Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1871

ir y WjNpggyM Wj ipi i i i i y ii i i i ii PllB 10 HOZEN ÏEMTOOMSTELLING te houden door de Pomologische Vereeniging BOSKIOOF Op ZONDAG 13 AUGUSTUS 1871 des middags van 12 7 uur en MAANDAG 14 AUG van s morgens 10 tot s avonds 7 uur in het daarvoor geheel ingerigte Locaal Het Bestuur vleit zich met een druk bezoek waarvooi aan het Locaal ïoegangkaarten tegeu 25 Cents worden afgegeven Namens het Bestnn J VAN GROOS Jz Secntarxs De Stoomboot VOLIIAIIDI G zal bij die gelegenheid afvaren Zondag van Gouda 7 uur en 10 20 s morgens Van Leiden 7 uur en 11 uur s morgens Van Boskoop n Gouda s middags 3 en 7 uur Van Boskoop naar Leiden s middags 2 en G uur MAANDAG de dienst als gewoonljjk Tot LID van den Gemeenteraad wordt bij de op heden plaats hebbende stemming ten zeerste aanbevolen de Heer CMessemarer Voor LID van den Gemeenteraad wordt bij de Verkiezing op VRIJDAG aanstaande zeer aanbevolen de Heer LP H006ENDIJK Zelfstandig van karakter zijnde en een gezond oordeel hebbende verdient h ten volle eene plaats in het Bestuut dezer Gemeente EENIGE KIEZERS Gouda 9 Augustus 1871 Gouda s M Mleklezers Blijft heden van de stembus niet terug maar kuiut van 9 tot 5 ure met ons op en stemt als Lid van onzen Gemeenteraad den man dien wij het mandaat tot ons waar belang toevertrouwen en dat hij als onafhankelijk eerlijk reohtochapen persoon zonder eigenbelang of winstbejag zal weten kunnen en larven te behartigen Dat is de Heer a C SAMSON dien wjj voor de belangen onzer Gemeente ten sterkste aanbevelen K K OOSTENRIJK8CHE Premicleenliig van 1864 Hoofdprijzen Flor 200 000 50 000 l i üOO 10 000 2 u 5 000 3 u 2 000 fi a 1000 16 a ulü 30 a 400 740 i i 170 enz die op den 1 September e k u tstrtrokken worden Voor deze trekking verzend ik tegen franco overmaking van het bedrag gi heele loten a 5 halu a ƒ 2 50 Vierde ü ƒ 1 25 Prospectussen gi ilis Trekkiiig lijsten worden fi inco toegezonden na de trekking Hankiershuis lEGMUND WeCKSCHER Arasterdam fyarmoeaitraat J 53a Couila Druk Ttii A Brnikmu Aan de KIEZERS voor den Gemeenteraad an Gouda wordt aanbevolen voor de Verkiezing op VRLIDAG II AUG a s de Heer W H006ENDIJK W als een man van zelfstandigheid kunde en regtschapenheid Eciilge Kiezers Gouda 10 Augustus 1S71 Als ouwe Gouwenaars bevelen wjj onze medekiezers dringend aan om morgen met ons hunne stem voor Lid van den Gemeenteraad uittebreneen o 1 GOF E AGEN of A A KOCK beide goed gezeten burgers van onze stad die de noodige geschiktheid voor die betrekking allesziuts toe te kennen is en daarbg mannen geheel onafhaukelyk vry van alle partijdigheid en behoorende tot den handel en nijverheidsstand eeu stand der maatschappij gdo zaam in onze Gemeenteraad vertegenwoordigd EENIGE KIEZERS Gouda 10 A u g 1871 HIjks Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus te Gouda De laatste inschrijving voor het schooljaar 1871 1872 heeft plaats op Vrijdag 1 Sept e k des morgens van 10 12 uren in het schoolgebouw aan den Tiendeweg Het voorafgaand examen der nieuwe leerlingen wordt Maandag 4 Sept om 9 uur s morgens aangevangen De ondergeteekende blgft intusschen bereid tot het geven van verdere inlichtingen De DlBKCl BUE W JULIUS Reeds over 4 dagen Bulteiigew groote kans op winst 15 AUGUSTUS E K H0N6AARSGHE LOTEN Hoofdprijs tl 250 000 KLEINSTE PRIJS fl 108 Geheele Lot n ƒ 3 50 halve 1 70 kwart 0 90 en niet zooals bij de HH ISENTHAL C ƒ 4 2 en 1 Ook neem ik geen tien procent als men een prijs wint dat op de fl 250 000 fl 25 000 bedraagt De Origineele Loten zijn