Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1871

gf Ky i ilcil ivirkhedni van het tandura M erlaiidsi h nlks itegeiiwwirdi eiide IfiLt van Irn meii eli Il arbeid met ver I zijn de middelen v n den werkman eciiiginj eischt de t vereeniging vi n igi ide Do vereeniiveiihage gevestigd Nationale Vereeni II nigegaan voor den gen lo irdeel fVken r et jgi rfeilt edclijkeii en tof hl t belang vai het Bij Zij stelt zich voor r j eideiie middelen lerkenning van de lil 11 je machten handikfiug tot zedelijke 1 nphap en andere Idigfig tot en belanglilerpoor al zoodanige llirii en vertrouwen ld 11 der ninatachappij i iniig van een eigen lial zich steeds vi reiui igen die en liet liii vm de leden der 1 door het houehtm door daartoe jkhei in algemeeiien lilheilsleer staatliuisfr i htin 2 door het f ionngen en die op luj Dorkeur ter be ti csr vereeniging loopec van brandstofKa dit leden van de Il inilng in verband Il oplichten v n zieIndsen en verder door dan te ondememinegZAme ondervan de leden e ring dr maatschappij oenscHg nog de vol enent Tilburg Oister Ij irlijks he begrooting uittrek en ten einde irciniën te bekostigen Ik van fedstrijden of 111 wer lieden aaiige gewez It lioofdi st om lil oiidi li i e tei lie thai op het beBstiiur zijns afwijzend te steuning van behoeve van b in de re si 1 rut s Hfertogenboseh 1 lioulgelruik geschikt uim dii geschiedenis I ip 1 u zjdelijkbeid oplelt dat daardoor db Ml uitkonki tegenover let depailement stelde l L werk mn een des tegen een honora i 1 ger iaml irlandervten van den l dit besUit wordt op i hiKbaar j gesteld een i enige oi ïersteunlng iiiven gaaidc te erlU inenten jliezich niet lerekening mm kosten proefnemiig met bc II ïolksvoo lezingen enk 1 iren lie vergiK 1 er i del i lal uit dl i lit i hten I Ir j iailijksc e vergade werd aangikiomeii met ring mede dugbliiden voorzitter 1 iiiliii li ee t liail jlu l iilii leiua van UI lie llaals Het ment Hotte llam strek feeslterrein was i er doelmatig iiigenelit en ile nehare van feestvierenden van alle oorden te zanien gekomen leverde een verrassend gezicht op Donderdag werd te Anisterdum onder de leiding van mr t T liaron van Ijijmlen van Sandenherg de 5 1 algeiueeiiu vergadering gehonden van het Nederlaiidselu Jiijbelgenoutsehap lilt vorig jaar was besloten om ook de nieuwe syiioilalc vertaling van t Nieuwe Testament verkrijgbaar te stellen Thans waren verschillende voorstellen ingediend om dwirop terug te komen doch de vergadering handhaafde met 59 tegen 5S stemmen haar besluit Aan de leden der si aten generaal is rondgedeeld net ifersiag umt ent den slaai der iiooge luiiiiltibarc en lagere scholen over 1S09 1S70 Dit verslag over het algemeen reeds vele bekende zaken omvattende sluit zieh geheel bij het vorige aim Het loopt wat betreft het lager onderwijs en de meeste inriehtingen van middelbaar onderwijs over het burgerlijk jmir I8i 9 wat betreft het hooger onderwijs en do overige inriehtingen over het studiejaar 1 September I8 iy tot 31 Augustus Ihjil In vorm en indeeling is geen veranilenni gekomen I e splitsing der iiietgeBulmdeenle bij ondere scholen en de meer volledige mi ili ilei liii i ii omtrent de kosten van hit onderwijs in het vorige vi rslair voor liet eer t opgenomen ttordeii ook li iT gevonden De stafseliool die op I Novemlier IKfiS te Ureda in werking kwam wordt in dit verslag voor het eerst vernield Overigens zegt de minister liebiieii zieh in het beh nnlelde tijdvak geene bijzonderheden vo irgediian die tot algemeene opmerkingen aanleiding zomlen kunnen geven Met de bewerking van liet overzicht van den toestand Van hel lager oiideru ijs o het einde van ISil J vergeleken met liieii tijdens het in werking treden der wet van Is