Goudsche Courant, zondag 6 augustus 1871

y tb A if lm ver ilvenl Ie Mnirp uim ti ii dczi wissels worden ispliist en diit liierop vrij h it cnkostrii loopen laat M i i TriTili üjk ln L npen li ve ouko leii nioeli n door de Krain lu rigo rnig oriirn vold ian zooals blijkt uit ee iie uieJe li i liiig ilirniiaiigft iiubi door den Staoli Jii i gtT oprobanr gemaakt Pe Franselie minister van fiiiaiieien heel t dannb or de moeit uitgewonnen om ijiie baiidteekeir nj minstens 81 01 nwleii te moeten bevhaleu want volgens de bepalingen van lut vredesverdrag moet de ginoemile minister de beer l oiiyer l nertier ib wissels igcn handig onderte kenen die tot betaling der oorlogscontribntie moeten strekken r r xr jri rrr BINNENLAND jouuA 5 AinusTfs Het Nieuics van den Dag bespreekt de zaak vau vrouw Hik en se banrt zich aan de zijde der rechtbank ten opziebte van bet voorgevallene niet den geueesheei die aanvankelijk weigerde de ziekte waariiin de vrouw gestorven was op te geven Het govoelen der rechtbank want tot een vonnis kwam het niet doordien de voorzitter bnniaau geiuvg en getuige vooraf mededeelde wat de recliibankzun beslissen dnt gevteen nu der rechtbank koi it ons voor te zijn volkomen juist Hoe weinig dengdrlijk de grond was van des genecsheers weigering bljkt reeds nit het motief wnarom hij bet stilzwijgen verbnik Waar zou het been in de inaatsebappij wanneer de noodzakelijkste maatregelen geuouii Mi in het al gemeen belang onuitvoerbaar machteloos zouden kunnen gemaakt worden door eene e ceptie als die van den üoudscbeii geneeshi r Stel dat zijne opvatting volkomen juist ware cbit de rechtbank en later de booge r iail wellicht hem in zyli waan badden bevestigd en dat vourtuau dus geen enkele geneesheer meer verplicht zou kuiineu worden de zii kte te noemen waaraan zijne patiënten stierven wat zou er dan worden van de bevordering V8U gezondheid wanneer en ioe dan zou bet blijken dat er epidemie welke dan ook bestond en boe dau de gemeentebesturen in staat zijn daartegen maat regelen te nemen Onxe wetten munten wel niet uit door helderheid w zijn verre van de volmaaktheid maar boe gebri kkig dan ook bepalingen die tot zulke dwaze consequenties zouden leiden zal men ti vergeefs zoeken 11e eed die reeds Uippocrntes van zijne leerlingen vorderde bedoelt dus niet een obstinaat zwijgen ook dan als daardoor kwaad kan worden gesticht inaar een zwijgen zoolang niet de publieke zmik bet publiek belang vordert dringend eischt dat er z al gesproken worden En wien is bet oordeel daarover verbleven den rechter niemand anders Ook bet vonnis der rechtbank waarbij Hik van rechtsvervolging werd ontslagen wordt door bet AiVk cs 00 den Dag jnist geoordeeld Niemand mag lot straf veroordeeld worden dau in de gevallen bij de wet voor ieii Er best lat geen strafbaar feit wanneer er op len feit geen straf is geste d üw daad moge zedelijk te vrroordeelen zijn brave burgers die een hooger wet nog erkennen dan de geschreven wet zij mogen u verachten en den rug toekeeren de rechter oordeelt naar de wet Goddank zóó is het altijd in Nederland gewee st en dat bet nog zóó is blijkt op nieuw uit het vonnis van de Kotterdamsche reclitbank Minder ingenomen is het blad met de omstandigheid dat bet feit niet s trafbaar is gesteld bedroevend is het zoo luidt het verder dat de rechtbank moest ontslaan vun rechtsvervolging ongeloorelijk zelfs is het dat de verordening van ionda zoodanig is sniaeiigestcld d it zij