Goudsche Courant, vrijdag 4 augustus 1871

v BlüSDiö tea 6ttieoi F Ij vuoral lu j raï k ilv rfu si iect Icvcudit vttte schapen vlug imi orc varkens cii bij gen tiBiig Aftnifovopnl 105 partijen kaas ƒ 25 a ƒ 28 met vluggen handel Goebotcr 1 46 1 56 AVciboter ƒ 1 26 h ƒ 1 36 Burgerlijke Stand Gedorkn 29 Juli Hendrik ouder W Zniinevdd en H Tuijiifuburg 31 Coruelia Margarctha ouders 1 ii Egk en O aq der Zijde Maria Hendrik oudtri G J van der Kind en A M E van VlaBselaar 1 Auguilu Jobauna ouders F ran Hofwegcn en M Jongcui 1 OvFBiEDBN 1 Augueto I M Jankncgl 3 j 6 ta 2 J B Ilonlioop 1 4 m O r WD inrusti M J I lux en C W an Rijswijk G N van hooft cii u van uieukc o C J Keobcen en A vau Koon S de Jongen M Vermeulen C Vergeer en N Sandvoort P H Verveen en M an Graafeilaud J Blom en M Wieaer D van derSloot en J C W Zlnkliaau G Vis en J van Wingerden A VERTENTIËN Voorspoedig bevallen van eene Dochter Mevrouw A A de RIDDER Du kooun Hoogwoud 2 Augustus 1871 Sociëteit Oüs Genoegen te GOUDA DONDERDAG VRIJDAG ZATURDAG ZONDAG eu MAANDAG den 3 4 5 6 en 7 Augustus 1871 des avonds ten half negen ure 1 il Groot Vocaal en Instrumentaal door het beroemde THEATER CONCERT INTERNATIONAL onder Directie van den Heer Boef ƒ LU GUST DE Alle DAGEN behalve den laatsten dag des Middags ten HAliF EEN ure Grande Matinee Muslcale ZONDAG MIDDERNACHT BUITENGEWOON PRACHTIG VUURWERK BENGAALSCHE VERLICHTING EN ILLUMINATIE van het öBHhhLi TERREIN ie DONDERDAG ZATURDAG ZONDAG aï Bij ovgtmstig weder BAlj in de zied onder Directie van den Heer P ROZESTRATEN Een compleet orchest bestaande uit do eerite Toonkunstenaren zal door den Solo Viölist 1 Prijs van het Conservatoire te Brussel den Heer CHARLES BUZIAU vsrorden gedirigeerd HEEREN LEDEN VRI I ENTREE Hunne Dames of Kinderen des Voornnddags 15 ets de persoon Donderdag Vrijdag Zaturdag en Maandag Avond ISO ets Zondag Avond GO ets ENTREE VOOR NIET LEDEN Des Voormiddags 25 Cts de persoon Donderdag Vrijdag Zaturdag n Maandag Avond 40 Cts Zondag Avond Oi Cts 11 Heeren Leden worden dringend verzocht hun Bew s van Toegang tot de Sociëteit mede te brengen 1 F VAN DER VLIST Kastelein fl ad Druk vaa A Uriuk iiiu mm m mmmmm mtlÊÊtll it0 Attentie r v pi Nog slechis VEE JiN DAGEN OPRUIMING der nog voorhanden zijnde ioederen beneden Fabrieksprijzen als Vergulde RAAMLIJSTEN en HOUTGARNITUREN van af ƒ 0 80 tot ƒ 14 per raam PATOIRES van af 0 25 tot ƒ 1 25 per stuk Gekleurde Wollen EMBRASSEN en dito AGREMENTSN Eene partij TAPIJTGOEDEREN tci ong V r p ii fn aï niede CANAPÉen DEÜRKLEEDEN ZEILDOEK TAFELKLEEDEN etc etc G van der LAAR Jr Tiendeweg De ondergeteekende maakt hierdoor bekend dat hy in staat is gesteld tot het zuiveren van alle INSECTEN of WAND6EDIERTEN hoe diep die ook verscholen z jn terwijl geheimhouding verzekerd wordt het middel is ook bij hem verkrijgbaar tegen ƒ 1 de flesch met gebraiksaanwgzing Nog i bij hem voorhanden een middel tot ZUIVERING van BEDDEN met toebehooren enz enz Pqjs per flesch ƒ 1 per halve flesch 50 cents Brieven franco K VAN RHIJN Gouda Kuipersteeg Mr Schilder Reeds over 11 dagen Bultengew groote kans op winst 15 AUGUSTUS E K HONGAARSGHE LOTEN Ilooi