i7 wordt thans een aamaiig jje maakt De regeenng stelt zieh voor dit nog iii den loop van 1S71 aan de staten generaal te kunnen aanbieden De Britselie regeeriiig heeft aan de Nederlaiidsche den wenscli te kennen gegeven dat Nederlaml als bihooreiide tot de statin die geene commissie naar de teiitoüustelliiig aii ilit jaar hebben gezonden iemand van iiiilustrieele kennis afvaardigde om een onderzoek in te stellen naar het voor die tentoonstelling aangenomen stelsel en naar de faciliteiten die aan vreeniile inzenders tot het deelnemen aau de negen tentoünstellingen zullen worden verleend met het doel om de ingewonneu inliehtingen hier te lande algemeen beki iid te maken Naar atmleiding van dit verzoek heell de inini er van binnenlandsehe zaken de Nederl maatsehii ipij ter bevordering van nijverheid uitgeiioodigd een deskundige tot het duen van gemeld onderzoek af te vaardigen De maatschappij heeft aan dit verzoek voldaan en baar hoofdbestuur gemiichtigd op hare kosien eenafgev nirdigde te z nden Als zoodanig is benoemd de heer prof E H von Hiumhiiuer Woensilagoehtend is de elfde overspanning van despoorwegbrug over het Hollandsoh Diep bij Moerdijkop de peilers gesteld Tkans moften er nog driesp inningen geplaatst worden ie de twaallde reedsop de paaljnkkeii gereed staat esoliied dan is de Noordbrabantsche wal sedert den Khs ibethvloed van 1121 van Z Holland gescheiden daarmede weder verbonden Veel is er geschreven omtrent het gevaar wa iraan de koning onlangs op den Soester straat v ei zon hebbm bloolgestiuin zie ons n lüSiJ l it alles blykt im dat er volstrekt geen gevaar be tond voor onzen vorst Kr is met het rijtuig gebeurd wat dagelijks met honderden rijtuigen p nats heeft toen het den HjmorieeiJ pumrren oii heejl de kueltier ge wacht tut de trein roorbij was De Arnk Cl maakt er aanmerking over dat menhet opgegraven gebeente der officieren die op de i itadel vnn Antwerpen zijn gesneuveld naar t Ginnek n zal overbrengen om daar begraven te worden terwijl de vereeniging t meialen Kruis haar ijarigereunie houdt Vermoedelijk in t voorjaar van 1873 zul het gebeente der iiiilil uren van minderen rangworden opgegia eii van t denkbeeld om de overblijfselen ge amenlyk over te brengen heeft mengemeend te moeten afwijken Vreesde de minister dat er in t voorjaar van 187 gieiie Nederl regecring of geen metalen Kruis meer zou wezen Deoverblijftielen der ofTieiereii zullen nu met plechtigheid worden overgebracht die der nilerortieieien i iisoldaten niet Dat allen door den dood gelijk wordei schijnt wel in t burgerleven wanriieiil maarvriof dl militairen beslaat naar men ini i ui ii zon een aiiili ii wel dl s ilil i il die leh heeft lati ii dooiln iiieti ii op ilr I ll iili 1 In I fi gc i II aaiispiaak op gelijke onderselii nil als ile ollieier let de uitvoirig heid en zorg voor alle di lales aaii l iniuisli nevanooilog eigen is alles geregeld l is te bezien of bij de organisatie van ons defensiewezen ook in alles even zorgvuldig worde voorzien Het verzamelen der overblijfselen en de oprichting vim een gedi iikli i ki n krill l de IrnA Cl niet af wel do eeredienst van de stof de vertooniiig met flottiljesen rouwwagens aar toeli geen traan u vloeii ii omdat de meesten de doodeii niet gekend In bbeii of slechts een llanwe herinnering er meer van hebben en omdat men een lijk mist t geen toeli de hoofdzaak is bij cene begrafenis Ten slotte zegt du Arnh Vt Dat men hulde brengt aan den soldaat die zijn plicht deed aan den soldaat zoowel als aan den officier dat men ter blijvende herinnering oan hun trenrig lot toen zij up het slagveld vielen eenig gedeiikteekp i opricht nn de plek waar zü vielen eluers laat zieh evenzeer verueuigen maar deze