Goudsche Courant, woensdag 16 augustus 1871

V ♦ T AdMMMMNMMVbA Woonsdiig 16 Augustus 1871 N 1089 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave b dagon laiisopwinst E K LOTEN 50 000 r3 fl 108 1 70 kwart y 0 90 KNTHAL C fl Lrocent als men een l 50 000 fl 25 000 lm hier te lande Jt per keerende post IA DU MOSCH baar bjj HH GEBR 18 dagen Iliccniiigl8ti4 PTEMBER lil 200 000 oO 000 13 000 10 000 l 000 ke alle 1 September loten aj 4 halve direct beantwoord uise u worden overal ver I A Dü MOSCH Lbaar by HH GEBR II ffiüZIEL Solo S M A te Franeker M de Koningin ns weer herdrukt de ie Balonatukken de Salon B 0 50 fieundn 4 C 0 75 a urka C 0 50 rince sans C 0 20 Ju der Zau C 0 30 1 n Grande C 0 50 1mst 2e dr C 0 40 l laisante C 0 40 Venise C 0 50 Jit fioin Kind B 0 40 l ligave zijn steeds vocr Boekhandelaar ji l iV te Ooitila Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Onze verdediging Het ministerie der nationale defensie is niemand zal het ontkennen een echt Nederlandych ministerie Bedaard bezadigd overdenkt het van handelen is vooreerst geen sprake Men overweegt spreekt van toekomstige wetsontwerpen en regelingen verandert nog eens een kleinigheid in de livrei van s Kouings soldeniers beproeft wapenen en ja alles kan niet op eens voor een begin is dit vooreerst genoeg een volgend zittingjaar zal misschien de resultaten van veeljarig onderzoek en daarop gebaseerde wetten aan het licht brengen Men zal de zaak bevoegd of onbevoegd bespreken verslagen zullen op verslagen volgen men zal verklaren dat men zeer vaderlandl evend is dat men Neerlands vrijheid krachtig wil verdedigen dat de gelden aan de verdediging besteed premiën zijn uitbetaald voor het behoud van onze oniifhanhankelijkheid dat de tegenwoordige toestand onhoudoaar is dan echter zullen de mimrs komen waarom men juist de aangeboden wetsontwerper niet kan goedkeuren Bezwaren van techniachen aard aanmerkingen vau zeer ondergeschikt belang zullen y de eiudstemming de zaak doen vallen en wii groot deel van den nationalen tijd zal weder zoek gebracht zijn zonder eenia resultaat Geuft het lainisteri Ueu moed niet op wil het getrouw aan do leuze by do optiediug nogmaals een poging aanwenden dient het andermaal een wet in van doortastenden aard het lot van het wetsontwerp kan reeds voorspeld worden Komt het in discussie de vertegenwoordiging zal het met dezelfde betuigingen verwerpen en geduldig een volgend afwachten Sedert jaren is de defensie aan de orde door den afgeloopen oorlog onzaliger nagedachtenis is de qurostie urgent geworden en het ministerieele programma was daarvan het iwiA De wil is goed maar dit is in defensie zaiien niet voldoende de minister van oorlog moet geld veel geld hebben ter volvoering zijner plannen en juist do gcldquiBstie zal de oorzaak zijn die elke regeling belet Men wil wel eens over dei ensie spreken maar de vertegenwoordiging zoo iiiii als het land willen den niiiii ler van oorlo meerden smnincii toe staan De milhoenen jaar op jaar naar het oo deel niet slechts van deskandigen maar ook van de elkander opvolgende ministers van oorlog nutteloos uitgegeven heblwn een weerzin tegen alle militaire uitgaven teweeg gebracht elke vermeerdering dier uitgaven zal bestrjjding vinden en wordt eens de quajstie der verdediging het schibboleth bij de stembus dan is het bijna zeker dat die candidaten zullen zegevieren die vermindering van krijgsuitgaven als leuze aannemen Stelt dan het Noderlandsche volk geen prijs op zyn onafhankelijkheid Is het onverschilligheid omtrent zijn vrjjheid is gouddorst steeds geprikkeld door de uit ludië verkregen mill oenen de eenige hartstocht