Goudsche Courant, woensdag 2 augustus 1871

f RIJK 1871 Woensdag Augustus N 1083 GOUDSCHE COURANT Nieuws en idverlenlieblad voor rioiula m Omslreliftii De inzending van advertentiën kan geschieden tot éöo uur des namiddags op den dag der uitgave ïlt TREKKING iOO OOO 50 000 15 000 10 000 5 000 ooo 1 000 500 400 oaten 170 1 hier te lande W znodat men neem ik geen n en zijn mijiie fci en ontvangt arheidslot trek cten ontvangen bsie krygen I j MerJiandel Rotterdam 5 30 p an Zoetermeer NS te bekomen Jn uitverkocht IS de prfls 2 35 V pi CN DAGEN ING I ioederen beneden als Bil HOUTGARNI 11 per raam ut 1 25 per stuk feKNenditoAGRE ll iJTGOEDEREN mede GANAPÉ DOEK TAFEIi LAAR Jr Iiuieweg I Vr i Iiiilstcr a aan den heer tHÜTDENZEEP is uitmuntende hoe 7 n enz f Potsdam Ijiicn dokter gebruik Jt baden en bespeur enz CHK MALZ ZEEP ener fijne degelgke ünniiskenbare meslag zomtrsproeten Il n g e n a a m als ik l c 55 c 6 stuks liraal Depot Bloera 14 Depots te Oouda 11 de Wed A O Il KNUI J V U BkUO De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie r aanden is f 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Builcnlandscli Overzicht Het politieke nieuws h schraal In Frankrijk spreekt men nog altijd van de aftreding des lieeren Favre zonder dat er iets blijkt van de ware gezindheid der ministers Voorts loopen er geruchten dat het mandaat van Thiers zal verlengd worden en dat de commissie voor liet budget niet ongunstig is gestemd jegens em voorstel van Casimir l érier om een inkonisteMbelii ting te hfffcii Zond ig is de herstemming gehouden voor den gemeenteraad Uit Londen m ldt Je telegraaf In Mansion House heei de loM mayor een banket gegeven en bg die golegeutieid een toagt ingcBteld op het corps diptomatHiue De hertog de Broglie heeft geniitwoord en den lord innyor dimk ge egd voor d edelnioi dige gi sclieiiken die Engeland iiaar Frankrijk heeft geiondun oouiede voor het aanbod van kapitein Shnw om brandspuiten naar l arys te zenden ten einde de door de commune gestichte branden te helpen bluhschen Frankryk zeide de gezant 7nl de broederlijke sympathie niet vergeten die Engeland aldus je eu8 Frankrijk aan den dng heeft gelegd a irdoor is meer gedaan voor eene duurzame alliantie tnssHien fe beide volken dan cene staatkundige combinatie en de berekeningen der diplomatie ouden veriiiogen Te Parijs waar men langen tjd verstoken is geweest van de genieeiitelyke vrijheden die het thniis verworven hicft ivenseht men nirU liever dan bey ield te zijn nut den geest die de kracht van Londeu s oude mnnieipaliteit uitmaakt De Amerikaansche gezant zeide dat hit traetaat von Washington Engeland en Amerika voor altijd tot vrienden zal maken De heer iladstoiie hulde brengende aan de wijsheid der lords g if de hoop te kennen dat zij het afkeurend votum tegen de regeering welke loyaal meent gehandeld te hebhen zullen vernerpen Spreker constateerde met het levendigst penoegen dat Engeland met de geheeie wereld in vrede is en uitte den wensch dat het Frankrijk gelukken z il de heste wijze te vinden om weer welvarend en gelnkkigle worden I e vriendschap aardoor Frankrijk en Engeland aan elkaar zijn verbonden al niet verflauwen De Muiichcnsohe universiteit heeft eene indrukwekkende monifestatie gedaan tegen het Heiersohe episcopaat Met groote meerderheid 54 tegen fi stemmen il de geUcomraiinieerde professor iu de theologie Dóllinger tot reetür raagnifieus verko en Degeleerde en moedige tegenstander der ultramontaiieu zal de universiteit