stralfeloos laai wat in de eerste pla ts moet kannen gestraft worden Dat een boeren gemeenteraad waar iin men het ledental kan opmaken uit de paren klompen die buiten de deur van het reehthuis staan zou ii verordening maakte het is zeer denkbaar maar dut de gemeenteraad van londa wiens burgemeester doctor Juris is wiens vlijt M1 kunde reeds aan de boogeschool zijn tijdgenooten tot eiai exempel werden voorgehouden dat de kundlL e ervaren kantonrechter van ioucla die als lid van den gemeenteraad zeker niet vreemd geweest is aan de diiarslelling der verordening dat zuike mannen eeiie verinleiiiiig in het leven roepen die in haar belangrijkste bepalingen van nul en gce ler waarde blijkt Ie zijn iiidercbeid men lioude het ons ten goede lu iar diit doet meer dan ons verbazen I n loeb de jnistheiil van de zienB ij e der reebtbank schijnt buiten eenigen twijl el Daarom is liet zeer te wenselieu dal de gemeenteraad ten spoedigste een via zuiiii herstelle dnt dank hcbbc nu den onwil van Bik aan bet lii lit is gekomen Wij nneneii grond te heliben om aan ile jiiisibeid der laalsie opvatting te nioijeu Iwijlelen lieliii h u wij ons uiel iliii was het hoofd des gezin voeger vei ilielit zelf 1e ka rl voor zijne woning Ie plaaiseii naoneer de kinilei iel ie er lu erselile thans iiioil liij naar wij iiieenen daurvaii aangifte iloeu wa irop van wege liet gemeentebestuur de kaart wordt geplaatst l oen liik in April geen kaart voor zijne woning pi Hitste in weerwil dal zijne vrouw aan pokken leed was hij strafliaar i toen Inj door den kanloureehter wenl vrijnisprokeu oiihli l hi t feit niet bewi zen was zon hij zoo I welhene en ware geweest gestralt zijn Na het vonnis van ileii kanionreeliter wordt het feit niel strafbaar meer ten gevolge der nicuwo verordening in nu oiitsh at de rechtbank hem van rwhtsvervol iiiL luiewel t feit tH iis In wezen was Wij haildeii verwacht dat het A e d Dug tegen lil ge 1 elle van t vonnis der re btbaak zou opgekomen zijn i oensdag hcefl v wonende aau den Kattensingel zich in zijne woning van t leven beroofd i jcn zijne vrouw des avonds uit haar werkhuis kwam vond zij hem in h t binnenvertrek hangende en reeds verstijfd Misbruik van sterken drank schijnt de aanleideude oorzaak tot dezen zelfmoord te zijn Te Zevenhuizen zijn dezer dagen wegens besmettelijke longziekte onteigend en afgemaakt tweo runderen Ook zijn er twee paarden wegens kwaden droes afgemaakt Tot nadere toelichting omtrent den maatregel tot onteigening en iifuiiiking van longziek rundvee heefl de cnumissaris des koiiiiiü in de provincie Zuid Holland aan heereii burgemeesters der geineeiiteu de volgende circulaire gericht De bewoordingen voorkomende in l rov blad vau dit jaar n 7f dat de daarbij bedoelde omstandigheid t mij wenschelijk doet achten dal enz schijnen door eenige uwer in dien zin te worden opgevat dat de maatregel van algemeene onteigening en afiuaking van longziek rundvee daarmede niet gebiedend is voorgeschreven Zooveel noodig heb ik de eer u in te lichten dat dia zienswijze onjuist is zoodnt bjj ziektegevallen van den hier bedoelden aard de maatregel van onteigening en afmaking in volle uitgestrektheid moet worden toegepast en geen vertraging noch oogluiking mag worJen geduld De ministej van financii n heeft ter algemeene kennis gebracht dat aan de kantoren van den rijkstelegraaf te Amsterdam en te Kotterdam eenige jongelieilen kunnen worden geplaatst tot het verrichten van schrijfwerk