Goudsche Courant, woensdag 2 augustus 1871

Iliii9amFocrjniJh ii iii i J i i ipt iK He voürlreffel ke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsche Anti llheumatische WaldwolWatten a 25 en 50 et het pak eiiiiennnalileii 01ie ii 40 en 80 et de fleseh aan duizeude Igdert van Jiehl en Hheumatiek heeft opgele erd lictlegenataande alle andere geneesmiddelen te vergeefi beproefd iren de bijzondere annbeielingen van 1111 ienecskuiuligen geven voldoende bovijnen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande dc pöls alsook de zoo alom beroemde Waldwol üezoud heidsKleediiigstukken bekend aU behoed en geneesmnlilel legen alle Jicht en Bheumatische aaodoeoiugen Schraidlsehe liOKSÏBONBONS a 30 et de doos zijnde het beste muldel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst ent KIEFERNADEL POMADE a fiO et de flacon is een goedkoop en heilzaam midilel tegen RhenmaliM lic hoofdpijn zwakheid der hoofd enuwen bet uitvallen van bet Haar en het vroeg gry orden Verders verschillende W ildwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederlmd iM J HAM VIrecH Te GOVUA Mej de Wed Mphn L VAROSSIEAU Z T kZ Lr iis Aanvraag om DFl óT Inj M J V 11 M l liet U Lokaal Nm tN VfcKMiAK OoBlbav UouJa Tooneelvoorstellirif ondier lirrctte vaii den Heer VICTOR DRIESSENS cp DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1871 De ceiie klucht volgt op de andere rohjk LUij cl init Zaug iu 3 beiliijven naar bet Iranscli door 3 II D OKVOI OD DOOll Een student in de medicijnen Of dl gfiiofginis v ut hrt ü uln srli ip ru1glïe Vaudtvüle in 1 Hedrgf op VRIJDAG 4 ArarSTl S 1871 VAN TRAP TOT TRAP OF Pc Iroombffltkn erner h uidttTrhslrr Tuoncclspcl met 7iiiig ia 8 nfdeelingen in 5 bedrijven uur het Hoogduittchis o1ki Touiiccli iel au lil OU Ml I I KK lüVOLOD DOOll APOLLONIA 0 ¥ u J W LEVEN IS IN GEVAAR Vrolgke Aantniuj te half acht uren Prijzen der plaatsen m 1 RANG 99 Cents 2 RANG 50 Cents Kinderen betalen half geld PLAATSEN te bespreken van g morgens 10 tot s namiddags 3 uur van GOUDA maakt aan zijne geëerde Stadgenooten en Begunstigers bekend dat hij is gearriveerd oji do Groote Markt met zjjne POFFERTJES KRAAIII staande de eerste van af den Korten Tieudeiceg tegenover den Heer HOOGLAND H j legt zich niet toe op alle fraiiiheden of sieraden juaar alleen op GOEDE WAAR on ZINDELIJKE BEDIENING met ZILVER zoo een ieder bekend is van vorige jaren dat GOEDE WAAR zich zelve recominaudecrt i iormiGiiKiri ALiö llaar Extract Sedert deu korten tijd lat bet bovengenotmde Kxtr iit bekend geworden is zijn er reeds dui eiiden flacons van verkocht en is het debiet steeds toeuemende Kn geen wondei Wie hieft ooit een middel gekend dat beter is om een frnii hoofd inet baar te krijf en te voeden en te otiduhoudeu dan dit Haarl Atrael liet is geheel ei mg en nijkt in ijne zameiiitelling gehtel f van alle t it nn toe bekende llaarmiddelen daar die altijd uit vet of olie bestaan welke tuoU zeker met aan hit doel kunnen beantwoorden omdat en vet èu olie het houfd zacht cii hit haar kiaelitelous maken waardoor iiatimriijk de groei ophoudt en lang ainerhaud