Goudsche Courant, zondag 30 juli 1871

if w m m 1i a iièM i wffK iiphiii igl lllilB tw Ii tr Xeit hoopt dat il zal heohtun aaa lm II in den Klza llen El asaer i lil 11 en het overijja ij oiiderhcden mcAe ihiid s kei er te Eiiia oldaat die er iian o hij heeft door en vroolijk leven nijfd en als t niet Ifjeiiieene iiiemvaI M erp is zon ineli dat hij de Cesur 1 is mr ii il de keizer koning lü lueni te lidigt en spreekt aller felke 11 IJ ontmoet 1 i lielf eeii door de Sd aanheft wordt Pt iwu betoont zijn Ki iet dan zijn wan j twee adjudfintrp Il l t staan zieh 10 er Dadelijk stroomt erkel ten einde in roten en roemrijkea tlt de keizer iio eens ooneert bij en zet ItiHtin jnist aan den Iaat plaatsen Van die tafel reu zil ge bloeineiivaas Om Ik Ie hofdames echtIn snz JSTD de hcrstemiiiing jsii b 1 Auj UJtus VWl 1 i8on voor de keuze jijzoiider gevoelen tren te stemmen Ic i ing wel zullen doen lom wij anders ons den Remeenteraad e egevea omstaiidi igen aanraden hun 1 jRAATEN In nl worden hopen In haiinlige wij e doen I de halve maatre door den gemeen kn voedsel voor oog I tot drinkgelagen flijk gehalte ii I iets kan gegeven Ihoeflen keiinni dan Ir fictjr Hriesseiis d let Ilaagsohe tooiieel en laak cenige voor II fitnkken van zijn 11 U ij verv achten fjix bo ock niet lul be 1 ireii officieren van 11 in garnizoen het b iehikbaar gesteld tot Utters feest op aanle zich bij de nuizijk I jzal nausluiteu i i vernielde zaak van i Hotterdain gisteren I werd aangenomen rzen dat de vrouw ri ien en dat hy geene alaalst waarop verfel e lieernchte Uit dien itonrechter van den gediiiigde is echter ll verdere vervolging ioch niiüduad noch I rstelt De ze beslisl i enen liet ti ii l i te l ij de verordeninIti AiiKiistua r i er en 11 Ueceinlwr re vei ünleniiig van ai ikillg iju gesteld I l l liewezen fi it niet op nieuw strafbaar is verklaard Daar nii een feit dat toen het plaats had onder liet bereik van bestaande strafbepalingen viel echter gvcne veroordeeling kan ten govolgu hebben indien het op het oogeiiblik dat do uitspraak des rechters wordt ingeroepen heeft opgelionden strafbaar te ijn zoo is de gedaagde met het oog op de verordeuiiiK van 2 Juni 1871 van alle rechtsvervolging ontslagen pe gedeputeerde staten der provincie Zuid Holland liebben aan de besturen der liooghceinraadsohappen van den Alblasserwaard niet A rkel beneden de Zouwe de üer iisse Deltland de Krimponerwaiird l utten Kijnland Scliieliuul vooriie de viji iieercnlaiiden de Zwijndreclitaolien Waard ei van het Groot De Donderdag te t apelle n d IJsel gehouden verhuring van drooggevallen gromlen inden l riiis Vlexanderpolder heeft veler verwaehting overtrolfcii Keue oppervlakte van 43U heetaren land werd ter verhuring aangeboden De waarlijk niet kleine bovenzaal in het koffiehuis van A Molenaar aan s Ciraveuweg alhier bleek al spoedig niet ruim genoeg te zijn voor het publiek d it in grooten getale zoowel uit al de omliggende Gemeenten nis uit het Overmaasëche en de llaartemmermeer was opgekoiucn De vei huring moest alzoo plaats hebben in de open lucht wat bij het gunstig weder van gisteren geeiierlei bezwaar opleverde De verhuurde gronden z n gelegen onder de gemeenten Kraliiigen Capello n d IJscl lliUegerslieig en Nieuw erkerk ft d IJsel en maken een deel uit van de sedert iSlifi in bewerking zijnde droogmakerij de kleine Plassen in Sehieland beoosten Uotteidaiii die erne iiit e tri ktlieid heeft van nagenoeg 300 1 heetaren Zij weiden verdeeld in Ii3 kavels wier groote afwisMlde tii fcclieii S e 20 hectaren Nn opveiliu en afslag der af ondcrlijke kavels werden deze t it S p vrtjen samengevoegd