Goudsche Courant, woensdag 16 augustus 1871

v To be I ij dr gToiidslageu il rijk tot vrede AND PS 1 3 rdrnclit VQor een de 1 B S geraar nsn de school aan de H B S I aaiist Donderdag leieteit Jiis ie iJijiiderdag oov de 00 de kinderen der Br taatsteri Al plaats 1 t begeleiding vau tiii langs de Dub llipgstraat Kleiweg jtjcnoegen isiuuder d V twee oor mevr 8 had fi VHS teruggekeerd Ellver kashouder ilveren horologie Ifn en OOK daarmede lelt zij onderuonien tr 4d geweigerd hBar vin mevr S mede Cii kashouder B il mede en daar lofeiinchtig waren ut van politie die f hiiis vau arrest te a n beroep arbeid i ieiiige well J vla p uit de Nieuwe van Jent machiFli i lu heei van der lrie dagen wiib liu keurig onder 1 bnderricht is er iide boot een onder r lui Biiig die bestond l vCien S aldaar die edend doch sedert ifi ontslagen ira 1 b 1t wt e kapt Braat iteoid door het l ort Said aau icitii gehouden bleu hadden zich i zicli 3 hebbeu lieerden hebben Il el ab oor Christelijke nat iiliri fitingeeuer chris Jt aiiilexen een rente airi verbinding van elk van 500 met 4 d helft barer ge nbriek correspou Y h ilf eid op de vol and lU IL te 1 vee Iplicn Spectator om te lezen ehrijven te zetten en met 1 hal blad de lezer seiadeloos gesteld ► ir ervi jUa au I anti hri I er 1 len dier irov ef zal weldra van Ned de verschijnen Evolutionair van elijk histüri che uitliaiis 50 10 ijd van eenjaar 3 bedragen ï rollingen Itutr in de c oorden il lilt aiirdappelen liet dozijn aanzienlijke fabrieken dat aarilappelen tot grondstof bezigt voor zijn meel jenever siroop enz is daarvan do verklaring en het loopt du iii het oog van hoeveel belang juist hier is het al of niet slagen van den genoemden verbouw Met stuut er thans niet goed voor ofscliDon tot dusverre onder de late aardappelen de ziekte uog niet ttw algemeen is verbreid of reeds zoo hevig zon zijn als sommigen schijnen te nieenen Voorloopig wordt de opbrengst op slechts de helft geschat van die van het vorige jaar i U dat is eeiie reductie vau belang die niet V el geheel terug te vinden zal zijn door de meerdere duBrtf in den a herfst Uit BeusicJiem achrijft men dd 11 Aug Omtrent den akkerbouw kau va i I ie woiuui gemeld üat de vroege aiirilajipclen voor een goed deel zoodanig door de bekende ziekte zijn aangetast dat zij nis verloren kunnen wordcji aangemerkt De late soorttn zijA ook lang niet vrijgeblcven even wel werkt het tegenwoordige weder zoo gunstig dat de ziekte op het oogenblik schijnt te staan Wat de roggeoog st betreft deze is ook niet gunstig eu de tdrwo geeft over het algemeen hier weinig beschot liet hooi echter is hier goed gewomien eu nog al naiü den zin der landbouwers uitgevallen terwijl de cn teii vooral zich bijzonder goed hebben ontwikkeld eu veel beschot opleveren In het algemeen houdt len het er voor dat de winteroogst vooral niet moer dan middelmatig zal zijn Burg en Weth ven Oordreelit hebbeu met het oQg op den tegenwoordigen tijd van gemeentewege verscli water uit de rivier tegen betaling van een halven cent per emmer verkrijgbaar gesteld en tevens gewezen op de met naam aaiigerluide openbare pompen die goed drinkwater leveren Een aanbeveling om ecliter in elk geval het drinkwater te filtreereu is daarbij gevoegd ïe Leiden stelt inim in den laatsten tijd duinwater beschikbaar oorledeii jaar werd er in t geheel JS3 kub el a iiigerocrd in di jaar eed 1888 kub el liet gi si hi dt in schuiten terwijl het water in reservoii beschikbaar wordt gesteld Te Zntphen li d dezer dapeu een treurig voorval plaats Kene bijaarde vrouw maakte zieh gereed oiu zich te bed te brgeven en blies haar petroleum lamp uit