Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1871

Iiei i l end gil Ibt idres l u i iiU in vehlLiiidti ekemiigen vour ien ia dniigl Miort t ii in 0 d uitiMeiiiig vau alle uii bnukeii die Int gevuli yijn van Je lliireiiiix Over het vjorgevalli iie te Poligiij deelt een Fniiiseli bind het volgende mede i oen d ig 11 vond niiin bij het Bpoonve tatiüii l oligiiy een l rmtiseli snUl iat opgehangen liet bi rielit ver iireidde ich in een oogwenk onder de Diiit ehe soldiiten die woedend door de straten liepen a VvüiuK teil ai e wrrden tweegeiveer elioleii gelost op Duitsi he iiUaen die hun panrilm heten drinken een der mile s werd gedjod een iiiib r waar gekwetsi Er wen arm ge lageii de Dmtselie soldaten grepen nmir de apein n i n vielen aan op de burgers ihe zij in de straten tegeiikwaineii glazen V e 1 t r i ui eM i rlinl eld l twintigtal personen werd gekwdtst w irtrvan S gevaarlijk Het paard van een rijtuig werd door de soldaten gedood de koetsier gekwetst Na hun twee kameraden te liebben begr iven trokken de Ihutsclie soldaten af in de riehting van Lim li S minier maar kwamen den viilgendeu day vroeg terug met bevielit dat smiddms 800 man Infiinterie Poligny zonden biniicnrukkeii Do vrees in het stailje is groot en de l r iiisohe overheid doet wat j kan on de Duitscliers voldoening te geven Ken onderzoek is inge teld en twee personen zijn gearresteerd als de vcrnu idelijke daders De inaire en de adjunct naren naar Djjon vertrokken om den Dnitschen bivelhcbbcr over liet gebeurde in te lichten Met moeite werden de Dnitsclie soldaten weerhouden de stail iu brand ta steken Ue belaugr jkstc vraag is op dit Oügenblik hoe zal men meer stabiliteit geven aan de regeeriug Het linker midden h eft zooals men weet voorgesteld da mocht van Thiers te verlengen en tevens té bevestigen onde de titulatuur president van de Franaohe republiek Dit voorstel heeft volgens de l empa vooral ondersteuning gevcindeii bij de linkerzijde gedeeltelijk ook bij hel rechter middcn en zelfs bij een aantal leden van de rechterzijde Het is het gevoel der noodzakelijkheid dat de meerderheid aan het voorstel eertt deed hechten De punten waarover men het spoedig eens vv i waren de titel aan Thiers ton te kennen de instelling van een verantwoordelijk ministerie en de benoeming vnn een vicepresident iler republiek De vraag naar den duur van de tegenwoordige iiaf vergadering besloot men als onpolitiek ter zijde te laten Nog i rooter was de eensgezindheid schrijft de Temps wanneer men het zoover kon brengen dat Thiers boven het debat van de kamer werd geplaatst eu niet meer kon dreigen met zijn ontslag om pressie nit te oefenen op de beslissing der vergiulering Volgens den correspondent van de Indrpendance echter is de hoop dat het voorstel zonder veel be zwaren zou doorgaan reeds veel verininderd Thiers moet er niet zeer meo zijn ingenomen maar dit als bijzaak dmirgelaten bij nadere overweging oiit4üuden groote bezwaren De syrapiUhie voor Thiers vermindert met den dag de man tracht te spelen voor dictator bemoeit zicli met alle zaken en ligt bestendig overhoop in alle qnnstics die zoowel in de nut vergadering als in de eoiaiui ies voorkomen VVordt Thiers benoemd met a inzienlijke meerderheid dan dient het voorstel zeker tot versterking van het gouvernement lua ir moet de beuoeniiug voet voor voet worden afgostreden door de linkerzijde dan strekt zij veeleer om de regeeriug te verzivakken opk indien het plan slaagt Volgens