeente der Heruhiitters en tevens eene aanmerkelijke ontwikkeling van industrie verwekte die nog heden ten dage in t geheel niet iiitgesturven is De llernluitters bezitten er nevens fabrieken nitsti kende iiirielitiiigen voor onderwijs vooral voor meisjes aarop eeiia mtal Ainerikaansche Kugelsehe en ook Nederlandsche dochters hare opleiding ontvangen Niet alleen de schilderachtige natuur en di schoone omstreken maken Neuwied tot een uangenaam oord ook hooger behoeften dan van smaak en van gevoel voor natuurschoon zijn er te bevredigen l e voi kten von Wied znehlcu niet alleen in Int bevorderen an het materieel welziju humii r oiidenlancn linn roem maar oildersehfiilden zieh ook op wetenseliiippelijk gebied on lieten van hunne werk aainlieid de vruchleii aan hunne onderdanen na Zoo düorri isde prins Hei paleis zelf dat aan de vorstelijke f iinilie ei thans ook aan on ze prinses Marie ter bijnouin strekt is een eenvoudig doeh wel ingericht gebouw metprachtig aangel gde tuinen omgeven welke aan denKijn uitkomen op een terras van waer men een r iim gezicht heeft op het dusge iaamd Nette lal endcm Magcugni over zieh een blik slaat o de ruinenvan Anderi aeh en ter linker zijde tegen de witte muren van Khreiibreitstein opziet i Het zomerveiblijf der familie von Wied is het op twee uur iil stands in N O richting ge cge i slot Monrepoi mede een eenvoudig gebouw op een hoogte gelegen van uiiiir men een gi ielit heeft op den llija en de vneiidi lijke omstreken dat door geen ander in dat ileil van Dnilsehiaiid overtrolfen wordt lil een schijnbaar ont z iglijk groot door rotsen afgedloteii bassin schijnt t alsof men den Kijii als een klem stroompje diep onder de voetni van den heuvel ziet ontspringen eu in de bevalligste kronkeüii i gen dom lul diil slroonieii al dartelend alh rlei eilandjes vormende en verduijnende aan het andere uiteinde Zoo uiliicniend selulder iehlig gelegen zoo ver boven het leven eu werken der meiiseheu geeft lilt lustslnt volkomen di n indruk van kalmte eu lust v eder il ie in den naam opgesloten ligt Aan oudheden is de iiaiste omgeving van Neuwied zeer rijk In den Romeinseheii tyd lag bij lleddesdorf de veteranen kolonie Victoria en waar lliaas Nicderbiber ligt vond men de legerplaats Ilili riia op wier liggiiigiihuitsen een aantal munten til r leeueii dleischalen wapens ringen enz enz op edi lveii zijn die het ninseuin van Nenwied verrijken Vau het laatstljcduelde Uomeinsche kamp zijn nog de foiidaiueuten overig eu men vond er verschillende fraaie bronzen beelden die mede in het Ncu ieder iisi n jii pl t 1 Het is moeilijk zich op dit oogenblik reeds een vülküinen juist ooideel te vormen over de steminiug vau de bevolking in de Dult ohe provinciën die pas zijn geaiiiiexrerd De beriehten daaromtrent zijn niet eeiislernming en terwijl men van Duitsche zijde verin emt dat de bevolking tevreden is eu wehlia geheel ver oend zal zijn met den nieuwen toestand komen uit Fiankrijk voortdurend berichten over den liaiit der Elz issers en Lotharingers tegen Dnitöchland over hun innige gehechtheid aan Frankrijk Zeker is lut dat sommige feiten die men nu ziet gebeuren nog niet van hooge ingenomenheid met Duitschland getuigen Do H iwr Zrif heeft in een artikel er op gewezen hoe verkeerd het is om thans reeds een oordeel te willen vellen over den toestand der gemoede en van de bevolking in den Elzas Het gaat er meue zoo zegt het blad als met kinderen die iets gezaaid hebben Zij loopeii telkens naar de plaats waar liet gezaaide ligt roeren den grond om en kijken of de klem zich reeds begint te ontwikkelen Zoo willen ook de beiiclitgevers telkens iets mededeeleii omtrent de gezindheid van de inwoners vau den KI as jegens nuitschland Meestd vloeien hunne berichten uit eenzijdige beschouwingen voort Men