Goudsche Courant, woensdag 16 augustus 1871

lurdh liebben i eiii hi en eni ijd om de e zaak te onétruoekoii Het lagerliuis lilijfl hen d iii tueli getrouwer en verwierp luit Ml le eii s teinuien eeiie motie tol liet al Leuren der liandeUvijzi viin iladsloiie lil liet iieineii van loevlnel t lot liet ko ninklijk ptprogatiel lit zsWe betretlende den liuudel iu üfficiersrangi ii Het procrf der F pijsohi gevÉhgenen ii eia elijk te Versnillos Werkelijlt gangevaiij n De iiverwiniiaar vonnist 4e vfr voiiiielingua ierst geweld en doodslag nn ri elit ilegiui Oe i rnote fliiers had ihit beloofd eell seliikkiiig geen Verzoening inaiir be slisaiug doiir liet zwaard en dan str d over allen Het geweld Ivteft beslist wraakz ncUt en liloeddor t ziju gekoeld R nu wil men liet onmogelijke reclltvaardig siu lV Lij den li p deperteereii of bij het lot deeimeeren strookte beter met de voorafgaaiide bedrijvcn De nationale vergadering heeft het elsoutwerp op de nlf oroceiie raden aangeivoiiieA niet ül i te geii Uit stemmen iiint r de caniniissie voor hel budgia ile lietfiiig vnn ÜO pCt op de grondstoll eu niet groute meerderiieid veroordeeld Hot presidentschap van Thiers zal nu werkelijk in discussie koineu en wellielit zal d ergaderiug besluiten tut den maatregel die de beslissing uitstelt maar niet uil liefde en aeliting voor den lastigeu man dift niet weet wal hij wil en wien de oiustandigiiedeii overvleugehl hebben Zaterdag is dut voorslel van liet liukereentrum ingekomen om de viilmaeht vau Thiers voor den tijd van 3 jaren met den titel van presi lent der republiek te verlengen Wanneer de vergadering zieh voor het verstrijken v u dien termijn ontbiiidl zal het mandaat van Thiers voortduren tot een nieuwe vergadering geconstitueerd znl ijn De president oefent de nitvoereude maeht uit Alle uitvoerende btisluiten zijn gecontrasigneerd door een miuister De ministers zijn verantwoordelijk Een lid der uiterste rechterzijde heeft een voorstel iugediend om hcL mandaat te IJordeanx aan Thiers g ge cn te doen voortduren en te bcveatigeu Voor beide voorstellen is de urgentie gevraagd Ook Thiers drong daarop aan Nmlat de vergaderiug voor 2ü minuten geschorst was werd de urgentie aangenomen Be dagbladen van Zondag constnteerende dnt de nat vergadering Zaterdag de nrgcMitie uitsprak omtrent de beide voorstellen waarvan het ecu liet ander vernietigt miikeii de gevolgtrekking dat dit votum du niet de pind beslissiiig prejndicJeert maar niettemin een eerste sucees ia voor de voorstanders der verlenging van Thiers s niamlaat Iiiiiiiers zij lieltbeii het onmiddellijk onderzoek verkregen van eene quiestie die de rechterzijde tot iu het oneindige wilde verdagen Men verzekert nog dat Thiers eene zitting van de commissie voor de legerorgau satie lieeft bijgewoond Over drie punten hcerscht nog geschil De commissie wil de plaatsvervanging atscliillen de nationale garde ontbiudcu eu den militaireu dienst voor alle Franschen verplicht maken T hiers is da ir tegen Zaterdag deelde de Ossenatore Rumuiio een pausvdijken encycliek mede die nan het kiithoüek episcopaiit is gericht De paus bedankt d larin zijiir getrouwen en vooral de bisschoppen voor de deiiiiiiislrut ëii vau allerlei aard bij gelegenheid vau zijn vijfen twiutig jarig jnbilaeum aaii den dag gelegd IDj vevniiiaiit hen te bidden voor de vrijheid van den Heiligen Stoel de zegepraal der kerk en de rnst der wereld P R A N K R IJ K X Moa Vnio is vau gevoelen dat uit het rechtsgeding der commune eu uit de tegen hare leden uit te spreken vonnissen gewigtige leeringen voor de natie te trekken zullen zijn maar zegt Het is maar al te wiuirschijnlijk dat le opgedane ilure ondervinding ons niets zal bat i i eu dat derelfde verbijstering vau het gezond verstand dezelfde zedelijke zwakheden dezelfde siiooih en woeste hiirtstnehten dezelfde waanzin eu hetzelfde miveisiaiiil die thans algemeen gewraakt en ulgeiueeii ln treiird worden oi s wehira weder in ileii ouden revoluUoiuiireii cirkel zullen doen romlluopeu lieue Ie New Vork ge estigde niiuitsehappij tot exploitatie der niilnnrlijke rijkdommen van NederCalifornin heeft aan liet Fraiisehe bewind aangeboden de l arijsche opstaudelingeu als arbeidslieden