Goudsche Courant, zondag 30 juli 1871

Laatste Berichten Londen S Juh In t LnKerUma hcoft do lieiT Chichester Kortcscne verklaard dat Eiigelnnd luetuitgeiiüodi d is om deel te nemen aan d conferentie tot hcr ienmg der douane rechten di te llerlijn ma plaats hebix n Luiden door hem ingewoni en berichten iou van een dergelijke conferentie mets komen Londen 28 Juli Lord Cairna heeft Kieh in het hoofjerliuii eer bekliui d over den weinigen voortgang die lil het lagerhuis luet de wetten wordt gemaakt en besehuldigde het gouvernement vnn dit te bevorderen ten einde de kieswet door tedrijvtn Ihj laakte voorts het voornemen aan het gouvi rueiiieiit toegeschreven om de yilting te prolongeeren en eide 1 t n icr ipitr i iet 7o tiieKtemmeii Burgerlijke Stand GtuüUkN 27 Juli GgsberiMft Johuniafl üuiIith J K au der Kind cii G an I eetl e 28 lUlidiik Uuuitl ouders D van dtr lli ide ea A van Gogh zö OvmiFDEN 26 Juli Snillcman 2 j 7 m P W Peteri U w POKKEN EPIDEMIE Van 22 tol 28 Juli luingit ist 7 Vroegere opgaven 185 Te zinnen 192 Van nelke er 7 i n erlMlen ijii AJ VERT£NTIËN Ondertrouwd rouwd K MAIIS TURKIJE HONGARIJE OOSTENRIJK 1 AUGUSTUS TREKKING 15 AUGUSTUS TREKKING 1 SEPTEMBER TREKKING Hoofdprijs ƒ eoo ooo Hoofdprijs ƒ 24 0 000 Hoofdprijs ƒ 200 000 1 i rjjs eo ooo 1 Prjjs 25 000 1 50 000 2 20 000 1 5 000 1 15 000 0 6 000 4 1 000 1 10 000 12 3 000 13 500 2 5 000 28 1 000 580 108 3 2 000 300 400 Geheele certificaten 3 50 6 1 000 iehccle certificaten 3 Halve 1 75 15 500 11 1 1 sL uA 0 90 30 40u Kwart 0 90 74 170 Geheele certificaten ƒ 4 Halve 2 Kwart 1 Het publiek kan in Ilollamheh lezen wat men koopt de origiueele zjjn hier te lande bij een der eerste Bankiershuizen gedeponeerd en met nnjn cachet verzegeld zoodat men met bevreesd behoeft te ziJn voor uitgelootA nummers te koopon Ook neem ik geen tien procent zooals andere buitenlandse ie huizen die dagelijks annonceeren e i zijn mijne certificaten goedkooper Bij bestelling van 12 kwarten kan men 12 verschillende seriën krügen en ontvangt men gratis oen lot uit de Haarleinsche Paardenloterij By bestelling van 10 geheele loteu ontvangt men gratis een Weerbaarheidslot trekking 31 Juljj Boekverkoopers Postdirecteuren Makelaars en Commissionnairs in effecten ontvangen tien procent rabat en kunnen bij bewijzen van soliditeit loten in Commissie krijgen Utrecht Choorstraat en Moreelsche laan JD J JDTT IMlOSOIEi Effecten en Lotenhandel NATIONAAL ZENDIN6SFEEST 9 AUGUSTUS 1871 by de BILT Er rijden elf extra treinen Van 7Jo er faw 5 30 yieuwerkcrk 5 45 Gouda 6 en Woerden 0 25 Van den Haag 7 15 en van Zoetermeer Xt gwaard 7 35 Hetourhilletten met bijbehoorend Programma aan de STATIONS te bekomen tot Z XTERDAG 5 AUG ten 2 uur voor zoover de hiUetten dan niet reedi zijn nitferkoclit Prij n voor 1 2 of 3 kl ƒ 3 15 ƒ 2 45 of f 1 70 Voor Woerden is de prfls ƒ 2 35 ƒ 1 85 of y 1 30 J 6 S VAS ZEULEN Gouda 27 Jali 1871 Receptie e Augustus fiouda 29 Julii 1871 De familie TEMMINCK betuigt liarteIjikeu dank voor de deelneming bü hun smartelijk verlies ondervon den JücauM vuui dcuiticHii ciitvraiMH De op 14 dezer in de Sociëteit Ons Oknoi oen gehouden Vergadering blijft als hare Candidat n bij de herstemming op Dinsdag s aanbevelen de Heeren J Ilcutiii r en W Brandt van Straatcn Gouda 29 Juli 1871 Wij kiezers die onze stem bij de verkiezing van Leden voor den Gemeenteraad op den 18 dezer hebben uitgebracht zullen nu bij de herstemming op a 8 DlNGSÜA ï den 1 AIJGUSrUS weder onze utem uitbrengen op de Heeren D C 8anisun en V Brandt van Straatcn die wjj als zoodanig