Goudsche Courant, vrijdag 4 augustus 1871

De herstemmingen voor de gemeenteraden hadden in de onderstaande plaatsen den volgenden uitxlag Woerden iekozen de heeren K Ambagtshecr Jr en A van der Kas Hz altredende leden H addiiixreen Herkozen de lieer ü van Lange 1 den opstand van 1 S Maart niet werteloos U zijn gebleïcri en i be ehuldigd van een groot auiideel te hebben in het verbranden der üpiMd are gebouwen van l ar JB ENGELAND l e Kii el8che diigbla len verhalen de volgende ontinoetinR van de koningiu van Kugeland Van tijd tot tijd doet koningin Vieloria uitstapjes in den omtrek van het kiiateel Osborne Kenigen tijd na haar laatste aankomst in die residentie wiis zij met een hofdame uitgegaan toen lij eon arme vrouw op e n aiirduppc akker sag werken De a ni vezi theid van sf lie n spaden leidde tot het verinoedeu dat de vrouw hulp bij haren iirbi it imu i i Werkt gij zoo alleen vrouwtje vroeg de koningin lk HiDc t wid wan het antwoord de andereu zijn weggelüope om de koningin te zien die naar men zegt is aangekomen Haarum zijt ge niet met hen medegegaan I e vruuw haalde de schouders op en zeidc Waarom 70U ik dat doen lienkt ge dat ik me zal vermoeien om de koningin te gaau zien Het zon maar schade voor mij zijn De dwazen die een halven dag rondom het kasteel slenteren verliezen ecu halve dag werk dat is alles ik beu daartoe veel te arm en moet rargen voor een zieken man en vijf kinderen l e koningin nam de welgevulde beurs der hof lame en gaf il ie aan de vrouw met de woorden Vrouwtje kunt aan uwe vrienden die de koningin zijn gaan zien vertellen dat de koaingin u is komen zien D ü IT S C HiL A N D Het zoogenaamd Hessische baard reglement welks invoering indertijd zooveel geruclit heelt gemaakt i thans buiten werking gesteld liet schijnt echter dnt het danrom nog niet terstond aan alle burgerlijke beambten en militairen zal vrijstaan naar goedvinden rI of geen baard of knevels tj dragen en dat de Hessische regeering daarin de vrije hand wil houden Vandaar dat er in haar officieel orgaan nog geene bekendmakiiig is geplaatst dat het reglement buiten werkin is gesteld Terwijl bijv onder cheidene ambtenaren thans bakkebaarden mogen dragen heeft dozer dagen eeir onderwijzer cene afwijzende beschikking ontvangen op zijn eerbiedit verzoek om sen baard al was t maar een heel klein baardje te mogen dragen Be barbiers te Oarmstidt zijn woedend Bij de eerstvolgende verkiezing zal geen enkel barbier zijne stem uitbrengen op een voorstander der regceringspartij OOSTENRIJK Te Weenen worden ernstige pogingen in het v erk gesteld om cene katholieke bank op te richten Het Faterland o a ijvert daarvoor in di hoogste mate Het blad betoogt dat het kapitmd der katholieken door openbare en geheime vijanden voornamelijk door Israëlieten wordt geëxploiteerd Op dien grond moet ei een bank opgericht worden om de belangen der k itholie ken te waarborgen en een einde te maken iiui de zwcndelarijen die tliaiis aan de orde van den dag zijn Dit der caal orgaan beveelt n b I mgvand aan om aan het hoofd dier onderneming te staan BINNENLAND ioiiUA 3 AliOUSÏUS De uitslag der herstemming oor tivee leden vanden lemeiMiternad is geweest dat van de 37 ï slemtóen werden uitgebracht op de heeren VV B van Straafen 227 J Rentinger ül J 11 1 N Koemaus 122 1 J Sanisom SO zoodat de beide al tredeiub leden herkozen zijn Wij wenschen de aandacht te vestigen op detooucelvoorstelling van Vrijdag a s in t lokaal Nul en Vermaak Lief hebliers die gaarne een degelijk tooneelspel zien wordt de voorstelling van Trap tot trap of de droombeelden eetier hamJ erkder van Hugo Muller ten zeerste aanbevolen De rol van Aletrander een lonbol zal door den heer Judels worden vervuld Als lid der commissie belast m l de regeling van het algemeen kinderfee t is bij vergissing opgegeven de heer L Slotomnker in plaats van den heer i IJsselsteiu Een der onlangs gekozenen voorden Gemeenteraad