doch op hetzelfde oogenblik sprong deze uit elkander doordien de vlam met de olie in aanraking was gekomen Vóór zij er op bedacht was had het vocht zich reeds aan hare kleedertu medegedeeld enstoud zij in een oogwenk in brand Den volgenden dag is zij aan dt gevolgen harer brandwonden onder vreeselijk lijden overleden Nog geen eeuw is t geleden dat de gilden werden afgesch ift en reeds oiit aakt bij de arbeidende klasse weder de behoefte zich aan eeu te sluiten zegt de Arnh Cl Na de oplielling van het gil dewezcn wilde men onbeperkte vrijheid de arbeidende klasse begrijpt eclit r nu leeds weder het belang van aansluiting liet nadeel daaruit ontstaande is dat er qen stand in de inaatschnppij opkomt die zieh tegenover de andere deelen der siinienleviiig stelt er ontstaat isoleine vervreemding door zelfs aiiiago nisine de werk en bescliouwen zich als eene op zich zelf staande kaste die reeliteii ir oet doen gelden welke met de reehien van anderen in strijd zijn Itceds stelt mende werklieden tegenover de liurgeis en ze zijn toch even goed burgers als ieder ander Men zegi Mb i heeft den burgers hunne rechten gegeven thans wordt het tijd d it de werkiuaii tot zijn recht kome Pie woorden klinken fraai ze hebben echter geen zin l e grondwet en de daaruit voortspruitende wet len kennen gecne werklieden Uic trouwens ten volle de rechten genieten vau alle burgers Er is w l is waar eene sociale kwestie maar deze is zuiver ekonomisch ze staat buiten de politiek De werkman viiiagt meer loon gelijk de ambteniiar de offic cr de kantoorbediende e onbeperkte mededinging maakt het voor de laatsten ook lastig JVlaar de werkliedeii vereenigingen geven in den laatsten tijd aan hunne 1 orderingen meer kracht Zonderling acht de Arnh Ct het dat men gelijk de NederI luit vereeniging van werk ieden te s Hage opgericht daarom als beginsel stelt dat regeeringsvormen of bestaande weiten geen hinderpalen zijn om t lot van den werkman te verbeteren de verklaring heeft geen zin past men die op alle burgers toe dan kan min de bewering niet volhundeu want er zijir politieke en tinnncieeie wetten die drukkend op de gelieele bui gerij kiiniien werken Verder zegt de ver dal dronkenseliaji oiizede ijke liaiideliiigeii het zaaien van haat tuisehen de standen liiniUrpalen zijn tot verheffing van den werkenden süiiid ij zijn dat voor elkeu stand og erklaart de ler zich te seliareii 0111 Oranje en om de altaren tiooii en altaar hebben echter bij eili w inkelvi reeiiiging of begrareiiinl uiuU riet te te maken I at polil seh moralisch ckoiioinisch verbond zegt de Arnh Ct gelooven wij dut juist oj grond van die sainciivoeging van eigenschappen geen levenskracht bezitten kan Men kan zioh vereenigeu om te bouwen en iiidustrieele oude riiemingen te beginnen men kan zich vereenigen om staiitkundigeii invloed uit te oefenen men kan zich vereenigen tot bevordering vau godsdienst eu zedelijkheid maar om geloovig in imam van Oranje en het vaderland te tiiiiinercn te metselen en gemeenschappelijke inkoopcn te doen en van de industrieele onderneming tevens een Tugenliund te maken zal geen resultaat opleveren Ue stichters v ui de Nederlandsch nationale vereen igiiig trachten na r het ons voorkomt eeiie contra Internationale instelling tot stand te bremren maar zii zijn nu in eeu ander uitersoc gevallen omdat zij de fout van do Ihternationale hebben overgenomen en de werklieden tot een stand hunne vereeniging tot een politiek liehaani willen maken Hunne schepping zondigt door haar grondslag en wij houden ous daarom overtuigd dat Ie nationale vereeniging zoo zij haar gemengd eu onzuiver karakter behoudt