Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1871

1871 Zuiiilag 13 Auguülus N 1088 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverlentifSilad voor Gouda en Omstreken Da uitgftve dezer Courant geschiedt ZONDAG WOKNSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vmn DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Ccnt n GROOTE LETTERS worden berekend naar idaatsruinite Afïonderlpe Nominers VIJF CENTEN De inzending van advertontién kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Ituilciilandsch Overzicht De benoeming van den hertog van CImrtres tot esciidronsclief m Alpi iie lieeft m de Fraiiselie iKit verandering nnnlciding gegeven tol een toonecl oo als de noordelijke parlementen niet kennen De heer Ordinaire vroeg of die benoeming in strijd met alle militaire wetten een feit was i edruiici aan de rechterzijde Men moest bepaald weten of in een republiek het leven wordt oo groot dat iiiemnud den preker meer kan verstaan De munster van oorlog iieerat daarna het woord en deelt de benoeming med van den hertog onder den pseudoniem Uobert Lefort door de delegatie van Tours eu bet verlof door haar gegeven aan den hertog om 111 Algene onder soldij te dienen met lien rai g n eseadronschef Xoyuieking van de rei htiiA de Ordinaire traclvi nog eens aan het woord te komen ma ir te vergeef oodr hij opstaat komt het gest imp Van de rechterzijde dat alles onverstaanbaar mankt De telegraaf kon doarnn ofticitel berichten het incident is na de verklar ig van den minister van oorlog gesloten Ook bij het voorstel van den heer Daum is om aan de iedeii der dep artemeiitide commis iie bezoldiging toe te kennen kwamen de gemoederen in beweging De voorsteller verheerlijkte hierbij de republiek in tegenstdiing van de monarchie en brandmerkte zoozeer den ariftocrntisehen geest van het artikel hetwelk gelijk hij zich uitdrukte eene partij in de kamer ni de doordrijven dat de reehter ijde de hem herhaaldelijk iii de rede viel en protesteerde verklaarde dat hij door ijiie rede de armen tegen de rijken op ette De niiiiiater Victor Lefranc welke zich in lirt debat gemengd had voegde hem toe dat de republiek eir zeker niet lang on kuiiiiin bestaan als e dikwijK op zoo onhandige hijs virdedigd werd als thans door den heer DiUiiii is Ver der maande hij Ie republikeinen en mon ireli den tot cendr iclit en geiliiM aan en gaf vervolgi iis al ijiie mceniiig te kennen dat Int nooit ee i beg ii el aii de republiek kon zijn dat alle openbare nnbieii bi zoldigd moeten worden Welke beslissing de kamer ten i in ieii v iii hd artikel heeft geiiüinen weten wij nog met op t oogeu lik dat wc dit schrijven Men verzekert dat het voorstel om den duur der volmacht van den heer Thiers voor een bepaalden tijd te Luidens ingewonnen berichtni zon de eommissie vooi het budget met groote uieirderheid hel t oorstel der regeer g tot heffing i n ü pCt doiiaiiereehten op grondstoffen hebben crworpen De i aineiikoniHt der kei ers aii Oiisieiiiijk in Dnitschland zal met te Sal lmrg maar in de ImiI plaats Isehl plan lii bbeii l i geleenli ii ijii liet ir j noir met inei uii nf di i lueiikoiii t u i pol liek doel hei II Züoals reeds door ons gemeld werd besta it er wederom vervvikkeling tusschen Dnitschland en Uuluenie De i anleiding daartoe was aldus Dr Sfrouss berg had van Je Kumeenïche regceriiig concessie verkregen tot het bouwen en het exploiteeren van spoorwegen in Uumenie waarbij hem eene rente gewaarborgd was van 7 pCl ovu 225 raillnen franca aan spoorwei obligatien Die waarborg z ou eerst ingaan op den dag dat de llumeeuselie regeering de spoorwegen zou ii iiiviiarden Deze laatste bepaling hield hij evenwel geheim om zijne aandeeleri des te beter aan de markt te kunnen brengen De wegen waren echler oo slecht gebouwd dat zij onbruikbaar waren zoodat de Humeensche regeeriiig we gerde ze te aanvairden Dr Stroussberg keerde daarop geen rente meer uit ofschoon hij nog 3ü miUioen francs v in den verkoop der obligutitn in kas hebhen moesi Dit geld schijnt hij echter voor zijne speculatiin gelxizigd te hebben Zij die te Berlijn tijue asndeilen geplaotat hadden liedeu vsii hoogen stand wilden zieh zelvcn en dr Strounsberg voor onoangeinmie gevolgen vrywaren en drcnp ii daarom op eene tn sehenkomst der Duitsohe r geer iig aan De kamers iii Uumenie willen de aan dr Stroussberg verleende concessie door soheidsreohte k oen vernietigen en de etploitatie der lijnen die ereed ziin aan de aetienhoiulers opdragen of hen si hadeloos stellen door d vergoeding der w arde van de if 5twerkte lijnen en het vourhaiiden materieel Tegen de e beslissing