Goudsche Courant, zondag 6 augustus 1871

Vooirtpoedig bjvalli ii viiu eeue üüuhtfr Mevrouw A A nu IJDDKIl Dijmiooiin Jluixjiraiitl 2 Augustus 1871 Lokuiil Nur KN VhiiMAAK Oosthaveu Guuda Toon el VOO rs telling onder diiectic vnn dtn Heer VICTOR DRIESSENS MAAXDAG 7 AUGUSTUS 1871 PALJAS Groot brrocmil Diamn iii 5 Hcdiijicn Ue Heer VICTOR ÜKIKSSF NS m de rol van Paljas vervullen waarin hij door j eliiel Nederland en België den onverdeeldaten bijval niogt vsrwerven VKBWACHT DE WANDELENDE JOOD Groot bcloPlDtl nraiDl AanvaiK te luilf mht uren Prijzen der plaatsen 1 = RANG 99 Cents 2 Rang 50 Cents Kinderen belalen lialf geld PLAATSEN te bespreken van s morgens 10 tot s namiddags 3 uur Sociëteit Ons jlenoe i en te GOUDA J R P op ZONDAG dea 6 AUGUSTUS 1871 Optreding van den beroemden Franschen Komiek E R Y E L L I alsmede GROOT limAIR CO i T te geven Juor liet STAF MUZIJKvAN het 4 Reo INFANTERIE des namiddags van Zes tot half Negen ure en des avonds van Tien tot Eon ure op het Terrein der Sociëteit met prachtige GAS ILLUMINATIE Heeren Leden vrij Entree De Entree met inbegrip van de SOIREE en het VUURWERK zoo als op de andere Afficlie 1 vermeld is T F VAN DER VLIST Kastelein OMT Heeren Leden worden beleuftlelijk doch dringend verzocht hun Diploma s aan den ingang der Sociëteit te vcrtoonen Nieuw Bessensap m§mwwim CITI10K LIM0I AI E zijn te bekomen bij de Wed A V I KLEIN Sz llotoruiarkt Gouda SÖCIETEÏT VKEDE BEST VOOK ST El XjLIISrO op Zaturdag 5 Augustus te geven door den Heer GELLEKT cu de geleerde Honden MOUSTAPHA en LION Deze Honden zullen kaartspelen Domino spelen rekenen geven de ureu en minuten aan op het horologie alsook de waur e der vreemde en andere geldstukken spellen ver ilieidcnc woorden die men hun oiigcelt en antwoorden op verschillende vrngim die tot hen gerigt worden enz Voorafgegaan eu gevolgd door kunstverrigtingen en vermakelijke toeren van prestidigatie Ue Zingende Hen Groote Kunstverrigtingen op een slapgespannen izerdraad Prijzen der jiliuitseu 25 Cents kinderen 15Cents Aanvang ten 9 uur Openbare Verkoox ing te GOUDA Op MAANDAG den 21 AUGUSTUS 1871 des voormiddags ten elf ure in hot koffijhuis UE Haiimonik aan de Markt aldaar van Een kapitaal HUIS en ERF met een TUIN daarachter staimde eu liggende aan de Gouwe te Gouda wijk C N 28 Zijnde in het Huis beneden eene ruime zaal zeer geschikt voor Winkel en Magazijn en boven vyf kamers niet vele gemakken en hotgeeu verder tot een goed woonhuis behoort Verhuurd tot 1 Mei 1872 aan den Heer T KWAST voor ƒ 275 in het jaar Een HUIS en ERF aan de Oosthaven te Gciuh wijk B N 80 waarin vijf kamers eene keuken en hetgeen verder tot een gemakkelijk ingerigt woonhuis behoort Te aanvaarden 1 November 1871 Eu een HUIS en ERF aan de oostz de van den Raam te Gouda wijk O N 45 Nadere inlichtingen zjju te hekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEKVER te Goudu Openbare Vrijwillige Verkooplng in ééne zitting op WOENSDAG den 23 AUGUSTUS 1871 des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Heer H KUSTERS herbergier te Krimpen a J IJetel Tan Een IIUIS en SCHUUR waarin sedert geruimen tijd eene SMEDERIJ is uitgeoefend en een HUIS ingerigt tot BROODBAKKERIJ met daarbij behoorende OPEN GROND en ERVEN staande en gelegen in de gemeente Krimpen aid IJssel naast elkander