Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1871

ï ÜBPa yittins upuifu moet oideu lnhiinddd alsof ij noji nimmer een oiid n crp vniidiseu sie had nit einaakt Fmiire ou ifhankc lijke l aiis ijn voornemens een 0 ii ul U iloi II om lie bill tut hit hei iii van het V l i nile zittiiii jaar in i erwi niug te huilden en c alsdm m diacuiait te iiien iels hitseen a in Int huis OU vriJBtaaii n a iii lut iBgerhni zeker wilgev illigcr OU ijii dan ijue bill nu te iien vallm en e in l ebruan e k opnieinv te moeten beliaudelin DÜITSCHLAND Uit Muncheu wordt gemeld dat Ueieren eenjaar nadat de zouen van Noord en Zuul lhutsehhind bioederlijk te amen op het lagvuld de i f bivoeliten waniscliijnlijk dour een nltramoiitaansi h kiihiiut al geregeerd worden J at de u trainoiit iiien er irh neer en meer doen gelden blijkt hieruit dat u eiken dag meerdere gevallen voordoen airbij ij die icli bij de oud katbolieken hi bben aaiiifesloleii door de geestelijkheid die het dogma dei oufeilba ir held is toegedaan gedwongen ordtii zich te belielpen en kosten te maken te Sunb ieh aan de Inn eene stad die steeds door waie Duit ehi vrij iniiig held hei ft uitgimnut weigerde b v een pastoor het huwelijk an een zeker bruidspair kerkelijk in te zegenen omdat de bruidegom het adres a ui Uollinger heeft oiiderteekend een ander bruidspaai uit Neumarlt IS verpl clit geweesi n iar BINNENLAND ÜOLÜA i AUOIMIS Gisteren waren voor de keu e van een raadslid in de vacature veroorzaakt door hit bedanken van den heer J A Hiezemmr ingekomen 29S stembiljetten Heden bleek bij de opening der biljetten dat uitgebracht zijn op den hei r 11 1 N Koeinans 112 st I II V Messemaker 8Ü II II II I I 1 lloogendijk 28 II II II J J lirnggnar 27 II n II V lloogendijk V z U D e Sanison 15 en de o erii e stemmen verdeeld o er verschillende personen Kr zal dus oversli inming plaats hebben tnsselien de beide eerstgenoemde peiMiieii De Heer J Keutinger verzoekt ons een verzuim te hersellen door tot ainvulling v iii lutlaa ste verslag van den g ini eiiti raad nog medi te deeleii dat door hem na bek men verlof van de vergadering het dagelijkscli bestuur en den gemeenteraad is iiinibevoleii om reeds nn ma itrigileii te iituieii tut het ver strekken van gezniveid diiiikwatei en voor de inrichting van een geschikt lokaal oor eholera lijdvrs te zorgen Wij vernemen dut de gcjiondheidseominissie nan U en V hielt verzouit wtderuiu bizonkiii l lselwsiter kosteluu veikiijgiinai 11 elli ii hj n als dit bij t lieeiselieii di r cIiuIim ui 1S j7 plaats j id Nog veiiieiiiin uij ilat lul diüilijk ih Instuur de viieiulite inaatie eli II ibiiiitii mils luelt eiiuiiiili ij ontvingen het volgend s hrijven louda 10 Aug lb71 Mijnheer de h eilarletir Eeist heden kun ik kennis nemen vaneen aitikil in uw n vau lil Juli jl Daarbij wordl veriui id dat en schrijven van mijne zijde lieett aanleiding gelieven tot het oprichten der R K kiesvereenigiug Hecht voor A lm te tiouda V roorloof Ulij eene biseheideiie verbetering vau uw bericht ieuoemde brii f beslaat niet eu heeft nimmer bestaan dan alleen in de verbeelding vau uw berichtgever Met de bedoelde verceiuging of sociëteit heb ik nimmer de ei r gehad eeiiig wuoid of gedachte t ij selirifti lijk of mondeling te wisselen Hij dejuiiüst verkie ui voor den fiemeeiileraad lull ik nuj om voor inij m blende reumeii uit dus vtr v iii alle ininmging onthouden en aan ii euiand eei igen lat opgedragen eenig veizoek gericht of een g recht gegeven iets te doen of te zeegen in ini iim iiaini Ik heb de eer te zijn uw Dienaar VV F BAEUIEKS Door de l oinologische vere uiging te Boskoop z al moigeii en oveimorifen eette tCTitooiistelling Tan afgesneden ro eii gehouden worden Indien het weder gunstig blijft belooft deze expositie met minder te z iil en zi ii dan de iii 1868 gelioudeu tentoonstelling