Goudsche Courant, vrijdag 4 augustus 1871

1871 Vrljiiag 4 Augustus N 1084 GOUDSCHE COURANT Nieüws en Adv rtenjielijad voor Gouda en Omstreken Kennisgeving BURGKMEKSTEB en WETHOUDEKS der gemrente Gouda brengen ter kennis van alle faleiUpligtige iugezeneiien dat de P ÏENTEN voor het dieiietjuar 1871 72 in gereedheid en op de Secretarie dezer gemeente voor hen verkrijgbaar zijn wanneer zij zich daartoe persooiilyk aanmeldi n van en met MAANUAü den 7 Augmtm 1871 tot en met ZATUlU A i den 19 Augiulm daaraanvolgende des oormiddag8 van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de biuuon dien tijd door de belanghebbeudeu niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der directe belastingen aan hunne huizen togen betaling van tien centen worden uitgereikt terwijl d nalatigen vervallen in eeiie boete van vijftien gulden bijaldien zij aangevraagd wordende hun PATENT of en a icAri t van hetzelve uiet kunnen vertooiien Gouda deu 1 Augustus 1871 De Secretaris De Burgemeester DttOOOLEEVEtt FOBTUIJN VAN BrUGKN IJzKNDOOUN Ken nisge ving De nUIUiKMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den heer Provincialen Inspecteur der Pirccte belastingen enz te Hotterdam op den 29 Juli 1S71 zjjn executoir verklaard twee kohieren van het pntcntregt over het dienstjaar 1871 72 n 4 en n 5 Dat voormelile kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den heer Ontvanger dat ieder daarop voorkoineiule verpligt is zijnen aanelns op den by de wet be aalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DllIE MAANPEN binnen welke de reclames beliooren te worden ingediend Gouda den 2 Augustus 1871 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDÜORN BUITENLAND Builvnianilscli Uvcrzlchl Het eenige Fraiiirlie blad daf van de intiiioteriéele crisis bij oiidcrheilen ini cnt te weten ii de Hoir Thiers heeft steeds geweigerd oin het nnl lag van Jules Favre toe te Scaan en werd daarin ondersteund door twee i driehonderd afgevaardigden van verschillende Irncties e moeilijkheden venneerderden voor Th ers toen ook Jules Simon zijn wenich te kennen gaf om het voorbeeld van Fiivrc te volgen Hier kon meende Thiers niets van inkomen nan Favre was niet veel meer te doen maar Int paste Jules Simon niet om de verlegenheid te verniei nieren er bestond voor Simon ook geen reden meende Thiers om heen te gaan er was niet een stemming geweest in de nat vergadering die hem tot zulk een stap verplichtte Daarop had Thiers eer zijn noodniiddellje gebezigd en gedreigd met zijn ontslag wanneer hij 700 weinig medewerking ondervond dan was het hem onmogelijk ziju vaderlandelievenden plicht te vervullen Hoe dit ook zij Thiers zjil in elk geval een opvolger moeten zoeken voor Jules Fnvre en de eeiiige candidaat die thans nog genoemd wordt om hem op te volgen is de herr Gonlard die echter onder Thiers de zaken zon Haarnemen als stiiatssecretnris Goulard wordt volgens een Huit clien cornxpon deiit te Parijs elk oogenblik te Versailles verwai ht De Gaietle det Triiunaux zegt dat er bevelen zijn gegeven om de beschnldigde opstandelingen aan te zeggen dat er reeht ingang tegen hen n vcrlienil liij dl disi iisMe over de dcnle Icyiiii dir wil op de departi iueiit plr raden hei ft ilc lie 1 iMitmipli hij de Im Ii iiuIi lm t v in ml M t i h üm nu te mogen interpelleercn over hare algcmeene en binnen landsche politiek De heer Thiers antwoordde dat dit punt noodzakelijk most behandeld worden vódr het reces maar dat het niet doenlijk is reeds nu hiertoe over te gaan De vergadering heeft daarop vastgesteld dat de interpellatie zal plaats hebben bij de discussie over het budget van binncnl zaken De minister Lambrecht heeft verklaard dat hij art 8 van het ontwerp der militaire reorganisatie