de laatste berichten zou het plan weer geheel in duigen liggen de reeliterzijde vi rklaart zich vrij eunsteminig legen het voorstel omilat men geweigerd heeft aan de door haar gesteMe voorwaarden te voldoen de reelitorzijde wilde uaiuelijk nel Thiers voor twee of drie jaren iu veiligheid brensen maar voor denzelfden tijd haar eigen bestaan zien gewaarborgd de reeliter yde vvautrouwt èii Thiers èn de kiezers en ij stelt voor d it aan Thiers met zou worden verleend hot recht om de nat vei gadeiing te ontbiuden en een beroep te doen op de kie ers Deze voorwaarde kan natuurlijk niet worden aangenomen en a ingezien de meerderlieid voor de verlenging van Thiers bewind nu in elk geval giring zal zijn heeft men besloten de zaken te laten zooala zij zijn ENGELAND De FconomM verklaart zijne goedkeuring te hechten nan len m iiitregel de er dagen door de regeeriug gi nouien om het koopstelsel der offieiersplaatsen bij liet leger bij koiiinklijl besluit af te seli iHen en geeft de hoop te kennen dat in gevallen als met de annybUl steeds het koninklijk prerogatief zal ingeroepen worden liet kan in een goerle constitutie nooit denkbaar ijn ze het blinl d it alle wetgeving in handen van twee iijiireeht vijandig tegenovir elkander sta inde lieliamen berust Het is v iiar voiiin lijk was zulks siuds oidieuyelijken tijd liet karakter lier Kiigelsehe conslilutiP maar niet feitelijk i iilr lSfi7 werden honger en lagerhuis hoofd akelijk lilt le ellile eleinentei saaiiigesteld en door den ell den gie t bi lil eraelit Vooral vóór lS i J was de idciitit it t i tbn ir Do lords toch liaddeii oen rechtstreeksoh aandeel in ile bi nouiniiig van de veriegenHoordigers der genieenleii sommigen huiiuei vve en tien of twaalf der laatstgenoemden aan en verder werd het lagerhuis grootendeeU verko en door personen die de ei i iiairdige begrippen en vooroordeeleu der lords ileelilen De rffuriii ljill v vn l i i2 maar veel meer nog de uilbrenliiig vui bet kiesrecht in 1S67 bmoht een groot vcrselnl in richting tusselicn de beide huizen te weeg liet blad betooi d voorts dat onmogelijk aan de uitspraak van i Ik der beide huizen evenveel gewielit kan woiden toegekund dat een kabiiie na een vjan lig vo iui van het lagerhuis nioct aftirden maar ook zelfs na de strengstj censuur van de lords kid aaiiblyven en geeft den wenscli te kennen d it de wetgevende bevoegdheid van laatstgeiioeniden nog aanmerkelijk worde bupeikt Het beginsel van sohooldwang door de nieuwe wet op hot lager onderwijs in Engelauil goedg keiird maar niet voorgeschreven wint er allengs veld Thans zijn te liiriningliam alsmede te ford door de pl it sclijke overheid trilbepalingen tegen het schoolverzuim gemaakt en deze zijn verleden Zaterdag mef de bekraelitiging van bet gouvernement in het oIReieelc regeeliiigsblad afgekondigd zooals de gemelde wet voorsolirijft BINNENLAND iüUUA 10 AlGUSTIS 9 vr totaal 32 8 H 1 17 1 tl II 3 2 II 2 2 tl 2 1 ff ff 3 1 ff ff 4 1 ff ff 2 0 II ff 0 üedurende de maand Juli zijn iu deze gemeenti overleden W mauneu eu 25 vrouwen t w in het Ie levensjaar 2a ni van 2e 7e 9 II 7e 15e 2 n II 15e 21e 0 U II 2 Ie 3 Ie 0 tl u 31 e 51 e 2 II 51e 6fie 3 II H 6Be 31 1 boven tSle Ü 40 ff 25 5 Ms zonder geneeskundige hulp overleden komen voor 1 J m eu 5 vr in t Ie 1 m en 2 vr van t 2e 7e en 1 m van t 31e 51e levensj uir totaal 12 m en 7 vr 19 Levenloos aangegeven werden daarenboven 3 m en 2 vr 5 Als overleden aan de pokken komen voor 5 m in t Ie 4 m