elk ongeveer lO hectiiren groot die op twee na alle werden af eniijud Dl huurprijs veiseliilt van ƒ 4t 75 tot ƒ 93 50 de gemiddelde huur bedraagt 73 fiO per hectare de tjtile h iur ciin bi loopt alzoo il ü55 De grnndeii zijn vi rliuurd tot l September 1873 en mogi 11 allu n niet wmterkool aad en bij onverhoopt mislukken daarvan met haver worden bezaaid Het I zwartmiken is voor rekening der huurders die tevens verplicht zijn in het luidJeu vnn eiken akker en evenwijdig aiui de richting der opgaande slooten feu minste een greppel te graven ter gemiddelde breedte van 75 en ter diepte van 60 of OU centimeters Zoo zijn dan gisteren de eerste vruchten gezien van een werk dat in Nederland oo eigenaardig te huis behoort en welks welgelukken zoo krachtig kiin bijdragen tot de a gemeene welvaart De opgewektheid der gegadigden bij deze eer ste verhuring waai ijeiioiiieii vo iri pelt aan de geineen schappelijke ondernemers het rijk en de provmeie een gniibligeii nlUnjy der latere verknoping van de plassen in öeliieland die in vruchtbaren grond herseliapen eer lang aan landbouw en veeteelt zullen worden wedergegeven De inspecteur van den geneeskundigen dienst der landmncht hieft alle veeartsen Nederliinders van geboorte die gi iiegen zijn om zieli als adjunetpaar denarts voor de militairen geiieeskundii en dienst der landmacht in Oost lndie voor den tijd van vjf achtereenvolgende jaren te verbinden verwittigd dat i oor één hunner daartoe gelegenheid bestaat en d it zij zich bij verzoekschrift op zegel geschreven en portvrij in te zenden aan zijn biiienu te s iravenhagc behooren aan te melden met overlegging van verschillende bewijzen opgegeven in de Sta ais Courant vnn 27 dezer e vaderlandsche grnveeruaald heeft den gedenk waardigen echt der thans nog eenige dochter van onzen innigvereeiden en oprecht beminden prins l Vederik prinses Marie met Z D H den prins von VVieil in edel metaal vi reeuw tjd door een sierlijke gedehkpenning voorstel lende di vereeiiigde beeltenissen van het lioo e hiiHelijkspiiar met beider geslaohtwapens oinijeveii iloor een kiaii van insrteen rozen en door den iiiiius llunen freslelijk rkromid De keerzijde dezer grool rlie niedalje geeft de nebooileverjimrdagen der beide doorluelitige periiun n met de dagen jaarteekening van hun voltrokken huwelijk IR lull l ii te lezen terwijl rondom in een dubbel raiiilsclirilt dit twceregelig zinrijk woord prijkt Die teedre hloemrnliand die beeld en hart omstrcngeld Wordt door ilit feestinetaal herdacht ia eeuwig schrift Zoo zij Ook t linwelijksheil dat U t emoed vereiigelt Uw beider dankbrc ziel voor altoos ingrgrift Deze schooue gedenkpenning 70 millimeters in middellijn is het kunstwerk van den llaagschen stempelgraveur S de Vries het poétisoli bijschrijft is van dr Wap Ueeds heeft een vijft il leden der l iiinli k dynastie h voorbeeld van svmpathie voor dezen kunstarbcid gegeven dat ook door cuKjlr pennii glicfhebbers en kabinetsbezittcrs gunstig gevolgd is en ten voorbode strekt van ecnc gew Aisclite algemeene deelneming die voor dergelijk werk onontbeerlijk is tot goedmaking van de daarenu laiig hirig ten koste gelegde vlijt De vierde provinciale vergadering vau onderwijzers en voorstanders van het onderwijs in Zuid Holland zil dit jaar den September te s jraveiih age gehouden worden Keeds heeft zich eene regelingseoiu missie geconstitueerd Tot voorzitters zijn de hceren l ontier en Dewald tot secretarissen de heeren Schippers en IJkemn en totj penningmeesters de heeren De Vletter en Snel gekozen Voor 1 Augustus wacht do eerste secretaria de heer Sehippera te Schcvcninge n