Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1871

l i é lttSlMËJ iit Ë ii £4 tfl wammmtÊtm 1871 N 1087 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcsliebbd vöcr Gouda e Oaislreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave fS irftht heeft den urin is door my 11 volgens welke e instantiën verin wegens laster lisn vertalen er met die fraaie ïderland tig tuinde verklaring 1 1 erraeester van te Amsterdam de crM zonder dat K lANN zich bei u éCU den loef af er lun leverancier i ojdige spitsbroe bmde altijd nog ii br zijne adver e n me Droogist eenig regt te t t Ipotheker D in 1 2 a 33 ei L SCHENK De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prya per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 Vrydag 11 Augustus ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderijjke Nommers VIJF CENTEN Prwparaten i jsooping SlUS des voorni in Notaris Mr t tc t Ons üenoe Non ge Bgen zeer goed k il gerigte WOON et deinen en drie de Fluwelen Sin Om 341 te Gouda Aalijebaksteeg ecu 11 bijtgeen verder bij me 1 18 1 te Gouda on s Vennootschap cien e Gouda bestaan V I TRTJBITS EK ndel in oude en n Antiquiteiten vo irkomenoe zaken ON DEN zünde de IJ1JT8 belast met i en der ontbondene V TRIJBITS maakt hondel in Porcelci n Cj voor eigene re lü t J ÏUIJBITS n lee i eu voor eigene I A Xb TRIJDITS lAkTRIJBITS lirKSCHB an 1864 00 5 00f 15 Ü00 00 ö u lOOU 15 a 1 en Teii ber e k Il ie trekking vern ikiiit v ui liet bedrag 50 p 25 t ij vlijBtca wordi ii kl g I I E L S U U I S eKkscher I iiwivnilniat i 5 iï I X Kennisgeving BURGEMEESTERen WETHOUDERS van Gouda brenffen ter kennis van de inge etcnen dat de REKENING Tan de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het die i8t iwr 1870 vour den tijd van veertien dagen op de Secretarie tor leiiug Tan een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen an des morgens ten tien tot des namiddags ten één ure terwyl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier Bekening kan worden verkregen GouuA den 8 Augustus 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DuOOOUtlSVElt FOKTUIJN VAM BiSliajiB IJzïNDOOaN De verkiezing voor den Gemeenteraad Hoewel morgen reeds de dag daar is waarop tot de keuze van een raadslid moet worden overgegaan is er tot nu toe weinig bekend van de personen die ditmaal in aanmerl Ing zullen komen Wel ontvingen wg gisteren het billet der roomsch katholieke kiezersvereeniging die den Heer Koekans candidaat stelt doch het is van belang dat van anti clericale zijde een andere candidaat worde genoemd en daar niemand dit tot nu toe deed vrilleu wij om het belang der zaak een persoon aanbevelen die zeoi verdient iu aanmerking te komen WiJ doen dit nu hoewel wij t nooit gedaan hebben omdat de overmoed der ultrnmontanen juist b de laatste verkiezingen cns hoeft geleerd voorzichtig te zjjn vooral ook omdat er tusschen hen en sommige protestanten een overeenkomst van wederaijdschen steun schijnt te bestaan Nu de ultramoutanen zich stouter op den voorgrond beginnen te dringen en kenneljjk in t verdraagzame Nederland een gedeelte van het terrein willen terugwinnen dat door hen elders in geheel zuidelijk Europa werd verloren nu is t van dringend belang dat allo Nederlanders die het wel meenen met hun vaderland er voor waken dat de fundamenten van den Nedorlandsehen Staat niet worden ondermijnd Was er op andere wiJze samenwerking geweest tusschen hen die zich tegen dat streven dt r i lericaleu willen verzetten wjj zouden ook tlinns I l ii oiiiidulaiit iii lihi ii iiopnid iimar nu van dergelyke samenwerking niets bekend is nu hebben wj gemeend niet te mogen zwegen De man dien wg op t oog hebben is reeds meenualen genoemd wy liedoelen den Heer L P Hoo£endiJk £ r zullen wellicht een pMr bezwaren tegen deze oandidatuur worden genoemd De Heer Hüooenduk is niet katholiek zal men wellicht zeggen en het is nu sedert jaren gewoonte dat één belyder der Roomsche kerkleer in den Raad zitting heeft één en niet meer Het is er verre van af dat wy die gewoonte een goede gewoonte zouden willen noemen In t staatkundige moet niet naar het kerkgenootschap worden gevraagd De stoat heeft ciet in de eerste plaats noodig joden of christenen roomBchen of