Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1871

tins tie e oralroul verdere bihuillir die aau Irermiddelcr bij Uet iidmidseh onderwijs bestaan Auiigeiiomcii werden de volgende voorsteMen van t hoofdbestuur om 1 te orden gemuehtigd om zoo spoedig mogelijk feu gcsehrift te doen sainehslellen niet uitjfebrcider dau veüen druks groot octavo waarin het vraaL sluk der in den toeatnnd der arbeidendf klasse te brengen verbeteringen in ijii oiitst i iii a ird en beteekenis wordt geschetst n alle departeiuentcH uit te noüdigen om het bedoolde iiiaahchappelijk vraagstuk tot een voorwerp van nauwgezette behandeling te maken en zoowel over den to oi i l i r ueuiers in hi i k iiig ondc p a van feitelijke bijzonderheden als over de middelen die aan het departement ter verbetering van dieu toestand litt boste voorkomen aan het hoolubestuur rapport uit te brengen en 3 aan liet hoofdbestuur op te dniyeii om iii de algenieenc vergadering van 1873 mededeeliiig te doen van het resultaat wanrtoe de rapporten der departementen hebben geleid om daaraan zulke voorstellen te verbinden als in het belang der zaak weiisehelijk zullen toeschijnen het voorstel mede van hut hoofdbestuur dat de vergiidering iKsluite I Tot weder iiitrekking van dit besluit woidt op de jn irlijksoliL bejjrouting eeiic som vnn ƒ 23UU besehikbaar gesteld tot veredeliiijf van het volksveruiaak U Het hoofdbestuur wordt gemaelitigd deze edm jaarlijks uit te keercn naii de departementen die zich het eers t daartoe aanmelden j en el omUr de navolgende voorwaarden a de uilkeering bedraagt ten hoogste ƒ 250 en kan niet meer dan tweemaal aan hetzelfde dcimrtement geschieden S het departement dat de ondersteuning verzoekt moet ten genoegen van het hoofdbestuur doen blijken dat in de gemeente waar het gevestigd is hetzij het departement zelf het ij eene vereeniging waarin een lid van zijn bestuur als zoodanig zitting heblie in den besproken geest tot veredeling van het vulksverniaak werkzjiam is Hl De vereischte middelen voor het loopende jaar worden ontleend aan den eersten post van de begrooting em voorstel van het hoofdbestuur om eene commissie van desbevoegden uit te noodigeu een onderzoek in te stellen omtrent den staat en den werkkring van spaarbanken spaarkassen hulp eu beleenbanken werd door mr Aug I hdips namens het hoofdbestuur toeguliolit iu den iu dat men licht verlmifde zonder dat men wantrouwen in eeiiige imiohting bedoelde gelijk verleden jaar wegens de toen bestiLinde tijdsomstaiidigliedeii gevreesd werd Daar deze tijdsomstandigheden thans niet bestaan beval de spreker nu de aanneming van het voorstel aan Hetgeen bij aeelamatie geschiedde Bij de voortzetting der vergadering op Woensdag werden de meeste voorstellen die op de punten van beschrijving voorkomen aangenomen o a het voorstel om de algemecne vergadering iu 1872 te Kotterilam te doen htniden Het voorstel om eene subsidie van SOOO te geven voor een middelbare school voor meisjes te s Uravenhage werd ingetrokken Het tiende Nederlaiidsche nationale zangersfeest te Arnhem is Zaterdag II aangevangen lleeds Vrijdag avond werden de verschillende liedertafels feestelijk ontvangen Zaterdag middag trokken de zangers in feestelijken stoet door verschillende straten der stad De optocht begon op de Groote Markt bei c eid door de muziekcorpsen van de veld artillene van den heer Stiimpff en van het rej infanterie I e gehei Ie stad was in feestdos getooid van bijna alle hui en uappcrde de Uollandsche driekleur en m de straten licer clite eene buitcngemecne bedrijvigheid Het statistisch bureau van Massachuscts heeft in zijn uitgebreid rapport over den arbeid in dien st iat over 1870 behalve eenige hoogst belangenjke mededeeliiigen nopens den toestand van de industrie eu de arbeiders de volgende maatregelen aan de wetgevende vergadering in overweging geneveu als grondslagen eener wetgeving op den arbeid 1 een iniiximnni van tien werkuren per dag voor alle fabriekmiitige bedrijven 2 een wettelijk verbod door doelmatige dwangmiddelen gesteund om eenig kind beneden den leeftijd vnn 13 jaren