Goudsche Courant, zondag 6 augustus 1871

11 o g Il luainul widinuii rdi lil r lil du 11 11 erhiii t r de litf lH pit lerstin dra dl r 1S71 de Uit de O tot en bedraagt bl Ir IJl p dl uit111 kas ring van van den oensdag daarbij e bijzon IS j dfr dat het zulks lir ijn ♦ en ge genomen dan 9 het Lijfer IS te Lei n 846 op on deel tbreideii te ten rainof de m of de Ci heid het Utricht hoo igeu middeli ii samen ingeko uit deu ce A W H artillerie uu van der pi ijsmtdc te ir elh u van ge x meudat dnar eigen daii bil val zou landsche V in Ant overge 1 wor Citadtl cratrooid julUn ilingon prachtyc der kott i taaudt lui ft vast li den v ii het tllrilM h Olltdlkt in II nOK bijnn uubckindt blink lli di n i 1 i naam van kmttLur lu luift uu nut il ilirikni vnl van 711 Ing voet en iine briidto vm iT Invoel Ue ïsugara vid h löü vuit liuo ui JD iiii lm breid lu ilin zomer virmimliit ili lirudl ii diuKiiitiur lot op J 74 voet liihilM h t niidd Kl gcddlu gaat 11 buitLuiHud spo lig in uiu dim p wolk oMi 11 vd tlf loriiit luu uki I 1 I iti uil 011 eli kt itn MiiiuwHitti i li tiiulip hiul iiuiN dt unuH 1 iiiH liuMU Dü rigcnboug 11 iiiiili tig vooral 111 l ij o ei SI hoon aii bmiut i iiii hy vormt len riu waarin leh di pcluile rai storlti dii binidm uit dm ifgioud uait ni nio kend wede te voor ehyii koiut De Kautmi atci val ordt guvoriud door dm Pntaio of Blauik rivi i ctnt ijruur van um i MjIUj Knar ig m v n dt Indianen is er nog uu um liooge w itiiv d hooger op ge ormd door de rivier Cuiiibroug g npemen dien val t how ra otti Bq verschillende dpor den kantonreeliti r gcvvi cn VQUiussBU was zekere jong hter wonende op de Prinsengracht te Gravenhage bij verstek tit geldboeten eiibij niet betaling tot gev ingtnistrnlli n veroordci ld ter zake van het harder rijden dan op un imti en dr f door de straten De viroordeelde bluf nalatig de boeten Ife voldoen Gevangenisstraf moest du halve op hem worden toegepast Om du sti il t onderga in werd luj liirhaaliUlijk doeh tn mi ift opgiioipen llij het lui 1 van 7iih hooi n m mm werd on derrieht dat hij nirainer uitbuig t gun liter bleek werkilijk waarte ijn Amgi ien het tijdstip naderde waarop de vonnissm verjaardm was mm virpUeht den veroordeelde in iju huis te niristecren indien hij nalatig mocht blijven iju s huid aan de justitie te vol4oen Men wist vooraf dat hit moeiebjk zou ijn ich den toegang t t dt woning te versehiffeu ui daarom belastten zioh de heer Iti nkin m als tiingeeri nd hoofdcoBimissaris van politut en de heer Van Sehoonho en ambtenaar van het O M bij het kantongerecht virleilen Donderdag met d tiak om den hier v H in jjn huis m ariestte iieinin indiiu hij hiiinioiht blijven weigeren int lan onvermogen viel niet te deuken de boiten te betalen Nut zoudt r euuge luoi ite van de ydi dir drie dienstboden bereikten bude raa istrintspirsouui een donkere kaniei w iir ij een einipe outdekten waarop iemand lig du 7ieh bijna met bi woog ui die in een toestand verkeerde alsof hij iii geen jirui die caiiapó veiliteu m loh gesi horen of gereinigd had De lucht die in dit viitrik heersihte