de heer J A liie enaar heeft de benoeming niet aangenouieu Vrijdag den 11 Angnutua zal er wedenun verkiezing voor een raadslid phiats hebben Maandag 31 luli 11 had de amgekoudigde scliiilwwlstrijd plaats van het sehefpsehutterskorps Burger plielit en de selinlterij s herpscluittersvi reeniging Om cireji lH uur mai lieei deii de vereenigde seliiitteiB van de sociëteit Oih ienuegen naar hot ten iii aan den llotlerdam lii n lijk voorafgegaan door luit umzii kkiirps van het f reg inlhnterie daartoe welwillend afgestain door hh ollicieren van het garnizoen alhier kau het nmz iekkcH ps hadden zieh de nmzii kanteu der dd schutterij aangesloten Aan de lotuig voor de schi tbeurlen werd door ci ea lil schnttiTs deelgenomen Hoewel het weder zteh aiuvankelijk slecht liet aanzien klaarde het op en werd het tegen den middag pracditig A hl autoriteiten vereerden dit leest met hunnetegenwo dii hcid Het muziekkorps liet zich gedn j rende den gcheelfu lag bij afwissel lio tot 1 groot genoegen der vele belangstellenden Na den afloop van den wcdstrjjd verzamelden zich de leden voor di pr jsuitdeeliiig in de sociëteit Ons j Genoegen Onder hot homlen van hartelijke toe spraken werden le prijzen door de kommandaliten aan ds winners uitgereikt Vele genoodigdcn woonden dit feest bij als de majoor der dd schutterij ofificiereu van t garnizoen en schutterij gevers van prijzen enz l e aangename stemming werd nog meer verhoogd door de verschillende dronken ingesteld op den koning den kroonprins het vaderland den burgemeester den majoor de officieren van t garnizoen en schutterij en vooral toen de gezondheid werd ingesteld vunde kapiteins kommandanten l rincc en Nurt er l en slotte ecu woord van dank voor de regelingscomniissie die niet alleen een feest aiui hunne leden verschaft I maar ook aan vele stadgcnootcn een aangeiianuMi dag De udslag was als volgt ÜECOMBINEKIIDE I RIJZEN Ie prijs Van beide vereenigingen 1 luit C C H l rince schutterij 7 punten 2e ff den 2 luit van ioor serg majoor de Jong schutterij 16 punten 3e ff ff den burgemeester sergeant 11 ulsman weerbaarheid 4e t ff beide vereenigingen schutter Welter 5e ff ff den heer J J bertelman serg C Begeer sohntterg 6e o den heer LuUus var Goor scherpschutter G V d Want 7e ff ff den heer A L Wieckert korporaal A Sohmrmau weerbaarheid 8e ff ff den heer J F C Prince serg v d Hoeven schutterij 9e ff Oe Ic prijs 2e H 3e 4e II den heer W Begeer schutter W H van Sark den heer W Boer scherpschutter F Heusy WEKltlUAKHEID Van Icdeu der vereeniging bestuurslid W Kromhout 44 punten ff den kapit kommand Prince scherpschutter 11 J Backers Aangekocht serg A v lleedt Dortland ff kapit komm J F C Prince ff fourier J A Tauw Van leden der vcreenigiug scherpschutter J van Buuren Aangekocht scherpschutter J A Rietveld Van tKerelid ü W Westorbaau Ie l c luit H i Steenbergen ff den 2 luit de Lange scherpschutter C M de Mink II den heer G N de Vooys korporaal 11e 12e C de Koning ff den heer J van Berkeh serg Polak ff den 2 luit de Lange door hemzelve SCHUTTEKU Ie Prijs Vi u 8 hh oIBciers sergeant Brandt 7e Se 9e 10e He 12e 41 punten 2e ff ff Ie luit Koning serg A van Veen ic ff ff 8 hh officiers serg maj M Woerlee 4e majoordcLange 8erg C iroenendaal 5e Aangekocht sergeant II Jager tic II Van kapitein Lulius van Uoor schutter de Jong Aangekocht kapitein koium Nortior Van hh officiers fourier L M de jüederen Aangekocht i kapitein Lulius van Goor ff schutter W M Exalto Den kapelmeester van Dam sergeant V d Kriats ff dcu heer Polet muzickant C Vermeulen met T stemmen Op den heer li Vergeer werden 3S stemmen uitgebracht Schoonhimn Herkozen do heer C Hooghwinkel met 1 IT stemmen Op ilc n heer van üelderen Pz waren l Pi stemmen uitgebracht Te Ueeuwijk zijn lot leden van den gemeenteraad herkozen de hh J l ci ken en A Keraborgen en is gekozen de heer A van Baren Dinsdag is te Amsterdam plofscling overleden de heer dr II v Breek