Goudsche Courant, woensdag 9 augustus 1871

Tr I m mnm mmmm t t E ril uien mecsi m di llunk aan en mizc V rlii7 n i invel nnnim iki hjik waren tueli in verlunnlini gering ilaiik ij dr uijshrul dr vooizielitinlieid en Ik I beleid aiiun r gi m raah cii den moeden de onver clirokkenheid an soldatuu en ollieieren l e slaat van verhe en gejureudc hel beleg geleden iloor heileger an Versaillas ia aan dit rapport loei evoegd en dnirnt blijkt dat er van de ottloiertn snenvelden b J gewondun 43Ü ni de soldaten geanenveld 794 gewond 60M en vermibt 1S3 ISNaELAND De dagbl dcn behelzen het jaarlijksoh verslag omtrent den nlgemeenen ge ondheidslaat en de met het 00 daarojj gmouiti maatregelen in v l e de b staande wetsbepalingen door doetor John S inon den hoofdambteiiaar van het bestniir der algenieene gezoiidbeids politic oiuler dagteekening van 31 Maart jl iian de regeering gericht hij houdt daarin staande d t het aantal steifg allen hier te lande een derde grooter is dan het on zijn indien de tegenwoordige kennis van de voornaamste ziekte oorAaken overal in den lande behoorl jk behartigd en in toepassing gebracht ierd Hit aantal in dien zin verniijdelijke stort gevall n bedraagt volgens dr Simon thans alletn in Kngeland eu Wallis jaarlijks gemiddeld 120 01 0 Hij meent dat die verkuistiiig van menscheulevens met doelmatige De heer E J Keed de bekende constrnctenrbij de liritsehe marine legt in den Tiiiii i deverklaring af dat t transportschip Mrgaera sinds jaren doorhem als on ee iiar lig was afgekeurd maar dat hemdoor don eersten lord van de admiraliteit het zwijgen was opgelegd Hij geeft als zijne overtnigiiigIc kemieu dat t tegenwoordig beheer van s lands zeemacht ten eeniiiiin de unbestaiinbaar is met de veiligheid van oiricieren en zeelieden waarvan t natuurlijk gevolg we en zal dat eerlang de manschappen weigeren zullen op Uarer Majesteits oorlogsbudems zich in te schepen liet is zegt hij onbegrijpelijk dat het lot van Kngeland s grootemarine achtereenvolgens wordt overgelaten in dehanden van personen die alle kennis van zikenmissen Uet parlement bereidt zoodoende een langereeks van rampen voor DUITSCHLAND Aan de Angsburgsche y Wj Zeil wordt nit lionie medegedeeld dat de Pruisische rcgciTiiig ahlair de verklaring heeft ingidiend dat zij in het bel mgvan het vreedzame verkeer tnsjcheii katholieke en nietkatbolieke chr stenen en ter bescherming van het mogelijker wij e bedreigde st atsgezag tot haar leedwezen genooilzaakt is af te wijken van deii tot hiertoe gevolgden stelregel om aan de katholieke keik de grootst mogelijke vrijheid v in beweging te laten en dat zij daar het te duchten is dat de kiitholieke bevolking hare denk en handelwijze regelen zal naar de beginselen welke haar als godsdienstige plicht worden voorgeschreven gcnood aakt is en bedoten heeft vnii haren kant ten aanzien v iii confessioneele zaken uitsluitend hare politieke verplichtingen te raadplegen De Nordd AUg Zeif deelt mede dat doorde ingezetenen van Wiesbaden ecne zeer opmerkelijkepctit e is ingediend waarbij zij te kennen geven datzij wegens hnn vreet tegen de atieaaiifaclie besluiteu door den bisschop van Limburg hnn geestelijkopperhoofd in den grooten ban zijn gedaan Wijhebben ons niet sleolitd verplicht gevoeld zeggenzij te protesteereii tegen de Vaticaaiischc besln ten uithoofde ons geweten en onze godsdienstige overtuiging ons daartoe noo iten maar tevens op grondvan de plichten welke vmj hebben te vervullen jegensden staat jegens ons vaderland en jegens le maatschappij iu het algemeen Zij verzoeken dientengevolge I dut ij zullen ontheven wordm van ilebetaling van den kerkdijken aanslag en dat deminister z d last