Goudsche Courant, zondag 6 augustus 1871

ssr i 1871 Nn08ö Oosthaven iouda WSTUS 1871 ISTBLUNG erd6 pryzen dcD Heer lESSENS JUSTUS 1871 Zouilag 6 Augustus GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblail voor Gouda en Omstreken De inze ding van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave pr bet Fraotch met nieuwe stumei an door Popttenliast Bed rij VCD inq te half acht uren plaatsen L Rang 50 Cents ld ken van jiorgens 10 I tegen November fecrdc Kamers Iters J G aan de Boek foR ZONEN te Gouda Financien fttie en Domeinen atratie en Domc ien AG den 16 AÜGUSaii s ten tien ure in mn de Markt te Gouda loud van do goedkeu yu dar Registratie en overgaan tot de TING bij inschrijving ren die gerekend wor 1 MEI 1871 om te L 1874 van het daardoor op en breedte houIte van de rivier IJssel van af de in de gemeente i de uitmonding in a zulks in dertien oassa s ijving moeten vrachti eii verd vóór den 16 ifcore van voornoemen ak ter Secretarie d IJsael en ten kanler Registratie en Dooorwaarden van verliggen vanger voornoemd AEMPPF Iper otuk RINKMAN Langen De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gescliiedt de uitgave in den avond ven DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prtja per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 Kennisgeving De VOORZITTEH van deu BAAD der gemeente Gouda brengt ter openbare kennis dat aan de kieïcrB in deze gemeente zijn toegezonden de oproepingsbrieven en stembiljetten tot het benoemen van EEN LID van den GEMEENTERAAD ter vervanging van den Heer J A BIEZENAAR welke die betrekking met heeft aangenomen en dat wanneer eenig kiezer zijn stenibriufjo verloren of er geen inogt heb ben ontvangen hij zioU tot bckoraing daarvan ter plaatselijke swretnrie zid kunnen vervoegen dat de inlevering dor stembriefjes ad aanvangen op den 11 Angnstiih aanstaande des morgens ten neger en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het steinbriofjo soliriftelijk ingevuld door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het gcineente efel voor ien is mag worden gebruikt dot de in h t briefje in te vullen persoon duidelijk met naaio en vouninam ihoet worden aangewezen dat het briefje niit onderteekend mag zijn en geeue andere uiefjea omvatten of daaraan opzettelijk lijn vastgehooht Gouda den 4 Aupustus 1871 De Voorzitter voornoeiad VAN BERGEN IJZENDOORN K ennisgeving EUIlfiEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan ait liH der Wet van den 4 Julij 1850 StaatsU n 37 afschriften v m ie l roce8 eii vcrbaal betnffende de benoeming van iW EE LEDEN van den GE MEENTERAAn bedoeld bij de artikelen hi en 67 dier Wet zijn iiangppinkt en niks aan den ingang vim den Konen Grocneiid ial bij de Markt alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der gemeente zijn ipdergelcgd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iedcreii werkdag v ui des morgens tien tot des uam ddags een ure Gouda den 4 Augustus 1871 Burgemeester en Wethoaders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Drooülkevkii Fohtuun vanBkugkn IJzundoobn BUITENLAND ituilciiiiuidsch Uvcrziclit Meer en niec r komt t gebrek a in verceiistemming tuBsoken Thieis en de nat verg ideriug anu deu d ig c kitteloorigheid van den minister du bj t minste dat hem niet bevalt met zijn oiitshig dreigt is een lastig beletsel voor den geregeWeii f m x der zaken Men ziet geen middel om zioh geheel van hem te ontdoen zoolang de regeering vour ovpip is kan Thiers niet worden gemist llij geeft aan die voorloopige regeering alles at zij noodig heeft om staande te blijven Van d lar dan ook d it de voorstellen die de uevMiiie liedreigim nitlükken gewoonlijk worden veiwoipi ii Men du ilii het lu einvyiinlige Kniusche gouverucmciit evengoed eene persoonlijke regeering kunnen noemen als die van Napoleon III Dien ten gevolge denkt men er meer dan ooit aan om Thiers voor den tyd var drie jaren tot president der republiek te benoemen De linkerzijde heeft Dinsdagavond besloten daaromtrent een voorstel te doen Vülge IS dat voorstel zou Thiers een soort van tijdelijk constitutioneel vorst orden door wieu een vict pres 3iit en veranliroordelijke ministers zouden worden gekozen Dit voorstol vond goedkeuring bij löU afgevaardigden doch t zal te be ien staan of de nat vergadering en liet Journal OJficid van Donderdag behelst liet ontslag v rn lules Euire en de beiioemiug van harles de Ilemusat tot minister van buitenl zaken De nieuwe minister i reeds vroeger tijdens de Jnlire gi eriiij met Tiiiers minister geweest zij zijn irien ien en Iiunne in iichteii stemmeu wat de biiinenlaudsobe staatkunde betreft vidkomcn overeen voor de buitenlandschc is de Kemu at niet r hüniogcen met zijn voorganger Jules Favrc liij is et n tegdistaiuler van elke tussehenkomst in de Italiaaiische en Konieineche quirstie Er 18 een voorstel gedaan om den zetel der regeering