Viillenhoven voorzitter van de eerste kamer der stalen geueraal Men leest in het verslag overgeilrukt uit liet jaarboek voor het jaar lS l van di commissie der koninklijke Neadüinie van welenseliappen tot hetopspo eii t t behourl en het bekend maken van de overblijfsels der vaderlanusche kunst uit vroegere iijaen het volgende iiGliKen met ingebrand Schilderwerk in de Groote Kerk te Gouda Omtrent de lofwaardige nmatregelen door kerkvoogden genomen om de wereldberoemde kerkglazen tegen meer en meer dreigende beschadiging misschien voor veh U tegen volslagen vernietiging te behoeden en omtrent de allezins doelmatige wijze waarop zij dat oogmerk trachten te bereiken werd in het verslag van het vorige jaar blz 49 51 bericht gegeven Aan het voorstel dat de commissie op grond an het persoonlijk onderzoek van twee liarer leden Ie vrijheid nam tot den minister van binnenlandscho ziken te riehten ten einde de kerkvoogden in de voor h m beheer te zeer drukkende kosten eeiiige onderstiuning van regeeriiigswege moehteii erlangen neril een gunstig gehoor verleend Ook voor de ven ters die n het thans loopende jaar zijn in orde gebracht eeft de regeering nadat de wijze van utvoiring op haar vctiangen van wege de commissie onderzocht en daarbij gebleken was dat het werk met even deugdelijken uitslag als vroeger was voottgiv ct eene geldelijke ondersteuning waarbij wederom de helft van het bcnooiligde bedr ig gedekt werd bi schikbaar gesteld Een negental was reeds in orde gebracht voordat de ondersteuning der regeering ingeroepen en verleend werd sedert zijn nog vier vensters afgewerkt en was in de vorige maand een vijfde voor de helft gin ed gekomen Ijingzjuun doch onverpoosd met zorg liefde en ge luld wordt de taak voortgezet onder het belangstellend beheer vaii ecu verlicht kerkbestuur dat in de behartiging dezer zaak de hillijkste aanspraak heeft op deii dank niet alleen van de iondasche hervormde gemeente maar van ieder landgenoot die een warm hart heeft voor den roem van het vaderland op het gebied der kunst Amsterdam April 1871 De buvengen Commissie Was geteekend C LEEMANS W MOLL W N IIOSE Ouder de rubriek der ingezonden stukken komt in het Handelsblad het volgend schrijven voor Leiden Woerden zal de spoorweg die deze plaatsen verbinden moet tot stand komen Ziedaar een vraag die thans weder dikwijls vernomen wordt Of de bunn het heet een buurtspoorweg daar de groote aansluiting reeds elders tot stand is gekomen of de buren het vensehen Iii het idgnmeen stellig wèlj maar voor een deel wenschen zij het toch met cene wijziging die gelukkig niet tegen het algemeen belang zou zijn Waarom Leiden Alplieu Bodegraven Woerden en waarom niet in plaats van de laatste plaats jouda te lezen Van Leiden over Bodegraven naar Gouda is even ver als naar Woerden de afstand van Woerden naar Gouda is per spoor zoo gering dut het voor de aansluiting aan den Kijuspoorweg bijna op hetzelfde zou neêrkonieu l Ai daar is zooveel vóór om tnsscheu Bodegraven en Gouda eene spoorwegverbinding te hebben De handel van Bodegraven naar cu over Goudii is reeds van belang en neemt steeds toe iouda is de markt die vele bewoners van Bodegraven en aangrenzende dorpen wekelijks vere enigt VVat het eigenbelang van de ondenieming luuigaat zou de onteigening van grond van Bodegraven naar Gouda niet minder kosten dan die naar Woerden Bovendien is te Gouda reeds een goed station en te Woerden niet De buurtspoor zou dus meer beantwoorden aan zyno bcsteinmiug indien hij Bodegraven aandoende zijn weg naar Gouda nam en naar het ons voorkomt niet onvoordeeligcr zijn voor de onderneming Deskundigen mogen deze vraag beantwoorden vau EEN LANDMAN Door den Leidsohen gemeenteraad is besloten onder zekere bepalingen tot een bedrag van ƒ 200 000 deel te nemen in de geldleening die door concessionarissen tot den iianle van den spoorweg Leiden Woerden zal wonlen laiigegaiiii t i ai t aa ï fe i