en andere eenvoudige administrative bezigheden De personen die zich daartoe aanmelden worden naar gelang der behoefte tijdelijk aangesteld en blijven op de door hen verlangde standplaats als ndsistent op eene jaarlijks bc belooning van 160 welke tot ül klimmen kan De adsistenten knunen na twee jaren als zoodanig te zijn werkzaam geweest en mits zij voldoen aan de vereischlen omtrent leeftijd liebaamsgestel en bekwaamheid bij Ixistaandc behoefte aan rijkstelegraafklerken zonder vergelijkend examen eime vaste mnstelling als zoodanig verkrijgen en genieten dan eenejaarweilde van welke ƒ 800 als hoogste grens is gesteld Uit de betrekking van vasten klerk kunnen zij weder op de daartoe gestelde voorwaarden in die van telegrafist overgaan Zij die als adsistent wenscben in aanmerking te komen moeten daarvan opgaat doen a in den minister voornoemd bij een gezegeld adres met nauwkeurige opg af vau uaain voornamen en woonplaats im met aanwijzing op welke der twee kantoren te Amsterdam of te Rotterdam plaatsing wordt verlangd De adspiranten moeten den ouderdom van 14 jaren hebben bereikt De minister van marine brengt ter kennis van de belangliebbenden dat ten gevolge der ontvangene berichten uit St Petersburg waaruit blijkt dat de cholera aldaar siulert den 1 Juli jl belangrijk in hevigheid toeneemt bet noodzakelijk is geacht om de ipiarautaiue maatregelen welke in de maand Juni jl waren ingetrokken weder in werking te stellen op alle schepen die in wne N derlandsolie haven binnenloopende na den 1 Juli jl eene der noordelijke plaatsen van Itusland verlaten hebben Staats Ct De minister van blnnenlandache zaken heeft de aandacht van directeuren der hoogere bnrgersoholen van vierof Tijf jarigen enrsns dceu vestigen i p liet eia lang in werking treden der wet vun 17 Juli lol Ülualsbtad n lU tol regeling van b t onilcrwijs bij de kon militaire academie en daarbij medege It eld dat i iet toelat ugs exaiueii voor den cursus 187 187 i aau die inricht ng in het laatst der maand Mei en gedurehdc de maand Jnni 187 zal pleats hi blien liet bestuur der vereenigiiig tot voortdurende on Ursleiifiing der nagelatenc betrekkingen v in veronge ti t t ebcveiiiugsehe vissehers heelt onliings aan de ieile i a in ebodeii de rekening lui verantiv oord mg ove het elfde boekjaar Ten gevolge van bet verongelukken van een Scheveiiingsi he pink in de iiuiaml Del IL is het getal der bedeeld wordende weiluweii met S en dat der weezen met I i vermeerderd gy worden eii bedraagt thans het getal der bedeelih n 7 1 weiliiwen en lit kinderen Hel bestuur verheugt zieh gedurende dit boekjaar wederom door de lief dailigheid van stad en landgenooten in staat geweest te zijn zoovele ongelnkkigeu voortdurend oiidersteiiiiiiig te kunnen verleeiien hebbende bet bedrag der bedeeliiigiMi van 1 Mei ls70 lot iO April lS71 de aaiiAinhjke som vau ƒ ri C l l v beloopen Uit de rekening en verantwoording van 1 Vlei 1870 toten met 30 April 1871 blijkt dnt de ontvangst bedraagt ƒ i777 riP 2 waarondia de jaarlijksehe bijdragen ƒ l si s J en aan interessen ƒ 18 lli Oll de nitgaaf was ƒ 17 77 51 waaronder een sado in kas op 30 Aprd 1871 ƒ r 87 87 De riö jaarlijksehe algemeene vergadering van het fonds ter amimoediging en ondiTsteuniug van den gewapeuden dienst in de Nederlanden is op Woensdag 2 5 Juli 11 te Amsterdam gehouden Hel daarbij uitgebracht verslag bevat o a de navolgende bijzonderbeden De inkoniElen over 1870 bedroegen TS S lï lSl