Goudsche Courant, vrijdag 4 augustus 1871

Te Rotttrdaiii had Zoiidag de bijecnkuni t heits ler seetieu van de Vereeiuging Het Mel deu krnis Ten 10 ure bevonden ieh op het tcTrein van den Rijnspoorweg de tweede sectién uit Uotterdaiu Leiden lüuda en Dordreeht di derde seetie nit s II i e de dorde en vierde seotie uit Amsterdam en do aldaar bestnaude citadelverecidgiug ij werden üntvftn en door den inajoor kommandant en eene deputatie van du oflieieren van het eürp kon scherpseliutter van llotterdam en bega eii zich vooraf egaan door de muziek der scherpsehuttera in optoehl naar het verkooplokaal aan den Oost Singel In dat lokaal werden de feestgenooten toepasselijk toegesproken door den heer V Vi Ueise presideut der 2 = sectie van Itot n e zijn welkomsgroct werd beantwoord door den heer Weycrmar president der Haagsche sectie Ook nog door andere leden werden toespraken gehouden en door den presid der Amsterd imsehe citadelvereenigiug werden de insigniën vau het eerelidmaatsehap den voorz der Leidsohe sectie aangeboden Men begaf zich vervolgens iu optocht naar deu b irgemeester om dezen te compliraentecren De presidenten de ïersohillende afdeelingen werden bij den burgelueebter toegelaten en deze betuigde op de aanspraak van deu president der Rotterdamsche sectie dat hij met innig genoegen de mannen voor zich zag die vroeger getooml liadden hun leven voor het vaderland veil te hebbon De toe praak van den burgemecster werd op gepaste wijziu lieaiitwoord door den voorzifter der Li idsehe sectie Nadat de burgemeester de gelederen der oud st rijders in oogeiiseho iw had genomen begaf men zich naar de olliuieren sooieteit in het Vark alwaar de scctirii ontvangen en verwelkomd nerden door di u Heer kommandant der dienstd schutterij De feestvierenden woonden daar de muziek uitvoeriug bij en bezochten daarna nog de diergaarde Na een paar uren aldaar vertoefd te hebben begaf men zich ter ig naar het lokaal aan den OostSingel alwaar het vei der gedeelte vanden dag werd doorgf br icht Des avonds werden de oud stnjders weder op plechtstatige wij e naar het spoorweg station geleid Thans is in begiii el beslist dat ook meisjes tot de rijks hoogere burgerscholen kunnen worden toegelaten Altliabs door den minister van binuenlandsehe zaken is op hel disbetrrkkelijk request an een ingezetene uit Sappemeer goedgunstig beschikt zoodat diens dochter nut het begin van den nieuwen cvirsus de lessen aan de njks hoogere burgerschool te Sappemeer zal volgen Ten dienste van hen die corre9pondenti voeren met hunne beliikkingen vrienden enz in on e O l bezittingen wordt het volgende artikel medegedeeld uit het extract van het register der resolution van den minister van financiën rakende de verzending eener wekelijksche br eveumaal na ir Nederl nilie over Brindisi De dienst der Fraiisehe pakketbooten van de Indo Chineesche l jnen ZJil voortaan weder van 11 tot H dagen woideii uitgevoerd zoodat dien teii gevolge de wekelijksche verzending der brievcnmalen naar en nit Nederlandsch lndie namelijk de eene week met de Untsche en de andere week met de Fransche pakketbonten hersteld is De Indische post naar Ned lndie over Urindisi wordt dus eiken Zalurdag per trein van i tö s morgens per Uijnspoorweg uit In de St Janskerk te s Hertogenboseh ii voor eenige dagen door dm arehilect llezenmaiis eene belangrijke nuinrscbildering ontdekt welke door de zorgen van het kerkbestuur behoorlijk ontbloot is van de dikk kalklaag welke haar overdekte zoodat zij nu door het publiek kan bezichtigd worden Dat oude en eerbiedwaardige schilderstuk staat daar sedert den jare l l ll de kleuren zijn verbleekt zooels te begrijpen ia want het heeft twee en een halve eeuw onder ziju