dprijs tl 250 000 KLEINSTE FBIJS fl 108 Geheele Loten ƒ 3 50 halve ƒ 1 70 kwart 0 90 en niet zooals bij de HH ISENTHAL C ƒ 4 f 2 en f 1 Ook neem ik geen tien procent als men een prijs wmt dat op de fl 250 000 fl 25 000 bedraagt De Origineele Loten zijn hier te lande Aan alle aanvragen wordt per keerende post gevolg gegeven Utrecht D A DU MOSCH Voor Roi erdam verkrijgbaar bij HH GEBR HAAGENS tieeds over ST dagen Kelz Oost Premie Leenlng 1864 TREKKING 1 SEPTEMBER 1 piijs 1 1 1 i prijzen a 11 200 000 50 000 15 000 10 000 5 000 en nog 794 prjjzen welke alle 1 September moeten getrokken worden Hiervan lever ik geheele loten a 4 halve 2 kwarte a ƒ 1 Allo aanvragen worden direct beantwoord tegen overmaking van remise Officieelo Trekkingslijsteu worden overal verzonden Utrcht D A DU MOSCH Voor Rotterdam verkrijgbaar by HH OEBlf HAAGENS Keizerstrout Lokaal Nui e n Vkiuiaak Oosthuven iomlu ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1871 VOLKSVOORSTELLING tegen vermiudeide pryzen onder directie van den Heer VICTOR DRIESSENS ZONDAG G AUGUSTUS 1871 il E®Q BI ttEl Gt Drairi ir i te l ij i n naar y t at i j Dücoratieo en Costumes VOOllAPGEOAAN DOOR De Man met de Poppeükast Voorspel in 2 Bedrijven Aanvang te half acht uren Prijzen der plaatsen 1 RANG 99 Cents 2 Rang 50 Cents Kinderen betalen half geld PLAATSEN te bespreken van s morgens 10 tot s namiddags 3 uur Wordt gevraagd alhier tegen November Twee gemeubileerde Kamers voor een Hoer en Dame Te adresseeren onder letters J G aan de Boekhandelaars 6 B VAN GOOR ZONEN te öo A Ministerie van Financien Bestuur der Registratie en Domeinen De Ontvanger dor Registratie en Domeinen te Gouda zal op WOENSDAG deu 16 AUGUSTUS 1871 des voormiddags ten tien ure in het logement dk Zalm aan de Markt te óroMt o zoo noodig onder voorbehoud van de goedkeuring van den heer Directeur der Registratie en Domeinen te s Gravenhage overgaan tot de OPENBARE VERPACHTING by msclnijving voor den t jd van drie jaren dieger jt dv orden te zgn ingegop i den 1 MEI 18 era te eindigen op ultimo APRIL 1871 van De aanslibbing en het daardoor op de bepaalde diepte en breedte houden van het gedeelto van de rivlor den HoUandschen IJssel van af de zoogenaamde Galg in de gemeente Moordrecht tot aan de uitmonding la de Nieuwe Maas en zulks in dertien perceelen of vier massa s De billetten van inschrijving moeten vracltt rnj en gesloten worden ingeleverd vóór den 16 AUGUSTUS 1871 ten kantore vin voornoemden Ontvanger alwaar even als ter Secretarie der gemeente Ouderkerk a d IJssel en ten kantore van den Ontvanger der Registratie en Domeinen te Rotterdam de voorwaarden van verpachting ter lezing zullen liggen De i Ontvanger voornoemd KAEMPFF ft VAN k 10 CENT per stuk Te bekomen bil A BRINKMAN lAingen gS igg Timi iiCKi illiier fcaa ajj Wj WM J i ï W ihlstlijliMdturieiltirai was k lit iiIm IV it a xHp t mtpi f Itl II tl ilMMlt ia W H M tp til mi il giuit la if SI llltóilniiliiilj itinJlsti j rr 4 jK t ilBiipeDMii itaarij m Miii P k uttsSif m lutném 1 W W t w nméOi ma s i f m uim bnifp to j kints ta t iiil ii ili i tii li i Keilliis gevi jg Nil UI tut ETfiOUli k k Ni f JA l