aan of by het nieuwe Veer Te luiuvoarden bü He betaling der kooppenningen op 1 November 1871 Nadere informatiën ten kantore van den Notaris G J SPEUYT te Ouderkerk a d IJssel ISENTHAL C Hamburg Amsterdam Rotterdam wenschen een AGENT voor Gouda en omstreken aan te stellen Aanbiedingen met opgavevan iu oniiiitiën franco te zenden aan het Kantoor van ISENTHAL C Warmoesstraat J 574 Amsterdam ïroi en ïloefsniederlj THEE De onroerende Goederen te Ouderkerk a d l lfsel ingerigt tot Grof en Hoefsmeder en breeder vermeld in het nommer dezer Courant van 28 Julij jl z n op den 2 Augustus 1871 ten overstaan van den Notaris SPRUYT geveild en in bod gebiagtop lOO blijvende de AFSLAG en VERKOOPING bepaald op den 9 AUGUSTUS 1871 des voormiddags ten 10 ure I W q OITSSKLOT maakt attent op de goede kwaliteit der THEE van ƒ 1 20 ƒ 1 40 de 5 ons THEE MAGAZIJN Oppert C 21S Rotterdam Koninklijk Netlerlaudsch en Wurtembergsch HoHeveraucier NB Te Gouda verkrijgbaar bij J J vvn DEiiSANDEN Banketbakker Bot rmarkt A 07 HEINEKEN S Itcijci sch cii ri inccssc lUcr alsmede Dortmunder en Bossche Bieren op fust en flossclien steeds verkrijgbaar bij A NORTIER Gouwe wijk O n 34 35 Reeds over 2r dagen Kelz Oost Premle Leenlng 1864 TREKKING 1 SEPTEMBER prijs c a n 0 000 oO 000 prijzen 15 000 10 000 5 000 en nog 794 prjjzen welke alle 1 Septembermoeten getrokken worden Hiervan lever ik geheele lot n a J 4 halve 2 kwarte a ƒ 1 Alle aanvragen worden direct beantwoord legen overmaking van remise OflScieele Trekkirigslijsten worden overal verzonden Utrecht D A DU MOSCH Voor Rotterdam verkrijgbaar by HH GEBR HAAGENS Keizerstraa t Reeds over O dagen Bultengcw groote kans op winst 15 AUGUSTUS E K HONGAARSGHE LOTEN üoofdprljs tl 250 000 KLEINSTE PRIJS fl 108 Geheele Loten ƒ 3 50 halve 1 70 kwart 0 90 en niet zooals bij de HH ISENTHAL C 4 2 en 1 Ook neem ik geen tien procent als men een prijs wint dat op de 11 250 000 fl 25 000 bedraagt De Origineele Loten zijn bier te lande Aan alle aanvrigen wordt per Leereude post gevolg gegeven Utrecht D A DU MOSCH Voor Rotterdam verkr gbaar bij HH GEBR HAAGENS UKUKIU OLGKNi IIET aloude en oorspronkelijke recept Zij zijl € ii onfcillw ir geiicomiddel voor üAL Sl LIM M A A G O N G IJ S T K L O H E 11 E N en Slfelite SPIJSVERTEEUINÜ Zij verstfrlce het gestel verwekken EETLUST uiiprcn hel BLOEO verdrijven lIOOFDrMN en IIUID ÜITSLAGEN j om verder uit te weiden ie oiinooilig dnur deze t bekend zijn alleen waiirachuwe nieu ieder om ds ECHTE te koopon Doosje 1 50 li i ve doosjes f 0 75 en kwnrldoosjes f O 37 ii Verkrijgbaar tc Gouda J C Zeldcnrijk Anihem G J de Waal Lettkn T au Dorp A iilanJemen 3 ie Jong Mutterilam S G Wullf hlfl 11 ralmeu W Suabillé Ihiiienhane i v lloggeo lllieehl T 1 v il Bergh lil l Wvl Ieder wordt gewanr chuwd voor de teil niimaaksels het getal moet o de doosjes geschreven zijn en de letters G C S in het lak gednill Ii t inerl nU bereid Ijnde volgens het U oude oi i9 irüiikelijki voorschrift WiiarSCllUW ing Men nehtezich wel voor vele andere soorten die onder deuzelfden uaain ver kocht worden zij zijn bij nieaiand nndera te verkrijgen dan bij bovenstaande 11 lp ihouder i Pp Ken ieder worill l aarschu d d ürbaUUS Fillen bg niemand te loiula Ie balen al bij den Heer J ZELDENlü lK op d e Markt iuudn lliuk vuil V Uniikiuiu