overwitsel doorgebracht doch zijne waarde is daarom niet minder Tiet stelt voor Do Verlosser hangende aan het kruis vergezeld van de H maagd en St Jan luui de voeti n van het krnis is geknield eene achtbare burgerfannUe ml den Üoseh die dat suhilderstuk heeft laten nitvoeren De zachte godsdieniitige nitdrnkking welke de grijze en tot nog toe onbckeinlc schilder in de gelaatstrekken gelegd heeft is treffend en boeit op eene bijzondere uijze de talrijke beschouwcrs die zich dag aan dag er voor verdriniicn Nieltcneiistaande de pogingen der ijanden van eciie soliielijke en zekere eigenhulj en hoewel galijks invtii e liui midihlen l illoos verseliijiien s aaii de viilgeuH het uiorschril t aii ileii Professor in de medicijnen Dl IINUI DSS en ii iar geweten bereidde ö101 LW1 KCIs scuk UOUh l HONBONS tot heden volkomen onbereikbaar daiir De liü jarige steeds toenemende eonsnmlie is hel zekerste biw ij uioi de deugdelijkheid van hel fabriekaat lieluelk aan alle borstlijdeis niet genoeg kan worden aanbesolen OOST INUIfc Een Inlandsch hoofd de regent van Poerworedjo residentie li igeleii wordt gezegd op eene dienstreis in het d strict Loano eene steenkolenlaag van goede quahteit ontdekt to hebben Sedert 1 Juli zou aaii de openbare eerste lagere school te Batavia een begin gemaakt worden met het geven van norinaallessen Zesdoeenleu van het ijinnasiuin Den 2 i iei s morgens omstreeks 4 uren is tel ndaug eene aardbeving waargenomen die slechts J seconden aanhield maar waarvan de tussehen hetN O en Z W heen en weder golvende beweg iigenKoo buitengewoon sterk en schokkend waren datzeer zeker alle inwoners niet schrik uit den slaap zijngenekt geworden De aardbeving werd voorafgegaaniloor een dof onderaardscli dreunend gebrom hetwelkgeleidelijk sterker werd totdat het gedruis ran eenplotseling ontwaken van meuseheu en dieren hetverving Voor zoovel bekend heblien er geen ongelukken plaats gehad en bepaalt zich de aangericlite schade tjt eeiiigc weinig beleckcncnde defecten aan oude gehouwen De controleur De Clereq en de kommandantvan liet sloomseliip Timor niiar het eiland Tagoelaiiilang gezonden om rapport uit te brengen overeen uuharstiiig van de vulkaan Kocwang op 3 en J Maart nmhlcn volgens dt aiiascAe C daaromtrento a het volgende In de laatste helft van Februari werden de eerste teokencii van onileraardsehe werking bespenrd ium vrij hevige aardsehuddingen die aanhoudend plaats grepen Daarna was de berg veertien dagen lang rustig geoleven ofbchoon het afbrokkelen van eeiiige stecnen die op 2 M iart van den fop naar beneden rolden toch eenigc werking aanduidde Op 3 Maart s avonds omstreeks 8 uren werd plotseling een beving gevoeld terwijl een hevig donderend geluid de uitbarsting aankoniligdc Weinige minuten daarna overstroomde een verbazende golf de kampong en wierp nagenoeg allo huizen omver In het midden bereikte deze golf eenn hoogte van 14 vademen boven de gewone oppervlakte der zee xooals nog duidelyk te zien was a in enkele boomen die bleven staan en waarin goederen gedreven waren De eeistc golf of vloed werd gevolgd door een tweeden en derden maar van minder kracht en hoogte Eene tweede nilbar ting van den Kocwang vond plaats o i den ü Maart des avonds tegen H uren locii opnieuw slcenen werden uitgeworpen gepaard met eiai auilrcgcn die tot den volgenden midilag 1 uren aanhielden zieli den 11 van die maand nog eens herhaalde in iar toen slechts tot des rmehls i uren Nieuwe schade werd erdoor deze uitbarstingen niet aangericht liet strand bij Tagoclnmlang leverde een treurig tafereel op Ter plaatse waar nog geen maand geleden eene welvarende negerij van 7 5 huizen had gestaan omliiigd door eene weelderige tropische vegetatie