Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1871

1 fc WH MtZMeWS i VAN ILiLE STJÏLTElIsr k 10 CENT per stuk Te bi komen A IJRINKMAN Lanam I temleueo alhier f m if mm ttmmmmii Burgerlijke Stand GïHoltïN 9 An I eendert ritrariins ouilirsJ vhn Donk Cl Higur 10 orueiu Jacubun JosephuH ouders t W an iinl en M ZuijdvLlil deeitruida ouders 1 luburtb LU £ cbnatb 0 FiiiH HN 9 Auji W os 8 m 10 V hUicuk 40 j T van ïijk 7 J 10 m U E W Scliuik 5 UI G I de linide 1 j 5 m W 3 Janknegt 1 2 m P Oo lirhout 13 j Gtiuwn 10 Aug K Mms eu J G S van 7 ijleu POKKEN EPIDEMIE Yau 5 tot U Augustus 1871 nnngilisl 9 Vroej i re opgnvtii i T Miiifii m V in Nc n i ili ii ri jii ADVERTENTIËN Getrouwd K MAllS ill J G S VAN ZEULEN Gouda 10 Augustus 1871 Voor de vele en treffende bewi 7en van deelneming bi ons vyftigjiirig Huwelijk ondervonden betuigen wij aan allen ook nanieuH onze kinderen onzen innigen dank Gouda W REIjHL 12 Aug 1871 E REUUL AN Roon Openbare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDEKS van Gouda zijn voornemens op VRIJDAG dm 18 AUGUSTUS 1871 de januddags ten 1 un in het Raadhuis aldaar by enkele inschrijvmii aan te besteden Het amoveren van twee Woningen op de Westhaven en het daarvoor in dö plaats bouwen van een Posten Telegraaf Kantoor Het Bestek en de Voorwaarden 7ullen dagelijks de Zondag uitgezonderd van des voormiddags 10 twt des namiddags l ure tor plaatselijke Secretane en aan de stads tnuiuerwcrf ter inzage liggen terwijl door den GemeenteArchitect de noodige inlichtingen zullen worden geg ven De mschrflvmgsbiljetten moeten op zigel geschreven door den luschi ijver en zijne borgen geteekend en behoorlijk gesloltn op DONDERDAG den 17 AUGUSTUS aanslaande voor des n imiddag ten T ure ter Geineente Secretaiie u ingeleverd waar ook hit be it k tegen betaling van 50 centen veiknigbaar is gesteld K K OOSTENRIJKSCHE ÏM eüileleenlnj van 18ö4 Hoofilpnj iii lloi 2ü llin 11 000 üoo 10 000 i 11 000 I i 2 000 Il 11 101 0 15 lob 30 u + 00 71 0 i 170 111 iiip iiji dui 1 September i iv uit itiukkin Hüuliii iiui lil i iikkiii VII7i ikI ik li iii Iriiiiii iivi iiiiiikiii m lul Imlia gdiiili lull 11 I 5 Iiiilvi 11 2 50 viiiili II 1 25 l lOKptlllll M 11 f 1 lil lllkklll llj llll lillllU fiiiiicu tui i unili II ml lit liikkiUr B N K I I IM 11 1 11 SlEGMUND HECKbCHER Amstordain iiinmiii iudt i i De ÜI ENÜAUE PKlJbUITDEELIXt aan de leerlingen der Ijatiinsche School zal plaats hebben op WOENSDAG den Ib AUGÜSTU j in het lokaal der Burgi ravondschüol Ondergeteekendo uoodigt alle vrienden der Letterkunde uit die plegtigheid met hunne tegen ü rdlgheld te veieeren Goud D TERPSTRA 11 Aug 1871 Rmtou VOOR KANTOOUWEliKZAAMHEDEN wordt gevraagd EEN lONG MENSCH hetzy d x geheelen of een gedeelte vau den dag Adres met tiamo brieven onaer leiier 1 G aan het Bureau dezer Courant Kennisgeving DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van S hiila Hl doen te weten Dat ten gevolge van de benoeming a van den Hoiildingeland plaatsverTanger J H J an Dni KiN in het jaar 1877 aan de beurt van aftreding tot Hoogheemraad van bchieland van den Hoofdingeland plaatsvervangei E HiKK fcNDijiv VAV Lanoe m het jaai 1873 aan de beurt v m aftreding tot Hoofdingeland en door hel bedanken van den Hoofdingelandplaatsvervanger K Schei i ing welke laatste