geworden die alles beliecrsehtV Niemand zal zeker zulk een geringe gedachte hebben van het volk wier vaderen enz enz de Noderlandsche weldadigheid getuigt tegen de beschuldiging van gouddorst maar wjj zjju geen soldatenvolk De Nederlandsche burger is afkeerig van het soldatenpak de jongeling vertrekt meestal met een beklemd gemoed als het lot hem ongunstig geweest is en al moge de dienst veel van zijn verschrikkingen verlo I ren liebljon toch verlaat degroote meerderheid met vreugde het soldateukleed Men krjjgt goed eten voor velen beter dan te huis de be liiuuleling is wel toch zijn slechts weinigen geneigd langer dan uoodig in dienst te blijven het getal vrijwilligers is bij voortduring gering hoeveel ook gedaan wordt om het kazerneleven smakelijk te maken De Nederlanders zijn geen soldatenvolk getuige do b jtrekkelijk geringe deelneming aan do wcerbanrheidskorpsen getuige de weerzin over het algemeen tegen schuttordienst Men wil geen persoonlijke diensten het geld aan de verdediging besteed acht men verkwist toch is do onafhankelijkheid des lands ieder dierbaar en de krucbtigste bostrjjders van het militairisme zouden in tijden van gevaar niet achterblijven om den vreemden indringer zoo mogelijk togen te houden io moijclijk zoude dit misschien ook een der redenen zijn die vau krijgsuitgaven afkeerig maken Omringd van machtige volkeu die gemakkelijk een tieiini ml grootere macht tegen ons ia liet veld kunnen lireiigeii ovoi tiiind lial bij ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Noromers VIJF CENTEN een vyandelijken aanval de grootste helft des lauds niet te verdedigen is en dat de kleinere helft door het water beschut even goed door burgers als door krijgslieden van professie kan verdedigd worden twjjfelt men aan het nut der jaarlijk 4 terugkeerende krijgsuitgaven en die twijfel wordt niet weggenomen door den str d die door de desk jndigen over lauds verdediging gevoerd wordt Verschillen deskundigen nog in de meest gewichtige zaken hoe kan men dan van de burgerij vorderen dat zjj met vreugde gelden zal opbrengen voor het bouwen van versterkingen voor het invoeren van veranderingen en wijzigingen als die versterkingen na korten tijd weder worden geslecht en die veranderingen en wijzigingen spoedig weder veranderd en gewijzigd worden V liet is dan ook noch lafheid noch gierigheid die de oorzaken zjjn dat militairisme en krijgsbegroütingen hier volstrekt niet gezien zijn liet woord soldaat reeds hindert den vrflen man wij zijn geen krijgsknechten van den vorst üie voor soldjj ons leven moeten wagen om den vorst te verdedigen of aan zijn heerschzucht te voldoen Wel willen wij onze onafliaukelijkheid verdedigen maar vrijwillig uit de overtuiging dat on land waardig is verdedigd te worden Daarvoor zijn echter geen jaren oefening geen soldateukleed noodig De legers werden inFrankr k geslagen do franc tireurs brachten den Pruisen de meeste s hade toe Zal hot ministerie der Nationale verdediging te gemoet komende aan de groote grieven de volks met afschaffing der tegenwoordige legerorganisatie volkswapening daarvoor in de plaats stellen ZeVer die hervorming zou te radicaal zyn enwij durven haar niet van een Nederlandsch minister verwachten P BUITENL AND Itulltiilanilücli Ovci zicli IIi t Engelsülu luiuistenc heeft jl Vrijdag in het lioogcrliuis ciie lüouwe eii grievende nederlaag geleden l e lurds hi UDrii de Uiillot bdl de iiirüerin diT stcinbua verworpen met 97 tei eii + 8 stemmen Niiiiwelijks u iH 1 lil Muur de i ii istie vun den verkdi der lhL iei iu li n hoc ilini ook te üoveu ekoiuiii of dit iiiiuui nicidi iit i opgekomen He 3 f i I j I jamaspHSPP