met ecu goed onderhouden steenen kerkje on schoolgebouw en met eene bevolking v in ruim lOOÜ zielen wonende en verdeeld over de drie kampongs Tagoelandang Bakoelaihi en Balahoemara vertoonde zieli thans een woeste streek Allerwego waren de huize omgeworpen boomen en paggers lagen op elkaar gehoopt in groote verwarnug dooreen en de omiaiigcname lucht die daaruit opsteeg duidde do aanweziglieid aan van lijken die dan ook op enkele plaatsen tussehen de puiiihoopen zichtbaar waren sommige in hoogst verminkten staat liet geheele terrein was daarenboven ongelijk geworden door de groote gaten die de krachtige golfslag overal in den grond had geslagen Slechts drie woningen ilie aa i het noordelijk einde van de kampong gelegen van de hoogste golven weinig of niet geleden hadden waren ol selioon zwaar beschadigd blijven sl Tan Daaronder was het huls van den zendeling het eenigc lie voonliare De kerk een gebonw met muren van ininsteiis 2 voet dikte was geheel luteengeslauen Zware stukken van het metselwerk liigen op grooten ar4 iid verspreid alleen het plaveisel tounde de oude staudpla its aan VüUeiis opgave vau de overgeblevene en niet naar eldeis gevluclilc inlanders waren in het geheel rniiii Ulo ineiMchen oingckoincn Teii ge olu e van de door den heer Kellug in het werk gestelde pogingen had men nog een 3ü tal personen kunnen redden llel grootste verbes was geleden door de kampong Tagoe iinilang waar van de 500 bewoners 277 den dood iu de golvi n vonden llaaronder telde men behalve den radja Lukas Jacobs wiens lijk nog niet gevonden was nog verscheidene mindere hoofden Uroot was bovcnd en het verlies aan goederen daar weinig of niets van de weggespoelde voorwerpen tcniguevonileii werd Verder bevat het verslag een relaas der beklimming van deu lloewang door den controleur met eenigo andere lieereii en van maatregelen door hem met de inlaiulsilie hooiden beraamd om aan den nood dor slacht oH crs van de ramp tei einuet te komen Laatste Berichten London 2 Augustus De heer Hloomfield decble mede dat hij cii brief van Ijoml Lrons had ontvangin w iarin df t iigelsclic werklieden werden aangespoord niet naar l arijs te gaan omdat er geen werk voor hen was De Slandurd verzekeit later eenigheid heerscht ia hit ministerieelB kamp ihulstone zou er op stiau dat een votnm van vertrouivcu in het hoogerhius al worden voorgesteld en zijne ambtgeaooteii zonden daartegen bc waar hebben Versaill03 2 Au nstus In de zitting der nationale vergadering op heden heeft de heer de liavinql de urgentie gevraagd voor z jn voorstel strekkende om de nuiiisterien voor gjed te ersailles te vestigen De heer WuhiisLi verklaarde dat hij en zijne vrienden voor de prise en eousideration zullen stemmen ten einde deze zaak thans ernstig onderzocht worde want hij is van een gaiiscli ander gevoelen dan de voorsteller hij wil dat de licgeer ng weer te l arijs gevestigd wordt Het voorstel is daarop in overweging genomen en vervolgens urgent verklaard liet gerucht is iii omloop dat de heer de llémusat den heer Favrcjjals Minister van Buitenlandschc Zaken zal vervangen Ma rBeiIl6 2 Augustus De krijgsraad heeft bij de behandeling van de derde serie van beschuldigden in de bekende aik van het oproer den beklaagde Roux ter dooil en een ander tot tien jaren dwangarbeid veroordeeld MAK KT BERICHTEN Gouda i Aug Bij weinig omzet was de stemming minder vii4 dauwde vorige week Tarwe puike Zeeiiw selie 12 iü a 13 Mindere ƒ 11 50 a ƒ 12 40 Polder ƒ 9 75 fi ƒ 12 Kogge puike ƒ 7 05 ii S 75 Mindere J 7 25 a f 7 rtO Voer ƒ 5 0 a 0 75 ierst 0 25 a ƒ 7 Buitenlaiidsehe 4 75 il ƒ 5 80 Haver hiiige f lXi it J i A Kolteƒ4 25 ii ƒ 5 40 Henncp iiid ƒ U J De veeiiuirkt met gewonen aanvoer de handel