Goudsche Courant, woensdag 9 augustus 1871

Geregtelijke Veroordeeling De hoer ASSMANN ui FIRMA C W lUJLRICH te Berljjn die het voorrecht heeft den heer SARDEMANN tegenwoordig het ZOUT voor zjjue tooverpakjes te leveren is door m wegens laster en het vervaardigen en verspreiden van valsche attesten volgens welke mijn zout schadelijk zou werken gerechtelijk vervolgd en te Berlijn in twee instantiëi veroordeeld geworden Deze Attesten nu die den heer Assman eene veroordeeling wegens laster berokkend hebben heeft de heer Sardemann in t Nederlandsch vertaald of doen vertalen er de namen VAN ROGGEN en BAKKER onder geplaatst en rent en holt nu met die fraaUe bewijsstukken getuigd als een kolderig karrepüard door alle Couranten van Nederland t Is jammer dat de hoeren VAN ROGGE on BAKKER mij in de hleronderstaande verklaring verzekeren dat SARDEM NN als getrouw volgeling van ziJn Berlijnscheji leermeester van hunnen naam misbruik heeft gemaakt zoodat thans zeker beer CLEBAN te Amsterdam de eervolle taak op zich neemt de in Berlijn gefabriceerde attesten te verificeeren zonder dat hij ooit zout van Sardemann verkocht heeft Dat zijn de imi ige middelen waarvan de heeren ASMANN en SARDEMANN zich bedienen om mij en hun vroeger patroon in ü edcilaml L atatrbulia rui Lea u 2eu uii2 al to steken Veel beter zoude het hun staan als zjj zich jegens mij die vroeger hun leveranciervan zout was dankbaar betoonden ook daarvoor dat ik aan hunne tegenwoordige spitsbroeders zoo vele artikelen geleverd heb in wier NAMAKING voor de geheele bende altjjd nogeen broodje te vinden is De ondergeteekende verklaart dat de Heer H Sardemann mijnen naam onder zijne advertentiën gemisbruikt heeft t t sHage J van Roggen DroogLst Ik ondergeteekende verklaar bij deze aan den heer H Sardemann nimmer eenig regt te hebben regeven gebruik van MIJNEN NAAM IN COURANTEN te maken A lkmaar W J Bakker Apotheker Mijn UNIVEUSEEL ZUIVERINGS ZOUT is alleen echt in 1 1 pakjes a CO in 1 2 a 33 en in 1 4 a 18 Cts verkrijgbaar gesteld te Gouda bjj L WELTER Gouwe en L SCHENK Hoogstraat Bij elk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK n vonsr ca iiisCBOK iT Apoth en Fabrik van Chemiscli tedinüehe Pru paraten Lokaal Ni i bs VbuaAA Jostbaven Goiuh Toon eel voor stelling onder Directie van den Heer VICTOR DRIESSENS M OENSDAG 9 AUGUSTUF 1871 op algemeen verzoek zeker laatste Voorstelling MARTIN DE KRUIJER Groot beroemd Touneeljpel in 3 Bedrijven nu n hi l Kransch djr liemn CORMON ea GRANGE In Parijs zoowel als hier te lande met het wvootste succes opgevoerd de Mooie Nikker OP EEN WEL OPGEVOEDE BEDIENDE Vaudeville in 2 ArtleelingLii naar het I uogdiiiti li vlij bewerkt door J BOTH Iz Aanvang te half aJit uren Prijzea der plaatsen 1 EANG 99 Cents 2 Rang 50 CJents Kinderen beialen half geld PLAATSEN te bespreken van s morgens 10 tot s namiddags 3 uur Sociëteit Ons enoegen hilTtaTgongert nit te Toereu door de KAPEL van het Regiment G renadiers en Jagers onder leiding van den Heer op DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1871 des avonds ten 6 ure precies ilV Entree voor een Lid met het regt om eene Dame of een zijner Kinderen te introduceeren 49 Cts meerdere Dames of Kinderen 25 Cts per persoon Niet Leden 99 Cts per persoon Programma s zuUeu aan bet Bureau verkrijgbaar zijn Namens dk Diuectik Gouda De Secretaris 7 Aug 1871 T GOEDEWAAGEN Sociëteit Ons Genoegen EENE ENKELE Groote buitengew Voorstelling in de Hooge Goochelkunst etc iloitr DAVID TOUIAS BAMRERG Hofmechanicus van Z M den Koning Op WOENSDAG 9 AUGUSTUS 1871 des avonds ten 8 uur Entree 49 Cents HH Leden met hunne dames en Kinderen betalen de halve Entree prijs 13 Zie verder de programma s