op hare uitgestrekte landerijen aan de kust dei Stille Zuid zee te huisvesten Haar gelnstigdc heeft van wege den heer Thiers ton antwoord ontvall PU dat liaar vofirstel in ernstige overweging zou w orilen genomen doch nog niet voor eene beslissing vatbaar was DUITSCHLAND De verdeeling van t millioeu thaler oiidi r de Duitschc krijgiüoveasten ondervindt moeii lijkheden omdat eeu der rrinsiai bevelheldiers aaiihpraak maakt o zijn deel vau den buit Nu bad de keizer bepaald als eene vank die ualimrlijk was dat de l rinseu niet in de dgihtti biigrcpen zuudeii zijn Uit den Kl nss kouien billijke Vlaeliten té IV rlijii wegens de moeielijkheid waarin men door de loilinii n gepl iatst ia Met September wordt die provmoiij duur Frankrijk als buiteulimd beaohouwd en staat zij met Duitsehland gelijk wat in en uilvoerrechten betreft Niets zou nu nutuiirlijkor zijn dan dat de IHiitsohe tolliiiiin aan dan Uijn tegen dien lijd worden opgehevoij maar ilil i men nog niet vooriie nii us De oiigelnkliige Klzassers Vomcii nu tussehen t i ee scheidsmuren die huiuie imluslrie bedreigen De Nardil llbj dl beval ecu zeer uitvoerigartike ten betooge dat de l ruusehe regeering zichaan eeae ernstige schending van het volkenrechtschuldig maakt door het bestaan en het werken derzoogenaamde Ligue de la délivraue e toe te laten die er naar streelt de filio i ei I h nge i wMleraan Duitsehland te ontrukken zieh openlijk te Parijsgevi stigd heeft en haar doel niet verbergt De A eitó Aut il Je meldt Sedert eeuc weekworden door de dagbladen medcdcilingcti gedaanomtrent het voortschrijden der cholera Deze berichten berusten bijna alle op onnauwkeurigheden euoverdrijving Volgens ortieieele berichten die doorons tut de provincie l ruisen ontvangen werden zijntot den t dezer il Dnntzig acht personen en ilaaronder twee matrozen van het schip l omtmirania doorcholera nostras zomor choleriuej die niet contagious is aangetast Öeen der lijdere is overleden Totaan den t Aug waren geen gevallen van Aziatischecholera voorgekomen Te Petersburg l iat de heer Hasilewsky in zijnentuiu op eigen kosten eene sterre acht oprichten dievoor lederen beoefenaar der sterrekuude toegankelijkzal zijn en staan zal onder de leiding van een geleerde die door hem bezoldigd wordt Alleen voor instrumenten wordt eene som van ÜÜ ÜUÜ roebels besteeil OOSTENRIJK De Duilsche hoogleernven aan de hoogesciioul teI emberg door ecu keizerlijk betlnit gehouden binnen A jaren hun onderwijs in de l olsche taal voort tezetten nemen de een vuur dt ander uu hun ontslag Op deze moeielijkheid hiid het t ostearijk ehc gouveruenieut niet gerekend toen hel zijne Poolsche onderdanen een dienst wilde doen Aangezien nu onder de Poülsehe bevolking geen bijzondere liefilestudiebeslaat zijn onder haar geen opvolgers te vitideu enhet einde zal moeten zijn dat die Hinke weteusehappelijke inrichting gesloten wordt uit gebrek aanoudeiw ijzers liet openbaar gemaiVkt programma deroudkatho lieken iu Joslenrijk iuidl als volgt l De gemeente moet weder het recht hebben hare priesters te kiezen i De geestelijken moeten eeu vast inkoineu hehlicn groot genoeg oin hunnen stand waardig te kuuueu ophouden 3 Uet celi baat moet worden afgeschaft ieder katholiek priester luoil evenals n de tien eerste eeuwen van het Chris teudoin het recht hebbeu cciie vrouw te kiezen l t alliedraalbezittingeu behoorca afgeschaft te worden 5 De Mis inoel iu de Duitsche taal worden gelezen of iu die welke dour de gemeente wordt gesproken ti Al de theologische tukken vau opvoeding in de seminaries zuUeu mede in de De ll iaitr tg deelt drie keizerlijke patentenmede waarbij het huis der afgevaardigden van denrijksraad ontbonden en nieuwe verkiezingen bevolenworden erder worden ontbonden de lanildagen vanOpperen Beneden Ousteurijk Salzburg StiermarkenKarintliie Moravio SileZie en T yrol ontbonden enalle landdagen tegen H Sept bijeengeroepen Nietontbouden zijn dus de landdagen van Bolieme Dalmatic lalizie Krain Bukowina Istric Görtz Gradiska CU Vora berg Iu alle landdagen die vernieuwdmoeten worden had behalve iu Tyrol de grondwetpartij de meerdca heid De ontbinding vau den Tvroolsclieu landdag hangt waarschijnlijk samen met ecuebelofte der