en reids bij het biuneiitiideu van hit huis den be oekers tiof was alsof ir iii oiitb iidiiig virkeiruidi lijkui lan wezig um Ni verlo ip van eiuige oogm ilikkeu ontving de heer v S autwooid op zijn vragen en werd door een dor dieustbodm een kistje uit len se cretiiiete voorschijn gelinld dat om t oo eens uitte dnikkui boordivol was au biukuitin munt biljetten en elleiten Paaiv in werd de seliuld be taald In hit elfde virtuk bevond 711I1 ook op een keiuusbi 1 leii iromulijk pi rsoon wier evm ha voloos toilit als oudtrling hoofdkipsil eui grij i pruik den bi oikeia m uut geringe mate trof In hit vutiik bi di ligirstede v ni den lieu en de dame stundin schotils met koude iirdappi len m kommen met w iter ilieuiude oo t sdum voor spijs en diauk vin biidm terwijl 11 n iiiiUr ver trek ilflg giiechteii op een tifil iiii i ig win n waarvan geen gebruik uueht wordui gi maikt eu di zieh daar reeds een eer geruiinen tijd hevouden Wat van beult pusoiim viroudrrsti ld moit worden 18 niet duidelijk want nunkanbijni uut denkm 1 ineen zoo verregaande luihild m onvirsihilligliud ditde e personen icli willin lu witms ouili 11 virdiirlijken linuM v JI Koloniën W E S T I N D I É Pi koloniali stattii van Nuriuaini hibliin 111 liuiiue zitting van i Juli mit l tegen 1 stem lui ailiea aan de twoedi kaïiu r Mstgesteld winiu y op de volgmdt wij e lekensiliap gevm van de ridiiim waarom ij uut iju oveigigiiu lot di door Int op pcrbestuui gmuischte invoering dei gedisliletril be lasting leikeneu aii voorut iiig ti willm bispiunii 18 elfiuisli iiliiig De iilili iuit 1114 1 sti il Di 111 voer lil I870l idioig riiiii vu r luilliom gioit inluis voor loismnptii di uiUiir iiillii 11 u iil it iliweliiiait i r is ntgmoiiu 11 lu ls 7 lu ili gm d ujfirsnog bjiia imlliiii nu 111 11 11111 iiiilli om uitvoer de Biukiiiuij ui umi 11 tui 11 uil ir hoog doih iiog 111 ISdi as d lutv 1 11 1 null meel dan di luvoir m l ui it 1 sli I il 111 Toer luiir j evvitst dan de nitvoi r ei 11 gtvilg vin minden pui iictii du at suikir bi ill ui IMJ tot 1S7 I gulimlil IS vin il M 1 tl U I li Anisl pd Ook il siliupviiil IS siiliit Isi I zi 1 V 1111 11 II ld II il nut lilt o Ills zijn dl vnile r uliiiii ouvukoopbau f u iiiliii vin il plnutigis lil 10 lm in 111 il tiMi 11 ils j 11 II 1 1 ijii s i ills pi ml i s 111 I 1 I 11 ik 11 hl 11 II nu luukilijk I 11 il 11 il will I I h Mill 111 iH vir urmil m kmi de stij j i iiili liiliistm eu sliilits met 111 1 l opluiiigm lom 111 l ll J iMi ontiviipvtroi dl mug lip lul gidistilhi ui ird voi rgi ilriigiu op lauilriin v ui d u niuislir vnu koloii 111 olsihom Int kolüiiiul Ijesluiii liiuir vriigir nut invoirbiar lulitti wild IJ t lil il 111 d tilm nul bijval ontvaiu iii vuiral ouiil it 11 voori it ul t liisli n opvir uiuuluiug van wirkkr uhtm 111 diaiduor opuuirderen bloii dei kolonie narloe dan ook dt drie ii imijtalitie iiliHiui fn irdm vastgi teld die dt gjidkinriu vin deu gouvirnun wigdroigui eu tot groudslig liadilm uu n it i lUi z 1 te nu euile liulp van iNedulaud De virsehillmdt tr ou uden en de adressen van antwoord gavin