geven tot teruglii tiling van de gelden onder bovengemeld hoold duoi de petitiunarissen voldaan Men verzekert in gewoonlijk gned onderrichte 1 ringen te Berlijn dat de qu estie der dolatiui ein lelijk is geregeld Voiïr de kei er koning de badn iauts Knis verhel heeft hij de vereiselite lieslmtendeswege onderteek 11 1 Men voegt er bij dat ile thans op ipgeeriiig gelijke wijze als iii l Gii vóó den storm de dliii lieefi gestreken diiav zij de algemeene opinio in zekere piiestie in betrekking met de dotatie niet heeft gt Irotseenl de heer von Maiiteull el is aiidirniail vim de lijst verdwenen zooals dat vroeger ree U In i ft pla its ueliail Maar gelijk m 18ii ei 11 iliimheer v iii hem is gemaakt die niets anders heeft te verriehten dan le juit intie i e leekenen oor ile üiitv iiigen jiri bi iidi ou zal de regeeriiig hem un een extra giiii t tui leg eii door liem buiten ile wet uiil een giseln nk ti vi rieciien d 1 met uit de 4 mul oen voor ilulutuu bestemd lUijküliB het thiins openbaar gemaakt verslag van Ie vergadering der ehnjnwerkers gi ellen te üerlijn dic door ruim lüOÜ personen werd bijgewoond is in die bijeenkomst Uisloten in hel la ilsl van Augustus of in liet begin van September In werk te stakim zoo hel loon niet vtiór dien tyd met 2S jieroent verhoogd en het aantal werkuren per dag tot op 9 j Yerminderd is ïeveiis werd modegedeeld dat er binnen veertien dagen een conoert zal Horden giueven ten voordcele der kna opgericht tot ondersteuning der werklieden die in genoemd vak om de vermelde redenen den arbeid zullen staken B U S L A N D De Ontsee Zeiliiiig ii eldt het volgende volgens dl onchten i Mo eou ontvangen nemen de branden er op onrustbarende wijze toe Het is opmerkelijk dat vooral de goiiderenmaga ijneii de fabrieken en de groote liandelshuizen eene prooi der vlammen worden Men schrgft deze branden aan kwaadwilligheid toe en meu ia van gevoelen dat de socialistische partij die in Moscou veel aanhangers telt er niet vreemd aan is Het blijkt dat ook het gouvernement die meening is toegedaan aangezien er eene commissie ia benoemd belast om de bi iiiulsticliters op het spoor te komen De leden dier commissie houden eiken dag zitting onder het presidium van den gouverneur generaal zij leggen eene groote werkzaamheid aan den dag Tengevolge van hunne bomoeiingen is mm 4 knapen van l i tot H jaar op het spoor gekomen Deze behooren tot de laagste volksklassen en hebbeu reeds bekend dat zij verschillende indnstrieele etablissementen in brand heblien gestoken Volgens hunne opgaven hebbeu pi rsoiien die him onbekend waren hen aangespoord de misdaden tegen geldelijke vergoeding te bedrijven Tei geiülge van hunne aanwijzingen zijn nog een lar personen in lieehtenis genomen De commissie heeft levens ontdekt dat er plan bestaat om te Warschau dit stelsel van brand te stichten toe te passen De choleia mnakt niet alleen u Petersburgen Moscou maar ook in de provinciën vel ciierb Te Itybiiisk aan de Wolga staat de handel bijna geheel stil meer dan 8000 personen zijn gevlucht In Tanibow eene gouveriiements hoofdplnats van omstreeks 33 000 inwoners werden binnen zes dagen 917 personen door de cholera aangetast waarvan binnen den elfden tijd 458 stierven Op een dag 13 Juli werden 23S aangetast en stierven er 132 Ook m lliga woedt de ziekte he ig In Russische steden laat de gezondheidspolitie de openbare reinhe d eu het drinkwater zeer veel te wensohen over CiOLUA 8 AUGUSÏta Met genoegen vernemen wij dat heden avond ten li ure in liet lokaal van de sooieteit Ons Genoegen een volksfeest zal gegeven worden bestaande 111 een conceit voorafgegaan van andere vermakelijkheden door het gezelschap van den