Zuid Tyrolers oui afgevaardigden te zenden indien het zoogenaamd Italiaaiiseh gedeeite tjt eene afzonderlijk land gemaakt wordt Ook de Jzechen zoo verzekert men zouden voor een enkelen keerafgevaardigden naar den r jksraad zenden De olhcieuse oi iiaiK u der regecring verkondigen ilat hitvergelijk geheel gesloten is eu het l nfer nyil juiehi dat de katholieke conservatieve partij de gnindslae en gelegd heeft waarop het geheele rijk tot vrede maeht eu aanzii ii geraken zal mr BINNENLAND lOUDA l a Al HJSTi s Te Rotterdam zijn op de voordrnciit voor eeu leeraar iu het handteekenen aan de H B S genliatst li 1 Üelireiis assistent leeraar anii de school aelaar en A J TiTweii lecranr aan de H B S te Doidreeht Met genoegen vernemeu wij dat aanst Dor derdag eu Vrijdag het kiuderfeest iu de sociëteit Ons ieiioeuen voortgang zal hebben Donderdag voor de kinderen uei h d n rij ag o de l i ile e der minvermogenden De optocht der laatsten zal plaata hebben tussclieu U cu 12 uur met begeleiding van muziek gaande ilooi de Molenwert langs de Dubbele Buurt Waaistraat Markt Hoogstraat Kleiweg eu Smgel naar de sociëteit Oiis Genoegen Zaterdag is van hier naar liet huis vau arrest te Uotterdam overgcbragt 1 v W van beroep arbeidster wonende te Moordrecht die eeuigc weken geleilcn bij len goud cu zilver kathoudcr d V twee liaar gouden oorbellen op bezi Mis voor mevr S had doen atgeveu doch diiarmede niet was teruggekeerd Daarna leeft stij bij den good en zilver kashouder V d r op naam vnn Masse twee zilveren horologie vestkettingeu op bezieus doen afgeven ook daarmede is zij weggebleven hetzelfde heeft zij ouilcrnonu n bij den kashouder M doch deze had geweigerd haar de gevraagde oorbellen op naam van mevr S mede te geven en beproefde zij het bij den kashouder B deze zond tot hare spijt dcii knecht mede en d aar deze begreep dat hare opgaven logenachtig waren riep hij de hnlp in van ecu ag iit van politie die haa r a Tcstcerde Gisteren morgen is te Uottetilam uit de Nienwo Haven opgeviseht het lijk van 1 vau Gent machinist op de sleepboot n 2 vau ileu heer van der Garde wonende alhier die sedert drie dagen was vermist De politie te Kotterdam doet nauwkeurig onderzoek in deze zaak en zijn wij wel onderricht is er bij de bemanning van voornoemde boot een onderzoek iii esteld omtrent de verhouding die bestond tussehen den Terongelukte en zekeren S aldaar die als kapitein op de boot heeft gediend doch sedert eeiügcu tijd uit zijne betrekking is ontslagen Het stoomschip Prlni vau Oranje ka it Braat van het Nieuwe Diep naar Java bestemd door het Suez kanaal is Zondag namiddag te Port Said aaugekomen Aan boord was alles wel oor de in verschillende provinciën gehouden eind examens der hoogere burgerscholen hadden zich ï caudidaten aangemeld waarvan zich 3 hebben tcrnggcirokken Van de 13ü geexamiueerden hebben 105 het verlangde diploma verkregen Het bestuur der vercenigiug voor Christelijke nat schuolondcrwijs vraagt voor de oprichting ecner christelijke hoogere burgerschool met aanoten een renteloos voorschot onder hvpothecaire verbinding van ƒ IO OÜO iu 200 aandêelen elk van ƒ jOO met jaarlijksche aflossingen De Ned Speet is Zaterdag op de helft harer gewone grootte verschenen In de rubriek correspondentie wordt de reden vau die halfheid op de volgende wijze mcilegedeeld De lledactic vau deu Nederlandsclien Spectator Overwogerde dat het te warm is om te lezen Nog meer Ie warm om veel te schrijven I l ai boven alles te warm om veel te zetten eu inct de stoiimpers te drukken tieeft deze week slechts een half blad de lezers zullen bij lagere temperatuur schadeloos gesteld worden De Nieuwe Kamper Cl conservatief m weldra slechts ceninaal en het Jlff Dagltlad mn Ned demoeratiach l vcemaal s weeks gaan verschijnen Daai entegen zaI JJe Heraut antirevolutionair van ecu weektoi een dagblad der ehristelijk historisohe richting worden gemaakt wanneer ze althans 5000 vrienden vinden kan die voor den tijd van eenjaar als proefjüur zich abonnecreii willen Het abonnement zal nog geen ƒ lï bedragen Uit de veenkoloniën iu de prov Groninge i bericht uien Zooals bekend is Instaat de cultuur iu deze oorden der provincie voor een groot deel uit aardappelen