voor fabriekarbcid te bezigen eu oudere kindcfen niet dan nadat zij voldoend gewoon lager onderwijs hebben gennten Kinderen tiisschen 13 en 1 j ireii mogen niet langir arbeiden d in zes uren per dag tusschen 1 uur vüor en 1 uur namiddag en moeten drie uur dii igs de cliool be oekcn t 3 invoering van een behoorlijk staatstnc iclit bohifct met het oog te lioudeii op de naleving der sub 1 en 2 genoemde voorschriften en tevens te waken dul idle mogelijke voorzorgen in de fabrieken orden ü ciir nicii nm veruondingen en Ineiisgevaar voor de ivbcidcr t voorkniiicn 1 Ic invuering van een ti Isi I i iii liulj liiiie fhooh voor de fabnekskindcivii tusschi n 13 en IJ jaar cu voor die kinderen van gelijken leeftijd wier bc igheden verhinderen dat ze van het gewoon lager onderwijs geregeld gebruik maken 5 de inrichtingen der s aapsteden te onderwerpen nun voorsohrilteu door de Buard of Health van den staat uit te vaiirdlgon li het samenstellen bij gelegenheid van de aanstaande volkstelling in den slaat in i7 van eene volledige statistiek betrekkelijk den toestand der ar beidende klasse als vast loon besparingen en buitengewone verdiensten gebezigden en verloren tijd het gctiil j ersoni r i leeftiid en sekse erdeeld in iederen tak van industrie werkzaam en alle andere feiten en omstandigheden die dienen kunnen om een duidelijk tafereel te leveren van den arbi id en den toestand der weiklieden in Massachuscts De br ind die dinsdag te Gouderak uitbrak was minder hevig dan het eerste gerucht deed vermoeden Er is slechts één perceel afgebrand dat echter door vijf gezinnen was bewoond Londen o Aug in t hoogerlmis heeft Lord Shaftesbury aangekondigd dat hij bij de tweede lezing van de Ballot Bill de verwerping zjd movceren New York S Aug Bij de verkiezing iu Kentnekv licbben de democraten met 20 000 stemmen meerdeiheid gezegepraald Madrid 9 Aug De Impanial logenslrnft het gerucht volgen hetwelk de minister van financiën voornemens zou zijn eene belasting te leggen op de buitenlandschc schuld De Xjjoca zegt dat het huis Erlanger protesteert tegen de leening der stad Madrid op grond dat zij 111 strijd zou zijn met de voorwaarden der lecning van Isüli Parijs Aug De l ruiscn hebben bevel ontvangen Tro ves hoofdplaats van het departement der Vubc Ie M 1 laten Rome l Vug De Opinione bevat een belangrijk aitikcl over de politiek van Frankrijk liet blad noemt de benoeming van Kemusnt een uitmuntend voorteeken met betrekking tot de goede verstandhouding tusschen Frankrijk en itatie Parijs 9 Aug Volgens berichten uit St Petersburg is generaal Lello door den keizer hartelijk ontvangen Z M betuigde zijne levciulige sunpathie voor Frankrijk betreurde voor Frankrijk het verlies van Lotharingen en den Elzas en logenstrafte het gerucht van eene allir ntie tusschen Rusland en Pruisen Vergadering van den Gemednteraad Dinsilug S Augustus Tegenwoordig de bh v Bergen IJzciidoorn voor itter iriilv Itiiii v Ki t rrmcc Ututiiigcr tiuchuer Uroogleever van ieiiiiep vRii f trii ten en Host ürost Do notulen der vorige ergiidenng worden geleien en gearrcstiLid l e voorzitter deiU de vergadering mede dat tweo geinieiitebetrekkiiigen zijn opengevallen door het overlijdenvuu 1 Ü Kaars viachnlsluger cu J Uoot biugwiiehter op Ie Nituvve Haven luf voor dl eerste betrekking hebben zieh reeds opgedaan W V Kuais en C an Velzen Jr Tor visie Ingekomen eriR luisMie nn den heer Minister van Finaneieo tenfli 11 idi van lit t bestek voor het post eu telegraaf bureau w iarop de aanbesteding ïal geschieden Int eene uilssue tan hh iedeput Staten houdende goedkeuringva i twee raadiibesluUin luf eeue uiibsive inge uuden waarbij wordt verslag gedaan van het eindexaioen aan de Bnrgcravoudsehool 1 en W dienen in do gemeenterekening over 1870 die wordt in handen gesteld vau de hh Droogleevcr Kist eu J ujteu B eu W stellen voor om als vroeger weder vier schippers te benoemen aan het overzetveer op den IJsel en wordt besloten tot het aanstelleu van eon vierdeu schipper Voorts zijn nog lugekomen eenige missives ten geleide von lerschiUeude aanvragen voor bet budget als