heer August de Boer Tegen betaling van vijf en twintig centen wordt de toegang voor allen opengesteld Gelijk dit elders met het be te gevolg is beproefd zal men dan ook hier door nik een volksfeest trachten velen op te wekken om wezenlijk genot te sm iken dat gunstigen indruk kan oefemii op de ontwikkeling des volks De heer Uorsteegh voorzitter van de sedert eenigc ja en alhier bi staande Ainbaobtstand vereeniging heeft zich beijverd het feest te bevorderen door eene aanzienlijke bijdrage waarvoor al de leden twee vrijkaaitin ontvangen en de c medewerking zal het wel gelukken der poging ala wij hopen en verwachten verzekeren de aïgeracene belangstoUing opwekken en de aanleiding zyn tot verdere bemoeiingen op de eii weg Op vereerend vor ock zal naar wij stellig veriie men de heer Victor Driessens morgcii Woensdagavuiid nog Bciie laatste voorstelling geven bestaande uit Maitiii de Kruijer en de Mooie Nikker iu welk laats e stuk de heer Judels de hoofdrol zal vervullen Bij kon besluit is benoemd tot plaatsverv kantonrechter alhier mr P J Snel De 1 luit N M la Fontijn is van het depot inf te O iiida overgeplaatst bij het i reg infanterie te Berden op Zoom in garnizoen Wij vernemen dat er heden morgen te iondernk een vrij hevige brand is uitgLbiv ken waardoor reeds een zestal huizen aan deze zijde vun t dorp in de aseh gelegd zouden zijn Z M de Koning is naar het ütr Dnghtad bericht Vrijdag door de tegenwoordigheid van geest van ecu tot dusver nog onbekend jiersooii uit een groot gevaar gered Z M keerde terug van een lie7oek bij Z K H prina Hendrik en passeerde den straatweg juist op hel oog iiblik dal de trein van ven m den eiitraalspoorweg van Utrecht in volle vaart daarover moest Zr Ms rijtuig zonde doordien de postiljon den nf slnitboom niet bemerkte de avond was reeds gevallen en de boom niet zoonls elders geschiedt met een rood licht a8ngew ïen onvermijdelijk onder den trein geraakt zyn ïoo een licli aan den weg bevindend man zieh niet voor de paarden op den weg gesteld en daardoor den forscheu gang gestremd had zoodat de postiljon van zelf de paarden moest inluniden De minister van binnenl zjiken heeft bepaald 1 dat de eommissien aan welke wordt opgedragen het examineren van hen die eene acte van bekwaamheid voor het middelbaar inderwijs wenschen j erkrijgen voor het jaar 1871 zitting zullen houden te s Gravenhagc 2 benoemd a tot lid en voorzitter der commissie voor de examens in wis m iiatuarkuiidige wetenschappen zeevanrtkunde teekenen on boetsceren d D de Loos directeur der h burgerschool te Leiden tot leden d P van Geer hoogleeraar te Leiden d K van der Ven directeur der h burgerschool te Haarlem d 1 de Boer benoemd hoogleeraar te Groningen d K Selenka hoogleeranr te Leiden J E Cornelissen directeur der afd voor de waarnemingen ter zee van het meteorologisch instituut luit ter zie 1 kl J P Koelman directeur der akademie van beeldende kunsten s Hage A W van Diini leeraar aan de akademie beeldende kunsten te Kotterdnm b tot lid en voorzitter der commissie voor de examens in de Nederlandsche taal en letterkunde en de geschiedkundige wetenschappen de ataathuishoudkimde de handelswetensclmppcn de levende talen en hare letterkunde het schoonschrijven en de gymnastiek m 1 Roiueyn directeur der rijks h burgerschool te Middelburg tot leden d H E Moltzer hoog leeraar te Groningen d J H H Ilulsmanii direeteifr der h burgerschool te Breda m L de Hartogf leeraar der rijks h burgerschool te Utrecht L Chatelain leeraar der hoogere burgerschool te s Hago F S Gomm leeraar der h burgerschool te s Hagej d van Capelle referendaris bij het dep vnii binnenl zaken te s Hagc j 0 Eykmaii onderwijzer det