in het jaar 1877 moest aftreden veikie intjin van lloojdingelandenpliiatstetiaugeig i o i Sihielaiid moeten plaats hebben in het 2 i en 4 district Dat die verkiezingen zijn bepaald op DONDERDAG den 17 AUGUSTUS 1871 van des voormiddags O tot des namiddags 2 ure voorhet 2 distrn t te Bktm ijL in de Herberg deZwaan voor het 3 district te Zeienhmzen in het G e ni e e n t e h u 1 s en voor het 4 district te Moordrecht in het Gemeentehuis DukGRVAt EN HooiiHEbMK DbN vBii Schielaüd De Seeretons ltentmeestei De jOtjkgraaf A L COENEN J A VAILLANT DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Zuidplaspolder m Schieland maken by deze bekend dat met vergunning van den Heer ComiiissAius uFs KoNiNGs in de provincie Zuid Ilolloiid van af heden tot den i November a s an zons onder tot zons opgai g voor de scheepvaait gesloten zullen zyn de HOUTEN KEERSLUISJES liggende in de ringvaart van dien l uldei onder de gemeente Zeienhmzen en Nieuwtiknk aan tUn IJetd Muordinlit den 9 Augustus 1871 DiJM UAAb EN HeEMIUDEN De Secretaris Penningmeester De Dijkgraaf J J SNEL J vani lhBREGGENA n Bij vonnis van de Arrondissements Regtbank te IMtLidam d d 19 Juh 1871 is verklaaid ontbonden door Echtscheiding het tusschen ANNA JACOBA MARTHA de HARRIGNIJ BROUWER en THEODOOR CORNELIS BO iAARDT bestaande huwelijk met de gevolgen bij de Wet bepaald De Procureur van de Eischeres Mr v N REESEMA Holfndam 20 Jnli 1871 Reeds over 2 dagen Buitcngcw groote kansupwinst 15 AUGUSTUS E K BONGAARSGHE LOTEN HooCdprljs 11 250 000 KLEINSTE PRIJS fl 108 Geheele Loten i O halve 1 70 kwarty 0 90 en niet ooals bij de HH ISENTHAL ü A f 2 en f Ook neem ik geen tien procent als men een PHJS wmt dat op de fl 250 000 fl 25 000 bediangt De Origlneele Loten zijn bier te lande Aan alle aau rageu wordt per keerende post gevolg gegeven Uhecht D A DU MOSCH Voor Uotterdam veikryghaar by HH 6EBR HAAGENS Reeds over 18 dagen Relz Oost Premlc Lccnlng 1864 TREKKING 1 SEPTEMBER 1 prijs a fl 200 000 1 u 0 000 1 1I 000 1 10 000 2 pril zei 1 c 000 en nog 794 prflzen welke alle 1 September moeten getrokken worden Hiervan lever ik geheele loten a 4 halve 2 kwarte a ƒ 1 Alle aanvragen worden direct beantwoord tegen overmaking van remise Officieele Trekkingslysten worden overal verzonden Utrecht D A DU MOSCH Voor Rotterdam verkrygbaar by HH GEBR HAAGENS Keizerstraat 60EDE00PE HDZIEL voor Piano Solo Uitgate van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Van deze uitgave zijn thans weer herdrukt de volgende zeer gezochte balonstukken AscHEU Yelva Mazurka de Salon 2e druk B ƒ 0 50 Bmu Mui LEii Der Opernfreund n 4 Martha 2e druk C 0 75 Funkj La Coquette Mazurka C 0 50 Ecoutez moi Romance sans paroles C 0 20 Hi s Pamina Polka ausderZau berflote C 0 30 Hl MEN Les bords du Rhiu rande valse 2e druk C 0 50 SpiNiifcii Marsch aus Faust 2e dr C 0 40 Sint J tó musu al boA Plaisante rie rausicale C 0 40 Vüt s Le Carneval de Venise Transcription C 0 50 Der Tyroler und sein Kind 2e druk B 0 40 Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden den Boekhandelaar A B R J N K M A M te Gouda Ciuiida Uiuk vttii Hiuikiitiu Üift UW iakilKi w iiii4SiMiink ïa w iliii biiis iiilMai pé M i i iilHbiie9t iw Mt f 9 iiii ilipiiiiiMnlpfMia aj m ll nu Kit ét ÉiriijL rsi 9 miti lBi l sZ I9l j K i 4 r ks 4 ir iS