onzen medekiezera ten sterkste aanbevelen Oi enbare Verkooping te GOUDA Op DINOSDAÜ den 1 AUCiUSTUS 1871 dps vooriiiiddiigs ten ure ter woonplaats van den Heer Kapitein HARLIKH mm dedouwc wijk C n 33 van een netten INBOEDEL waaronder fraaije MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN een POKCELEIN KKTSERVIES BKDDEN BED en TAFELLINNEN KINDERSPKELUÜED enz Daags te voren te zien en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van deu Notaris W 1 b üRTUI lN l KOOOLEEVERter De ondergeteekende bericht bij deze dat zijne APOTHEEK met einde dezer maand zal ge sloten worden Zijnen begunstigers dank zeggende voor het ïoo vele jaren genoten vertrouwen P VAN UOGH Goudu 27 Juli 1871 Door deze heeft de Ondergeteekende de eer lilt bi Tieni f eduniide den kcrmistijd gelegenheid bestaat tot het gebruiken van IJS en Punch k la Romaine enz waarvoor hü zich beleefdelyk aanbeveelt P A L VAN HEES Gouda Confiseur Cuisinier 30 Juh 1871 Kleiweg Men we Bessen Jenever De Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het leveren van NIEUWE BESSEN JENEVER alsmede van gewone en fijne LIKEUREN WIJNEN en GEDISTELEERD Kleiweg C VAN OLIE Wed A C Schouten heeft de oer haren geachten Begiinatigers te berigten dat zij voor de aanst KERMISWEEK eenu mooije orteering KINDERSPEELGOED en liAfjANTERIËN ontvangen heeft Zij beveelt ziel 111 ieders gunst minzaam aan J 07 SIBBÈS van GOUDA brengt zijnen hartclijken dank aan den Burgemeester Ie Wethouders en den Gemeenteraad wegens de vergunning als stadgenoot en burger dezer gemeente tot het plaatsen van zijn fraaie en zindelijke WAFEIi en BROEDERTJESKRAAM welke geplaatst is de tweede kraam van af den Tiendeweg t r enover het winkelhuis van Mejufvrouw de Weduwe SCHOUTEN Hl Ijlende ook nu weder met een talrijk bezoek vereerd te wolden zoo als hem in vroegere jau ji te beurt is gevallen belooft hjj zijne Ueguiist liters goed en zindelijk U bedienen daar hij alles zal aanwenden om lekkere Broedertjes en Wafels te leveren met veel Bot r en Suiker Twee dozijn 15 t Bestellingen worden zoo spoedig mogelijk aan de huizen bezorgd Zijn naam is des avonds door Gaz veilielit Attentie s v pi Nog slechts VEERTIEN DAGEN OPRUIMING der nog voorhanden zijnde Goederen beneden Fabrieksprijzen als Vergulde RAAMLIJSTÈN en HOUTGARNITUREN van af ƒ 0 80 tot ƒ 14 per raam PATOIRES van af f 0 25 tot ƒ 1 25 per stuk Gekleurde Wollen ElVIBRASSEN en ditoAGREMENTEN Eene partij TAPIJTGOEDEREN tot ongekende lage prjjzen alsmede GANAPÉen DEUEKLEEDEN ZEILDOEK TAFELKLEEDEN etc etc G van der LAAR Jr Tiendeweg Baron v d UEIJDT I r Minister van Financiën a d schreef o a aan den heer JOHANN HOFF Berlijn Uwe schoone MALZ KRUIDENZEEP is een voortbrengsel waarvan de uitmuntende hoedanigheden oüvergelijkelijk zjjn enz Vrouwe v VVerndortT Potsdam Op ordonneering van mjjnen dokter gebruik ik uwe MALZ ZEEP bjj het baden en bespeur zeer goede gevolgen er van enz De JOHANN HOFF sciib MALZ ZEEP voldoet aan alle eischen eeuer fijne degelijke zeep en is afgezien van de onmiskenbare medicinale waarde bij huiduitslag zomersproetan dauw wormen enz even aangenaam als voordeelig in het gebruik Prijzen 17Vj c 6 stuks 95 c 35 c 6 stuks 185 c 50 c en 70 c JOHANN HOFF sni Centraal Depot Bloemmarkt bü de Stilsteeg K 154 Depots ie Gouda bij J C VAN ïiiudH Drult vim V Uniiliiiiiu r i 11 1 mil Ail diiiiiliilmtaiilwW Ws iMBiWM lm tont toll jufii m HO I es i I ièii l i4i liti i t Usm s i t kaam w i f Ukkiütii iipiit liifiiiawW Mwiii IfJWIfSBlllltl BOtWll j f igV f j W i iÈi M f i Tfi I k i 1 b l Eet mmmm t f u ikm