protestanten remonstranten of gereformeerden maar burgers Dwaasheid is t dus om de kerkelijke belydenis den minder goeden burger tot raadslid te verkiezen want t zijn niet de belangen van t kerkgenootschap maar die der gemeente die moeteu behartigd worden Waar zou het heen wanneer eüx kerkelijke richting als zoodanig recht had om in de vertegenwoordiging van ryk provincie en gemeente een of meer plaatsen te eischen i Maar er is nog meer De ultramontaansche kiezersvereeniging Recht voor allen is by de jongste verkiezingen zeer krachtig opgetreden ZiJ heeft daarin volkomen gelyk Haar streven moet zjjn hare vrienden in den Raad te brengen met een of twee maar vyf of tien of allen Zal men nu dat streven in de hand werken door haren candidaat te steunen Het zou zeer onvoorzichtig zijn Eea ander bezwaar tegen de candidatuur van den Heer Hoooenbijk is volgens enkelen wellicht hierin gelegen dat die Peer nog onlangs verklaarde voor de benoeming niet in aanmerking te willen komen Doch ook dat bezwaar tellen wij zeer licht omdat wij niet kunnen gelooven dat iemand thans nu de partjjen scherper dan vroeger tegenover elkander staan zou kunnen terugtreden wanneer hü werd aongewezen als een der vertegenwoordigers van deze gemeente wy kunnen niet gelooven dal iemand thans zou terugtreden len ij hij door eene andere parlij werd geroepen dan die hem onder hm e belijdem lelt BUITENLAND BuUcnIandsch Overzicbt Eiadelyk liJn de langverwachte zittingen der krygaradeu aangevangen en meii mag verwachten dat het openbaar onderzoek spoediger zal afloopen dan de voorloopige instructie Deze eerste troep beschuldigden bestaat uit de leden der oommuae en van het centraal comité die men heeft knnaen arresteeren Het schijnt zeker dat de Pruisen in t laatst dezer maand alle departementen om Parijs zullen tinlruimeo De verkiezingen voor den gemeenteraad te Straatsburg hebben een voldoend resultaat opgeleverd Meer daa 80U0 van de 17 000 kiezers namen aan de stemming deel Te Mulhausea daarentegen stemden slechts SIS Tan de 11 000 kiezen Te Heidelberg wordt eene veigadering gehouden van de oud katholieken locals zg zich noemen die met het dogma der onfeilbaarheid niet kunnen instemmen Er is besloten den 22 September te Munchen een algemeen congres te houden FRANERUE De Opinion Nationale betreurt het aj er dat de kamer nn reeds zes maanden bgeen is zander dat nog een votum van haar is uitgegaan of een voorstel bij haar is ingekomen ten gunste van het verplicht en kosteloos lager onderwijs dit laatste is thans wol het geval Daarentegen is het verplicht e kosteloos onderwijs in eene gepaste mate reeds in den Hbaa en Lothariiigeu ingevoerd Alzoo voegt dat blad er bij moesten de beule provinciën onder eene vreemde heersehappij komen om den weusch ter vcrviili ng waarvan zij zoozeer gepetitioneerd hebben bevretligd te yien Naar men verneemt bevinden zich te Londen de volgende voormalige leden der Parijsche commune j Félix Pyal Bergeret Serailler Dereure Vaillant Parent Mégy Bousselle Ronssel commissaris van politie in Montmartre Ie Moussu commissaris van politie bij het conité van openbaar welzijn Forest er secretaris van dit comité Levrault Vermescb redacteur van J ire Duckeine Lissagiiray DuMud thesaurier der commune Lefran ais en Vesinier Ouder deze zjjn eenigen die tijdens de vermeettenng vanParijs geacht werden gefusilleerd of gesneuveld tezijn Volgens sommigen zouden Cluseret en la Cecilia zich te New York te bevinden De berichten uit Algeria luiden nog verre van gunstig De vertraging die het zenden van versterking naar de bedreigde punten heeft ondervonden is de opstandelingen te stade gekomen om zich ts orgamsccren In de provincie Constantine moeten volgens de Algerijiische dagbladen de regeeriiigstroepen door de inlanders op onrustbarende wg e bestookt worden en putten zij zich uit in vruohtelooze pogingen om den vijand een gevoeligsu slag toete brengen In de drie provinciën van de kolonie is een adres aan den gouv generaal in omloop waarin te kennen wordt gegeve i dcit laii l onderdriikkiug vau den opstand met te denken vall zoolang de vt f met eene volleilige veraiidenii niidcrfi iHt en iliutrbij olheieren gepluat t lilijviu die luoi huiuie taak uiet