van de koningin der bloemen In het afgeloopeii seiz oen zijn door dcaardbe ièncomp igiiio te liu koop veriondeii 3i i iüü potten aiidbizim en ongeveer 20ÜO maniljes bessen De ge iincniijke opbrengst hiervan was ƒ 18 800 Ofscliuuu de quaiititeit minder dan voiige jaren heeft bedragen kan men over de opbiengst tevreden zijn He vijf jarig zoontje van den landbouwer P de üroot te Nieuweikerk a d IJsel op weg zijnde naar zijn vador dis zieh te velde bevond is in het water geraakt en verdronken Jui gstleden Maandag werd te s üraveidmge geopend de tentoonstelling van voorwerpen voor den nntionalen wedstrijd tussclien werklieden inde teekenacademie Dl ze tentoonstelling onderscheidt zich vau de ineestin hierdoor dat de werklieden zelf de inzenders ijii van hiiu arbeid met alleen hun handenarbeid ni lar ook dien van hun gee t iij moeten voor deze tentoonstelling ook de ontwerpers itijn van hunne priiducten en dit mmikt juist deie tentoonstelling tct eene zeer merkwaardige De catalogus bevat de volgende rubrieken Vrouwelijke haudvi erken lioiiH kundige teekeningen Zilvireu Koperwirkcrs jraveins Vergulders en K uiistl ikkerb joiiddiaad n l asse ucntweikers koperslagns Zmkbewcrkeis Lood en Tiunegietors Ölotenm ik is en Smeden Mudellen en Inntrumenteu Biiuidspnitinakers riuimerlicdeu en Schrijnwerkers Schecpstimnierheden Beeldhouw i rs Meubelmakers eu Kunstdraaiers Wagenmakers Kuipers Matteuvlechters en Mandenuiakeis Maimer Steen en Pleisterwerken Huiseu Decor itiesehi Iers Boek en Steeiidrukkers Boekbinders en artonwerkers Wevers en Uontvverkers Leerlooiers Schoen en Zadelmakers liois elniiikers en Sigarenmakers Dat onder al de aangewezen rubrieken tal van voorwerpen zijn die raugroüte bekwaanduiid van kunstzin en groote vlijt getuigen behoclt met gezegd te orden doch het is ons ondoenlijk om daaromtrent 111 bijzonderhedeu te treden Zooveel is zeker dat ook thans eder de Nederlaudsehe fabriek en hand werksnijverheid blijk gegeven heelt van eene goede mate van oiitwikl eling die lu menig op iclit niet 1 bij het buiti iiland behoeft achter te staan en zeer zeker zonden vele laudgenooten die gCHOou ziju zieh in hit biuienlaud te voorzien hier veel van hun gading kuiineu vinden dat de mededinging met glans kan dooi staan Wij wtuselicii aan deze teutoonstelling eeu zeer druk bezoek toe In de vorige weck werd te a Gravenbage eene algemeene vergadering van de Nederlaudschee uationide werkliedenvcreenigiiig gebonden waarin het volgend programma werd vastgesteld Ut 1 Verbetering nn h t lot van den werkman kan aiheii plaats grijpen door ontwikkelen vmi eigen klachten besparing en orming van eeneigen arbei derskapitaal Art 2 UegceriiiKSVormcn of bestaande wetten zijn geen hi iderpalen om het lot van den werkman te verbetere Art i De maatschappelijke orde 18 eene eerste vereischte tot verbetering van lU U toestand der arbeiders Alt 4 Mis irnik van steiken drank onzeddijke hamlebiigeii hel zaaien vnn atgunst m l at tusschen de standen der ma itscliappij beletten den wiikmaii vertioiivveii en achting 111 te boezemen eu muilen dus bescliouivd orden als zoo vele hiiidei palen tmi den welkende i stand te vciiiefl en il De Ncdeil werklieden blijven zich scharen om den troon vau het stamhuia van Oranje als de grondzuil van N cerlaudsch volksbesla in en oin de allaren als vertegenwoordigende den godsdienst die het wezen uitmaakt vau di ii nu iiseli Art 6 Vereeniging van kapitaal en arbeid mei vi reeniïing van orde eu godsdienst zijn de middelen ter vcibetiring van het lot van den werkman Art 7 Het lidmnatschiip der vereeuigiug eisclit de erkenning van het programma Hit reglemeiil vooi de Ned nat vereeniging van werkliidm houdt o a het volgende De vereeniging waarvan de zitel te s jiavenhage gevestigd is voert den naam Aetkilandsche Nationale Fereeuiffhii van H erklaJi