voorschrijvende de aanstelling van een departementale commissie aonneemt mits de vergadering verschillende andere artikelen wijzige Gisteren zou de regeering m t de commissie confereeren Hei voorstel van den heer Lefrère om het Vvituin te verdagen is verworpen Art 2 is h erop met 430 tegen 212 stemmen aangenomen In het Engelsohe boogertuis is de wet op de militaire reorganisatie met eenparige stemmen bg tweede lezing aangenomen Er werd eeiie langdurige discussie gevoerd waarbij lord Kussell en groof lürby het beroep van Gladstone op de praerogatieven fler kroon laakten Het door den hertog VdU Richmond gedane voorstel van afkeuring werd aangenomen wet 162 tegen 82 stemmen De ïiinis stelt dezen uitslag der stemming voor als een protest der natie door de lords tegen de gedragslijn der regeering Wy gelooven egt het bliid dat de openbare opinie voor het ministerie niet gunstig 13 en wij kunnen ook uiet aannemen dat de regeering nu een der huizen van het parlement zich tegen hare handeling verklaart Uut recht heeft te zeggen dat zy by het lolk ondersteuning vindt Het voorstel bctreltende de civile lijst van prins Arthur is met groote meerderheid aangenomen De meeting tdi demonstratie 4fgea dat voorstel liep kalm af De verkiezingen voor de gemeenteraden 111 den Elzas hebben zicU gekenmerkt door eeue bijua al heele onthouding der nieuwe Duitache broeder Ie T liann hebben van 18U0 kiezers 15 gekozen te juebwiller van 2564 kiezers 325 te Uordach 16 vau de 9U1 te Habstein 12 van de 508 te LutterbacU niemand Over het algemeen hebben aan den BovenKyn de outhoudingsn de verkiezingen doen mislukken Anu den Beneden Kijn ziju eenige leden gekozen F R A N K R IJ K Vo gens den Sièc e bedragen de be iiinigingen door den heer Pouyier CJuertier op de begrooting te brengen met meer en niet minder dan 1H U15 583 fr Hiervan komen op de afdeeling staatsscluild senaat en pensioenen van hooggeplaatste ambtenaren 3 216 000 fr op de afdeeling jnstitie der gcwjne begrooting 1 410 550 fr buitenlandsche zaken 202 i 00 fr bimienlandsche zaken finaiici n 16 483 262 fr openb onderwijs 1 177 000 fr landbouw en handel 2 390 001 fr op de afdeeling binnenlandselie zaken der buitengew begDotiiig 9 287 000 t r j financiën 2 150 000 fr mirine 5 20j 0üO fr openbare onderwijs 2 850 000 fr openbare werken 16 960 000 fr Uit Lyon wordt geschreven dat de verderfelijke invloed van de Internationale in geen enkele stad van Frankrijk zelfs niet te Parijs zoozeer gevoeld wordt als te Lyon De uitbreding die deze vereeniging onder de arbeiders beeft gekregen heeft eene zoo schrikbarende verhouding aangenomen dat zoo het kwaad niet te keer wordt gegaan de stad hoar ondergang te gemoet gaat De gaswerkers hebben grève gemaakt ook de zijdewevers willen weer dit is reedi de dorde maal in achttien maanden het werk staken De e hadden het vorige jaar een grootere verhooging van loon gekregen dan zij ooit hadden durven hopen en velen hunner zouden ni ts liever wcnsehen dan geregeld niet den arbeid voort te gaan maar de Internationale oefent eene zoo gewddigeu druk op hen uit dat zij tegen wil en dank gehonriiimen Ziehier hoe de Internationale te werk is gegaan 0111 zulk eene inarht te Lynn te krijgen In het liigin van t vorige jaar staakten de zijdewever het wi rk ei rniijL niet om een nieuw verhoofid lo iii Ie kiij en niMiii 0111 eni oud t irii eer lU U voe ren dat de fabrieknnten wegens het gebrek aan bestellingen een tijdlang buiten werking hadden gesteld De Lyonsche afdeeling van de Internationale die toen niet veel leden telde zich deze gelegenheid ten nutte willende maken om een grooten aanhang te krijgen zond hare agenten naar de bijeenkomsten die de werklieden hielden om zich ouderling te verstaan Deze