Goudsche Courant, woensdag 9 augustus 1871

ding erlangd S nieuwe gevallen ijn in die week gokouBtiitecrd waarin 3 te Oldeboorn 1 te Stroobos l te VVijiijeterp 1 te Noordwolde I te Sneek 1 te Letuwwdeu Het totaalcijfer der aangetasten is daardoor tot l Jl gestegen Tü Arasterdam had Vrydag voor het huis van dfn directeuren kom miiudant der marine eeu ougchoord schouwspel plaats Ann oen werkman die wegens geriiigeii diefstal met aanneming vau verzaehtende orastandigheilen door den krijgsraad aan boord van het wnchtsohip tot drie maanden cellulaire gcaugeiiisstrnf is veroordeeld werd daarvan ten aanhoore van il het personeel en werkvolk van s rijks werf voorlezing gedaan Hij was hiertoe van het wachtschip tiiMcaeu Ui aiiieio na ii d execiiiiei aat9 geieiu ten aanschüuwe eener talrijke menigte die zich d iar op het Kattenburgerplein verdrong Wij vermeenden zegt het HU dat de te pronkstcUiiig voor goed algLsohaft was en begrijpen niet waarom indien zij nog bij de zeemaelit geoorloofd is zij thans plotseling wederom is te voorschijn gchaahl na zco langen tijd zelts niet voor zwaarder vergrijpen te zijn toegepast I e Nieuwe Arnh Cl wijst er op dat te Arnhem waar geen geld gespaard wordt voor middelbaar onderwijs van jongens en meisjes het ilager onderwijs ontoereikend is Zóó oiitoereikciiil dat op dit oogenblik een twcehonderdtal kinderen geen sehoulonderricht ontvangen omdat de lokalen ze niet kunnen bevatten De meerderheid der floreenpliehtigen te Roomsch of onroomsoh moet zegt het VolHhlai terecht zoo min mogelijk bij benoeiuuigeii en verkiezingen gelden vooral niet moeten personen benoemd worden omdat zij lioom ich of omdat zij l rotestaiitseh zijn iiin de Uoomsohe of de l rotestant che bevolking te believen maar zoo gaat hot blad voort waar de leden der kerkgenüotschapp n er openlijk voor uitkomen dat zij den syllabus van den paus en de veroordeeliug daarin van de liberale beginselen goedkeuren moet uit den aard der zjiak de regceriiig toeiien dat zij de ambten niet tiever trouwt aan illiberale mannen ofselioon ook weder hier ondersolieid mag gemaakt worden tusseheu een politiek en een geheel ailmiuistratief ambt Eeu nltramontaan tot commissaris dca koiiings te benoemen ia geheel iets anders dan een ontvanger der belastingen te bevorderen wanneer dienstjaren en bekwaamheid daarop wvnspraak geven Kn zoo is het nok bij verkiezingen De ultr imontaunsolie gevoelens ïijn gevaarlijker in de staten generaal dan in de prov stalen gevaarlijker in de gemeentebesturen bij de regeling van het onderwijs dan in polderbesturen De gemeenteraad van Arnhem heeft voor een even tui el te kort van de door eeuige eommissien bijeen te brengen som voor volksfeesten bij gelegenheid der kermis in miniatuur een crediet van ƒ lUUO toegestaan In de Scientijic American wordt aan hen die petroleum branden het volgende als voorbehuedmiddel tegen ongelukken aanbevo en Neem een pit zoo lang nl er in het reservoir uwer lamp kan vul de ruimte die dan nog over is met spons en laat alles verzadigen door petroleum Kr is dan voorraad genoeg voor den langsten winteravond en het gevaar van braud of bederven van meubelen of tapijt is vermeden La atste Beric hten Dublin 7 Aug Gisteren namiddag hebben de leden der verceniging tot het verkrijgen van amnestie voor do Feniïns gevolgd door eene groote menigte getracht eene meeluig te houden in het park l hoenix en wel onilanks het verbod der politie Eene ernstige botsing was het gevolg Het schijnt dat de politie eer streng heeft gehandeld en luniineii vrouwen en kinderen heeft geslagen Een groot aantal burgers en vele polit e agenten zijn gewond De orde is hertii ld London 7 Aug De Timen neent te weten dat de zitting