voor goed te Versailles te vestigen Du urgentie van dat voorstel is aangenomen Woluwski zal bij die gelegenheid eene discussie over den tocstiudder hoofdstad uitlokken Hij weiischt Parijs als zetel der regeering te behouden Het ontslag van graaf liray hoofd van t Beicrsehe ministerie heeft de crisis niet geëindigd men kan geen opvolger vinden en tis dus zeer w inrsohijnlijk dat t gehcele kabinet zal aftreden De discussien over de Ballvt bdl vorderen slechts langiaam m t lagerhuis de regeering heeft al eder eeiiige artikelen geschrapt en zoo m1 elliclit spoedig de wet t r door zijn w lardour de voorgcbtelde dooh zoo gevreesde najairs itting overbodig zou worden Of dil nieuwe ini ulel om de beiaadslaging en te bespoeiligeii navolgel aardig is valt zeer te betwijfelen F R A N K R IJ K Omtrent de gemeeiiteraadsverkie ingcii te Parijs wordt nog geschreven Van de 8U ciiididaten die de Union Parisienne had TOtjrgestcld hebben op beide d igen slechts H de meerderheid behaald terwijl 3 republikeinen werden verkozen Men stelt zich verder de verhouding der pariijen in den gemeenteraad aldus voor monarchalen 24 twijfelachtige 12 gematigde republikeinen m radioalen 14 zoo gerekend zouden de republikeinen een meerderheid hebben van 4 stemmen die verhouding heeft men te d inken aan de herstemming waarbij slechts 14 eandulalen gekozen werden van de Union Parisienne en 32 republikeinen naaronder 11 radicalen Kn nog altijd vraagt men zich af at is do reden dut de Parijzenaars lie jaren aohiereen geroepen hebben om een j elf verkozen gemeenteraad nu zij eindelijk zelf knniien kiezen rustig t huis zijn gebleven Enkele eandiilaten hebben de zege behaald met een uiterst gering aantal stemmen Jombes b v met 3s9 stemmen Mctivicr uiel 42 Dupuis met 273 Bamlüuin met 2 11 en li ganlt met LiiO stemmeu Op de Diunniueledeu zijn ongeveer evenveel stemmen iiitgebne ht en men zon oppei vl ikkig de ejiielmie ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonimers VIJF CENTEN kunnen maken dal de Parij enaars even weinig ophebben met Thiers regeering als met de Communi Wellicht dat de Parijzenaars niet eens zoover hebbeo gedacht twas Zondag do stemdag en de burgen moesten met t mooie weer naar buiten en de werklieden bleven t huis of in de koffiehuizen Niet weinigen van de gezeten burgers beklagen zioh thans over hun zorgeloosheid niet zoozeer omdat zjj er zooveel belang in stellen ie er gekozen zijn al wel omdat zij vree en dat de verkiezing van de ultra s een nadeeligen invloed zal uitoefenen op den loop der zaken zonder juist evenals de oonservalieven en elerioalen steeds het schrikbeeld voor oogeii te hebben van de Commune ondervinden nij dat do financier en ondernemers hoogst voorzichtig zijo en ale bij instinct het revolutionaire Parijs wantrouwen en de handel Tot president van den Parijsohen gemeenteraad 1 volgens de liult jiendanee naiirschijnlijk worden gekozen Vautrain gematigd republikein die niet loorkwam op de lijst van de Union irisienne en sulioon door haar tegeiigCHerkt rreds uij de eerste stemming is gekozen ENOELAND Hetgeen dezer dagen nopens het verkeer door het Suez kaiiaal gemeld is wordt door een officieel verslag bevestigd Sedert de opening tot op 31 Mei jl zijn 813 bodems te zamen meteuda 745 837 ton en vervoerende 4ti 374 passagier dat kanaal gepasseerd Hoewel dit resultaat verre beneden de verwachting der aandeelhouders is durft de Economist toch mettertijd alle goeds voor de ondemeiuing te gemiiet zien Een totale wijziging in het financieel beheer zou ecliler enschelijk wezen Missohien zegt het bliul zon het verstandigste zijn dat da Khedive die toch de voornaamste aandeelhouder i de geheele zaak voor rekening van het Eg vptiache gouvernement overnam In elk geval mag men than goed vertrouwen koesteren omtrent de toekomst van een werk dat in het belang van alle handcldrijvende mogendheden behoort iii stand gehouden te worden ja zelfs al zou het noodig blijken daarop jaarlijki iets loc te leggen DUirSCHLAND Voor weinige dagen is door verscheidene dagbl den meliling gemaakt van een vissel afgegeven door den 1 Vaiis clien minister van finanoicn waarvan het bedrag buiten alle verhouding groot was in vergelij king van de soinnieii welke gewoonlijk per wissel van de eene in de andere hand gaan De bedoelde wissel was zeer zekerlijk van een hoogst respectabel bedrag want hij overschreed nog iets de ronde om van 1 2ÜQ 0 I0 th lu iar tooh blijkt die wissel onder de overigen welke zijn gebezigd tot betaling van het eerste Iwhe milliard niet tot den eersten rang te hebben behoord Er bevond zich namelijk onder leze wissel een door liothsohild te Parijs afgegeven op Rothschild te Londen voor een bedrag van £ l 27 J 000 een ander op een lielgi ch huis voor fr 14 000 000 en de derde in dien zonderlingen bonil was een wissel op eene Aniaterdaiii elie hnna voor ruim 000 000 Xederlaiidtoii