en 4 vr van t 2e 7e 2 vr van t 21 31e eu 1 vr van t 31e aio levensjaar totaal 9 m en 7 vr IG Wegens het iiiet houden der kermis te Alfen te Aarlanderveeii eu te üutshoorn is door een vereenigde eominisbie van leden uit die drie gemeenten het plan gevormd om 22 en 23 dezer het volk door gepaste eu eigenaardige wedstrijden eu vermakelijkheden feest te doen houden Ken som van It a 1 i hunderd gulden meest door vrijwillige inschrijving bijeengebracht is reeds tot dit doel beschikbaar gesteld en verschillende personen zijn druk in de weer om een en ander voorloopig te regelen Als maatregel tot wering der cholera zijn de ambtenaren der douane aangescheven alle passagiers van schepen uit besmette plaatsen bij aankomst aan een geneeskniidig onderzoek te onderwerpen In verschillende locale bladen wordt aangedrongen op het tijdig nemen van alle mogelijke maatregelen van vijorzorg tegen het gevaar der gevreesde nadering van de cholera epidemie In de A BvU Cl wordt dit onderwerp door den inzender van een stukje met S onderteekend eenigszins breraler nilgewerkt Die schrijver is van gevoelen dat een der eerste voorzorgen moet zijn het tegengaan van jaarmarkten waarbij wel overwogen mag worden of het voordeel van eenigcn kramer en winkelier kan opwegen tegen het gevaar dat daaruit voor allen zou voortspruiten eu de tweede voorzorg het versehallen van zooveel mogelijk zuiver drinkwater waarbij de schrijver zich beroept op een geschrift van dr M ISalht vvaaiiu deze lieeft aangi tooiid dat bij toevoer van zuiver water de ziekte zieli slechts sporadisch heeft vertoond Verder geeft J het volgende in overweging dat niet vofu Rotterdam alleen maar overal zeer de aandacht verdient l i Zou hel niet goed zijn nu reeds op zooveel punten der stad ids slechts mogelijk is zuiver water verkrijgbaar te tellen 10 Zou het met goed zijn dat zich nu reeds commissiiu vormden die de bcwoiieis we eii op het nul van zuiver water goide niingiiig der woningen ventilatie desinfeetie der faeenic sloll eii en 3 Zou het met goed zijn voor den minderen mm kosteloos voor die het betalen kunnen ti gen eenige tcgeuioetkommg verkrijgbaar Ie stelli n de iiiiddcleu tot desinfectecri u van faecule stoUeii met amiwijzing hoe te behandelen De Staaheoiirnid bevat de volgende mededceliiig van wege het ministerie van oorlog üeeds in ISli l werd in verband met den verkoop en de plannen tot sloopiiig der zuidelijke citadel vmi Antwerpen door 7 l bepaald dat het stiill elijk overschot der Nederlandsehe ollicieren en verdere militairen die bij de verdediging dier citadel in Deeeinber ls 2 aldaar geaiieuvcld en begraven waren door een Nederl indseh oorlogsvaartnig te ntweri en zouden worden at ielia dd en hier te laiidi o ide htige wij e eer aarde besteld Met welwillende medewerking van Int üelgischc gouvernement is daarop ecu begin gemnakt met het opgravm en kisten der overblijl selen van de gesneuvelde officieren Die overblijfselen zijn vervolgens onder iiiaclitII iniiig M de meest mogelijke voorzorgen tegen sclieiidiiig enz in een der oasciuutten van de genoemde sterkte geplaatst in afwachting dat later vermoedelijk in t voorjaar van 1873 tot de opgraving van het gebeente der inililairen van minderen rang zonde kunnen worden overgegaan Van het oorspronkelijke voornemen echter om de gedaclite overblijfselen alsdan gezamenlijk herwaarts over te breagen heeft men gemeend te moeten afwijken Nadat toch door het hoofdbestuur vau de vercenigiiig bet