nu het parlement bir ncn lecrtien dagen zal worden geprorogeerd Het blad voorspelt dat de Ballot Bill door de lord s zal verworpen worden De Standard zegt dat de oorlogsehepen Magenta Mapianima en Ilimnefie te Toulon gereed ligiieii om toe te kiezPii met hel oog np mogelijke verivikkelingeu in het oosten Uome 7 Aug De OfjimoiK egt dit de i ouveruemcnteu van Engela 1 en Amerika aan de lUilia iiiselie regeering lu bb i medegedeeld dat ile selieidslieden voor de Alabiii la qnie tie geko en ulleu worden door de konmg n aii Kngelaml ileii president der Vereenigdc Stalen koning Victor Emanuel den keizer van Bra ili en den president van den Zwitserschen bond De Ojiiniom verklaart als onjuist het bericht dal het Ciuiriuaal aan den paus zou zijn algestaan HeidelVjerg 6 Aug De vergadering vuii oudKntholiekei heeft zich verklaard voor eene doortastende Ki kliervoruiiug met het doel om de oorspronkelijke Katholieke leer tegen latere bijvoeging in bescherming Ie nemen r u jnjo i juig Volgens tijdingen uit Versailles is het tusschcn de bekende parlementaire fractien tot geen overeenstemming gekomen ten a inzieii van het plan om de volmachl des hoeren Thiers te verlengen Men ver ckcrt echter dat het liuker ccntrum nog deze week een ontwerp in dien zmz d indienen Parijs 7 Aug lieden is de acte van beschuldiging legen de eer to reeks der l arijsche opstandelingen openbaar gcnia ikt Daarin worden de woelingen der Ihterimlionak geschetst die deu opstand voorbereidde Assi wordt in het rapport beschuldigd dat liij tit den burgeroorlog aangespoord en het burgerlijk en militair gezag oMTneldigd heeft dat hij regeeriii shandeliiigen gepleegd heeft de besluiten heeft helpen goedki uren u uitvoeren die geleid hebben tot de verwoesting ileii moord de plundering en den luMiid van Parijs Aan andere be ehnldigden orili 11 divelfde niisd ideii te laste gelegd Courbet wordt san medeplichtigheid aan de vernieling van de Veiidóine znil beseluildigd Omtrent Lnllier wordt ge egd dat hij troepen voor de opstandelingen aangeworven en aniigevoerd heeft dat hij zieli meester heeft gemaakt van de staatieigendumiue i dat hij de militairen heeft aangespoord de zijde der oproerliiigen te kie en rous et wordt beschuldigd an openbare ophitsiug tut ongehooraiaiulieid aandcwettin en tut beeediging van de nat vergadering l e be ehuldiging tegen Vcrduie en liilliornv luidt dat ZIJ paitieuliere huizen en openbare monuirienteu moed willig hebben vernield tegen Jourde dat hi de zegels ip de staatskassen verbroken en s lands Aden ieik M t lu ift tegen l Vrré en Cli inenl dal ij de wapens tegen Fiankiijk gevoerd hebben De aiideie rapporten zijn nog niet bekend gemaakt Versailles 7 Angnstus in de vergadering heeft de minister van oorlog de verklaring aigeleg l dat de hertog van t hartres voorloopig door de delegatii ti Tunis lieiioi nid eii geiliieon i ui onder den ii iaui aii üiilu rt Lef rl verzoelit heelt buitrii i oldij ia dienst te mogen treden Ingevolge dit er zoek had de minister hein toegestaan in Hii rn 1 h id eene discussie plaats over t ontwerp tot vi rii eerdering der krijgsraden en bespoediging van de instructie van dezen De minister van oorlog cont iitrerde dat tot op den aden di zer 4211 beschuldigden waren verhoord löOÜ waren er vrij ge sproken Het bedoelde ont verp rd a ingenomen Ue heer llufaure diende een w svoordr ieht in bepalende stralleti legen de ledm van de JiUeniationale De voordracht is urgent verklaard Liiiilens beriehtcn uit Parijs 7 Aug Door den advocai t Riissno is de vra ig geopperd of de krijgsraad bevoegd is in burgerlijke quiïstien te beslissen Do raad heeft zich competent verklaard Burgerlijke Stand Gkhoiu S ö A g Mogdalena Ordiim Cornelia