hoop dat die hulp rou worden vtrluud In IHb l erd bij ilü troonrede een ont frp tot hevorderiiig vin aan voer van vrije nrOeidirs in buruuime be oofd ui die bilüfle door di kameis uut bijval bigroit 7üodat de voornit ieliten zoo sihoou Is ooit aim Moor een voldoende iminigntie ou di kolonu hooj ire lastm knuiim drigen en de subsidie uit de srhatkist dts moederl mils kunnen missi 11 duch tie stiiti u mi 1 nd u dit zoolang di landbouw img kwijiiuidi is iiiiuwe belistingm sleehts tot lueii vuvil zond n ludm lilt ontwirp ui iditir eei t iin jair lalu H Sipteuiliir ib70 lugiiliuid ui is nog uu t itgidiau Daarom ildeii dt lit 11 niit voortga lu met de bi hiiidiliug du ontwerp verordi uuij op hit gidibtilierd daar y oiidet di ttguiwooidige üni taiuligheiliii on moeten itgistemd ais diukkeiid iii vooi de gihecli bevolking voor welke vomlooy een lu li bihoefti is in elk geiiin tn voor dm ruds kiviinmilen laudboiin daai op de suikt 1 planti is gom etstrijk vocht mier zjil kunntn worden gemaakt m voor dtn handt 1 vooral den klunhandil zoowtl wegius hithoogepa leut als omdat d slijtii zijii ovuigeu hindil al moi tin np ivui ilhij met twee iiiki Is In kostigi 11 De besehnldigiUj du di st tui 111 strijd hindtlm 1 mtt hun betuiging v m dt subsidu te wiUminkriin pui IS diirom onjuist De tiien verlaigon meer dui iiniaid iiaar hu 11 uele unilhinki lijkhcid m uir uu gien indti miildil ilaiitoe dan npbiuriiig v 111 dm liudbniw op Int v iibiUI van Diintriry Pe middelen in NedirKud iluiitH bi r iiiid iju ou j voldoiiule oovvel hit witsontivtrp op tli iminifrufie als het trutut nut Li ilind ij iigui 111 li voor genoeg uncn ainvoir van vriji arb iiliis unli voor I voldomdc ouderstiui mg dis pliutus Di st itou Inroep 11 i hop lul iiiinu p iti uit tp m Ishl w nriu w itl vo rgi t ld i iiuUi 1 11 suh di n i immigratie toi ti slim en ili regiering liit nood lottig V or tie kolonie uhtti nut de nu u gratie U vvailitm tot iiialloop v 111 lul tiiuj ing stutstoi itlit 1 op dl vrijgeimiktc shven In hit wit ontwerp van 1 s7U Old sle hts iDOlJO voor voirsihottm au 1 gibodeii voor o lOO koelies 111 1 juui unvi l 111 I luinsih Wtst ludu 1 i IIUl 111 dun tijd u lodig bh kl 1 m op dt luiuiipnlu op 1 igi u k isti u d 1 p nu tl IS nut tt 11 keuen vilt Hit tiutiit ovu d 11 aanvoer zan koelies isbe wuiiul wet iiisdt niu lijkc voorwiirdm in de knus dit liit ui j iiir d virvallm Dit blijkt vooril diiniil dit ili vins du in Deiniiarv voor Int tiiietiit bestond als ou het hurin nut boviii Duuuary biv o ili lm ui keu iiisnemiiif dei voorwairdm giliiel is virdwcum De slatin verwij en vtrder mar de bi lehure van den hiir D Van dir GouN elsihtr Immigratie voor Suriname afsland van de Kiut I loch mag burmamt nutte gronib gam yn be volking met aan arraotdi wordui prys gegeven yn tigenwoordigp arbiidusbi volkuig nut naarde bos sihen worden ttrnggedrtven om vveu luii wihlin gily te wordtn 111 iih opniuiw aan den riotsttn afgodmdienst over ti tffu ls niiddelm om dat tl voorkomen vcrwij ui de staten na ir hunne vroi gil vastgistelde iniuiigmtu VI riidmiugin jjiuakeu