het uitvallen der haren volgt Duur hit gebruik van l rof l ergrir rt Alioii s HairExtiaet zetten de iiitvnllende harm zich weder uBt blijft het hoofd rein en krijgt men weer allengs een fraai lioold niet haar Itder die dus dwinnede prijken n il make gebruik van l rof IVrgrer d Alion s llaarl xtraet dat ïi 40 ets per tlaeoii verkrijgba ir gesteld is bij Mcj de Wed BUSMAN Oomta T A V VAN liKIll 1 H MCM KK Kuiteulam V A HORONIK üouda Druk vRu A bnukiTMi Sociëteit Ons Genoegen te GOUDA DONDERDAG VRIJDAG ZAÏURDAG ZONDAG en MAANDAG deu 3 4 5 O en 7 Augustus 1871 des avond H ten half negen ure iroot Vocaal en liistnimentaai door het lieroeiiidi THEATER CONCERT INTERNATIONAL ouder jJirectie van den Heer August de 3oei Alle DAGEN behalve den laatsten dag des Middags ten HALF EEN ure Grande lyiatinée Muslcalc ZONDAG MIDDERNACHT BUITENGEWOON PRACHTIG VUURWERK BENOAALSCHE VERLICHTING EN ILLUMINATIE van hct oehi i i k TERREIN DONDERDA r ZATIJRDAG ZONDAG Bij otigunitig weder BAL tn de caul onder Directie van den Heer 1 ROZESTRATEN Ken compleet orchest bestaande uit le eerste Tonnkunst uaren zal door den Solo Viohst 1 l rij van het onurrvatitirete ini iiil dvn leeT CHARLES BUZIAU worden gedirigeerd HEEREN LEDEN VRIJ ENTREE Hunne Dames of Kinderen des Vooriuiddags 15 ets de persoon Donderdag Vrjjdaf Zatnrdag en Maandag ENTREE VOOR NIET LEDEN Des VoornnddnRs ib Cts de persoon Donderdag Vnjdag Zaturdag en Maandag Avond 49 Cts Zondag Avond 99 Cts ö Heereii Leden worden dringend verzocht hun liewijs van Toegang tot de Sociëteit mede te brengen J F VAN DER VLIST Kastelein tiitmnmmmm I JJËKROOND I i 1866 1 g O r ü u ï O H iRZ ILVFUEN UEUAILLKK I M llSTF KLASSh Belang hüHkoop J iOUKKVDE llmmtlen W KUUVKItS tlu rniam le yie J 1 lAHkEUKEN MmiIJmiit 1 A J Oltl Ouiltiuiler J VAN LIEKL NI V n verdere Depfils op de KKW KKWKai K Dodr divo heelt do oii biget keiule lU oer lliien geiuhti ii stadgenooten kl nlll te goVen ilat bü hem gedurende den kormistud gelegenheid bestaat tot het gebruiken van IJS Punch klsL Romaine enz waarvoor hiJ zich beleefdelijk aanbeveelt Gouda I A L VAN HEES 31 Juli 1871 Confiseur Cuisinier NB Verkrijgbaar ROSENDAALSCHE ONTBIJT en SULTANE KOEK Gedurende do KERMISDAGEN bestaat er bjj de ondergeteekeude gelegenheid tot het gebruik van IJS Punch k la Romainei O EBA K ElsTZ waarvoor zich minzaam aanbeveelt Botermarkt Wed A V D KLEIN Sz Attentie s v pi Nog slechts VEERTIEN DAGEN OPRUIMING der nog voorhanden zynde Goederen benedea Fabrieksprüzen als Vergulde HAAMLIJSTEN en HOÜTGARNITÜREN van af ƒ 0 80 tot ƒ 14 per raam PATOIRES van af 0 25 tot ƒ 1 25 per stuk Gekleurde Wollen EMBR ASSEN en dito AGllEMENTEN Eene partij TAPIJTGOEDEREN tot ongekende lage prijzen alsmede CANAPÉen DEURKLEEDEN ZEILDOEK TAFELKLEEDEN etc etc G van der LAAR Jr Tiendeweg M i8 MKR HM ll I BEKROOND 1 I 1 A R IJ S OBltOKZEK MEDAILLE e r i g t OS MAN limlufsarendveen II NAliEUMAN llo le l m Wed 1 UK KOSTEll Sc wonk m Wed WOLFF en ZOON m trdeii Geb I FENNINO II Miii iiyije A iiK WILDE IJmelilim J B M0L1 K ebriiiksaaiiv ij ingen kiIV hC H 5 a SS i is win9i Mrr ir T