door vorst Knrel iioode goedgekeurd hebben nu de Diiitsche en Oo tenrijksohe regel ringen geprotesteerd in Engeland wordt met gespannen verwachting hel besluit dtr lords in zake de Ballot bill Ie geinott ge ien Men vermeent dat zij verworpen al worden jehjk 1 erkelijk is gesehied zie de laatste berichten De regeering ehijnt besloten te hebben lie ereeue herh iling va n de oi geregeldheden van Dublin te H iHiii dan zieh aan het vernijt v i i al te griiote wakheid bloot te stellen Tegen Z iteidag heeft ij ei 111 aangekondigde meeting en optocht lerbodcii Hoeveel aanleiding tot gegronde klachten versclieidl lic takken van administratie ook mogen geven ehijnt het ministerie evenwel steeds op de meerderheid van het lagerhuis te kunnen rekenen Een geest van onriii t schijnt de hri tenbevolking v iii Turkije te bezielen Nauwelijks is lul oproer te Skutan bedwongen of ir breekt een op laiid in Epirus uit In laiiina F R A N K R IJ K iloor hiiii viiniir k dl 11 ilei Naar hit sclujnt Ik laat er een partij in Frankrijk welke er inislig aan duikt om dm hertog d unni e tot president der epiihliek te doen nilroepi li ooiliit het de vr if ou worden of Thiers dan wel of d Aumair Int hoold dei ngiering ou ijn Di l cirijsehe eorrespoiuli nt an i i Jin i iinilanri deelt dit biiiehl lei miii ti viij sicllig mede en hij hoopt lil iliiK il Aiiiiidlc opiiilijk Mikliiren iil dal di kiiipi riji n ijiiir auili Oi ii dte tl Morili II Het lil lil h 1 1 lil uil 11 i ii laatste koninklijke dynastie welke over Frankrijk geregeerd hebben gebruik maakten van hun toelating 18 het land om een nieuwe agitatie te doen ontstaan en alles weder op losse schroeven te zetten ENGELAND In een de er dagen te Londen onder de leiding van bekende democraten gehouden vergodering is het besluit genomen om te verklaren dat de ballotbill in di n loop der discussie van het lagerhuis eeuige voor de arbeidende volksklasse zoo nadeelige wijiigingeii heeft ondergaan dat hare verwerping door het lloogerhuis wensohelijk zou zijn In die vergadering is veriler voorgesteld om bij eene petitie een ver oek in dien geest aan het hoogerhuis te richten doeh dit voorstel is verworpen omdat daarin e n erkenning zou opgesloten liggen vaneen erfelijken tak der wetgevende innclit De Tmu bevat een artikel waarvan de itrekkiug als volgt 18 De ballot bill moet vallen daar de lords in dit zittingjaar geen tijd hebben om eene zoo belangryke wet in o r e iiij te nemen en de heer orster zal zijii ariieid in het volgende jaar moeten overdoen het is te hopen dt hij alad in ecu betereu ma itregel zal indienen dan het verminkte onvolledige voortbrengsel hetwelk thans zijn ondergang te geinoet gaat Het doet ir weinig toe op welke wijze het troetelkind van dit zittingjaar zal onigebiaoht wjrdui wellicht uilen de lords deprealable ijnacstie verkie eii omilat de e het duiilelijkst te kennen gjeft hoe onvoeg aain het is zulk eene wet op zulk een oogeiiblik aan hunne aandacht te onderwerpen wellicht zullen ij eiii eenvoudige verwerping verkiezen Ëlk van beiden al de natie onverschillig laten De geringe ing noinentieid welke indertijd voor de wet hei ft beslaiin is geheel vernietigd door de verandering welke zij heeft ondergaan Ook zij die het voorrecht van geheime ti mining het vurigst begeereii wilbn liever waehten dm een maatregel aannemen welke degelieiiiie stemining ini t een vermeerdering van kiezerskosten be wi art en die vooi de vertegenwoordigerB uit hun ei en stand den toegang tot het l nriemeiii sluit De weiiseh onlangs door de deiDocrateu uitgesproken d it de lords de ballotbill met moeliten aaiiiuiueu al volkomen vervuld wordi r n men zon hel zelf met slechts voor dit jaar maar ook voor de volgende jaien eene onmogelijkheid kiinnin ii leiiien dut eiii in latreget tot wet wierd verheven elke oo blijkbaar is saiuenge teld met het doel 0111 door win den eeiien kant lieden met beperkli niidililen iit te sluiten en aan den anderen kant de ti iditioiieele invloeden van vooroudelijk verhoiidiiigni tl veriiii tigeii het verheven doel te bereiki 11 van nog meer rijke lieden in het lagerhuis te bri iigeii In lioevir de Timm met zooveel zekerheid de verwerping van dl tiulliil bill m het hoogerhuis kan voorspellen willen HIJ daarlaten maar oowcl uit de taal van dil bliiil als tan andere bladen blijkt genoegzaam hoe groot de liilaiigsti lling i welke deze quiestio wikl Over het nlgeineen ordl het iii overeenstemming inel de Tiiiiii als liougst outtairsnhijnlijk beschouwd d il hit lioogerlinis de ballol bill thans zal liehaiidelen iii aaiini ineii ina ii de raag is ui welken vorm hel hiii zijii