uooit iets bestendigs zal kunnen tot stand brengen De schrijver in de N Arnh Ct eindigt zijne beschouwiligen over ons defensie stelsel metuailrukkelijk er op te wijzen hoe weinig hoe zeer miniem wij als defensieve stunt zijn in verhouding tot de vele luillioeuen die het Nederliindsohe volk daaraan jaurlijka opoH ert hoe trenrig liet met onze gchcele laiidmaelit nog gesteld is en hoe hij steeds innig hoopt dat de Nederhindsehe natie nog tijdig tot het bewustzijn zal komen dat zij in haar welbegrepen belang elke veerkraclit om ons lapwerk eiibrokiverk te bestendigen en uit te breiden met hand en tand moet bestrijden en lang oonstitutioneelen wejt moet vorderen de invoering van lUjiinueeue dieustpl olitigheid De H eenp Courant levert t volgend nieuws uit de hofstad Op niinislerieel gebied heerscht groote leveiiiliglieid De samenstelling der begrootiugen houdt alle ministers ernstig bezig waarbij zij iiilL uiiiist op rozeir zitten want bij voorbaat smaken zij reeds al het g iiot der doornen van de parleineutaire eritiek Natuurlijk is de rol van den mmi tir aii liiiiiiieien de iiiinst langeiiaine Mij toch moet zorgen voor de dubbeltjes t geen hoogst moeielijk is nu de liiuisehe guldens roekeloos zijn verspild De heer Blusse is dan ook alles behalve mak zijn drijven tot ziiiuiglieid is groot doeh met niet veel elliict Dit moet reeds tut ouinneeiiame tooneeleu in in liiiitrii den nrnistrrraad lielilien aanleiding gegeven Inzond rlieid lieetl de minister van fiiiaiieien geen vrede met zijn amblgenooten voor oorlog en marine wier budgitten dit jaar zeker niet lager d in over het loopende zullen zijn De minister lOngelviiart heeft eelitergeen kwade plannen Hij zal zijn stelsel 0111 Ie legerorg inisntie niet bij afzonderlijke wet viist te stellen handhaven en toch de kamer wettelijk haar doen bekraelitigen Zijn legerinrichting ontwerpt hij thans eu zal hij irengen oji de hegrootiug Daar Hir erlangt de k imei de gelegenheid over haar te oonleeleii vó r zij in een koninklijk besluit wordt neergelegd zij geschiiidt dus wel bij de wet al is het niet bij een speciale wet De begroolingswrt is tiieli ook een wet ioedkoop zal de organisatie I iet zijn al is zij niet duur Trouwens als wij maar iets goeds in t leven zien treden dan kau dit eigenlijk nooit duur genoeg v irden betaald Zuinigheid althans te groote zucnt naar bespa en i allermeest inisplaat t bij de nationale ven edignig Wij zullen nu maar moeten afivachten waarmee de heer Kngelvaart komen zal Aan goede raadgevers ontbreekt het hem volstrekt niet Generaal Booms ntniit hem trouw ter zijde terwijl ook de secietarisgeiieraal bij t departement die door niet weinigen oveiig iiis wordt miskend en tegen wier door velen die z jh verongelijkt wanen met groote persoonlijke heftigheid woidt geag erd den minister met zijn rijke ervaring zeer nuttig voonielit aii den heer de Koo van Alderwerelt kan men zeer stellig grooten tegenstand verwachten Nieniand zal ooit naar zijn zin kuuiien doen hetgeen hij zelf wil verriehteu doch zijn oppositie beslist den uitslag van het parlementaire overleg geenszins Meer hecht men in de kamer aan het gevoelen van den heer Storm van süraves inde en die wordt in de zaak gekend Als nu echter en dit is mijn vrees de legerorgaiiisatie maar past bij de vestiiigwet Anders slaat ni U de legeriurichtijjg dood met den slok van het ves tingvoorstel l e heer van Bosse die als lid der l iitteaiinsche partij zoo weinig vau de Indische baten wil wrteii doel nu op verzoek van zijn ambtgenoot van inancieii al zijn best om van vorige Indische iliensten nog te halen wat hij halen kan om voor ri een