Goudsche Courant, woensdag 2 augustus 1871

l I ll 111 de rooto I la iU naarliij ver n nan Int liofire 4e vin stin werden it fiindlie diner iloclil iiniir lu t lut jier rijtui door de derlnndsrlie priiiKes ii s ill lie Miltelnlratite 1 1 Nedcrldiidacli de vcrsadcriiifi der li vv al geliumleii pteilllier 1 S7I dü3 nuis te Uourn Jdering le beliaiidi len miuitselnippij dur r en der al ileelini en lennff 11 Mcde fe I lilden en van liet stemmen 111 footing in 1872 IV te houden tcntoon lleijeuheid der viering laatschappij V lie weder uitschrijven en bereidiiijj van irekonien antwoorden liadelijke vo els en n der nfileelinjjen en ULnidheidstoestnnd der liid van liet rundvee c n d De worm iiekte lekte en aangewende kil verschillende hulp omtrent liet al of e op 11 228 van Idling in 1869 te l ur IX Voorstellen I Min het hoofdbestmir It jevers Heyuuot i linppij af steeds de i vau secretaris der door vjortdnrende ir die betrekking niet jij besluit der alge I tut aerelid van liet l Voorstel tot het ir ten II Mededee iiiaatsehnpplj XIII iiid tot het honden vergadering in 187 2 lig Villi leden van let Iv m een secretaris pen lpr Wet kunnen er i liouden worden ter i van landbouw en komsten verlangen l liun namen te tee i e iilgemeeiie vevga il door ruime en bcitoonstelling van huu lO ir verschillende luidFi minderde vracht voor elliiig bestemd of daarin i te Hoorn hebben de n der tentoonstcl ler maatschappij open Waalwijk dat nu In uit de Oranjestad l vat in ijn iiuiiimer en uit die stad gelid van den lieer lloslande ill den vurigeu lijM U het volgende Inor de ondervinding nedei ettiiig bij nit deii landbnuwenden i uitnimilend en laten Isehe regenhiiieii die rlieii niet alleen alles I op i i iieu rijken ucii sl inaaimeeliiiie getruk de nu nog golvende II volk is hoogst tevre de vrneliti ii vim hun I i ja r int Xederlaiid p lil Mirii naar Aiue n l naar IVIIii anil i In Mil o Mni ii sota doeli dleil ijn eindelijk in de lueuive kol ime ereehl gi kiinien Hel gehenrl nul i Men dal llullaiidi rs up de landreis dour Ainerik i laiidu enuuten untniuelen die hen Iraeliliii over te lialeii ii ii in hun eigene oiiigeviiig te ve ti en dikwijls niet geen andere beiloeliiig als om eeni uen tijd door hen up een vuoiileeligc wijze neJiii il te worden Al sp iedi be rijpeii ij echter dat eigenbelang de driifveer uii i ii koineii dan dikwijls na veel om werveu op de plaal s Imniier eerste keus iïoo was het ook un t Auüw gegaan en hadden nu ook de be tr gelegenheid oin op te merkeu uelke sdioone vuuruit ielileii de Oranji stad en kolonie boven andere plaiitsen aaiibieden Nin nlli lint e nit Veilerlaml iNOpiemlen zieli hier vestigen maar ook uit andere lluUaiiilselie neder ettiugi n komen er gedurig eommissién aan om de ligging en gestehllieid in loco te uiider oekeii In de afgeloopen week schrijft dr lluspers arriveerde hier eeiie eommissie van 7 personen uit Alto in AViscoiisin en nadat ij alles nauwkeurig opgenomen had nam zij dadelijk Iniiil in pri ein tioii en kocht zij cenige stailsloten l e heer U kandaal liet hoofd der eüniini ie fertelde mij dat minstens 35 a 4Ü huiage iuneii van daar naar hier ouden overkomen I e e feiten bewij eii meer dan