Reeds over ö dagen BiiKengew groote kansopwlnst 15 AUGUSTUS E K HONGAARSGHE LOTEN lijs 11 2 0 0 H KLEINSTE PRIJS fl lOB Geheele Loten 3 50 halve ƒ 1 70 kwart 0 90 en niet zooals bi de HH ISExNTHAL C ƒ 4 f 2 en f 1 Ook neem ik geen tien procent als men een prijs wint dat o de fl 250 000 fl 25 000 bedraagt De Orlglneele Loten zijn bier te lande Aan alle aanwagou wordt per keercnde post gevolg gegeven Uuedü p A DU MOSCH V oor liottenütiH verkrijgbaar bij HH GEBR HAAGENS Goudt DiuL vau V UriuUi au Openbare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op VRUDAG den 18 AUGUSTUS 1871 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bü enkele inschrijving aan te besteden Het anioveren van twee Woningen op de W esthaven en het daarvoor in de plaats bouvren van een Posten Telegraaf kantoor Het Bestek en de Voorwaarden zullen dagelijks de Zondag uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags l ure ter plaatselijke Secretarie en aan de stads timmerwerf ter inzage liggen terwijl door den GemeenteArchitect de noodige inlichtingen zullen worden gegeven De inschrijvingsbiljetten moeten op zegel ge schrevcn door den Inschrijver en zijne Borgen geteekend en behoorlijk gesloten op DONDERDAG den 17 AUGUSTUS aanstaande voor des uamuldags ten 5 ure ter Gemeente Secretarie zi u ingeleverd waar ook het bestek tegen betaling vun 50 centen verkrijgbaar is gesteld lieeds over SS dagen kelz Oost Frenile Leenlng 1864 TREKKING 1 SEPTEMBER t prijs a 11 200 000 I oO 000 1 15 000 10 000 prijzen i OOG en nog 794 prijzen welke alle 1 September moeten getrokken worden Hiervan lover ik geheele loten a J 4 halvo 2 kwarte a ƒ 1 Alle aan ragen worden direct beantwoord tegen overmaking von remise OflScii i le Trekkingslysten worden overal verzoni en Utreiht D A DU MOSCH Voor Rotterdam veikrijgbaur bü HH GEBR HAAGENS Keizerstraat Openbare V erkooping op MAANDAG 28 AUGUSTUS des voorm ten Elf ure ten overstaan van Notaris Mr KIST te Gouda in de Sociëteit Ons Genobgen in de Boelekade aldaar van 1 Vier naast elkander gelegen zeer goed onderhouden en gemakkelijk iiigerigte WOONHUIZEN waarvan eeu met kleinen en drie met groote TUINEN aan den Fluwelen Singel wiJk R n 338 339 340en341 teöo A 2 Een HUIS in de Aaltjebaksteeg een dilo in de Komijnsteeg en hetgeen verder bij de Biljetten zal worden vermeld By akte dd 4 Augustus 1871 te Gouda onder de hand geteekend is de Vennootschap tusschen de Ondergeteckenden te GoiiJo bestaan hebbende onder de firma A J TRIJBITS en ZOON tot het drijven van handel in oude en nieuwe Metalen Porceleinen en Antiquiteiten Huiden Vodden en andere voorkomende zaken von ditn datum af ONTBONDEN zijnde de ondergeteekende A J TRIJBITS belast met do verefl ening van de zaken der ontbondeoe vennootschap De ondergeteekende M A TRIJBITS maakt tevens bekend dat hij den handel in Porceleinen en Antiquiteiten alleen en voor eigene rekening de ondergeteekende A J TRIJBITS dat hij de overige zaken alleen en voor eigene rekening voortzet ABRAHAM JACOB TRIJBITS MOZES ABRAHAM TRIJBITS K K OOSTENRIJKSCHE Prcmleleenlng van 1864 Hoofdprijzen I lor 200 000 50 000 15 000 10 000 2 a 5 000 3 2 000 6 ïi 1000 15 u 500 30 400 740 a 170 enz du op leii I September e k uitfii trokkcii worden Voor tW e tiekking verveiA ik trgcn i miico overmakinj v iii het bedrag gelieeli loten ü 5 halve H ƒ 2 50 vierde ii 1 25 l ros eetut i n grutis Trekking ilijeti n worden fr ineo torfii onden na ie trekking Bankieushuis SlEGMUND HeCKSCHER Amsterdam iaimwHtirmt i 53 snlG VBuH ti fumft jdWiMÖ Ke oiss lei lm lot dMimii vim t tol k Hf Bopieester a Véé fmmi DeStntlint ft UmintaFmna rifititp Aimm toilfraai H i m a i iJe W Ie é k w sr l SlNuZ H lOf h lel x