bericht van hen die voornemeii s zijn de vergadering bij te wonen met vermelding der punten van bespreking die ij wenschen in t leiden in op de agenda geplaatst te zien Gisteren had te Hodegrnven de aanbesteding jilaats van ceiiige herstellingen aan den dorp toreii alsmede het leveren en stellen van een nieuw kruis op de spits Van de vijf mededingers was de hoogste lan den Berg te liuskoop voor eene som van ƒ 2 200 en de la ig te van WiiiLterden te Gouda voor een bedrag van to Laatstgenoemde is het werk gegund De uitviiije van het beroemde algemeen geaehte Ter audiëntie van de arrondiss rechtbank te s Hage veiseheen jl Dinsdag o o een peloton bedelaars vii i k 1 2 man die in een gelid opgesteld w iarlijk een goed finniir maakten maar daarom de te meer l drueiig selioinrspel J leii zijn d it zij op één na allen mannen iii de kr ielit de levens wegens bedelarij tereelit stonden Tien hiiniuT hadiliMi reeds een of meer vonnissen wegens het elfde uiinbeiliijfu hunnen hi te en aluin hoorden uit s rec iters mond hetzelfde vininis I4da en gevangenistiaf en daarna opzendiug naar een bedel iarsgestielit Onder hen was er één wiens ouders een kantoor te Amsterdam haddi i doch die nergens een onderküiiien vinden kun iinulat hij al twee veroordeelingen achter zich heeft o n een wegens diefstal van vee uit de weide Wat ons bij deze procedure fooral trol was de toevallige üinstandigheid dat velen de T liekLiiigden allen op de ellile plek up heeter ilaad betrapt waren en wel op de Groeninarkt vlak v Inr het politie bnreau wa r zij nachtverblijf in de waehtkainer hadden genoten aan het staUetje van een groenvronw I Hrengt men deze omstandigheid in verbind met hun houding ter terechtzitting dan is de onderstelling zeker niet te gewaagd dat het een centje as je blief aan de groenvrouiv eigenlijk zegi en wilde ua irdc Schans as je blief mijnheer de rechter De inspecteur van het lager onderwijs in Drenthe zegt in het door hem opgemaakte twaalfjarig v slag van den staat van het lager onderwijs in dat gewent aan den minister an biaueulandsche zaken eu door hem aan gedeputeerde staten bij afschrift medegedeeld o a het volgende Het te vroeg verlaten der school ligt gedeeltelijk ook in het verbeterde onderwijs zelve Te kunnen lezen werktuigelijk en schrijven zijn naam kunnen zetten wordt vrij algemeen als de niriatstaf der volks beschaving aangenomen zoo en zooveel perneiit kunnen lezen en schrijven teekent den graad der volksbeschnving liet kan dan niet vreemd schijnen dat ovtr het geheel de min beschaafde man het onderwijs voor ttfgcloopen houdt zoodra zijn kind werktuigelijk kan le en wat schryven wat rekenen bovendien hij zelf heeft ook niet meer misschien minder jreleerd lii korten tij l brengt het tegenwoordig onderwijs het kind op die hoogte cu in dinn zin is de verbeterde manier van onderwijs van ongunstigeii invloed op een voortgezet schoolbezoek Het is buiten bedenking dat in weerwil v in dien algenieenen toi stand bij enkelen ook onder de mingegoodcn de wiuirheid begint door te schemeren dat lezen en liet gelezene te verslaan schrijven en zijne gedachten op liet papier lo brengen niet het iclfdu isj dat de 1 school moet ontwikkelen en oen gee st van opmerken en nadenken moet wekken Lang zaam slechts kan dic schemering meer en meer een helderen dag worden Aan de beschrijving van de Frina van Oranje in het Mieuws mn den Dag ontleenen w j het volgende i W at nu de verdere inrichting der hutten aango t wij kunnen daarover niet anders dan mft lof spreken behalve gelegenheid tot berging waschgelegenheid enz vindt men daarin ook een verwarniingstoostel bestaande