ouders 0 Mourik en M Voennna S Joli uines Chnstmau QuJers V F Endenburg on A V Zandijk Ovtui Kni N 4 Aujf II Tintjes 11 m 5 L ïli iamao H w M Vrrknik 42 j J Iloonhout 3 j 2 m 7 J Scheuk 20 d ADVERTENTIËN S lss s sai ggl 50 Jarige ECHTVEREENIGING f VV REUÜL KN E VAN IIÜON il i II a e diiiikhare Kin de niScïBólSs en Kleinkinderen iouda 8 Augustus 1871 aijEisn Miy Mlnisleiie vaii F iiancJeii Bestuur der Registratie en Domeinen De Ontvanger der Rei istratie en Doineineii to Inuda zul op WOENSDAG den 16 AU iUS i US 1871 des voorniiddags ten tien ure in het logement dk Zai m aan de Markt te ourfa zoo uoodig onder voorbehoud van de goedkeuring van den heer Directeur der Registratie en Domeinen ie s Gravenhaqe overgaan tot de OPENBARE VERPACH ilNü bij inschrijving voor den tijd an drie jaren die gerekend worden te zijn ingegaan den 1 MEI 1871 om te eindigen jp ultiir a APRIL 1874 van De aanslibbing en het daardoor op de bepaalde diepte en breedte houden van het gedeelte van de rivier den HoUandschen IJssel van af de zoogenaamde Galg in de gemeente Moordrecht tot aan de uitmonding in de Nieuwe Maas en zulks in dertien perceelen of vier massa s De billotteu van inschrijving moeten vrachtrrij en ijet lofen worden ingeleverd vóór den 16 AUGUSTUS 1871 ten kantore van voornoemden Ontvanger alwaar even l ls ter Secretarie der gemeente Ouderkerk a d Lhncl en ten kantore van den Ontvanger der Regi stratie en Domeinen te li tttei daiii de voorwaarden van verpachting ter lezing zullen liggen De f i = Ontvanger voornoemd KAEMPFE ISENTHAL C Hamburg Amsterdam Rotterdam wenschen een AGENT voor Gouda en omstreken aan te stellen Aanbiedingen met opgave van informatiën franco te zenden aan het Kantoor van ISENTHAL C Warmoes strnat 1 574 Amsterdam Uut in Oostenrijk Amerika en Engeland gepatenteerde A N ATH ERIN M O N DWA T EI van Dr J G POPP Pract Tnndniecster te Weenen Bognerstraat 2 Dit Mondwater door de geëerde Weener geneeskundige faculteit goedgekeurd en door eene eigene 2Üjarige ervaring gestaafd behoedt voortrettelijk tegen eiken kwnlijken reuk uit den mond bij verzuimde reiniging zoowel bij kunstala bij holle kiezen en wortels alsmede tegen tabaksreuk hetiseenonovertieffel jk middel tegen ziek ligt bloedend chronisch ontsteekbaar tandvleesch scorbut in het bijzonder bij zeelieden tegen rheumatische en jicht kiespijnen bij het loslaten en slinken van het tandvleesch bijzonder op meer gevorderden ouderdom waardoor eene buitengewone gevoeligheid van hetzelve bij verwisseling van temporatuur ontstaat het dient tot reiniging der tanden evenzoo iü het een behoedmiddel tegeu vervuiling in het tandvleesch en bijzonder aan te bevelen bjj loszittende tanden een kwaad waaraan zoovele scrophuleuse personen plegen te lijden het versterkt het tandvleesch en bewerkt eene vastere aansluiting aan de tanden het behoedt tegen kiespijn bij zieke kiezen tegen te groote tandsteenvorraing het geeft aan den mond ook eene aangename frischheid en koelte zoomede eenen zuiveren smaak daar het de taaije slijm welke er in aanwe ig is oplost en dit daardoor ganiakkelijk wordt verwijderd en alzoo verbetering van den smaak te weeg brengt Prijs por flacon ƒ 1 7 1 TANDLOOl tot bot zelfplomberen van holle Tanden prijs f 2 1 0 K k a p ANATHE RINTAN DZEEP U Plantaardig TANDPÜEDKR prijs 88 Cts Te verkrijgen te ionda hij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A i i Ie Itolterdam bij F E van Santen KoKf apoth en A Rehipperoijn C blaanwe poreelcin inkel ie s llagc bij 1 D K C Snnbilié apoth te IjcMlen bij E Noordijk te Dtreohl hij l Allena iipolh Ie Amilenlam bij F van VVindheim fc verkijoplinis Ie Oinlew iler hij T J van Vreniningeii Ic Sehoonlioveii bij A Wolft