vertooniiig waarbij leger en vloot generaals en kanonnen deputatieii en commissieii worden in de weer gebracht om half en heelvergane beenderen van Keii heer uit liredn op reis met de zijnen ontdekte te Spa helaas ook te apn met spijt het verdwijnen van ll ilil gulden gerold of verloren die even te voren zijn brieftaseh nog vulden Laatste Berichten Parijs 11 Aug Het Journal de Deóata bevestigt d it de eommissu voor het budget met 13 tl gen s stenimen verworpen heeft het voorstel om de groudstülfeli m t 2 pt t te belasten Het blad voegt er bij dat Ie commissie heeft voorgesteld 3 pit te herten tm t lie invoerartikelen met uitzondering van graan e i steenkolen Londen ll iig liet hoogerhuis heeft de Hallot biU met 97 tegen tS stemmen verworpen Hierdoor zal veel agitatie in Kngeland ontsta iii In het lagerhuis werden debatten gevoerd over het wetsontwirp betreffende de Army bill De heer Anson deed eeii voorstel om Ja administratie te laken nu zij het plnn had opiffgeven om in den herfst nulilaire manoeuvres te maken Het voorstel wenl en slotte ingetrokken De bill werd voor de tweede maal gelezen Het voorstel des lieeren Torrens om af te keuren dit iladstiiiie onlangs gebruik miuikle van de koninklijke praerogiUieveu is inft 141 tegen S3 stemmen erworpen LondBn 11 ng Kr is eene proclani at e uitgevaardigd wazrby het houden van proeessien en meeiings in Londonderry op Zpterdag a s verboden is NeW Yotk 11 Aug De opstandelingen Qnesado en Figiiero zijn te Santiago gefusilleerd Madrid lO Aug Het is onjuist dat er sprake is vnn hit zenden van een eskader naar de wateren v iii Vene iiela Het gouvcnement zal zich bep ilen langs diplomatieken weg ophelderingen te vragen wegens het vertrek van eene expeditie vrijbuiters van eiie uela naar tuba NeW York lO Aug De minister van financiën heeft cene circulaire uitïi vaardigd waarin hij aankondigt dat alle schikkingen getrofien zijn tot verkoop van het overschot der nieuwe 5 percents bons De nat banken kiiniien binnen zestig dagen voor vijftig millioen i iU die bons inschrijven Versailles 11 iig Het ontwerp tot verlenging van de volmaelit des he ren Thiers zal heden of morgen worden t r tafel gelegd Nog duurt de discussie over de vraag van den duur dier verlenging Het rccliter centrum wensclit eene verlenging van twee jaren en ministerieele veniiitwoordelijkheid De commissie voor het budget heeft gisteren een gunstige conclusie genomen ten opzichte van het door den heer l erier ingediende ontwerp tot heffing eeuer inkomstenbelasting Rome 10 Aug In een brief door den paus gericht aan di n inarkie Cavalletti president der eommi ssie die zich gevormd heeft om den p iu den titel aan te bieden vin den irootc alsmede ecu gouden troon weigert l ina dien titel bij zijn leven to voeren en schrijft hij voor dat de gelden moeten aaiigcwe ld woiden on de seininaristen vrij te koopen van den militairen d en Bardonneche Mout ienis ii Ahk lieden morgen heeft met het beste bueees een spooilreiii gereden op de lijn tnssehen Knai olini en baidonniclie en Amilhii wiinn ei bij le en De heei i ii üi MIolii woorilig De inwijding van den Tunnel zjil denkelijk den 17den dezer plaats hebben Weenen 11 Aug Heden is de Duitsshe Keizer oj zijne reis naar Gastein aan het spoorwegstation te Wels in Opper Oostenrijk door Keizer Vraiis Jozef opgewacht Na deze ontmoeting die van beider zijde hartelijk was hebben de beide Keizers in hetzelfde rijtuig plauts genomen om de reis naar Isehl voort te zetten waar de Duitsehe Keizer een bezoek zal affeggeii bij de aldaar verblijf houdende familie van Keizer Frans Josef Weenen 11 Aug De Abendpost van de bijeenkomst der beide Kei rs sorekendi zegt dat deze ontmoeting als een ziefitbaar bewijs van