gymnastiek te s Hage Men verzekert ons dat een wetsontwerp tot beteugeling van besmettelijke ziekten thans werkelijk bij deoUnad van State aanhangig is gemaakt Met het oogop de nadering der cholera op de gezette overwegingdie de Staatsraad aan de welsoiitwerpen wijdt en ophei reces der beide Kamers bestaat dus de mogelijkheid dut de Staten Generaal dit hoogst gewichtigwetsontwerp wellicht nog tijdens het heerschen derdreigende epidemie behandelen Uet Vadeti Naar men verneemt zullen de schako s bij het leger hier te lande vervallen en vervangen worden door de zoogenaamde kepi s naar Fransch model Ten gevolge van het overlyden van dr H van Beeck VoUenhoven voorzitter van de eerste kamer der statengeneraal zullen de provinciale staten van Noord Holland naar luid van art 89 der kieswet binnen dertig dagen tot eene verkiezing moeten overgaan ter vervulling der opengevallen plaats Volgens de schoolbcricliten in de nieuwe bijdragen van Juli 1871 bedraagt het getal vacante scholen openbare voor gewoon lager 24 gewoon en meer uitgebreid 3 meer uitgebreid onderwijs I bijzondere voor gewoon lager 1 meer uitgebreid onderwijs 1 gesubsidieerde bijzondere iouT meer uitgebreid onderwijs 1 Vacante hnlponderwijzersbetrekkingen met uitzondering van Amsterdam waarbij het getal niet wordt opgegeven 43 die vau hulponderwyzeressen 2 Van de vier geëxamineerdon voor kadet Wj de mariniers waarvoor het examen Vrijdag afliep moet miar wij vernemen geen enkel adspirant aan de vertischten hebben beantwoord Vrijdag avond werd in het lokaal Diligentia de tweede vergadering gehouden van hoofd en commaiideereiide officieren der schutterij in Nederland Die ver adering telde 109 leden Na het uitbrengen van het verslag werd uitvoerig beraadsliuigd over de vraag of nadat het tot stiind komen eener nieuwe wet op de schuiterijen tot de vrome wenschen schijnt te behooren nog eene wijziging op de bestaande wet zou worden uitgelokt De uitslag was dal besloten werd in afw ichting eener nieuwe wet aan de regeering die hoofdpiinteii tot herziening voor te dragen welke op het stuk van administratie en tucht wcnscheiyk eu noodzakelijk zijn Zaterdag heeft de vergadering zieh bezig gehouden met de vaatstclUing van het riglementder vereeniging De pokziekte heeft in de week van 27 Juli 3 Aug lil de provincie Friesland weder eenige uitbrei ding erlangd konstatecrd wai te Wynjeterp 1 warden Het ti door tot ICl gq Te Amaterdan directeur en kui schouwspel plaul geringen diel stuT omstandighedi het waehtschip j nisstraf is Vero van al het persl voorlezing gednf schip tnsschen ten aanschouwe op het Va n egt het Hbl aigesohaft was luig b j de zeen ling wederom ii tijd zelfs niet voq De Nieuwe waar geen gel onderwijs van wijs ontoeroikeiil oogenblik een onderricht oiiivf oen bevatten De meerderli wilde eene bijl ecu christelijk held verzette en toen deze hj zaak voor dea die de meerd bepaalde dat Tan t onderwijs Roomsch of terecht zoo kiezingen gel Lij worden oiuil tl tantseh zijn bevolking te voort waa openlijk voor paus en de v giiiselen goedM de regeeriiig tcj trouwt aan illl hier oiiderscliei politiek en i ultrainont aan tJ men is geheel lastingen te o kwaamheid daa ook by verkil rijn gevaarlijk prov staten de regeling a De gemeente tui el te kort te brengen sun kermis in min staan In de Scieui leum branden I onirelukken a iij er in het re i die dan nog digen door pei voor den langl brnud of bedelf LaatI Dublin leden der verl tie voor de h e getracht eene en wel ondnu stige botsing politie zeer wen en kinil burgers en veil is hersteld Londen I de sitting vail za worden Het blad lorda zal vervf De Siandai Majnanima roe te kieze lingen in hi tl