ontmoet in den waggon van den spoortrein een Elzjisser die het ij oprecht hetzij uit berekening zieh zeer gunstig over den nieuwen staat van zaken uitlaat men praat met een boer die met imtuurlijke dipliinatie di ii vreemden heer geheel naar den mond pr iat of men hoort een burger zich gelnkwenschen dat er Dnitselie bajonetten zijn die zijn arbeiders in bedwaiiir honden Daaruit trekt men iTaii een besluit voor ln t geheele land zegt de If eser Zéi en verzekert men dat de bevolking steeiN guiibtiger jegeiM Duiiseldaud gestemd is dit de nieiiue orde van zjiken veel aanhangers verknj t dat ili landlieden en burgers op de hand van Duits liland zijn enz Op dezelfie wij e komen de berichten in tegenover esteldcn zin iti de wen ld Ieder teeken van ontevredenheid van haiit en verbittering dat de toerist 111 logement of op atra it opmerkt wordt a n1 eHeiid om een vrei elijk tooneel op te hangen van den treungeii en hopeloozen toestand die Duitschland noodzaakt om de nienwe provineilii met ijzx rcn vuist te regieren evenals Kiislaud l olen IV are gezindheid v ni eene bevolking te leeren keiiiieu is Volgens i e U eurr Zrif hoogst moeilijk en jareiilaii e waarneiii iigen hebben dikwij s tot verkeeide vooi tellingeu geleid Slerlits de ontwikkeling der gelienrteuisseii zelve is hit eenige middel om tut een goed oordeel te komen Zoo heeft Diutseh aiid de ware gezindheid der Ziiid Duitsche bevolkingen eerst in Juli I87II leeren kennen VouiliMi tijd vi rkeerde men in onzekerheid Hoeveel irrouter inoit de onzekerheid we zen in landstreken wa ir als t ware de grond nog trilt van de hevige omueiiteliiig Hoe kou men vcrwacliti ii dat zij die zich even uit de verwoesting hcginiien op te richten zicli eeii juist oordcel hebbeu kunnen vormen over de oor aken en gevolgen van het gebeurde Is lilt met natuurlijk dat zij veel meer denken aan de onirelukkeu van het verledene dan aan het mogelijke geluk dat hen in de toekomst wacht en waaraan zij nog niet hebben leeren gelooven De i IViser it wil Int men ZJil erkennen dat de beriehten die over de ongunstige stemming in den Elzas worden medegedeeld grooteiideel de waarschijnlijkheid voor zich hebben Niet omdat hier of daar een Elzasser op de Vruiaen heeft gescholden 1 of Leve Frankrijk heeft geroepen maar omdat het in den aard der zaken ligt dat de inwoners van i den El as zich in hun nieuwen toestaml zeer onbehagelijk gevoelen Zij hebben nog niet anders dan onaangenaamheden van den overgang leeren kennen en zelfs de weldaden van de nieuwe inrichtingen sehijueii liiiii slechts plagen te zijn Voorluopig zijn de vieldaden ook nog gering en hoe zou het ook anders kunnen we zeu Alles ia iiiig maar in staat van wording tJediild en bedaardhi ui 11 01101 tbeer ijk om ileu omwoeldi ii bodem vrujhtüaiir te maken terwijl niet verderfelyler zon ijii dau bi iieikiis enltnnr De evc i7 h iopt dat de keizerlijke regeering niet te veel zal hiclai naan de beriehten ointreiit de stemming in den Elza maar het mogelijke zal doen om den Elzassers een goed bewoonbair huis te versclinlien en het overige aan den tijd zal overlaten Men deelt de volgende bijïouderheden mede omtrent het verblijf van Duitsehlands keizer te Eins De oude mouurch leeft als een soldaat die er aan denkt van de verinnen nissen welke hij heeft doorge taan uit te rusten Hij lijdt een vroolijk leven is door geen waelit uf politie jinringd en als t niet ware door de zeer verklaarbare algemetine nieuwsgierigheid waarvan hij het voorwerp is zou men zelfs hem lende niet virnioedeii dat hij de t ésur de groüte overwinnaar on er dagen is s Mori eiis ten 7 ure bege ft zieh de keizer koniiij naar de fontein voegt zieh onder de menigte ledii t zijn gl is bronwater in lange leugen sprei i alleraardigst roet de dames eu heeren welke hij