het uitgebreidste vertoog hoe iiuii lig on e kulunie gelegen is Verder blijkt nit dit ehrijveii ilat de geestelijke behoeften der iieiler etter goul hiliartigd uurilen niet alleen is er een genieente geurgamseerd elke geen deel uitniaiikt van ile ud lloll inilseh jerefunneerde kerk iii Ameriki maar ill s werd op de jong te cliissikale vergadering in PeUii besloten tnee inalen per maand een leeraar tut het liouden van openbare godsdienstoefening te zenden De eerste leeraren daartoe overgekuun n nil Int oosten van Amerika aien zou vervuld viiu liet een zij hier nan elionud hadileii dat zij in ver seliilleiiile conrantiiu artikelen gesehreven hebben over den gees tlijken en sloffelijkeii tui tand ile er kolonie en ziet ZOO besluit dr llospers zijn ehrijien In de afgeloopen eek ont iiig ik een kistje van New Vork en hel openende vond ik daar n een pnichli ilveren iivoiiilinaalservies en doupvund als een geschenk van een uiibekeiide a in The first Dnieli reformed hiireli of Jrange ily il il il eggen na Ue eerste IluUandselie lerelormeerde kerk vau de Oranjeslad 11 I T Laatste Berichten Madrid i l Iwli l e luijianial inelill dat de radicalen de i teiiiatioiiale zullen bestrijden maar het blad logenstraft het beiielif dat eene vervulgiiiir waar ook in het land is ingi teld tegen de leden van dit genoutselKip en vuei t er bij dat die vervolging niet zou kiinnen plaats hebben oiiiler tot het preventief systeem terug te keereii dat in strijd is met de eonslitntie van Ihd J London il luli ii teren had in Ilyde l ark eene meeiiiig plaats uin te pruievtet ren ti gen de voorgestelde dotatie aan irins In het hoogerliuis zal waarseliijnlijk de uieerderheid tegen de regeeriiig aanzienlijker zijn i aii bij het bekende voorstel van den hertog van Iticliinond Parijs il Juli De geineenleverkiez iiuen hebben tut d vulgeiide reMiltafn geleid Verko en zijn 20 cnndidaten van de lijsl der Uiiioii Farixitiiiie 26 vau het comité der Kne de I liiliigu en 2 die up beide lijsten voorkwamen Onder de i eko eiiin behooreu ook de lieereii iottii en ant igrel Hi i Journal den DSatsvc i i nt de iiieiine geineenteraiid te Parijs den t Augnilii al l i eenk ineii inu den finantieelen toestand di r st id te Het blad bericht verder dat de heer Thiers gisteren avond het ontslag van den heer Jules Favre heeft aangeiionieii Londen 1 Jnli Aan de anluriteilen iu de Imvi ii leden ih vulniaelil verleend lot strenge niaatregeleii urn het uverbreiigen der eliulcra besmetling iu Kngeiand tegen tegaiiii in een ollieieel beriehl ml Per ie wordt het bericht van alllaar heei elieiiiie pt 1 en lioimi i iiood egeiniesproken Parijs il Juli Heriehleii nit Vei ailles bevestigen dat de aanvrage u u oiit lag duur den lieerJules h avre ingediend aniigeuumen is ijii upvulger ill nog niet aangewezen De aftreding van iUn heer Simon wordt tegi iige sproken Berlijn il Jnli De melselaars besloten uin den 3Meii luli ili werk aaiiiliedeii bij alle patruuns under inilerseheiil te t ikiai en gijdelegeerden le lieiiueinen om ieli iin I de patroons in verhiiiding le lellen en een uvi reeiikoinst voor te bereiden Teven venweid l e li len dal het de plielit iv i der oiigehuwde inelscla ii