in een koperen ketcltje waarin stoom kan worden gevoerd die daarin condenseert en dan zijn warmte afgeeft iUs mon die inrichüng gezien heeft kan er denVbocld meer bestaan dat daardoor de noodlottige brand in de Willem lil zoude kunnen ontstaan zijn een onvoorzichtigheid dooreen van de opvarenden of elke andere oorzaak kimt ons althans verreweg waarschijnlijker voor Doch wat hiervan ook zijn moge aan voorzorgen tegen brand ontbreekt het niet In de eerste plaats loopcn door de laadruimte van het schip stoompijpcn die door kranen zijn afgesloten en die op korte afstanden van spleten voorzien zijn Zet men die kranen open dan wordt de ruimte in een oogenblik met stoom gevuld en de brand indien die moeht ontstaan zijn wordt in zijn voortgang gestuit doordien de luchttoevoer wordt verhinderd Voorts zijn er drie ituomliiaipdspu ten aan het dek twee stooiubrandspulten in de maohiuekamer twee handperspoiniien op het dek eu no een vervoerbare handbr indspnit terwijl ook voor extinoteurs gezorgd is Overal in hel ganselic schip treft men kranen aar om hetzij stoom hetzij water toe te voeren en een aparte waterpijp dii naar de kruitkamcr voert is op het dek anngebrocht V at meiiselielijke voorzorg vermag is hier gedaan en allen die door het noodlottige ongeval op lie Willem lil huiverig mochten geworden zjjn om met een llollamlseh stoomschip naar Java te gaan mogen wel bedenken dat het eerste stoomschip van de Hreracrlijn hetzelfde ongeluk heeft gehad maar deze maatschappij sedert voor zulk een ramp ia bewaard gi bleven Ook wat lie sterkte van het schip aangaat kan geen twijfel bestaan Di tde Willem naden brand OU f i iii keii ziju is wel door geriieliten verbreid m iiir lilt is met waar Kn wat zou men ook meer verlangen voor een nieuw stoomsehi dan dat het certificaten Ie kl zoowel van het register VefiUu als au den Kngelsehen l loijd heeft znoals met deze schepen het gei al is r Den 27 had ti Waddiiixveeii eeno vergadering pla ils van de afdeeling Waildiiaveen van hel Sehoolverbonil Ingevolge een reeds vroeger beraamd plan en gestuiid door de bijzondere bijdragen van jiarticHlieren werd het aanstaanile schoolleesl geregeld hetvelkdit jaar zal bestaan in een uitstapje per stoomboot van die kinderen welke het trouwst de school hebben be oeht van hier naar l Aploitatie der viiiliiisstolfen van de gemeente Groningen Hurgemeester en weth dv r gemeenteGrouingen hebbeu aan den gemeenleraad overgelegd 4 staten b trekking hebbende op do geldelijke inkomsten van da exploitatie der vuilnisstoffen in en van wege die gemeente Een dezer staten die publiek ia gemaakt geeft een overzicht over de jarcu 1859 tot en met 1869 In deze elf jaren heeft de vuilnis van de gemeente opgebracht bijna 6 ton ƒ 599 3 i8 78 Sinds 1862 was het cijfer klimmende door de betere verzameling er van in 1 S6S bedroeg het SÜ U S 76 terwdjl de onkosten van exploitatie wareii 44 i0 v 19 de wiii t was dus in dal jaar ƒ 35 834 56 of ongeveer 1 per inwoner In de geuoemde 11 jaren heeft de gezamenlijke znivere winst voor de stftd Groningen bedragen 161 914 79 VVcnsohelijk is het dut deze cijfer do aamlioht vanmenig gemeentebestuur lot zich trekken Goede wil ijver kraclitinspanning zouden in vele gemeenten evengunstige rcbiiltaten kunnen opleveren terwijl dairenboïcn de algeuieeue gezomllieidsloesland ar bij zoudewinnen door hel verwijderen van mestvaalten hetreinigen van en hel zuiverhoudcn van grachten euslooten l olkMad Ken Groninger hiimlelaar heeft een llollandaohmi gelithogrnfeerden wissel uil Bordeaux putvaiigon wn irin de daliiiii was in evuld 8I lull nennmenKK Jaillei prochain fi I t