Goudsche Courant, woensdag 9 augustus 1871

1 Wocnsiliig O Augustus N 1086 1871 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot öón uur des namiddags op den dag der uitgave IN S licessc Bier Issche Bieren Bh yerkrügbaar by i k C n 34 35 t dagen celling 1864 TEMBER 200 000 oO 000 15 000 10 000 M 5 000 Ic alle 1 September loten a 4 halvv direct beantwoord line worden overal ver A DU MOSCH l aar bg HH GEBR 9 dagen kans op winst E K IE LOTEN 250 000 lus fl 108 Ie l TO kwart 0 90 MSENTHAL C a 1 procent als men een I 250 000 fl 25 000 1 zijn bier te lande IrJt per keerende post A Dü MOSCH gbaar bij HH GEBR IKNS HET Inkelijke recept Bieesmiildcl voor GAL i 8 ï E L D H E l E N llXG Zij versterken het uiveren hel BLOED IIÜID UIÏSLAHEN innooilig daar deselte jiuHe men ieder om de ioosjes f U 75 eD 0 37Vi baar Zeidenrijk U uU T vau Dorp tl Itenlam S G Wulff U J W Suabllli er l 1 1 V J Berijh Il gewaarschuwd voor de liiioet op de doosjes ge li O S iu het lak geliJ ijiide volgens het hI rift Ien waehte zieh wel voor Kir deui eirdeu uaam ver luemanil anders te Yer IVpdthouders 1 lïivinarsohuwd de Ur i I U lüiida Ie haten ale 1 1 IK op lie Ma rkt Unukiii UI Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bullcnlaiidsch Overzicht Na de verschrikkinseu van deu oorlog en de gruwelen van den opstand is eeiie kalme afmatting gevolgd die slechts met reactie en teruggang bedreigt maar geen aarborg biedt voor rustige en duurzame ontwLkkchng Het geweld is slechts ceue voorbijgaande beslissing een uitstel geen duuraame oplossing der hangende vraagstukken Aan het enide des gcwelds ziet men het overwonnen gewaande langaiam uit het niet herrijzen en weldra worden w ij overtuigd dat de strijd op andere wijze moet volslreden worden Frankrijk is rustig door uitputting en het juk der vreemde bezetting Het vertoont nog verwonderlijke energie iu de poging om den ondragelijken last der meedüogenloos opgelegde schatting af te doen ma ir nadert niet tut de noodwendige reorganisatie ïegen eene reactionaire meerderheid worstelt de buigzame CU halfslachtige Thiers een man van onmiskenbare bekwaamheid maar van onvast beginsel Het is een ongedacht schouwspel Thiers aan het hoofd van Frankrijk en nu ou men die ongerijmdheid willen bestendigen door hein tot president te verhelfen Hij is uiéts dan een nieuw uitstel en daarin ligt ook het gücde zoo hij slechts de uitbarsting der reactie vertraagt en de gemoederen tijd geeft tot eenige rust te komen Maar hij is de man niet om iets tot afdi ening te brengen of om de vernieuwing te begrijpen die de maatschappij behoeft hij ie door en door de miin van het verledene in zijn bange en onverzoenlijke verwoedheid in 7ijn bekrompen verlet tegen het vrij verkeer der volken en in zijne flauwe dubbelhartigheid tegenover de elericale aan inatis g n l it is eene wezenlijke hoofdouaestie gewoiden de tweespalt in de kerk van Rome zij was door velen voor ien die onfeiUmarheidsdnang was een even roekelooze aanval van eene zinkende mncht tegen den loop Ier ontwikkeling nis Napoleon s ontzinde en wanhopige oorlogsverklaring tegen het overmachtige Vruiseu Ue anti ultramontaansehe beweging in Duiischland neemt niet alleen toe in omvang maar ook in belangrijkheid Indien geschikte leiders zich aan het hoofd stellen zal het niet ontbreken aan eene t ilvijke gemeente die zich onttrekt aan den dwang der elericale slavernij Pruisen schijnt zich te vermannen tot het beteugelen der priesterlijke aanmatigingen hoe reactionair gezind het zich ook tot nu in alle kerkelijke aangelegenheden had betoond