zoo hoog mogelijk batig slot te verkrijgen Dit moet gcichieden daar de heer BIn sé naar ik laatstelijk leriiam liefst geen nii iiw voorstel tol hrlhng eeiier inkomsleii bel isting wil indienen Ken spoorwegheuing wellicht een leening in het algemeen voor groote werken men is het daarover nog niet eens komt er eu dan in dit jaar niet meer Zoo willen voor t minst vrij goed ingelichte personen Laatste Berichten Madrid U Aug Nabij Madrid heeft een spoorweg ongelnk plaats gehad waarbij niemand gedood doch tal van personen gewond zijn Ook maarschalk Serrano is aan den voet ekwetst Lo vlen M Aug K vic z jc weinig ongesteld Op de meeting gisteren 11 t Jfyde pnrk gehouden als protest tegen de gewelddadige tusschenkomefc der jiolitie bij gelegenheid van den volksoploop in t Phoenixpnrk te Dublin waren ongeveer 8000 personen tegenwoordig lu de redevoeringen werd hevig tegen de regeeriiig uitgeviiren De feestelijke optochten door de I rotestanten te Loudondcrrv op eergisteren eji gisteren zijn zonder eeuige rustver toriiig afgeloopen Men vreest voor wanordelijkheden onder dewerkstakende mijnwerkers in t Zuiden vnu Wallis De vrijwilligers van t district zijn onder de wapens geroepen Londen l t Aug in een brief uit Versailles wordt geinehl dat men ahlaar algeiuqeu eene overeenkomst tnsselieu de verschillende partijen te gemoet ziet omtrent de verlenging der voimaeht van den heer Thiers Voorts wordt in dien brief medegedeeld dat het gerucht beircHeiide de aftrixling vau den minister Lare zieh niet heefi bevestigd Nuar iieii verzekert heeft het Internationaal Comité alli r geadviseerd de voortvluchtige aanhangers der eommnne te beschouwen als politieke uitgewekenen en derhalve hunne uitlevering te weigeren Berlijn M Aug De conterentie der Duitsche spoorwegbestureii is heden door den minister van koophandel geopend na voorlezing van een eigenhandigeii brief des keizers Onderscheidene spoorwegluaatseliappijen waaronder die voor den Nederlumlsehen Centiaalspjorweg zijn in de vereeniging opgenomen Keu loor stel tot vaststelling viin algenieene grondslagen voor eene cinssifientie vau go deren ti ansport i aan eene speciale eoniniissie van onderzoek in handen gestel l De voorstellen lezer eommissie zullen worden ingedieiid bij eene buitengewone algenieene vergadering Londen H Aug In de zitting van het lagerhuis heeft de regeering zieh verklaard tegen eene eiKinète betrellcude den stiiat van het le er zij beweerde lat liet effectief thans voldoende is en dat ij niet wensclit het c fer van het budget van oorlog te overschrijden Berlijn H Aug IV National Zeitmig wederspreekt het bericht in de Fraiisehe dagbladen volgens hetwelk er tiisselien genernal ManteiiHel en de Franscho regc riiig eene overecnkoinst z lU zijii gesloten waarbij onder zekere voorwaarden de Parijsche forten het depaitemeul der Seine en d it der Seine en Oise binnen kort ouden ontruimd worden Kopenhagen U Aug De miatregeleu tot het tegengaan van eh ilera besaiettiiig zijn toepasselijk verklaard op schepen uil Roningsbergen Bekendmaking De BURüFMEESTER van Gomla overwegende dat de termijn gediireiK welke de honden moesten worden vastgehouden vcrslreken is brengt ter algemee ic kennis dat het den M Jnlij 1871 gegiiven gebod om de honden vastleggen is opgeheven Goup v den 14 Augustus 1871 De Burgemeester voornoemd REMY Weth P B V A O C I 3Sr E De BUlUjK Ml KSTEIt van Gouda brengt ter kennis dat er gelegenheid is om aanst Maandag den 31 Augustus gratis te dueii vaecineixn in het gebouw Aiiri Leiii des vooriniddags tusschen 9 en 10 ure GouiM den l Augustus 1871 Du Burgemeester vooruoomd IIKMY lI c t B A i