ontmoet keert dan terug om te wandelen hetgeen door de muziek die het Duitsche volkslied aanheft wordt verkondigd De koning van l ruisen betoont zijn dank daarvoor aan de muziek en zet dan zijn wandeling voort slechts vergezeld van twee adjudanten lie telken vvauneer de koning blijft staan zieh lU passen van den vorst verwijderen Dadelijk stroomt het volk dan toe eu vorii t een cirkel ten einde in de gelegenheid te zijn den grooten en roemrijken keizer te bewonderen Des avonds ten 7 uur wandelt de keizer nog eens rond hij woont dnn geregeld het concert bij en zet zich aan ecu tafeltje dat de kastelein juist aan den hoofdingang van het etablissement laat plaatsen Van des morgens af prijkt dagelijks op die tafel een zilveren blad waarop een prachtige bloeinenviias Om die tafel scharen zieh gewoonlijk de hofdames echtgeiiooteu van ministers gezAnten enz I Goi n v 29 Jn i I Wij herinneren de kiezers aan de herstemming voor den gemeenteraad op Dinsdag 1 ugii tiis Wel hebben de heeren Koenians en Saiusou voor de keuze bedankt maar dit is alleen hun bij ei der gevoelen en verhindert niet om op die heeren te stemmen zoodat de kiezers van andere richling nel zullen doen hun stem uit te brengen Schoon wij anders ons niet in liet verkicziiigsw erk voor den gemeentera id mengen meenen we toch in de geireveii omstandigheden den kiezers dringend te mogen aanraden hun stem uit te brengen op de heeren J REÜTINQEK en W BRANDT van STRAATEN b ide aftr leden Nu er toch kermis gehouden zjil worden hopen wij dat de burgerij het op een waardige ijzcdocn zal schoon wij vreezen dat juist de halve maatregel van beperking tot ingezetenen door den gemeenteraad verordend bij gebrek aan voedsel voor oog en verstand aanleiding zal geven tot drinkgelagen eu liefhebberijen van minder redelijk gehalte Gelukkig alzoo dat er althans iets kan gegeven worden voor lieden die hooger behoeften kennfndan hossen en pooien De heer Viet u Driessens do wel bekende ex acteur vau het Haagsclie tooneel z d in het lokaal Nut en Vermaak eenige voorstellingen geven waarin de beste stukken van zijn repertoire zullen worden opgevoerd Wij verwachten ten dat zijn hoop op een talrijk be ock niet zal bcsehaanid worden Naar w ij vernemen is door heeren officieren van het i regonicnt infanterie alhier in garnizoen het liooriimuzijk van dat korps beschikbaar gesteld tot opluistering van het sclierpschutterB fcest op aanstaanden Maandag zoodiit hetzelve zich bij de muzyk der dienstdoende schutterij alhier zal aansluiten lil de reeds vroeger door ons vernielde zaak van liik alllier heeft de rechlbank te Rotterdam gisteren het vuilnis uitgesprciken Daarbij werd aangenomen dat wettig en overtuigend is bewezen dat de vrouw van lük aan do pokken is overleden en dat bij gecne kaart voor zijne woning heeft geplaatst waarop vermeld stond dat alda ir pokziekte heerselite Uit dien hoofde is het vonnis van den kaïitonrce vanden A Mei IS7I Vernietigd De geda igde is echter te dier zake ontslagen vau alle verdere vervolging en wel omdat liet bewc eii f 1 noch misdaad noch wanbedrijf uoch overtreding daarstelt Deze beslissiii j is geb iseerd op grond d it tegen het tcii la te gelegde feit straf wordt bedreigd bij de verordeningeii van louda van 5 Maart en Di Augustus 1 B9 eu van üll Februari 11 Nuveinber en 11 December I Mi f welke verordeiiiiigen bij l ti re verordening van i liiiii 1 7 I iiitdriikki I jk biiiti 11 werking zijn gesteld terwijl bij de c laalstt vei orduiing bet bewirzcn feit i f fjW 5 1 iM ii p jj 1 iMl lA Kflila tai i ini meUiWeii w m fi rti rt i Èi is Wj A 1 11 jaJa li f M 1 il I lï 1 upif li i KiJfli ilwi WI llitt l itmij r Wtar i v 4S ït i hiqiiM jRVJ XA i 4 i ffl Kyi IKII HS 1 1111 0 ifc s tj t I ill 1 4 e t T Wial 1 Niii i J I n 11 S fftserSi w X