zendelingen wachtten er zich wel voor het woord Internationale dat onder de werklieden een slechten klank had uit te spreken en gaven hun den raad om onderling een vast aaniBengesloten vereei igiug te vormen op de wijze ala de Internationale De zijdewevers vormden toen een verbond in sectien van twintig personen ook de vrouwen werden daarin opgenomen en ieder lid der vereeniging stond om de grèvisten te ondersteunen elke week eene vaste bijdrage af Als men nu nagaat dut er te Lyon 40 000 dier werklieden zijn dan begrijpt men dat zij na verloop van zekeren tijd over eene aanzienlijke som konden beschikken Die kas nu heeft de Internationale in handen gekregen en de meeste corporatien wasronder de bronswerkers de hoedenmakers de metselaars de bakkersknechts hebben onderling geraeene xaak gemaakt zoodat ze een soort van stoat in deu staat vormen De leiders dier beweging hebbeu de zijdewevers ofsohoou deze hunne vordering van het vorige jaar hebben zien inwilligen zoover weten te brengen dat ze thans met eisohen voor den dag zijn gekomen die de patroons onmogelijk kunnen inwilligen en nu de Internationale meester is van de kae heeft zy hen geheel en al onder den duim want ze weigert hun ondersteuning te geven en dreigt zelfs met wraak indien ze hare bevelen niet opvolgen Deze bedreigingeu hebben betreurensti aardige gevolgen Heeds ten vorigen jare zyn de arbeiders vier maanuer werkeloos gebleven De bestellingen der fabriekanten konden natuurlijk door de grève der werklieden niet uitgevoerd worden en zoo voorzagen de bnitenlaudache liundelareii zich elders zooals in lieieren waar goedkoop gewerkt wordt en in Zwitserland vooial in het kaïiton Zurich van de noodige goederen De uitvoer naar Amerika zal weldra oo goed als tot niets herleid zijn want de werklieden die van de Internationale gruwen en te Lyon in de miuderheid zijn verlaten de stad om zioh in Amerika te vepitigen waar zij op alle mogelijke wijze aanmoediging vinden In de omstreken van Philadelphia en New York zyn n reeds tal van zijdefabrieken in werking en telkens tomen er nieuwe by Dit elles is het result lat der grèvet De zijdeweverij deze zoo oude tak van de Lyonsche nijverheid die zulk eene hoogti had bereikt dat de stad voor eenigen tijd in een enkel jaar omstreeks voor 500 miUioen naar het buitenland uitvoerde dreigt geheel te niet te gaan In het kamp vim Satory bev ndt zich tegenwoordig eene vrouw van 65 jaren Kose Mirbey genaamd die krachtig heeft deel genomen aan de revolutie van 1848 Bij den Juli opftand heeft vooral eene barricade de uaiidaeht getrokken door eta groot rood vaandel dat door een vrouw werd gedragen die met bewonderenswaardige geestkracht op haar plaats bleef zonder naar het schoen zich in t minst te bekommeren over de kogel die haar langs de ooren Hoten Die vrouw was Rose Mirbey Van haar ronde tjaal had zy een vaandel gemaakt en gedurende deu stryd verliet zij de barricade niet miMr moedigde de opstandelingen aan terwijl zy zelf het voorbeeld van onverschrokkenheid gaf Tot ieders verbozing werd zij niet gewond Eenigen tijd daarna beging zy in een oanval van roemzucht de dwaasheid om iiaar door vei soheidene kogels doorschoten tjaa die zij als eene herinnering aan de revolutie had bewaard t vertoonen Dit kwam ter kennis van de politie die terstond pogingen aanwendde om haar in handen te krijgen Het ging echter niet gemakkelijk want eerst langen tijd da irna werd ij in het hospitaal t uehiii gearresteerd De beruchte ruode iijaa as nog in li iar berit Zy werd veroordeeld tot tien j iren pe iingeiiisstr if Na hare invrylieiditi llinn bi X Hi ij een liiindel m v lilen T e Sitarv aelit ij liiins litii i ii ucping oei voor de ii kl ijij r iail l Il i i lujiii ii iiiit IJ ii liijut bij u