voorts nog einige luini rkiugui op di bipaliugeu van hit tnoliat du en ti kortin duui voor recht vin trugkiir dtr iramipnntm 1 in phnt = vim 10 jiir btvattm en ti viel vrouw 111 ifi hefff illen voerui De toekomst der 1 st lndiselie kolon m iti IJ in dt tmmigialii nit Ifiila aiiuaar ook Ingilsdi VVest Indie riikh il i ml nityiet Dt bt wa rui diirtigen gi ipji id ordiii d lor di stitiuwi diiligd ij wij mop hl t voiibfilil mu hel ilisliut Niokirii dat dooi u mbyliud by Penurary tÜO arlii ld IS V 11 il 111 1 It 111 ill bil 1 vooiuitgut i hopen iliit h t iilres midiwerV n om deii laud boUH op ti b 111 11 ilii sliohts op di uooiligi vvirkkriilili 11 I hi Laatste Berichten London 1 Ai ustus lluhu yu dt luitsti iliiiisului Mil ill Hill lip lie viikii iugm lïillot Bill d 1 1 hit li i iliuis iiugmonim Re diidi li iii d op den 7 pints hcbbui Pai lJS 1 Augustus Pi uiueiileriul alliiirhieft tot voii ittir iko oii dm hiir Vautiam nut fiDvan ill 711 st iiiium tut viu presidenten de hiiruiAdain 111 Iriinvn tol siuilaiissui ile beenn 1 eveiUe Martial liirnard Maimottiu m I tlix Deha nin In 111 lapport et de prifeet van bet departement dl r bei iu ileii toi stand di r financiën uiteen Pe coniliisiui van hit lapport trekken tot bit aangaan van 11 II liming vail iSO milliotn tirwyl voorts maehtigiug wordt gevraagd om m den loop van 1871 72 I uu vlottende schuld aan te gaan van 60 mülioen francs Versailles t Augustus n dm aanvang van de ittiug der uatioinle vergadering las Albtrt Grévy uu rapport voor airin bttoo wird dit het gehcele volk iti schndi tlriigen luOts w ki e do e viiaud bizetti di parteraenten geleden hebben Prankryk 70U yonder schande zich niet kunnen onttrekken aan hetgeen een zedebjke plicht en een nationaal politiek btling is lilt behoort de oorlogsschattingen enheffingtn door di Pnitsehers opgelegd te vergoeden Burgerlijke Stand GFllnlt 2 Aivust s lotiiiiua ouilers G ilt Ruiter ea C lil Ginif J Maiirtcn ouiliis G vnn de Berg ea A Brnut Coruilm üuliu K v 111 I git tu A h Moeriinii Marii raida ouders M Keltl en 11 Oudyk Clnmim lariu uiidirs A SjiiiriiigHtioitt en P H Wtilaod Oviiiliiis 2 Aiit uslus C van Stnialeu 45 j W I Spiuil 4i 10 J KuppcndrüaijLr 5 m 3 H do Jong C w POKKEN EPIDEMIE A in 29 luly tot 4 Augustus aangetast 12 N A roegere opgavm 192 Te zamen 204 Van like er 73 overleden zyn s li l il vte ADVERTENTIËN Getiouwd JOllAN CIIRISTIAAN MUU tlt m m van IhmUiecht weduwnaar van ïllMIltlKA llZlimu VAN aM N Ml t MAGDAl PNiA CVIIlAUI AJ ilAl ltI HOMM IIaa hm 3 Augustus 1871 b GiS3ÏSa 5i it e e 1 niw u s5e ii it ueO Ondi i rouwd J C MOOHMANS Jb vin Rolteidam Ml E W VAN HEES Gmtdi 3 Augustus 1871 t Ondertrouwd JAN CURlhTlAAN van WIJK van Gouda en JOHANNA NIEBÜRG Rfhjvvijk 4 Augustus 1871 fiSË J Ondertrouwd aS J G 1 D LAAR en J I SCriELPEN i G I Gondii t Augustus lh71 QljijCIWaiÜi lest e ere er e sje steiöJvriiJiciSis l V K L RLCKhUb en Echtgenoute betuigen ook namens liunno wedt r i dsche fiviiiilie hivitelijkcn diiiik aan allen die bow zen van beliiiigslellnig gegeven hebben bjj gelegenheid van hun huwelyk