j en de uitgaven ƒ T9 5 17 13 De sluitpost der uitgaven batig slot ƒ 3538 0 t j toont aan dat het fonds ditmaal niet is acht ruitgfgaan zoo als zulks in de laatste jaren telkens hel gevnl was Er zijn dun ook door de beperkende besluiten die ten gevolge van de herhaalde tekorten moesten genomen worden in bet afgeloopen jaar niet meer dan 3 nieuwe deelgereobtigden aangenomen terwijl het cijfer der afgevallcnen bedroeg 192 Uedurende 1870 zijn in het Invalideuliuis te Leiden verpleegd i t man Door 23 van 36 districts conimissiën zijn 848 sollicitanten opgegeven die aanspraak maken op ondersteuning Ue vergadering heefl thans gemeend het eeial ileelgereehtigden weder aanmerkelijk te mogen uitbreiden en o a besloten van de bekende sollicitanten te nemen o de gepensioneerde veterunen van tenminste 30 jaren dienst met het metalen Kruis of de Citadel medaille b de gepensioneerde infirmen in en door den dienst met het Metalen Kruis of de Ci tadelmedaille zonder bepaling van dienstjaren Voor eenigen tijd was men in de gelegenheid het programma mede te diwlen van eene te Utrecht uitgeschreven prijsvraag Kan Nederland niet hoop op goeden uitslag zelfs tegenover een overmacliiigen vijand verdedigd wordmi en welke zijn de middelen diuirtoe noodig Thans wordt de toen nog niet bekende samenstelling der oommissie van beoordeel ing der ingekomen antwoorden medegedeeld Zij bestaat uit den luit generaal W J Knoop den kap luit ter zeeA J van Mnusvelt de kapiteins der infanterie W H Doorman en l ompe den kapitein der artillerie W O llojel den kapitein der genie A J Voorduin het lid der tweedi kamer mr K Du Marchie van Voorthuizen en dr N Beets Naar aanleiding van eene aan de stellers der prijsvraag verzochte inliclitiiig verzoekt men inede tedeelen dat bet iiiel alleen geoorloofd is ina r zelfs dat bet wcnselielijk geacht wordt dat olTicieren vanverschillende wapenen zich vereenigen om gezjimenlijk het antwoord te geven Miui verwacht lat daardoor in het antwoord de voorliefde voor het eigenwapen van de schrijvers minder spreken zal dan bijhet beantwoorden door een persoon bet geval zoukunnen zyn ülr üvghlad Men verneemt dat de lijken der Nederlandsohe militairen tijdens de belegering der citadel van Antwerpen aldaar begraven eerstdaags van daar overgebracht en te Ginneken in Noord Hrabant zullen worden begraven Bij de opruiming der oude citadel zouden die stoffelijke overblijfselen anders verstrooid worden Een of meer onzer oorlogsehepen zullen met het overbrengen Ier lijken worden belast liet west tlijk gedeelte van de lauderi ien der kolonie Omnierselians bestaiiide uit i hoeven te zanuai p 111 200 bunders wei en bouwland bestaande zjd puLlick worden verkocht t l lan daartoe heeft reeds lang bestaan doch is thiins tot een vast besluit gekuiucn Met de afbakening der peroeelen van rijkswege is reeds een begin gemaakt Het laatste nomiiier van l t lcrmmm a MUtheüiiiigeu bevat o n het volgende De blakende Cli H Hrin n directeur van het geblogisidi onderzoek heeft in pril 1 70 in Hritseh iiljaiia een bijzonder grootsehen waterval ontdekt Te Scheveningeii groeit het aantal vreemdelingen CU b idgasten lagclijks aan waartoe bet prachtige Züuierwedcr niet weinig bijdraagt t aM tB Jrrf lila liKiuiwli Wai M t injiliy i ijteiKipf Wn il Ji tf I 1 loiKriuiit Itlllll V I n toalBKl iqI H VI Itliiit Del i fel Jlnv i nikt I ieii i ntiiij lit te Hrf iIm en i tultie Ie uirt Iliilrihtii bridj IV fcljfllitflr fulfil