de vriendschap tiisschfn beiile Souvereinen kan aangemerkt worden en dit bewijs is ook van hooge beteekenis voor de volken van Duitschland en Oostenrijk Hongarije die ecu gemeenschappelijk belang hebben in en gelijke behoefte hebben aan luiiine goede verstandhouding In hel artikel wordt verder de hoop en weusch te kennen gegeven dat de persoonlijke gevoelens van de belde Souvereinen zieh iii de staatkunde van beide landen mogen afspiegelen en dat een duurzame vrede in Kuropa en de voortdurende ontwikkeling van de welvaariiii beiile landen er het gevolg van mogen zijn Weenen 11 Aug De inener Zeitmn maakt een besluit des Keizers bekend waarbij de Landdagen der in den Rijksraad vertegenwoordigde gewesten tegen H September bijeengeroepen worden INGEZONDEN Ofschoon de kermis dit jaar in onze stad niet op offic eele wijze heeft plaats gehad werd zij toch dauk zij de milde beginselen van onzen Burgemeester door de i oortanders van dat leest naar hartelust gevierd In de soeieieiti ii en koHijlinizen waren tooneel en mnziek ezclsch ippen geëngageerd tot het geven van voorstellingen niatinée s soiide s enz zoodnt de burgerij en de meer deftige stand ruimschoots konden jiroli teren Hit eenigc wat ons bij dit alles niet aangenaam rof was de weinige gelegenheid om te zien en te genieten voor ile zoogenaamde mindere standen doch ook hierinn werd te gemoet gekomen en ons gevoel geheel bevredigd toen wij hingsdag avond in den liiin van Ons Genoegen rondwandehlen en aar Ie leden van de Aiubachtsstaud vereeniging bij honderden met hunne vrouwen of meisjes zagen zitten Hun was een waar feest bereid en op velerlei wijzen werden zj laiigena iin bezig gehouden maar voornamelijk en in de eerste plaats door het voortrefl elijke muznkgezelselinp van den heer August de lioer Die innz ek viel in den smaak en het was dan ook bij de uitvoering an elk stuk te zien met welke belangstellende ooren geluisterd werd zelfs toen het laat werd en natuuriiJK de stemming zich eenigeimale begon te wijzigen t leii nog heerschte er eene ademloo C stilte zoo dikwijls er wat goeds te hooren Vicl het was een feest dat gunstig getuigde voor toehoorders en uitvoerders maar boveual voor hem die het had georganiseerd die man was de Heer e Al Horsteegh de pres dent der vereeniging hem viel dan ook van vele rienden en bekenden een woord van lof ten dei I en toen hem namens de leden der vereeniging een hartelijke dankbetuiging werd loei itiproken volgde een lang en daverend appleus dat algemeene en oprechte insteniniing te kennen gaf Bij velen zal dit feest nog lang in herinnering blijven en ons beziele de weusch dat de heer B de lust behoude om alzoo nog lang en dikwijls voor anderen nuttig cu aangenaam te zijn Mijnheer de Redacteur Naar aanleiding van een ingezonden lierlgt in n lt 87 van uwe Courant waarin gewezen wordt op het zoo zeer wcnschelijke om zuiver drinkwater te verseliallen ter wering van vele ongesteldheden zoo komt het mij niet ongepast voor om mijne geachte stadgeiiooten te wyzen op eene zeer gemakkelijke manier om ons gracht of rivierwater dat toch wezenlijk zeer onrein ma genoemd worden vnn vele schadelijke zelfstanilighcden te zuiveren Doer eenvoudig aan elke liter of Ned kan water zes druppels eerier vloeistof Chlorid Ferri liq of vloeibaar ij zer lilondj tje te voegeu worden de geleiachtige gesubpuiideerde deeltj es uit het ater na eenige rii st of beziiiking volkomen afgeschei leii en men bekomt na filtratie een vrij zuiver drinkwater Kene zinkt in wiuirin eene kraan weinige duimen boven den bodem geplaatst is verdient aanbeveling Hoogachtend heb ik de eer te zijn Mijnheer de Hedaoteur I Uw Dieim ir Cs TlllM Gouda i Augustus l X Il gfflWr PlflWP WW flEHfc H 1