Oostenrijk staat nu aan de zijde van het veri ct teu eii den eoneiliedwang en Heieren is het braiidpiiiit viin een dreigi iiih n strijd De Imlde a in DoUiiigiT gebracht kan aanleiding geven tut hoogst belangrijke gevolgen liet Engelsche niiiii terie begint te wankelen het houdt zich slaande duor groote inspiinning liiiidstüiu heelt behmgrijkc verbeter ngen tot tand gebracht maar als alt jd hoopeii leli de z ftn dieden op tegen den einiiwiiteii stiialsniaii elke nieuuc oïerwinning oiidcrniijiit ijii invloed en de tijd iiadeit dat luj wijMii al voor niiiidfre tegenstanders lie hui 11 iii iten tidlelijki v li nii eii m Ie Europecsuhe beschaving zg leenen zoo haastig als ooit het vroorac Oostenrijk en trots het orthodoxe Rusland dat zoo vaardig treedt in de voetstappen van het sohuldenbeladen Ooêtenrijk Te Londen mislukte nu toch eene Turkiohe leening maar meii zal die nu te Constantinopel beproeven Dat altijd leenen is de roem onzer eeuw als elk lid der maatschappij geïnteresseerd is b j de schuld dan is de duur der dynastien veraekerd en het behoud der bestaanila instellingen Dat kan vooral in Frankrijk wonderen werken ti gen socialisme en communisme en nieuwe omwentelingen voorkomen weden roept in het begin van September eene zitting van den rijksdag byecn om de verdediging des lands te regelen In Kuinenie rijten nieuwe bezwaren en blijki meer en meer do volslagen onmacht der tegenwoordige staatmaiiswijsheid om iets duurzaams te vestigen Er 1 veel geweld gepleegd nameloos onheil gestich maar er is geen reenltnat verkregen dan het uitzieht op vernieuwden onveraoenlijker strijd FBANKRUK Het Journ Off bevat de benoeming van den heer Charles Uémusat tot minister van biiiteiil zaken in de pl iaiB van den heer Jules Favre op zijn verzoek als zoodanig ontslagen Oenoemd blad bevat eene circulaire van 29 Juli waarbij de proeureiirs gei eraal gelast worden de hand te honden aan de bestaande verordeningen tot weriiig van onluehtige boeken en prenten welke thans in de depart einenteii verspreid en openlijk uitgestald worden en deels uit het buitenland maar grootendeels uit Parijs schijnen te komen Die vuil iaidige aansporingen tot onzedelijkheid egt de minister van jnsiitie in die aanschrijving dienden tot tijdkorting voor degenen die de misdaden elke altijd in aandenken blijven zullen biTaainden of vohoerden De heer Jules Favre heeft aan zijne vioegere collega s bij de balie kennis gegeven dat hij op nieuw de rechtspraktijk opvat l ij de verkiezing van 20 leden voor den raad van discipline die op den 1 dezer plaats had was hij onder de Ui die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid verkregen De heer Kousse werd als deken herko en De Sikle zegt dut de heer Thiers in de zitting der commissie van rapporteurs hit voorstel om de niiiiisterien te Versailles te vestigen krachtig heeft bestreden Hij was niet alleen tegen dit denkbeeld op zichzelf nia ir zag er ook uit een financieel oogpunt bezwaar in Zijne woorden hebben ecu levendigen indruk gemaakt Woensdag jl zijn twee Duitschers te Poligny in het d parteiiien der Jura dood gevonden DePruisische troepen doorliepen oedend de straten enkwetsten illeii die hen tegenkwamen Zij ilden destad in brand steken Den volgenden dag is de bezetting met 800 m in versterkt Naar luid van tijdingen uit de departementen waar de Duitschers gelegerd zijn gaan de e met liniine kwellingen voort en verbitteren zij daardoor de bevolking iii hooge mate Men vreest voor meer conflicten indien de Pruisen niei spoedig aftrekken In de iltmg der nat vergadering op 5 