schutterij gestichteu vau weldadigheid a mbestuur enz in hauden gesteld van de bh Uuchner van Gennep eu vau Straateu Nu wordt gedaan rapport door de daartoe benoemde eomlaissic over do rekening van het Burgerlijk Armbestuur gedurende 1870 hit advies luidt tot goidkcjriog Volgt bet rapport van de Comm van Fabricage over deu afstand m grond aau den heer Steens Zijnen c s strekkende het adviis tot aanprijzing na eenige discussie wordt besloten tut ilrukkcu tii romldeelou van het rapport Komt ter tnlil ecu ndrts van Kamphuizen e s verzoekende dat de trappcubrug over de l cperstraat vervangen worde 1 des noods door eene voor voetgangers I De t oiiiniissie an Fobricage adviseert tot afwijzing Op voorstel van den heer liuchner besloten tot onmiddellijke brliiinachng wurilt m gmiigi discussie het vroeger be sluit prhanilhnofd en het verzoek gewezen I leii ndics i u Verschoor odsla ent outvanger der schecpI viiarliichtBn iLizoekcndB vtihoogng van tractcmiut gesteld 111 liuudeii vau U eu V I eiii ail c un wijklueestcrs v tzoekeudo verlioogiug der j iailijksihe toelage van 100 lol y l iO Ne lild lu Ijliiiltn van B cü W Aau de orde is een voorstel vau U en W om aan den koning te verzoeken op nieuw voor een tijdvak van zes jaar onthilTiug to verleencu van de verplichting tot het oprigten cencr burgerdagschool wordt goedgekeurd met ilgcmeene stemmen een op een adres van den heer J vau Lakcrvttd Blanken OB vrleuging van de huur tot uitoefening van de jacht in de griend en hoephoulbeplanting gelegen iu den polder Stein wordt de vergunning verleend Do instructie voor den kapelmeester bij de schutterij wordt nu voorlezing eenstemmig goedgekeurd Wordt voorgesteld om uvi te 6 i tot et c jr a der geloofsbrieven van de benoemde raadsleden voor zoover die zijn ingekomen en worden daartoe benoemd de hh Kist Prince eu l ust Drost De stukkcu blijken in orde te zijn eu IS besloteu tot le toelatipg Tot leden en hunne pla itsvervangers van bet bureau vau steniopiieining ter verkiezing van een lid van den gemeenteraad woidcn benoemd de hh v Gennep en l oat Drost en tot plaatsierv ingers de hh Kist en l rinoc De voorzitter bericht dat hem I O L I O I E Gevonden voorwerpen aan het bureau van politie te Gouda in beu uring l ieii gouden Medaillon Een gouden Charivari MARKTBERICHTEN Gouda 10 Aug Bij weinig omzet was de stemming dauw Tarwe puike Zccuwsche ƒ 12 30 af 12 85 Mindere 11 7i il ƒ 12 25 l ülder ƒ 8 75 a ƒ 12 86 Kogge ƒ 7 50 a ƒ 8 50 Voer ƒ 5 50 ii 6 25 Gerst G 25 Ti ƒ 6 75 Bnitenliindsche ƒ C a 5 75 Een piuir partijtjes nieuwe werden tot 6 a li 50 naar kwaliteit aangeboden Haver korte ƒ 4 50 a 5 50 Liinne ƒ 3 60 a 4 7 Hennepzaad ƒ S 75 De veeni irkt met kleinen aanvoer de handelin vee was traag doch in graskalveren levendig vetteschallen magere varkeus en biggen vluggen handel Aangevoerd 50 partijen kaas ƒ 25 ii ƒ 28 Goebüter ƒ 1 46 ƒ 1 56 Weiboter ƒ I I8 a ƒ 1 28 8 16 Augustus Groote KAASMAllKT Burgerlijlie Stand GlBOlifN 7 Aug l ieter oudiis J K Berlijn en M da Mul 8 Alberdina luhaiiua Mnnn ouders d vau Zutpheu en M V J Schoutou C arel Christiaan ouders C C C Christinau en M K Oliner Maria ouders A Molcïcld eu 1 1 vnn l uk Omiu idi n 8 Aug K I euveiiberg 42 j F Leus 2 Cmicwu 9 Aug r de Uiiuif en J M van der Bijl P J van Krisbergen en M C Soeterboek A Kwin ktlciiberg en J Bruilelaar i Sutherland eo A H Be lüiije J N van der Zwnliii en S Spec K J Spar naaij eu II vau der Kiut J van den Berg en N Nieuwland ADVERTENTIËN 2 £ gi 1S T5 v sfflia3 a2 i Getrouwd 11 J E D LANÏZENDOIfFFER EN N FRET8 g5 Boskoop 10 Augustus 1871 V H J E D LANTZENDüRFFEK en K LANTZENDüRFFERFiiKTs betuigeti ook nainen s wederzijdsclie familie hunnen opregten dank voor de velo bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Gouda 10 Aug 1871 Heden trof mij de gevoeligste slag mvjna levens mijii onvergetelijke echtgeuoot de Heer E LEUVENBERG werd op 4y jarigon ouderdom na eeu hoogst gelukkigen echt van 10 jaren van mijne zijde gerukt mij 3 kinderen nalatende allen te joug om ons verlies te beserfen H MOSSEL Wed LKUvKNBtito Gouda 8 AngUbtu 1871