gi ellen om lodia de umslandiglieilen het veroorloven Hiilijn te verliiten Versailles il Juli tienenial i ey heeft in lie uatiunalt vergadering ingediend een w itsuntwerp tul wij igmg van het militair welbjek niet Int duel om de iiiatructio TBU de zaak der opslaielelingeii te bespoedigen Dit voorstel is nr ent rroelui heeft rapport uilgebraeht over het ontwerp betrefl ende de herziening der militaire rangen De Nationale Vergadering heeft besloten het voorstel tr k Jl t t i pe iiT er droukens h n mi ove wegiiig te iiemcii Londen il Juli In het Lagerhuis deelde ile heer fliilield mede dal bij het dep irten i nt van Biiiti ulaiischo zaken bericht ontvangen was d it ile oog t in l crzie nitmunlend zal zijn van huiigei uood werd geen melding gemaakt jliidstone kondigde aan dat indien de wet op de verkiezingen morgen niet geheel m eoinité wordt a uigenunien de Hegeering de Kamer zal verzoeken in October weder bijeen te komen lüt lokte protesten uit ilad Unic verzocht de Kamer ecu jaargeld van £ liiOUll mm prins VrUiiir toe te kennen Do heer i aylor opposeerde In het llougerhuis is dit vourstcl aangenumen LordKichmoiid lelde een Totuiii van afkeuring van hetgedrag der lirgeenng voor üranville verdedigdehet Gonverneinenl JIZ INGEZONDEN A lgoiiu3ori kiiiclerleest Nug deiikeu wij met genuegen terug aan den fi iig s i9 dm dag waarop we in de sociëteit Ons ieiioigen dankbare en blijde ge ielilen van weezen beteiieliUgi ii en kiielereii van minvermogenden konden zien turn ze daar in gepa te vrolijkheid roiid pruiigeii en een dag vol genot hebben iluorgebraelil in rniin ehuots was de moeite van de leden der uninii ie lieluond toen ze bij het eindigen van hel kmderfeet de oudei al uit eeiien iiiund huurden uitroejien zie dat hadden we nimmer kunnen ileiikeii dat onze kinderen zuuveel piel zuudeii hebben Ouk dit jaar ijii Oomiiiiisaris sen der Soeieteit van plan niet alleen aan kinderen van h deii maar ook aan kinderen van iniliv eriilo i ndell weivell en be te delingen een genulvullen ilai te ver elialli ii Oüdergeleekeiideu daartoe duur uiniih ari en verzucht hebben mcli in l ummissie vereenigd um dat Kindafiest vuur minverinugenden te rci elcu maar ze kunnen niets tut stand brengen zonder medewerking van de ingezetenen In niiain van het waarachtig g edi doel vragen wc dus opent op nieuw uw beurs eens en geeft zooveel ge kunt zooveel ge wilt Aoe jering ook dankb iar zullen we de gave a innemen au alle sehulen zonder onderscheid jullen kinderen gevra igd vvordeu weezen en besleiljlinneii zullen niet untbri ken het aantal te regelen naar mate der gelden die in kas zullen komen Op Doudcrdag a s j ug zal eene ummis ie zich aan de lunzen der inge eteiien verroegen om u i vrijwillige gaven te ontvangen Uic den armen geeft leent den Heer I De Commissie hiet de regeling belast 11 J i FUUSTNEU J K 11 IIEKKEKS H JiUxER J VAN BKRKEL A VAN VEEN N VAN nUUREM L SLO l EMAKEU H KERKIKJF O C VAN 1 1 11 WANT J HERMAN i K GROOT Kantongerecht te Gouda Bij vonnis seu van 20 Juli 1871 zijn 1 M J V L huisvrouw vau C B i M E R wed J M ieder wegens het zonder vergunniiig Vin Rurgenieesler en Welhondeis sehrobhen der ïtraal te Uuiiila op eene plaats wan