dezerzijn weer twee ontwerpen ingekomen tot invoeringeéiier inkoin9lenbela4ing n een daiirian wordtvooruesleld het inkinnen van allen Fniii elieii olvivinidelingen die iii Kninkrijk wonen nuts hd eui ADVERTENTLtN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN cijfer van fr 1500 jaarlijks bereikt heeft te belasten Het inkomen van fr 1500 tot 2B00 wordt belast met 1 pCt en van fr 2500 en daarboven met 3 pCt Uc commissie belast met het onderzoek van een wetsontwerp tot invoering van verplicht en kosteloos lager onderwijs heeft tot de prise en consideration geuonoludeerd De gemeenteraad van Parijs heeft Vrijdag zijneeerste zitting gehouden De heer Vautrain is met 69 ran de 70 stemmen tot president benoemd deheeren Adam en Frt min vierden tot vicepresidenten en de heertu Level lie Martial Bernard Mermothauen Felix Deliaguiii tct secretarissen gekozen De voorzitter aanvaardde liet priesidium met eene korte rede waarin hij ge egd heeft dat de gemeenteraad zichenkel zal bc ig houden met gemeentelijke aangelegenheden De heer Léon Say heeft daarna den adminibtratieven en finanoieelen toestand van Parijs uiteengezet Uit de keuze van den president leidt menalgemeen af dat de raad zeer oonciliant gf ind is Uit het door den heer Siij uitgebracht rapport blijkt dat de finaneii ele toestand van Parijs alles behalvegunstig is let tekort bedraat t 701 millioen daarenboven wil men STiO millioen leenen en om in deonmiddellijke belioe ten te voorzien tiO millioen altvlottende schuld Weldra zal de gemeenteraad zichbezig houden met de ipupstie der opheffing van denstaat van belig Algemeen is men van oordeel dat voor dat die weusch docr den raad zul worden geuit het gouvernement u t eigen beweging tot de oplielTing zjil overgaan De heer Thiers heeft eene vergadering bijgewoondvan de oouimis ie belast met het onderzoek of eenerestitutie moet gegeven worden aan die departementen die tijdens ij iluor den vij ind bezet waren onrlogsschattingen hebben moeten opbrengen Het oenigverschil dat tiissohen den heer Thiers en de ledenbestaat loopt over de som dor vergoedingen Peheer Thiers houdt niet zonder reden vol dat de schatkist óó met sehuldeii en onvermijdelijke uitgavenoverstelpt is d it men met meer dan de hoognoodigasommen moet aanvragen Iu het Jouni OJfmel komt een lang rapport voor nn den maarschalk Miic Mahon over het tweedebeleg van Parijs tegen de commune Het stuk welksbelangrykheid ieder in t oog moet springen eindigtaldus Zoo hiid dan het leger dat te Versailles wa saamgi trokken in nndcrlialve maand den gewehligstenopstand overwonnen dip ooit in Frankrijk is voorgevallen Ke langrijke v erken hadden wij tol standgebracht loopgraven over eene lengte van 40 kilometer gegraven 80 batterijen opgeworpen gewapendmet iü stukken geschut Wij adder overmeesterd 5 forten die op groote schaal gewapend eu met ver ba ende hardnekkigheid verdedigd waren De ring muur om de stad werd even eer gewonnen het legerveroverde gelijkmatig op zijn toehi allo hinderpalenuit den weg ruimend en na 8 dagen van aanhou lende geveeliteii waren de groote sterkten vau ducommune alle verscliansingen alle barricaden in onzehanden gevallen De brand in de gebouwen wa beperkt of geheel gcbliischt n vreeselijke ontplotfiugen werden voorkomen De opstandelingen haddenaanzienlijke verlnveii geleden ij hadden 35 000 gevaiigenen gemankt benevens 1500 stukken geeehuten meer lm 100 00 1 geweren veroverd Straatu oV ehteii ijii 111 t iU i ikmi iiniiiiddiidig iinwr bij ondi i Mior den wiivHlIer ij vu Icii echter ili Imv V U jjnp ji ijT T3t 8 M tWÜMW