hier te lande Aau alle aanvragen wordt per keerende post gevolg gegeven Utrecht D A DU MOSCH Voor Rotterdam verkrijgbaar bij HH GEBR HAAGENS Ter gene ing van de meest ingewortelde rliumatiek rhmnatische tand hals en hoofdpijn rbumaiische kiauip en aandoeningen iii den rug en zijde enz door koude ontstaan bestaat er tot nog toe geen heilzamer en teven goedkooper middel Jan de kraclitige werkende Abshaubbin s of Anti Hliuniatlsclie Watten Ieder lijder zal de gewenschte uitkomst ondervinden van dei e heil jime Watten wanneer hij slecht zorgt zich van de echte ANTIRHUMATISCHEWATTEN te bedienen die kenbaar zijn uan de wittekleur aan de fijne kw iiteit aan het kleine formaat aan de stevige pakking en aan de onderleekemug der blaaune omslagen welke daarc iiiboven nogniet twee nanmstempels ijn voor ien va den bereide deen hoofd d pothüuder A ERKETX KLÏ kt te Pelft die de e Watten voor don prijs van 30 Cta per pakje o a verkrijgbaar heeft gesteld bij T A 0 VAN DETH Gouda Vi ed BOSMAN A PRINS Zerenhuizen U WILHELMUS Woerden T W UJN UIL Schoonimven A KAULING Alphen i ÜOÜDKADE fio tkoop Echt Beijersch Bier 18 Cents per flesch Bestellingen worden bezorgd P II TER BEEK 7 Cents stortiegeld voor ieder flesch Badhoeve In Haarlcoimcnneer Tc Koop Kammen 1Ö70 en 1871 Lincolnshire Ras Reeds over SO dagen Kelz Oost Premle Leening 1864 TREKKING 1 SEPTEMBER 1 prijs a fl 200 000 1 50 000 1 15 000 10 000 prijzen 5 000 en nog 794 prijzen welke alle 1 September moeten getrokken worden Hiervan lever ik geheele loten a 4 halve 2 kwarte Alle aanvragen worden direct beantwoord tegen overmaking van remise Officieele Trekkingslgsten worden overai verzonden Uteecht D A DU MOSCH Voor Rotterdam verkrijgbaar big HH GEBR HAAGENS Keizerstraat si ooKiwEca Eiisr Van a OUD A naar Moordrecht S S3 1 24 6 39 Nieuwerkerk 8 63 11 33 1 24 4 33 6 39 10 Capelle 8 S3 1 24 6 39 EoTTKaDiM 8 18 8 53 9 14 11 33 1 24 2 01 4 33 6 39 7 18 10 Zeveoh Moeikapelle 8 66 12 55 4 36 8 43 Zoeteroi Zegwaard 8 56 11 36 12 56 3 2S 4 36 6 36 8 43 9 56 Voorburg 8 56 12 65 4 36 8 43 s Gbavenuaoe 8 56 9 41 11 36 12 55 1 58 8 25 4 36 6 36 7 21 8 43 9 56 Oudewaler fi 54 9 41 1 32 3 25 4 34 6 36 Woerden 6 64 9 41 11 32 3 25 4 S4 6 36 8 46 Harmeien 6 54 9 41 11 32 12 56 2 33 3 25 4 34 6 36 8 46 Uteecut 6 54 8 80 9 41 11 32 12 56 2 33 3 25 4 34 6 36 8 46 9 58 Amstebdah over Harmeien 9 41 12 56 2 33 8 25 6 36 8 46 Utrecht 6 54 8 30 11 32 9 68 Naar GOUDA van Moordrecht 6 88 11 13 12 37 6 16 9 38 Nieuwerkerk 6 31 9 22 11 06 12 30 S 07 6 09 8 22 9 32 Capello 6 24 10 59 12 24 3 02 i ü i 9 27 UoTTEBDAM 6 15 8 05 9 10 10 50 12 16 2 05 2 55 5 55 8 10 9 20 Zevei h Mocrkapelle 6 30 11 06 6 15 8 27 Zoeterm Zegwaard 6 21 7 54 9 14 10 66 4 12 6 06 8 17 Voorburg 6 06 10 41 4 8 05 a Gbavenhaqk 7 40 8 9 10 36 12 26 2 3 5S S SC 8 9 30 Oudewaler 8 30 1 04 4 11 8 10 9 SI Woerden 7 52 8 22 12 56 4 05 6 02 9 25 Haroielen 8 16 11 05 13 51 1 3U 3 4 5 50 9 20 UlKtoiIT 8 9 08 10 45 12 35 1 10 2 35 S a 5 40 6 43 9 Amsterdam over Harmeien 7 15 10 15 12 60 2 20 15 8 3 1 Ttrerhl fi 4 S aii SI ifi 11 20 4 i5 irs te ijdrsrw mil v t fc vM ten lnü i g Jt iddijle iwinKiitni bH i Ie l r ÖiiliM imi f k IqJ ufl illf iiiitJ fSK H m r iimi m Jf Itoll te W lelai of M n npiWl i ill flMllll il iwis m Bt K V Dirti no WK ml lion M Ml I Ut lit kuofii i iKilr 1 ik ieU aèr éi i ftéiwi Soliffl iért h il Wtt 11 IS kf m I W a f j iimtuk e m mè M ApetifMéié m t w m 11 11 wiHiraiit J ilia n fcj H Ik Hef u fiiw ijftsliu T V f ft Mir r l U ll l 1 Jen L iu lll l u S i iilil Lu l Huil J M i f 1 nu 1 T Bl u