officieel moeten vertegenwoordigen bij de aonstaaiide viering van haar 400 jarig bestaan VVaarsehijnliik is zijn ambt en lotgenoot dr Friedrich bij dezelfde gelegenheid lid van den aciidemischen senaat geworden Het Spaansehe budget zal opgemaakt worden zouder dat eene belasting op de rente zal orden voorgesteld De weder bijeenkomst der Cortes ia op 1 Aug bepaald De Imparcial logeiistralt het giTiieht dut de mini ter van lin ineien voornemens is 1e rentetietuliiig der staal Hclnild te schorsen 0 i het budget van oorlog al eene som an 73 millloeii realen bezuinigd HOI Il 11 F R A N K B IJ K Alle akten van den burgerlqken stand tijdens het tijdvak van het communebestuur te Parijs ingeschreven worden doorgehaald alle geboorten en overlijdensaangiflen moeten opnieuw voor de alleen oliiciecle ambtenaren van den burgerlijken stand der regeering worden afgelegd en nlle seilert 18 Maart gehuwden moeten opnieuw voor hen komen trouwen Dit liesluit der nationale vergadering is niet uitsluitend een gevolg van kleingeestige wraak op de commune De regeering zou de wittigheid van den door te eommune aaugesielde magistraatspersoiien erkenuende ingewikkeld de coininunalisten erkennen als oorlogvoerende partij wier hoofden met ilcchts feitelijk maar ook wettelijk gezog hadden eu de ge olgeii van zoodanige erkenning waren oiibarekenbaar zoowel in politieke als iu particuliere zaken ENGELAND Een groote stad zegt de Time leeft in een voortdurenden oorlogstoestand Er is een staand leger aniengesteld uit aartsschelmeu en gauwdieven die den oorlog aan de maatschappij verklaard hebben en steeds druk bezig lijn om vijnndelijkhedeu te plegen Daar tegenover staat het leger politiebeambten dat aan hun strooptochten paal en perk stelt en in Londen meer dan 9ÜÜ0 man sterk is De vijand als het gebuefle wa ird is dien naam te dragen is niet Heen veel sterker maar ook eenigszins georganiseerd Hij heeft zijn legerkampen zijn verzanielplantscn zijn oorlogstrein en lijn spionnen Hij blijft vrij wel aaneengesloten doch voert meest een giit rilla oorlog Voortdiieiid moet de politic op alle punten van het uitgestrekt oppervlak dat Londen beslaat op zijn hoede we en tegen aanvullen zonder dal er ooit de parlemei taire vlag gehesehcn of een korte wapenstilstand gesloten wordt Altgd moeten er schildwachten op post staan de versterking dient steeds op de eerste aanvraag bij de hand te wezen en de gemeenschap tiisschen de verschillende elementen der politie dient zoo volmaakt mogelijk onderhouden te worden Op die manier alleen kan meu den vijand in toom houden waar hij zich vertoont of kan men hem tot den tcrngtocht noodzaken en vervolgen ols by ergens veld heeft gewonnen De Londensche politie heeft dan ook in het afgeloopen jaar menige expeditie tegen het geboefte met gunstig gevolg volbracht Dat heeft schrik in de gelederen van den vijand gebracht want hij heeft in dit jaar tijd maar 12 000 maal dnrven inbreken en 16 000 maal durven zakkenrollen Het vorig jaar heeft men meer last met hem gehad want toen heeft hij 14 000 maal ingebroken en 17 000 maal gezjikkerold Terwijl het getal huisbrekcrs zokkoroller oplichters en iindere paddestoelen der maatschappij dagelijks vermindert schijnt de politie daarentegen niet bij machte te zijn om een schrik onder de dronkaards te brengen integendeel het aantal Bacchus Wmim dat zij hij het kleed gehad heeft is 6 pCt meer dan in het vorige jaar Het is ecu ongelukkige zaak dat hoe uitstekender de diensten zijn welke de