Metalen Kruis de wensch was te kennen gegeven dat de bijzetting van het thans reeds opgegraven gebeente der bedoelde citadel verdedigers gelijktijdig en ter zelfder plaatse geschieden mocht met de eerlang te houden vijfjarige reunie van de leden der geiioenide vcreeuigmg is het doelmatig voorgekomen overeenkomstig dien wensch te handelen omdat alsdan de hulde vau een tal der oud strijders nit de jaren 1 530 1832 zich zoude kunnen paren aan de eer die de regiiring wenscht te brengen by de teraardebestelling hiei te lande aan de overblyfseleu van hen die op de citadel voor koning en vaderland gevallen zijn Naar aanleiding van dien werd door Z M bep iald dat het afhalen eu de plechtige bijzetting van liier bedoelde gesneuvelde otlieier n nadat daartoe voor zooveel noodig de officiële toestemming van het Belgische gouveruement zou zijn verkregen op den 21 en den 22 dezer zal plaats hebben overeenkomstig een mede in de Staatmoiimt ojigenouien programma Kr heeft zieh een commissie gevormd bestaande uit graaf U J Schiramelpenninck ïeiiige hoofdofficieren die aan den Belgis lien veldtocht hebben deelgenomen eeuige leden der Kamers en de voorzitters vau het Metalen Kruis het Xili ereu Kruit am Nederlandschen Ifeerbaarheidsbond ten einde op he t graf der Nederlandsehe militairen die bij het beleg der Citadel van Antwerpcu gesneuveld zijn een monument op te richten Dinsdag morgen werd te Amsterdam de 8 algemeene vergadering der Maahchappij tot Nut t t Algemeen door prof Mr G v Tienhoven als voorzitter geopend met pene redevqering waarin hij een blik wierp op den omvang en de beteekenis van den strijd dezer dagen en het aandeel waartoe ieder lid der maatschappij in dien strijd geroepen is Zoowel de elericale agitatie als het hier en daar dreigend optreden van den zoogeiiaainden vierden stand en het materialistisch streven van velen werden daarbij aan eene beknopte beschouwing onilcrworpen Die liesehouwingen werden door den sjneker nader in toep issiug gebracht op Nederland waar vrijheid en verdraagzaamheid tot hiertoe krachtig hebben stand gehouden tegen dwang gezagsleer en onverdraagzaamheid De Maatschappij tot Nut vau t Algeiiiem moet volgens spreker gelijk tot hiertoe door samenwerking vau liachten tot behoud dezer onwaardeerbare voorrechten blijven medewerken Deze rode werd luide toegejuicht De heer mr V M ü van Hees secretaris der maatschappij braclit hierop het verslag uit van het hoofdbestuur aangaande den staat der maatschappij en hare departementen en vau zijne verriclitiiigeii gedurende het algcloopen jaar De toestand blijlt van r iDniitgang getuigen Naar aanleiding van een ingevolge besluit der algeineene vergadering van bet vorige jaar uitgebracht lapport van het hoofdbestuur door prof A I Loniaii tüegelieht is bij acclamatie beslote i aan de maatschappij lot Nut oaii den Jiimaii een om van ƒ HKIO ter liaiid te stellen tul liet u t eveii van schoolpreiiten of geillnstreenle sehonllioekeii oniler voorwaarde d it de p rmaiieiite eoiiiiniae dn v nnml eluippij mededeel ng doe van Int gebruik dier gelden en iiilich It 1s lil pvelWt l 41 i f A Belt tl 1 1 Mmotinf rutorimilKMi Uiiiii iVi rtiiM liiisi l m ittirb ildi fWi W Itl oW Lt nlilWH ii ru üti i loïtiiir i iM itaaiJi J jéirJt mk k ai ntw s p liif i f irJWi so lm tei iif ii i iU im A ki liililtiplaiiitiiaiB wif w I iiml ll md itr il ji a J iiii mi oi r 4i è ij i j k fe f n iB i ijn8iwo r fSZ IU Itlv f fe w M Oi 4 lis C Il irt ► v t t rtüi J X