ii zij wordt iiangegnaii voor den tijd van vijfentiviulig jaieu De vereeniging erkent dat het lot v in deii werkman in zedelijken en stoflelijken zii verbitcri i eisoul m li t Ul ng van huisgezin en van de maatsehappij Zij stelt zioli voor dit doel te bereiken door ondersol cidene middelen iiinnr in de eerste plaats door n erkenning van de ma itschn ipij door de daarin gestelde machten hand h iving der openbare orde opwekking tut zedelijke klacht beteugeling van dronkenschap en andere onzedelijke handelingen aanmoediging tot en belangstelling in het onderwijs en verder door al zood inige handelingen die verdraagzaamheid en vertrouwen tnsschcn de verschillende standen der ninatselinppg kunnen bi vurdereu Door vorming vau een eigen onv rvreemdbimr aibciderskiipitaal zich steeds virgrootende door allerlei ouderneiuiMgen die en het zedelijk en het stoffelijk belang van de leden der vereeniging bevorderlijk zijn als I door het houden vau toespraken eu voordrnehti ii door daartoe geschikte personen over zedelijkheid in algemeeiieu zin over volksonderHijs gezondheidsleer staathuishondknnde buigirplichtcn en rechten 2 door het bouwen vau geschikte aibiidirawoiiingeii en die op de meest billijke voorwaarden bij vooikeur ter beschikking te stellen vau leden der vereeniging 3 door liet inkoopen en verkoopen van brandstoffeu en leveiismiddelen ten bate der leden v iii de vereeniging i door grondoutginning in verband met fabriekswezen 5 door het oprichten van zie ken pensioenen begrafeuisfoiidsen en verder door het tul stand brengen vau al zoodanige onderiieiningen die na verloop vau tijd bij genoegzame oiiikisteuuiug zullen blijken ten voordeele van de leden der vereeniging te kunnen strekken Door de algemeeuc vergadering dei maatschappj lot Kul van t Ali etiieen zijn Woensdag nog de volgende voorstelleu aangeuomen Het voorstel van het departement Tilburg Oistu wijk strekkende om op de jiuirlijksehe begrootiiig een som van ƒ 250 te doen uittrekken ten einde daaruit medailles of geldelijke preraien te bekostigen door eeuig departement ter zake van wedstrijden of teutoonsteliingen ten behoeve van werklieden aangevraagd Bij deze gelegenheid werd gewezen op het betreiiienswaardig feit dat liet hoofdbestuur zijns ondanks verplicht was geweest om afwijzend ta beschikken op een aanvrage om ondersteuning van wege de afdechng s Uravenhage ten behoeve vau den wedstrijd van werklieden die thans in de resident i rtordt gehondeu Het voorstel van het De kosten werden op ƒ 4000 geraamd Het voorstel van Alphen Aarlanderveen vanden volgenden inhoud Tol weder intrekking van dit besluit wordt op de jaarhjkche begrooting beschikbaar gesteld een som van ƒ 3000 om daaruit eeiie e ondersteunina het bedrag van 130 met te bov n gaande te erleeueu aan een dertigtal departen enten die zich met ovirleggiiig van een plan en be ekening van kosten aan het hoofdbestuur tot eeu proefnemiiig met betrekking tot het houden vau volksvoorleziugen en vulksvoordrachteii bereid verklaren Het voorstel vau het departenii ut llotterdam strekkend om den toegaiig tol i e vergadering mede 0 1011 ve stellen voor de verslaggevers der dagbladen met uitzondering van bet geval dat de voorzitter een bestolen zitting iioodig mocht achten liet voorstel om de volgende jaarlijksche vergadering te Uottcrdnni te houden weid anngeuomen met 3 j tei eu 32 5 stLmmeii Het iilHeuiieii Kv iiig ii it zmdiilgsfeest liail Woensdag op het biiileiigui il van jlii r ibiiüius van licvmbnig aan de Bilt lu de beste orde plaats liet r i w f iwiiiJm il jIBJJ Liiiöiiwc jtUn B k tl n OU l tK Wlri Sti M ft Bri ilii ri lm 1 i f 1 ï Plail fir étlt il Ijl ir tl 11 JtfJf issw ItiiLMislului 1 11 d l IK Mk fsatr iiil iiiih Mf mti itusiii mlBoil 111 If solf m h nuf i Kr ti4 m r ï jiï i Jl ixSKS au i HM fjrii imnfc y lit k sl I m p i ën