politie bewijst zij des te minder door het publiek erkend orden Wordt de sehcliiiciivanght liiii dan roept men spoedig er zijn te wel ageiitdi aarlia oovii loiidl iiipri s den kost gegeien en men iirgeit dat jiuM hinr du oigaiu ADVERTENTIE N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN satie der politie op ruime schaal de misdaad voorkomen wordt De Kngelschen ziju te praotisoh om niet in te zien dat een dief in een oogeublik meer weg kan maken d in met jaren sparen bijeen gekregen kan worden Zij betalen den agent ruim en achten zijn betrekking Van daar dat zich daartoe menschen aanmelden die intellectueel ontwikkeld zijn en dus verder denken dan hun neus lang is Een politieman is in Engeland een welgesteld burger liy begint wel is waar zijn carrière met een weekgeld van niet meer dan 1 pond doch als hij op zijn zaak pn t wordt zijn traeteuient voortilurcud verhoogd en heeft hy vooruitzicht op pensioen Niemand doet dienst als politieagent alvorens hij al zoodanig afgericht is en als het ware een examen in zijii verplichtingen heellt afgelegd Daardoor blijft do achting voor de politie bewaard In dit opzicht is Engeland iu t algemeen en Londen in t bijzonder een voorbeeld dat aan gelieel de wereld ter navolging m ijr worden aanbevolen In geen land ter wereld leeft een politieman die als hij op de inrichtinir van zyn vak vuii dienst in de lir tBohc hoofdstad voortdurend het oog gevestigd wil honden daaruit niet dagelijks wij e lessen zal kunnen putten Het lagerhuis heeft dezer dagen beraadslaagd over een vroeger door den heer Ewart en thans door den heer J B Smitii gedaan voorstel ora het metrieke of Fransche stelsel van gewichten en maten in Engeland in te voeren en deszelfs gebruik tot eene algeineeiie verplichting te maken Door eenige leden werd de wetenschappelijke juistheid van dat stelsel betwist of op de moeiolijkheden der invoering met dwang gewe en Düor andere leden werd het voorstel aanbevolen en onder anderen aangevoerd dat de invoering van hel mttrieke stelsel iu de Bntsrhe kolouitn zonder eenig bezwaar of ernstige moeielijkheid had plaats gehad dat in allen gevalle geeiie voorbijgaande moeiehjkheid aan Jeu overgang verbanden zou kunnen opwegen tegen do beleniuiering die het biniienlandsoh handelsverkeer thans door de oneindig groote verscheidenheid van maten en gewichten ondervond en tegen de verliezen die de handel met het buitenland iu alle ruilingen en verrekeniiigcii leed bij de reductie tot de elders erkende of geldende maten en gewichtoiistelsels De heer Chichester Fortescue het hoofd van het bestuur voor de handelszaken herinnerde dat deze zaak reeds dik erf in het lagerhuis behandeld was mair er no iit eene beslissing had bekomen Wat er ook ten guii te van het metrieke stelsel mocht te zeggen zijn hij ehtte het onmogelijk het in Kngeland in te voeren ten zij do publieke opinie gunstip daarvoor gestemd ware Alzoo verklaarde hy zich stellig tegen de voirgestelde invoering met hulp von dwangraidileleu aanvaiikelyk wihie hij zich bepalen tot het veroorloi en v iu het gebruik van het metrieke stelsel zoodat hot in onderlinge verbindtcnisseu van particulieren zou kunnen worden gebe igd onder eeiien grond voor den rechter np te leveren om do handhaving der verbindtenis te weigeren en hiiurtoe belo ifde hij eene bill in de vulgeinle pnrlenientezitting in tl dii nfu Na eine langdurige discussie vienl lul iictsvoorf lel nic t ei iie kleine nn i rdc rlii ld iiaiinlijk tegiu 77 siriniiicn vrMMuneii