geen markt gchonileii wordt veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of een dag subsiil gevangenisstraf i 1 B hiiisvruuw van J v li F II ieder wegens het uiilvangen van bezoekers in eene tapperij te ionda i i de nni ind Juni na middernaehl en voor des niurgens le vijf nre zonder daarvuur vrij telling van den Hnigemei ter te hebben bekoinen veruunUfcId lol eene geldboete van 10 uf drie dagen nl id ge aiigeni sli al i F M V L ji wegens hel plegen vau straat sehenderijen of bald idigliedeii door hel werpen met steeneli veruoiibrld til eene geldbuele van 1 of een d i iili iil gev ingenisstraf li S I ilen E wegens het binnen de gemeente iuiiila 1 ills geleider vau een aangespaiiii n houdeiikar niet gaan naast de huudeii 2 het niet voorzien lan muilkorven van twee aangcspauneii honden veruurdeeld tut eene geldbiiete van en twee geld bueten elk van i of twee dagen subsid gevangenisstraf voor de eerste en een dag subsul gevangenisstraf voor elk der beide andere boeten En 7 li S wegens het te Uouda 1 beklimmen van een booin in eene openbare wandelplnats 2 storen van een vogidnest en 3 mishandelen van dieren veroordeeld tot dri ehU oeten tw e Ik vi i ƒ ü en eene van I of drie dagen subsid gevangenisstraf voor elke boete Eu bovendien allen iu de kosten invorderbaar by lijlsdwang Burgerlijke Stand fiïBiiRiN 2S Iiili Petrus WitliL linuH oiuIlt i 1 Vflii der Uucvcii eo M HikkiT Ovmi Kii N 30 Juli 1 M VtrkiTk 1 j G ra 31 J keliiiT 10 ia J Iiniai a 7 m F lioot 0 j 1 Aii II Kdliotit i j ti ia A J va ilur KÜB 3 Ml ADVERTENTIÉN Voor de blijken vim deidiieming bij de gohoorte van onze joiipfste dochter eu het overlijden TBn onze jongste zuster betuigen wij biJ di Zi onzen opregteii dank Gomh D nOHIU 1 Aug 1871 J VV DOliBE ScHAAP ♦ De ondergoti i keiide l Comm fnug President van de 2 sect ie van liet metulen kruis nfd rinuhi en omstreken brengt namens genoemde nfdceliiig zijne UU LUI lum de Rottc diimsche iil decliiig in het algemeen en in het bijzonder ami den Kdel Aehtb lieer Burgemeester den lieer HKISE president der Rott nfd en vooral ook aan het llottcrdamsch publiek dat door du goede orde getoond heelt achting te hebbeu voor de strij lers vim LSBO en 1831 J V WELLEU liieeds övei IH dagen Biiitengcw groolc Kans op winst 15 AÜCIUS riJiS E K HONGAARSOHE LOTEM nooi i iiijs 11 2r ooo KLEINSTE PRIJS fl 108 Ueheelo Loten ƒ 3 50 halve l 7iJ kwart 0 90 en niet zoo vis bij de Hll ISENTIlALii C ƒ 4 f 2 en f 1 Ook neem ik geen tien procent als men een prijs wint dat op de fl 250 000 fl 25 000 bedraagt Do Origineole Loten zijn hier te lande Aan alle aanvragen wordt per keerende po st gevolg gegeven rtrn M p A DU MOSOH Voor lloltenloiii verkrijgbaar bij IIH GEBR HAAGENÖ Reeds over i9 dagen Rit Oosl PiTniie liCcnlng 18ö4 TREKKING 1 SEPTEMBER I 1 1 1 2 oO 000 1 000 10 000 ii 000 piijs a fl 200 000 prijzen en nog 791 iirjjzen welke alle 1 September moeten getrokken worden Hiervan lever ik geheele loten ii 4 hal to f 2 kwarte ii f Allo aanvragen worden direct beantwoord tegen overmaking van OBicieele Trekkingslijsteu worden overal verzonden eee D A UU MOSOH I Voor lliittenUnn verkrijgbaar bij HH KBR HAAGENtS KiT er straat li ki 1 M